سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

nsl.configs.DistanceType

Types of distance.

COSINE <DistanceType.COSINE: 'cosine'>
JENSEN_SHANNON_DIVERGENCE <DistanceType.JENSEN_SHANNON_DIVERGENCE: 'jensen_shannon_divergence'>
KL_DIVERGENCE <DistanceType.KL_DIVERGENCE: 'kl_divergence'>
L1 <DistanceType.L1: 'l1'>
L2 <DistanceType.L2: 'l2'>