TaskJniUtils

TaskJniUtils کلاس های عمومی

JNI برای Task API مفید است.

کلاسهای تو در تو

رابط TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Syntax sugar to get nativeHandle از لیست پارامتر خالی.
رابط TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> syntax sugar to get nativeHandle از توصیف کننده فایل و گزینه ها.
رابط TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider قند نحو به nativeHandle از آرایه ای از ByteBuffer است.

ثابت ها

طولانی INVALID_POINTER

روشهای عمومی

استاتیک <T> طولانی
createHandleFromFdAndOptions (زمینه زمینه، FdAndOptionsHandleProvider <T> ارائه دهنده، رشته libName، رشته filePath، گزینه های T)
JNI را اولیه می کند و دسته C ++ را با توصیف کننده فایل و گزینه هایی برای API وظیفه باز می گرداند.
طولانی استاتیک
createHandleFromLibrary ( TaskJniUtils.EmptyHandleProvider ارائه دهنده، رشته libName)
مقدار دهی اولیه JNI و بازده C ++ دسته های بارگذاری برای اولین بار کتابخانه C ++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.EmptyHandleProvider.createHandle() .
طولانی استاتیک
createHandleWithMultipleAssetFilesFromLibrary (زمینه زمینه، TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider ارائه دهنده، رشته libName، رشته ... filePaths)
مقدار دهی اولیه JNI و بازده C ++ دسته های بارگذاری برای اولین بار کتابخانه C ++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider.createHandle(ByteBuffer) .
طولانی استاتیک
طولانی استاتیک
createProtoBaseOptionsHandleWithLegacyNumThreads ( BaseOptions baseOptions، legacyNumThreads هوشمند)
شخص MappedByteBuffer
loadMappedFile (زمینه زمینه، رشته filePath)
یک فایل را از طریق پوشه دارایی از طریق نگاشت حافظه بارگذاری می کند.
خلاء استاتیک
tryLoadLibrary ( رشته libName)
سعی کنید یک کتابخانه بومی را بارگیری کنید ، اگر قبلاً بارگیری شده است مستقیماً بازگردانید.

روشهای موروثی

ثابت ها

عمومی استاتیک INVALID_POINTER نهایی طولانی

مقدار ثابت: 0

روشهای عمومی

عمومی استاتیک createHandleFromFdAndOptions طولانی (زمینه زمینه، FdAndOptionsHandleProvider <T> ارائه دهنده، رشته libName، رشته filePath، گزینه های T)

JNI را اولیه می کند و دسته C ++ را با توصیف کننده فایل و گزینه هایی برای API وظیفه باز می گرداند.

مولفه های
متن نوشته زمینه برنامه Android
تامین کننده ارائه دهنده برای دریافت دسته C ++ ، معمولاً از تماس بومی برمی گردد
libName نام C ++ lib برای بارگیری
مسیر فایل مسیر فایل مورد نظر برای بارگیری
گزینه ها گزینه هایی برای تنظیم API وظیفه ، که توسط ارائه دهنده استفاده می شود
برمی گردد
  • دسته C ++ به مدت طولانی
پرتاب می کند
IOException اگر فایل مدل بارگیری نمی کند.

عمومی استاتیک createHandleFromLibrary طولانی ( TaskJniUtils.EmptyHandleProvider ارائه دهنده، رشته libName)

مقدار دهی اولیه JNI و بازده C ++ دسته های بارگذاری برای اولین بار کتابخانه C ++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.EmptyHandleProvider.createHandle() .

مولفه های
تامین کننده ارائه دهنده برای دریافت دسته C ++ ، معمولاً از تماس بومی برمی گردد
libName
برمی گردد
  • دسته C ++ به مدت طولانی

عمومی استاتیک createHandleWithMultipleAssetFilesFromLibrary طولانی (زمینه زمینه، TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider ارائه دهنده، رشته libName، رشته ... filePaths)

مقدار دهی اولیه JNI و بازده C ++ دسته های بارگذاری برای اولین بار کتابخانه C ++ و سپس فراخوانی TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider.createHandle(ByteBuffer) .

مولفه های
متن نوشته زمینه برنامه
تامین کننده ارائه دهنده برای دریافت اشاره گر C ++ ، که معمولاً از تماس بومی برمی گردد
libName نام C ++ lib برای بارگیری
filePaths مسیرهای فایل برای بارگیری
برمی گردد
  • اشاره گر C ++ به مدت طولانی
پرتاب می کند
IOException اگر فایل مدل بارگیری نمی کند.

عمومی استاتیک createProtoBaseOptionsHandle طولانی ( BaseOptions baseOptions)

مولفه های
baseOptions

عمومی createProtoBaseOptionsHandleWithLegacyNumThreads طولانی استاتیک ( BaseOptions baseOptions، legacyNumThreads هوشمند)

مولفه های
baseOptions
legacyNumThreads

عمومی استاتیک MappedByteBuffer loadMappedFile (زمینه زمینه، رشته filePath)

یک فایل را از طریق پوشه دارایی از طریق نگاشت حافظه بارگذاری می کند.

مولفه های
متن نوشته زمینه برنامه برای دسترسی به دارایی ها.
مسیر فایل مسیر دارایی پرونده
برمی گردد
  • فایل نقشه برداری شده با حافظه بارگذاری شده
پرتاب می کند
IOException اگر فایل مدل بارگیری نمی کند.

عمومی استاتیک tryLoadLibrary باطل ( رشته libName)

سعی کنید یک کتابخانه بومی را بارگیری کنید ، اگر قبلاً بارگیری شده است مستقیماً بازگردانید.

مولفه های
libName نام lib