از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

BaseTaskApi

کلاس انتزاعی عمومی BaseTaskApi
زیر کلاس های مستقیم شناخته شده
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

کلاس پایه برای Task API، منطق مشترکی را برای بارگیری/تخلیه فایل های بومی در همتای C++ خود ارائه می دهد.

روش های عمومی

خالی هماهنگ شده
بستن ()
حافظه اختصاص داده شده از C++ را آزاد کنید و کتابخانه را از دارنده ثابت خارج کنید.
طولانی
بولی

روش های ارثی

روش های عمومی

بسته شدن خالی همگام سازی عمومی ()

حافظه اختصاص داده شده از C++ را آزاد کنید و کتابخانه را از دارنده ثابت خارج کنید.

عمومی طولانی getNativeHandle ()

بولی عمومی isClosed ()