سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

nsl.configs.DecayType

Types of decay.

EXPONENTIAL_DECAY <DecayType.EXPONENTIAL_DECAY: 'exponential_decay'>
INVERSE_TIME_DECAY <DecayType.INVERSE_TIME_DECAY: 'inverse_time_decay'>
NATURAL_EXP_DECAY <DecayType.NATURAL_EXP_DECAY: 'natural_exp_decay'>