شاخص های انصاف

Fairness Indicators کتابخانه‌ای است که محاسبه آسان معیارهای انصاف را برای طبقه‌بندی‌کننده‌های باینری و چند کلاسه امکان‌پذیر می‌سازد. با مجموعه ابزار Fairness Indicators، می توانید:

 • محاسبه معیارهای انصاف معمولاً شناسایی شده برای مدل‌های طبقه‌بندی
 • عملکرد مدل را در بین زیر گروه ها با یک خط پایه یا سایر مدل ها مقایسه کنید
 • از فواصل اطمینان برای نشان دادن تفاوت های آماری معنی دار استفاده کنید
 • ارزیابی را در چند آستانه انجام دهید

از شاخص های انصاف استفاده کنید:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

منابع