Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

nsl.configs.DecayType

Types of decay.

EXPONENTIAL_DECAY nsl.configs.DecayType
INVERSE_TIME_DECAY nsl.configs.DecayType
NATURAL_EXP_DECAY nsl.configs.DecayType