Xác suất dòng chảy Tensor

TensorFlow Probability là một thư viện dành cho lý luận xác suất và phân tích thống kê trong TensorFlow. Là một phần của hệ sinh thái TensorFlow, TensorFlow Probability cung cấp khả năng tích hợp các phương pháp xác suất với mạng sâu, suy luận dựa trên độ dốc bằng cách sử dụng tính năng phân biệt tự động và khả năng mở rộng cho các bộ dữ liệu và mô hình lớn với khả năng tăng tốc phần cứng (GPU) và tính toán phân tán.

Để bắt đầu với Xác suất TensorFlow, hãy xem hướng dẫn cài đặt và xem hướng dẫn sổ ghi chép Python .

Các thành phần

Các công cụ học máy xác suất của chúng tôi được cấu trúc như sau:

Lớp 0: TensorFlow

Các phép toán số —đặc biệt là lớp LinearOperator —cho phép triển khai không cần ma trận và có thể khai thác một cấu trúc cụ thể (đường chéo, thứ hạng thấp, v.v.) để tính toán hiệu quả. Nó được xây dựng và duy trì bởi nhóm TensorFlow Probability và là một phần của tf.linalg trong lõi TensorFlow.

Lớp 1: Khối xây dựng thống kê

Lớp 2: Xây dựng mô hình

  • Phân phối chung (ví dụ: tfp.distributions.JointDistributionSequential ): Phân phối chung trên một hoặc nhiều phân phối có thể phụ thuộc lẫn nhau. Để biết phần giới thiệu về lập mô hình với JointDistribution của TFP, hãy xem colab này
  • Các lớp xác suất ( tfp.layers ): Các lớp mạng thần kinh không chắc chắn về các chức năng mà chúng đại diện, mở rộng các lớp TensorFlow.

Lớp 3: Suy luận xác suất

  • Chuỗi Markov Monte Carlo ( tfp.mcmc ): Thuật toán tính gần đúng tích phân thông qua lấy mẫu. Bao gồm Hamiltonian Monte Carlo , Metropolis-Hastings đi bộ ngẫu nhiên và khả năng xây dựng các hạt nhân chuyển tiếp tùy chỉnh.
  • Suy luận biến phân ( tfp.vi ): Thuật toán tính gần đúng tích phân thông qua tối ưu hóa.
  • Trình tối ưu hóa ( tfp.optimizer ): Các phương pháp tối ưu hóa ngẫu nhiên, mở rộng Trình tối ưu hóa TensorFlow. Bao gồm Động lực học Langevin gradient ngẫu nhiên .
  • Monte Carlo ( tfp.monte_carlo ): Công cụ tính toán kỳ vọng của Monte Carlo.

Xác suất TensorFlow đang được phát triển tích cực và giao diện có thể thay đổi.

Ví dụ

Ngoài các hướng dẫn về sổ ghi chép Python được liệt kê trong phần điều hướng, còn có một số tập lệnh mẫu có sẵn:

Báo cáo vấn đề

Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng bằng cách sử dụng trình theo dõi vấn đề Xác suất TensorFlow .