هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExecutionEnvironment

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
ExecutionEnvironment رابط عمومی
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

را معرفی می کند یک محیط برای ایجاد و اجرای TensorFlow Operation است.

روش های عمومی

انتزاعی OperationBuilder
opBuilder (نوع رشته، نام رشته)
یک سازنده برای ایجاد یک جدید را برمی گرداند Operation .

روش های عمومی

عمومی انتزاعی OperationBuilder opBuilder (نوع رشته، نام رشته)

یک سازنده برای ایجاد یک جدید را برمی گرداند Operation .

مولفه های
نوع از عملیات (یعنی محاسباتی را که باید انجام شود مشخص می کند)
نام برای اشاره به عملیات ایجاد شده در این محدوده محیطی.
برمی گرداند
  • OperationBuilder برای ایجاد یک عملیات که build() فراخوانی می شود. اگر build() نباشد، پس از آن برخی از منابع ممکن است نشت.