از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

BaseOptions.Builder

عمومی استاتیک BaseOptions.Builder کلاس انتزاعی

Builder برای BaseOptions .

سازندگان عمومی

ساز ()

روشهای عمومی

انتزاعی BaseOptions
انتزاعی BaseOptions.Builder
setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)
گزینه های پیشرفته شتاب دهنده را تنظیم می کند.
انتزاعی BaseOptions.Builder
setNumThreads (numThreads هوشمند)
تعداد رشته هایی را که برای گزینه های TFLite استفاده می شود تنظیم می کند که هنگام اجرای استنتاج با CPU از چند رشته پشتیبانی می کند.
BaseOptions.Builder
useGpu ()
از GPU برای استنتاج استفاده می کند.
BaseOptions.Builder
useNnapi ()
از NNAPI برای استنتاج استفاده می کند.

روشهای موروثی

سازندگان عمومی

عمومی ساز ()

روشهای عمومی

عمومی انتزاعی BaseOptions ساخت ()

عمومی انتزاعی BaseOptions.Builder setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)

گزینه های پیشرفته شتاب دهنده را تنظیم می کند.

توجه: این روش را به کسانی که API highlevel نادیده گرفتن برای انتخاب نماینده، مانند useGpu() و useNnapi() .

مولفه های
computeSettings

عمومی انتزاعی BaseOptions.Builder setNumThreads (numThreads هوشمند)

تعداد رشته هایی را که برای گزینه های TFLite استفاده می شود تنظیم می کند که هنگام اجرای استنتاج با CPU از چند رشته پشتیبانی می کند. به طور پیش فرض -1.

numThreads باید بزرگتر از 0 باشد و یا به -1 برابر است. تنظیم numThreads بر روی -1 تأثیر می گذارد تا زمان اجرا TFLite مقدار را تعیین کند.

مولفه های
numThreads

عمومی BaseOptions.Builder useGpu ()

از GPU برای استنتاج استفاده می کند. تنظیمات پیکربندی پیشرفته GPU روی مقادیر پیش فرض تنظیم می شود.

توجه: این روش تنظیمات را از باطل setComputeSettings(ComputeSettings) .

به دستکاری تنظیمات پیکربندی GPU پیشرفته، استفاده از setComputeSettings(ComputeSettings) .

عمومی BaseOptions.Builder useNnapi ()

از NNAPI برای استنتاج استفاده می کند. تنظیمات پیکربندی پیشرفته NNAPI روی مقادیر پیش فرض تنظیم می شود.

توجه: این روش تنظیمات را از باطل setComputeSettings(ComputeSettings) .

به دستکاری تنظیمات پیکربندی NNAPI پیشرفته، استفاده از setComputeSettings(ComputeSettings) .