امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

nsl.configs.AdvTargetType

Types of adversarial targeting.

GROUND_TRUTH nsl.configs.AdvTargetType
LEAST nsl.configs.AdvTargetType
RANDOM nsl.configs.AdvTargetType
SECOND nsl.configs.AdvTargetType