Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

nsl.configs.NormType

Types of norms.

INFINITY <NormType.INFINITY: 'infinity'>
L1 <NormType.L1: 'l1'>
L2 <NormType.L2: 'l2'>