ComputeSettings

ComputeSettings คลาสนามธรรมสาธารณะ

ตัวเลือกในการกำหนดค่าวิธีเร่งความเร็วการอนุมานโมเดลโดยใช้ผู้รับมอบสิทธิ์เฉพาะ

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ ComputeSettings.ตัวสร้าง ตัวสร้างสำหรับ ComputeSettings
แจกแจง ComputeSettings มอบสิทธิ์ ตัวเลือกการมอบหมายตัวเร่งความเร็ว TFLite

คอนสตรัคชั่นสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

ComputeSettings.Builder แบบคงที่
นามธรรม ComputeSettings.Delegate

วิธีการสืบทอด

คอนสตรัคชั่นสาธารณะ

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ สาธารณะ ()

วิธีการสาธารณะ

ตัวสร้าง ComputeSettings.Builder สาธารณะแบบคงที่ ()

บทคัดย่อสาธารณะ ComputeSettings.Delegate getDelegate ()