TensorOperator

ממשק ציבורי TensorOperator
תת-מחלקות עקיפות ידועות

מחיל פעולה כלשהי על TensorBuffers.

שיטות ציבוריות

מופשט TensorBuffer
החל (קלט TensorBuffer )

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

תקציר ציבורי של TensorBuffer החל (קלט TensorBuffer )

פרמטרים
קֶלֶט
ראה גם