از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

ComputeSettings.Builder

عمومی استاتیک ComputeSettings.Builder کلاس انتزاعی

Builder برای ComputeSettings .

سازندگان عمومی

ساز ()

روشهای عمومی

انتزاعی ComputeSettings
انتزاعی ComputeSettings.Builder

روشهای موروثی

سازندگان عمومی

عمومی ساز ()

روشهای عمومی

عمومی انتزاعی ComputeSettings ساخت ()

عمومی انتزاعی ComputeSettings.Builder setDelegate ( ComputeSettings.Delegate نماینده)

مولفه های
تفویض