امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

nsl.configs.NormType

Types of norms.

INFINITY nsl.configs.NormType
L1 nsl.configs.NormType
L2 nsl.configs.NormType