BaseTaskApi

کلاس انتزاعی عمومی BaseTaskApi
زیر کلاس های مستقیم شناخته شده
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

کلاس پایه برای Task API، منطق مشترکی را برای بارگیری/تخلیه فایل های بومی در همتای C++ خود ارائه می دهد.

روش های عمومی

خالی هماهنگ شده
بستن ()
حافظه اختصاص داده شده از C++ را آزاد کنید و کتابخانه را از نگهدارنده ثابت خارج کنید.
طولانی
بولی

روش های ارثی

روش های عمومی

بسته شدن خالی همگام سازی عمومی ()

حافظه اختصاص داده شده از C++ را آزاد کنید و کتابخانه را از نگهدارنده ثابت خارج کنید.

عمومی طولانی getNativeHandle ()

بولی عمومی isClosed ()