از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

BaseOptions

BaseOptions کلاس انتزاعی عمومی

گزینه هایی برای پیکربندی API های وظیفه به طور کلی.

کلاسهای تو در تو

کلاس BaseOptions.Builder Builder برای BaseOptions .

سازندگان عمومی

روشهای عمومی

شخص BaseOptions.Builder

روشهای موروثی

سازندگان عمومی

BaseOptions عمومی ()

روشهای عمومی

عمومی استاتیک BaseOptions.Builder سازنده ()