Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

nsl.configs.NormType

Types of norms.

INFINITY nsl.configs.NormType
L1 nsl.configs.NormType
L2 nsl.configs.NormType