منظم سازی نمودارها برای طبقه بندی اسناد با استفاده از نمودارهای طبیعی

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

نمودار تنظیم یک تکنیک خاص تحت پارادایم گسترده تر عصبی نمودار یادگیری ( بویی و همکاران، 2018 ). ایده اصلی این است که مدل‌های شبکه عصبی را با یک هدف تنظیم‌شده با گراف آموزش دهیم، که هم از داده‌های برچسب‌دار و هم بدون برچسب استفاده می‌کند.

در این آموزش، استفاده از تنظیم گراف برای طبقه بندی اسنادی که یک نمودار طبیعی (ارگانیک) را تشکیل می دهند را بررسی خواهیم کرد.

دستور کلی برای ایجاد یک مدل تنظیم شده با نمودار با استفاده از چارچوب یادگیری ساختاریافته عصبی (NSL) به شرح زیر است:

 1. داده های آموزشی را از نمودار ورودی و ویژگی های نمونه تولید کنید. گره ها در نمودار مربوط به نمونه ها و یال های نمودار مربوط به شباهت بین جفت نمونه ها است. داده‌های آموزشی حاصل علاوه بر ویژگی‌های گره اصلی شامل ویژگی‌های همسایه خواهد بود.
 2. درست یک شبکه عصبی به عنوان یک مدل پایه با استفاده از Keras پی در پی، کاربردی، و یا زیر کلاس API.
 3. قرار دادن مدل پایه با GraphRegularization کلاس لفاف بسته بندی، است که توسط چارچوب NSL ارائه شده، برای ایجاد یک جدید نمودار Keras مدل. این مدل جدید شامل از دست دادن منظم گراف به عنوان اصطلاح تنظیم در هدف آموزشی خود می شود.
 4. آموزش و ارزیابی نمودار Keras مدل.

برپایی

بسته یادگیری ساختار یافته عصبی را نصب کنید.

pip install --quiet neural-structured-learning

وابستگی ها و واردات

import neural_structured_learning as nsl

import tensorflow as tf

# Resets notebook state
tf.keras.backend.clear_session()

print("Version: ", tf.__version__)
print("Eager mode: ", tf.executing_eagerly())
print(
  "GPU is",
  "available" if tf.config.list_physical_devices("GPU") else "NOT AVAILABLE")
Version: 2.8.0-rc0
Eager mode: True
GPU is NOT AVAILABLE
2022-01-05 12:39:27.704660: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected

مجموعه داده کورا

مجموعه داده کورا یک نمودار استناد که در آن گره ها نشان دهنده مقالات یادگیری ماشین و لبه نشان دهنده استناد بین جفت از مقالات است. وظیفه درگیر طبقه بندی اسناد است که در آن هدف این است که هر مقاله را به یکی از 7 دسته طبقه بندی کنیم. به عبارت دیگر، این یک مشکل طبقه بندی چند کلاسه با 7 کلاس است.

نمودار

نمودار اصلی هدایت شده است. با این حال، برای هدف این مثال، نسخه بدون جهت این نمودار را در نظر می گیریم. بنابراین، اگر مقاله A به مقاله B استناد می کند، ما مقاله B را نیز A را ذکر کرده است. اگرچه این لزوماً درست نیست، در این مثال، استنادها را به عنوان نماینده ای برای تشابه در نظر می گیریم که معمولاً یک ویژگی جابجایی است.

امکانات

هر مقاله در ورودی به طور موثر دارای 2 ویژگی است:

 1. کلمه: متراکم، چند گرم کیسه از کلمات نمایندگی از متن در این مقاله است. واژگان مجموعه داده Cora شامل 1433 کلمه منحصر به فرد است. بنابراین، طول این ویژگی 1433 است، و مقدار در موقعیت "i" 0/1 است که نشان می دهد آیا کلمه "i" در واژگان در مقاله داده شده وجود دارد یا خیر.

 2. برچسب: تنها یک عدد صحیح به نمایندگی ID کلاس (دسته) از مقاله است.

مجموعه داده Cora را دانلود کنید

wget --quiet -P /tmp https://linqs-data.soe.ucsc.edu/public/lbc/cora.tgz
tar -C /tmp -xvzf /tmp/cora.tgz
cora/
cora/README
cora/cora.cites
cora/cora.content

داده های Cora را به فرمت NSL تبدیل کنید

به منظور پردازش مجموعه داده کورا و تبدیل آن به فرمت مورد نیاز توسط عصبی سازه یادگیری، ما به «preprocess_cora_dataset.py، اسکریپت، است که در مخزن گیتهاب NSL شامل اجرا خواهد شد. این اسکریپت کارهای زیر را انجام می دهد:

 1. ویژگی های همسایه را با استفاده از ویژگی های گره اصلی و نمودار ایجاد کنید.
 2. تولید قطار و داده ها از آزمون انشعابات حاوی tf.train.Example موارد.
 3. باقی بماند قطار نتیجه و داده ها از آزمون در TFRecord فرمت.
!wget https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py

!python preprocess_cora_dataset.py \
--input_cora_content=/tmp/cora/cora.content \
--input_cora_graph=/tmp/cora/cora.cites \
--max_nbrs=5 \
--output_train_data=/tmp/cora/train_merged_examples.tfr \
--output_test_data=/tmp/cora/test_examples.tfr
--2022-01-05 12:39:28-- https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/neural-structured-learning/master/neural_structured_learning/examples/preprocess/cora/preprocess_cora_dataset.py
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11640 (11K) [text/plain]
Saving to: ‘preprocess_cora_dataset.py’

preprocess_cora_dat 100%[===================>] 11.37K --.-KB/s  in 0s   

2022-01-05 12:39:28 (78.9 MB/s) - ‘preprocess_cora_dataset.py’ saved [11640/11640]

2022-01-05 12:39:31.378912: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
Reading graph file: /tmp/cora/cora.cites...
Done reading 5429 edges from: /tmp/cora/cora.cites (0.01 seconds).
Making all edges bi-directional...
Done (0.01 seconds). Total graph nodes: 2708
Joining seed and neighbor tf.train.Examples with graph edges...
Done creating and writing 2155 merged tf.train.Examples (1.36 seconds).
Out-degree histogram: [(1, 386), (2, 468), (3, 452), (4, 309), (5, 540)]
Output training data written to TFRecord file: /tmp/cora/train_merged_examples.tfr.
Output test data written to TFRecord file: /tmp/cora/test_examples.tfr.
Total running time: 0.04 minutes.

متغیرهای جهانی

مسیر فایل را به آموزش و آزمون داده ها بر روی مقادیر پرچم خط فرمان استفاده می شود به استناد، preprocess_cora_dataset.py 'اسکریپت بالا است.

### Experiment dataset
TRAIN_DATA_PATH = '/tmp/cora/train_merged_examples.tfr'
TEST_DATA_PATH = '/tmp/cora/test_examples.tfr'

### Constants used to identify neighbor features in the input.
NBR_FEATURE_PREFIX = 'NL_nbr_'
NBR_WEIGHT_SUFFIX = '_weight'

فراپارامترها

ما یک نمونه از استفاده خواهد کرد HParams شامل hyperparameters و ثابت های مختلف مورد استفاده برای آموزش و ارزیابی است. در زیر به اختصار هر یک را توضیح می دهیم:

 • num_classes: در مجموع 7 کلاس مختلف وجود دارد

 • max_seq_length: این اندازه از واژگان است و همه موارد در ورودی یک چند گرم، کیسه از کلمات نمایندگی متراکم. به عبارت دیگر، مقدار 1 برای یک کلمه نشان می دهد که کلمه در ورودی وجود دارد و مقدار 0 نشان می دهد که وجود ندارد.

 • distance_type: این فاصله متریک استفاده می شود به قاعدهمند نمونه با همسایگان خود است.

 • graph_regularization_multiplier: این کنترل وزن نسبی از مدت قانونی نمودار در تابع از دست دادن کلی.

 • num_neighbors: تعداد همسایه مورد استفاده برای تنظیم نمودار. این مقدار به کمتر یا به برابر max_nbrs خط فرمان استدلال بالا که در حال اجرا preprocess_cora_dataset.py .

 • num_fc_units: تعداد لایه به طور کامل متصل در شبکه های عصبی است.

 • train_epochs: تعداد دوره های آموزشی.

 • اندازه دسته ای مورد استفاده برای آموزش و ارزیابی: batch_size.

 • dropout_rate: کنترل نرخ ترک تحصیل پس از هر لایه به طور کامل متصل

 • eval_steps: تعداد دسته دسته به فرایند قبل از deeming ارزیابی کامل است. اگر به مجموعه ای از None ، همه موارد در مجموعه آزمون ارزیابی می شوند.

class HParams(object):
 """Hyperparameters used for training."""
 def __init__(self):
  ### dataset parameters
  self.num_classes = 7
  self.max_seq_length = 1433
  ### neural graph learning parameters
  self.distance_type = nsl.configs.DistanceType.L2
  self.graph_regularization_multiplier = 0.1
  self.num_neighbors = 1
  ### model architecture
  self.num_fc_units = [50, 50]
  ### training parameters
  self.train_epochs = 100
  self.batch_size = 128
  self.dropout_rate = 0.5
  ### eval parameters
  self.eval_steps = None # All instances in the test set are evaluated.

HPARAMS = HParams()

بارگیری قطار و داده های آزمایشی

همانطور که قبلا در این نوت بوک توصیف شده است، داده های آموزشی ورودی و آزمون توسط: preprocess_cora_dataset.py، ایجاد شده است. ما آنها را به دو بار خواهد tf.data.Dataset یکی برای قطار و یکی برای آزمون - اشیاء.

در لایه ورودی مدل ما، ما را نه فقط «کلمه» استخراج و 'برچسب' ویژگی های از هر نمونه، اما همسایه نیز مربوط ویژگی های در بر hparams.num_neighbors ارزش. موارد با همسایگان کمتر از hparams.num_neighbors خواهد شد ساختگی ارزش برای کسانی که ویژگی همسایه غیر موجود اختصاص داده است.

def make_dataset(file_path, training=False):
 """Creates a `tf.data.TFRecordDataset`.

 Args:
  file_path: Name of the file in the `.tfrecord` format containing
   `tf.train.Example` objects.
  training: Boolean indicating if we are in training mode.

 Returns:
  An instance of `tf.data.TFRecordDataset` containing the `tf.train.Example`
  objects.
 """

 def parse_example(example_proto):
  """Extracts relevant fields from the `example_proto`.

  Args:
   example_proto: An instance of `tf.train.Example`.

  Returns:
   A pair whose first value is a dictionary containing relevant features
   and whose second value contains the ground truth label.
  """
  # The 'words' feature is a multi-hot, bag-of-words representation of the
  # original raw text. A default value is required for examples that don't
  # have the feature.
  feature_spec = {
    'words':
      tf.io.FixedLenFeature([HPARAMS.max_seq_length],
                 tf.int64,
                 default_value=tf.constant(
                   0,
                   dtype=tf.int64,
                   shape=[HPARAMS.max_seq_length])),
    'label':
      tf.io.FixedLenFeature((), tf.int64, default_value=-1),
  }
  # We also extract corresponding neighbor features in a similar manner to
  # the features above during training.
  if training:
   for i in range(HPARAMS.num_neighbors):
    nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'words')
    nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i,
                     NBR_WEIGHT_SUFFIX)
    feature_spec[nbr_feature_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [HPARAMS.max_seq_length],
      tf.int64,
      default_value=tf.constant(
        0, dtype=tf.int64, shape=[HPARAMS.max_seq_length]))

    # We assign a default value of 0.0 for the neighbor weight so that
    # graph regularization is done on samples based on their exact number
    # of neighbors. In other words, non-existent neighbors are discounted.
    feature_spec[nbr_weight_key] = tf.io.FixedLenFeature(
      [1], tf.float32, default_value=tf.constant([0.0]))

  features = tf.io.parse_single_example(example_proto, feature_spec)

  label = features.pop('label')
  return features, label

 dataset = tf.data.TFRecordDataset([file_path])
 if training:
  dataset = dataset.shuffle(10000)
 dataset = dataset.map(parse_example)
 dataset = dataset.batch(HPARAMS.batch_size)
 return dataset


train_dataset = make_dataset(TRAIN_DATA_PATH, training=True)
test_dataset = make_dataset(TEST_DATA_PATH)

بیایید نگاهی به مجموعه داده قطار بیندازیم تا به محتویات آن نگاه کنیم.

for feature_batch, label_batch in train_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 nbr_feature_key = '{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, 'words')
 nbr_weight_key = '{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, 0, NBR_WEIGHT_SUFFIX)
 print('Batch of neighbor inputs:', feature_batch[nbr_feature_key])
 print('Batch of neighbor weights:',
    tf.reshape(feature_batch[nbr_weight_key], [-1]))
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['NL_nbr_0_weight', 'NL_nbr_0_words', 'words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 1 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of neighbor weights: tf.Tensor(
[1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.], shape=(128,), dtype=float32)
Batch of labels: tf.Tensor(
[2 2 6 2 0 6 1 3 5 0 1 2 3 6 1 1 0 3 5 2 3 1 4 1 6 1 3 2 2 2 0 3 2 1 3 3 2
 3 3 2 3 2 2 0 2 2 6 0 2 1 1 0 5 2 1 4 2 1 2 4 0 2 5 4 3 6 3 2 1 6 2 4 2 2
 6 4 6 4 3 5 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 0 6 6 0 2 6 2 1 2 0 1 1 3 2 0
 2 0 2 1 1 3 5 2 1 2 5 1 6 2 4 6 4], shape=(128,), dtype=int64)

بیایید نگاهی به مجموعه داده آزمایشی بیندازیم تا به محتویات آن نگاه کنیم.

for feature_batch, label_batch in test_dataset.take(1):
 print('Feature list:', list(feature_batch.keys()))
 print('Batch of inputs:', feature_batch['words'])
 print('Batch of labels:', label_batch)
Feature list: ['words']
Batch of inputs: tf.Tensor(
[[0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 ...
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]
 [0 0 0 ... 0 0 0]], shape=(128, 1433), dtype=int64)
Batch of labels: tf.Tensor(
[5 2 2 2 1 2 6 3 2 3 6 1 3 6 4 4 2 3 3 0 2 0 5 2 1 0 6 3 6 4 2 2 3 0 4 2 2
 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 3 4 0 2 6 2 1 4 2 0 0 1 4 2 6 0 5 2 2 3 2 5 2 5
 2 3 2 2 2 2 2 6 6 3 2 4 2 6 3 2 2 6 2 4 2 2 1 3 4 6 0 0 2 4 2 1 3 6 6 2 6
 6 6 1 4 6 4 3 6 6 0 0 2 6 2 4 0 0], shape=(128,), dtype=int64)

تعریف مدل

به منظور نشان دادن استفاده از منظم‌سازی نمودار، ابتدا یک مدل پایه برای این مشکل می‌سازیم. ما از یک شبکه عصبی فید فوروارد ساده با 2 لایه پنهان و در میان آن حذف استفاده خواهیم کرد. ما نشان دادن ایجاد مدل پایه با استفاده از تمام انواع مدل های پشتیبانی شده توسط tf.Keras چارچوب - پی در پی، کاربردی، و زیر کلاس.

مدل پایه ترتیبی

def make_mlp_sequential_model(hparams):
 """Creates a sequential multi-layer perceptron model."""
 model = tf.keras.Sequential()
 model.add(
   tf.keras.layers.InputLayer(
     input_shape=(hparams.max_seq_length,), name='words'))
 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 model.add(
   tf.keras.layers.Lambda(lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32)))
 for num_units in hparams.num_fc_units:
  model.add(tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu'))
  # For sequential models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  model.add(tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate))
 model.add(tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes))
 return model

مدل پایه عملکردی

def make_mlp_functional_model(hparams):
 """Creates a functional API-based multi-layer perceptron model."""
 inputs = tf.keras.Input(
   shape=(hparams.max_seq_length,), dtype='int64', name='words')

 # Input is already one-hot encoded in the integer format. We cast it to
 # floating point format here.
 cur_layer = tf.keras.layers.Lambda(
   lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))(
     inputs)

 for num_units in hparams.num_fc_units:
  cur_layer = tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')(cur_layer)
  # For functional models, by default, Keras ensures that the 'dropout' layer
  # is invoked only during training.
  cur_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)(cur_layer)

 outputs = tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes)(cur_layer)

 model = tf.keras.Model(inputs, outputs=outputs)
 return model

مدل پایه زیر کلاس

def make_mlp_subclass_model(hparams):
 """Creates a multi-layer perceptron subclass model in Keras."""

 class MLP(tf.keras.Model):
  """Subclass model defining a multi-layer perceptron."""

  def __init__(self):
   super(MLP, self).__init__()
   # Input is already one-hot encoded in the integer format. We create a
   # layer to cast it to floating point format here.
   self.cast_to_float_layer = tf.keras.layers.Lambda(
     lambda x: tf.keras.backend.cast(x, tf.float32))
   self.dense_layers = [
     tf.keras.layers.Dense(num_units, activation='relu')
     for num_units in hparams.num_fc_units
   ]
   self.dropout_layer = tf.keras.layers.Dropout(hparams.dropout_rate)
   self.output_layer = tf.keras.layers.Dense(hparams.num_classes)

  def call(self, inputs, training=False):
   cur_layer = self.cast_to_float_layer(inputs['words'])
   for dense_layer in self.dense_layers:
    cur_layer = dense_layer(cur_layer)
    cur_layer = self.dropout_layer(cur_layer, training=training)

   outputs = self.output_layer(cur_layer)

   return outputs

 return MLP()

ایجاد مدل(های) پایه

# Create a base MLP model using the functional API.
# Alternatively, you can also create a sequential or subclass base model using
# the make_mlp_sequential_model() or make_mlp_subclass_model() functions
# respectively, defined above. Note that if a subclass model is used, its
# summary cannot be generated until it is built.
base_model_tag, base_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(HPARAMS)
base_model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 words (InputLayer)     [(None, 1433)]      0     
                                 
 lambda (Lambda)       (None, 1433)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 50)        71700   
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 50)        0     
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 50)        2550   
                                 
 dropout_1 (Dropout)     (None, 50)        0     
                                 
 dense_2 (Dense)       (None, 7)         357    
                                 
=================================================================
Total params: 74,607
Trainable params: 74,607
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

مدل MLP پایه قطار

# Compile and train the base MLP model
base_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])
base_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/engine/functional.py:559: UserWarning: Input dict contained keys ['NL_nbr_0_weight', 'NL_nbr_0_words'] which did not match any model input. They will be ignored by the model.
 inputs = self._flatten_to_reference_inputs(inputs)
17/17 [==============================] - 1s 18ms/step - loss: 1.9521 - accuracy: 0.1838
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.8590 - accuracy: 0.3044
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.7770 - accuracy: 0.3601
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6655 - accuracy: 0.3898
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5386 - accuracy: 0.4543
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3856 - accuracy: 0.5077
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2736 - accuracy: 0.5531
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1636 - accuracy: 0.5889
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0654 - accuracy: 0.6385
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9703 - accuracy: 0.6761
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8689 - accuracy: 0.7104
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.7704 - accuracy: 0.7494
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.7157 - accuracy: 0.7810
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.6296 - accuracy: 0.8186
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.5932 - accuracy: 0.8167
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.5526 - accuracy: 0.8464
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.5112 - accuracy: 0.8445
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.4624 - accuracy: 0.8613
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.4163 - accuracy: 0.8696
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3808 - accuracy: 0.8849
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3564 - accuracy: 0.8933
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3453 - accuracy: 0.9002
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3226 - accuracy: 0.9114
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.3058 - accuracy: 0.9151
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2798 - accuracy: 0.9146
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2638 - accuracy: 0.9248
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2538 - accuracy: 0.9290
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2356 - accuracy: 0.9411
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2080 - accuracy: 0.9425
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2172 - accuracy: 0.9364
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.2259 - accuracy: 0.9225
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1944 - accuracy: 0.9480
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1892 - accuracy: 0.9434
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1718 - accuracy: 0.9592
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1826 - accuracy: 0.9508
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1585 - accuracy: 0.9559
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1605 - accuracy: 0.9545
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1529 - accuracy: 0.9550
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1411 - accuracy: 0.9615
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1366 - accuracy: 0.9624
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1431 - accuracy: 0.9578
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1241 - accuracy: 0.9619
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1310 - accuracy: 0.9661
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1284 - accuracy: 0.9652
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1215 - accuracy: 0.9633
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1130 - accuracy: 0.9722
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1074 - accuracy: 0.9722
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1143 - accuracy: 0.9694
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1015 - accuracy: 0.9740
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1077 - accuracy: 0.9698
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1035 - accuracy: 0.9684
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1076 - accuracy: 0.9694
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.1000 - accuracy: 0.9689
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0967 - accuracy: 0.9749
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0994 - accuracy: 0.9703
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0943 - accuracy: 0.9740
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0923 - accuracy: 0.9735
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0848 - accuracy: 0.9800
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0836 - accuracy: 0.9782
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0913 - accuracy: 0.9735
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0823 - accuracy: 0.9773
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0753 - accuracy: 0.9810
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0746 - accuracy: 0.9777
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0861 - accuracy: 0.9731
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0765 - accuracy: 0.9787
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0750 - accuracy: 0.9791
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0725 - accuracy: 0.9814
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0762 - accuracy: 0.9791
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0645 - accuracy: 0.9842
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0606 - accuracy: 0.9861
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0775 - accuracy: 0.9805
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0655 - accuracy: 0.9800
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0629 - accuracy: 0.9833
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0625 - accuracy: 0.9824
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0607 - accuracy: 0.9838
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0578 - accuracy: 0.9824
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0568 - accuracy: 0.9842
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0595 - accuracy: 0.9833
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0615 - accuracy: 0.9842
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0555 - accuracy: 0.9852
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0517 - accuracy: 0.9870
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0541 - accuracy: 0.9856
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0533 - accuracy: 0.9884
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0509 - accuracy: 0.9838
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0600 - accuracy: 0.9828
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0617 - accuracy: 0.9800
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0599 - accuracy: 0.9800
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0502 - accuracy: 0.9870
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0416 - accuracy: 0.9907
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0542 - accuracy: 0.9842
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0490 - accuracy: 0.9847
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0374 - accuracy: 0.9916
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0467 - accuracy: 0.9893
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0426 - accuracy: 0.9879
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0543 - accuracy: 0.9861
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0420 - accuracy: 0.9870
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0461 - accuracy: 0.9861
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0425 - accuracy: 0.9898
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0406 - accuracy: 0.9907
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0486 - accuracy: 0.9847
<keras.callbacks.History at 0x7f6f9d5eacd0>

مدل پایه MLP را ارزیابی کنید

# Helper function to print evaluation metrics.
def print_metrics(model_desc, eval_metrics):
 """Prints evaluation metrics.

 Args:
  model_desc: A description of the model.
  eval_metrics: A dictionary mapping metric names to corresponding values. It
   must contain the loss and accuracy metrics.
 """
 print('\n')
 print('Eval accuracy for ', model_desc, ': ', eval_metrics['accuracy'])
 print('Eval loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['loss'])
 if 'graph_loss' in eval_metrics:
  print('Eval graph loss for ', model_desc, ': ', eval_metrics['graph_loss'])
eval_results = dict(
  zip(base_model.metrics_names,
    base_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('Base MLP model', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.4192 - accuracy: 0.7939


Eval accuracy for Base MLP model : 0.7938517332077026
Eval loss for Base MLP model : 1.4192423820495605

آموزش مدل MLP با تنظیم گراف

ترکیب تنظیم نمودار به مدت دست دادن یک موجود tf.Keras.Model نیاز تنها با چند خط کد. مدل پایه پیچیده است برای ایجاد یک جدید tf.Keras مدل زیر کلاس، که از دست دادن شامل تنظیم نمودار.

برای ارزیابی مزیت افزایشی منظم‌سازی نمودار، یک نمونه مدل پایه جدید ایجاد می‌کنیم. دلیل این است که base_model در حال حاضر برای چند تکرار آموزش داده شده است، و استفاده مجدد از این مدل آموزش دیده برای ایجاد یک مدل-نمودار منظم نخواهد بود یک مقایسه عادلانه برای base_model .

# Build a new base MLP model.
base_reg_model_tag, base_reg_model = 'FUNCTIONAL', make_mlp_functional_model(
  HPARAMS)
# Wrap the base MLP model with graph regularization.
graph_reg_config = nsl.configs.make_graph_reg_config(
  max_neighbors=HPARAMS.num_neighbors,
  multiplier=HPARAMS.graph_regularization_multiplier,
  distance_type=HPARAMS.distance_type,
  sum_over_axis=-1)
graph_reg_model = nsl.keras.GraphRegularization(base_reg_model,
                        graph_reg_config)
graph_reg_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])
graph_reg_model.fit(train_dataset, epochs=HPARAMS.train_epochs, verbose=1)
Epoch 1/100
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/indexed_slices.py:446: UserWarning: Converting sparse IndexedSlices(IndexedSlices(indices=Tensor("gradient_tape/GraphRegularization/graph_loss/Reshape_1:0", shape=(None,), dtype=int32), values=Tensor("gradient_tape/GraphRegularization/graph_loss/Reshape:0", shape=(None, 7), dtype=float32), dense_shape=Tensor("gradient_tape/GraphRegularization/graph_loss/Cast:0", shape=(2,), dtype=int32))) to a dense Tensor of unknown shape. This may consume a large amount of memory.
 "shape. This may consume a large amount of memory." % value)
17/17 [==============================] - 2s 4ms/step - loss: 1.9798 - accuracy: 0.1601 - scaled_graph_loss: 0.0373
Epoch 2/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.9024 - accuracy: 0.2979 - scaled_graph_loss: 0.0254
Epoch 3/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.8623 - accuracy: 0.3160 - scaled_graph_loss: 0.0317
Epoch 4/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.8042 - accuracy: 0.3443 - scaled_graph_loss: 0.0498
Epoch 5/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.7552 - accuracy: 0.3582 - scaled_graph_loss: 0.0696
Epoch 6/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.7012 - accuracy: 0.4084 - scaled_graph_loss: 0.0866
Epoch 7/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6578 - accuracy: 0.4515 - scaled_graph_loss: 0.1114
Epoch 8/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.6058 - accuracy: 0.5039 - scaled_graph_loss: 0.1300
Epoch 9/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5498 - accuracy: 0.5434 - scaled_graph_loss: 0.1508
Epoch 10/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5098 - accuracy: 0.6019 - scaled_graph_loss: 0.1651
Epoch 11/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.4746 - accuracy: 0.6302 - scaled_graph_loss: 0.1844
Epoch 12/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.4315 - accuracy: 0.6520 - scaled_graph_loss: 0.1917
Epoch 13/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3932 - accuracy: 0.6770 - scaled_graph_loss: 0.2024
Epoch 14/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3645 - accuracy: 0.7183 - scaled_graph_loss: 0.2145
Epoch 15/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3265 - accuracy: 0.7369 - scaled_graph_loss: 0.2324
Epoch 16/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.3045 - accuracy: 0.7555 - scaled_graph_loss: 0.2358
Epoch 17/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2836 - accuracy: 0.7652 - scaled_graph_loss: 0.2404
Epoch 18/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2456 - accuracy: 0.7898 - scaled_graph_loss: 0.2469
Epoch 19/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2348 - accuracy: 0.8074 - scaled_graph_loss: 0.2615
Epoch 20/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2000 - accuracy: 0.8074 - scaled_graph_loss: 0.2542
Epoch 21/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1994 - accuracy: 0.8260 - scaled_graph_loss: 0.2729
Epoch 22/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1825 - accuracy: 0.8269 - scaled_graph_loss: 0.2676
Epoch 23/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1598 - accuracy: 0.8455 - scaled_graph_loss: 0.2742
Epoch 24/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1543 - accuracy: 0.8534 - scaled_graph_loss: 0.2797
Epoch 25/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1456 - accuracy: 0.8552 - scaled_graph_loss: 0.2714
Epoch 26/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1154 - accuracy: 0.8566 - scaled_graph_loss: 0.2796
Epoch 27/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1150 - accuracy: 0.8687 - scaled_graph_loss: 0.2850
Epoch 28/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.1154 - accuracy: 0.8626 - scaled_graph_loss: 0.2772
Epoch 29/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0806 - accuracy: 0.8733 - scaled_graph_loss: 0.2756
Epoch 30/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0828 - accuracy: 0.8626 - scaled_graph_loss: 0.2907
Epoch 31/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0724 - accuracy: 0.8886 - scaled_graph_loss: 0.2834
Epoch 32/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0589 - accuracy: 0.8826 - scaled_graph_loss: 0.2881
Epoch 33/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0490 - accuracy: 0.8872 - scaled_graph_loss: 0.2972
Epoch 34/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0550 - accuracy: 0.8923 - scaled_graph_loss: 0.2935
Epoch 35/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0397 - accuracy: 0.8840 - scaled_graph_loss: 0.2795
Epoch 36/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0360 - accuracy: 0.8891 - scaled_graph_loss: 0.2966
Epoch 37/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0235 - accuracy: 0.8961 - scaled_graph_loss: 0.2890
Epoch 38/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0219 - accuracy: 0.8984 - scaled_graph_loss: 0.2965
Epoch 39/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0168 - accuracy: 0.9044 - scaled_graph_loss: 0.3023
Epoch 40/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0148 - accuracy: 0.9035 - scaled_graph_loss: 0.2984
Epoch 41/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9956 - accuracy: 0.9118 - scaled_graph_loss: 0.2888
Epoch 42/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.0019 - accuracy: 0.9021 - scaled_graph_loss: 0.2877
Epoch 43/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9956 - accuracy: 0.9049 - scaled_graph_loss: 0.2912
Epoch 44/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9986 - accuracy: 0.9026 - scaled_graph_loss: 0.3040
Epoch 45/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9939 - accuracy: 0.9067 - scaled_graph_loss: 0.3016
Epoch 46/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9828 - accuracy: 0.9058 - scaled_graph_loss: 0.2877
Epoch 47/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9629 - accuracy: 0.9137 - scaled_graph_loss: 0.2844
Epoch 48/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9645 - accuracy: 0.9146 - scaled_graph_loss: 0.2933
Epoch 49/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9752 - accuracy: 0.9165 - scaled_graph_loss: 0.3013
Epoch 50/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9552 - accuracy: 0.9179 - scaled_graph_loss: 0.2865
Epoch 51/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9539 - accuracy: 0.9193 - scaled_graph_loss: 0.3044
Epoch 52/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9443 - accuracy: 0.9183 - scaled_graph_loss: 0.3010
Epoch 53/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9559 - accuracy: 0.9244 - scaled_graph_loss: 0.2987
Epoch 54/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9497 - accuracy: 0.9225 - scaled_graph_loss: 0.2979
Epoch 55/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9674 - accuracy: 0.9183 - scaled_graph_loss: 0.3034
Epoch 56/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9537 - accuracy: 0.9174 - scaled_graph_loss: 0.2834
Epoch 57/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9341 - accuracy: 0.9188 - scaled_graph_loss: 0.2939
Epoch 58/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9392 - accuracy: 0.9225 - scaled_graph_loss: 0.2998
Epoch 59/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9240 - accuracy: 0.9313 - scaled_graph_loss: 0.3022
Epoch 60/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9368 - accuracy: 0.9267 - scaled_graph_loss: 0.2979
Epoch 61/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9306 - accuracy: 0.9234 - scaled_graph_loss: 0.2952
Epoch 62/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9197 - accuracy: 0.9230 - scaled_graph_loss: 0.2916
Epoch 63/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9360 - accuracy: 0.9206 - scaled_graph_loss: 0.2947
Epoch 64/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9181 - accuracy: 0.9299 - scaled_graph_loss: 0.2996
Epoch 65/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9105 - accuracy: 0.9341 - scaled_graph_loss: 0.2981
Epoch 66/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9014 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2897
Epoch 67/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9059 - accuracy: 0.9364 - scaled_graph_loss: 0.3083
Epoch 68/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9053 - accuracy: 0.9309 - scaled_graph_loss: 0.2976
Epoch 69/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9099 - accuracy: 0.9258 - scaled_graph_loss: 0.3069
Epoch 70/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9025 - accuracy: 0.9355 - scaled_graph_loss: 0.2890
Epoch 71/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8849 - accuracy: 0.9281 - scaled_graph_loss: 0.2933
Epoch 72/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8959 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2918
Epoch 73/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9074 - accuracy: 0.9248 - scaled_graph_loss: 0.3065
Epoch 74/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8845 - accuracy: 0.9369 - scaled_graph_loss: 0.2874
Epoch 75/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8873 - accuracy: 0.9401 - scaled_graph_loss: 0.2996
Epoch 76/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8942 - accuracy: 0.9327 - scaled_graph_loss: 0.3086
Epoch 77/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.9052 - accuracy: 0.9253 - scaled_graph_loss: 0.2986
Epoch 78/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8811 - accuracy: 0.9336 - scaled_graph_loss: 0.2948
Epoch 79/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8896 - accuracy: 0.9276 - scaled_graph_loss: 0.2919
Epoch 80/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8853 - accuracy: 0.9313 - scaled_graph_loss: 0.2944
Epoch 81/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8875 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2925
Epoch 82/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8639 - accuracy: 0.9323 - scaled_graph_loss: 0.2967
Epoch 83/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8820 - accuracy: 0.9332 - scaled_graph_loss: 0.3047
Epoch 84/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8752 - accuracy: 0.9346 - scaled_graph_loss: 0.2942
Epoch 85/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8651 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.3066
Epoch 86/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8765 - accuracy: 0.9332 - scaled_graph_loss: 0.2881
Epoch 87/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8691 - accuracy: 0.9420 - scaled_graph_loss: 0.3030
Epoch 88/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8631 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.2916
Epoch 89/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8651 - accuracy: 0.9392 - scaled_graph_loss: 0.3032
Epoch 90/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8632 - accuracy: 0.9420 - scaled_graph_loss: 0.3019
Epoch 91/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8600 - accuracy: 0.9425 - scaled_graph_loss: 0.2965
Epoch 92/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8569 - accuracy: 0.9346 - scaled_graph_loss: 0.2977
Epoch 93/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8704 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.3083
Epoch 94/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8562 - accuracy: 0.9406 - scaled_graph_loss: 0.2883
Epoch 95/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8545 - accuracy: 0.9415 - scaled_graph_loss: 0.3030
Epoch 96/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8592 - accuracy: 0.9332 - scaled_graph_loss: 0.2927
Epoch 97/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8503 - accuracy: 0.9397 - scaled_graph_loss: 0.2927
Epoch 98/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8434 - accuracy: 0.9462 - scaled_graph_loss: 0.2937
Epoch 99/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8578 - accuracy: 0.9374 - scaled_graph_loss: 0.3064
Epoch 100/100
17/17 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.8504 - accuracy: 0.9411 - scaled_graph_loss: 0.3043
<keras.callbacks.History at 0x7f70041be650>

ارزیابی مدل MLP با تنظیم گراف

eval_results = dict(
  zip(graph_reg_model.metrics_names,
    graph_reg_model.evaluate(test_dataset, steps=HPARAMS.eval_steps)))
print_metrics('MLP + graph regularization', eval_results)
5/5 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.8884 - accuracy: 0.7957


Eval accuracy for MLP + graph regularization : 0.7956600189208984
Eval loss for MLP + graph regularization : 0.8883611559867859

دقت مدل-نمودار منظم در مورد 2-3٪ بالاتر از مدل پایه (است base_model ).

نتیجه

ما استفاده از منظم‌سازی نمودار را برای طبقه‌بندی اسناد بر روی یک نمودار استنادی طبیعی (Cora) با استفاده از چارچوب یادگیری ساختاریافته عصبی (NSL) نشان داده‌ایم. ما آموزش پیشرفته شامل سنتز نمودار بر اساس درونه گیریها نمونه قبل از آموزش شبکه عصبی با تنظیم نمودار. این رویکرد در صورتی مفید است که ورودی شامل یک نمودار صریح نباشد.

ما کاربران را تشویق می‌کنیم تا با تغییر میزان نظارت و همچنین آزمایش معماری‌های عصبی مختلف برای منظم‌سازی نمودار، آزمایش بیشتری انجام دهند.