ComputeSettings

ComputeSettings کلاس انتزاعی عمومی

گزینه هایی برای پیکربندی نحوه تسریع در نتیجه گیری مدل با استفاده از نمایندگان اختصاصی.

کلاسهای تو در تو

کلاس ComputeSettings.Builder Builder برای ComputeSettings .
enum ComputeSettings.Delegate گزینه های نمایندگی شتاب دهنده TFLite.

سازندگان عمومی

روشهای عمومی

شخص ComputeSettings.Builder
انتزاعی ComputeSettings.Delegate

روشهای موروثی

سازندگان عمومی

ComputeSettings عمومی ()

روشهای عمومی

عمومی استاتیک ComputeSettings.Builder سازنده ()

عمومی انتزاعی ComputeSettings.Delegate getDelegate ()