אינדיקטורים להגינות

Fairness Indicators היא ספרייה המאפשרת חישוב קל של מדדי הוגנות המזוהים בדרך כלל עבור מסווגים בינאריים ורב-מחלקות. עם חבילת הכלים של מדדי הוגנות, אתה יכול:

 • חישוב מדדי הוגנות המזוהים בדרך כלל עבור מודלים של סיווג
 • השווה את ביצועי המודל בין תת-קבוצות לקו בסיס, או למודלים אחרים
 • השתמש ברווחי סמך כדי להציג פערים מובהקים סטטיסטית
 • בצע הערכה על פני מספר ספים

השתמש באינדיקטורים של הוגנות באמצעות:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

אֶמְצָעִי