TaskJniUtils

کلاس عمومی TaskJniUtils

استفاده از JNI برای Task API.

کلاس های تو در تو

رابط TaskJniUtils.EmptyHandleProvider قند نحوی را برای دریافت nativeHandle از لیست پارامترهای خالی تنظیم کنید.
رابط TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> قند نحوی برای دریافت nativeHandle از توصیفگر فایل و گزینه‌ها.
رابط TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider قند را برای دریافت nativeHandle از آرایه‌ای از ByteBuffer تنظیم کنید.

ثابت ها

طولانی INVALID_POINTER

روش های عمومی

ثابت <T> طولانی
createHandleFromFdAndOptions (متن زمینه، ارائه دهنده FdAndOptionsHandleProvider <T>، String libName، String filePath، گزینه های T)
JNI را راه‌اندازی می‌کند و دسته C++ را با توصیف‌گر فایل و گزینه‌هایی برای task API برمی‌گرداند.
طولانی استاتیک
createHandleFromLibrary (ارائه دهنده TaskJniUtils.EmptyHandleProvider ، String libName)
JNI را راه‌اندازی می‌کند و دسته C++ را با بارگیری کتابخانه C++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.EmptyHandleProvider.createHandle() برمی‌گرداند.
طولانی استاتیک
createHandleWithMultipleAssetFilesFromLibrary (متن زمینه، ارائه دهنده TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider ، String libName، String... filePaths)
JNI را راه‌اندازی می‌کند و دسته C++ را با بارگیری کتابخانه C++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider.createHandle(ByteBuffer) برمی‌گرداند.
طولانی استاتیک
طولانی استاتیک
createProtoBaseOptionsHandleWithLegacyNumThreads ( BaseOptions baseOptions، int legacyNumThreads)
MappedByteBuffer استاتیک
loadMappedFile (زمینه زمینه، مسیر فایل رشته )
یک فایل را از پوشه دارایی از طریق نقشه برداری حافظه بارگیری می کند.
فضای خالی ساکن
tryLoadLibrary ( رشته libName)
سعی کنید یک کتابخانه بومی را بارگیری کنید، اگر قبلاً بارگیری شده است مستقیماً بازگردانید.

روش های ارثی

ثابت ها

عمومی استاتیک نهایی طولانی INVALID_POINTER

مقدار ثابت: 0

روش های عمومی

عمومی ایستا createHandleFromFdAndOptions (متن زمینه، FdAndOptionsHandleProvider <T> ارائه دهنده، رشته libName، رشته filePath، گزینه های T)

JNI را راه‌اندازی می‌کند و دسته C++ را با توصیف‌گر فایل و گزینه‌هایی برای task API برمی‌گرداند.

مولفه های
متن نوشته زمینه برنامه اندروید
ارائه دهنده ارائه دهنده برای دریافت C++ handle، معمولاً از تماس بومی برگردانده می شود
libName نام C++ lib که باید بارگذاری شود
مسیر فایل مسیر فایلی که قرار است بارگذاری شود
گزینه ها گزینه هایی برای راه اندازی Task API که توسط ارائه دهنده استفاده می شود
برمی گرداند
  • دسته C++ به همان اندازه
پرتاب می کند
IOException اگر فایل مدل بارگذاری نشد.

استاتیک طولانی createHandleFromLibrary (ارائه دهنده TaskJniUtils.EmptyHandleProvider ، String libName)

JNI را راه‌اندازی می‌کند و دسته C++ را با بارگیری کتابخانه C++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.EmptyHandleProvider.createHandle() برمی‌گرداند.

مولفه های
ارائه دهنده ارائه دهنده برای دریافت C++ handle، معمولاً از تماس بومی برگردانده می شود
libName
برمی گرداند
  • دسته C++ به همان اندازه

عمومی استاتیک ایجاد HandleWithMultipleAssetFilesFromLibrary (متن زمینه، TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider ، String libName، String... filePaths)

JNI را راه‌اندازی می‌کند و دسته C++ را با بارگیری کتابخانه C++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider.createHandle(ByteBuffer) برمی‌گرداند.

مولفه های
متن نوشته زمینه برنامه
ارائه دهنده ارائه دهنده برای دریافت اشاره گر C++، که معمولاً از تماس بومی برگردانده می شود
libName نام C++ lib برای بارگیری
مسیرهای فایل مسیرهای فایل برای بارگذاری
برمی گرداند
  • نشانگر C++ به اندازه طول
پرتاب می کند
IOException اگر فایل مدل بارگذاری نشد.

عمومی استاتیک طولانی createProtoBaseOptionsHandle ( BaseOptions baseOptions)

مولفه های
گزینه های پایه

ایجاد طولانی استاتیک عمومی ProtoBaseOptionsHandleWithLegacyNumThreads ( BaseOptions baseOptions، int legacyNumThreads)

مولفه های
گزینه های پایه
legacyNumThreads

استاتیک عمومی MappedByteBuffer loadMappedFile (زمینه متن، مسیر فایل رشته )

یک فایل را از پوشه دارایی از طریق نقشه برداری حافظه بارگیری می کند.

مولفه های
متن نوشته زمینه برنامه برای دسترسی به دارایی ها.
مسیر فایل مسیر دارایی فایل
برمی گرداند
  • فایل نگاشت حافظه بارگذاری شده
پرتاب می کند
IOException اگر فایل مدل بارگذاری نشد.

public void tryLoadLibrary ( String libName)

سعی کنید یک کتابخانه بومی را بارگیری کنید، اگر قبلاً بارگیری شده است مستقیماً بازگردانید.

مولفه های
libName نام لیب