سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

nsl.configs.AdvTargetType

Types of adversarial targeting.

GROUND_TRUTH <AdvTargetType.GROUND_TRUTH: 'ground_truth'>
LEAST <AdvTargetType.LEAST: 'least'>
RANDOM <AdvTargetType.RANDOM: 'random'>
SECOND <AdvTargetType.SECOND: 'second'>