هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Graph.WhileSubgraphBuilder

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
رابط استاتیک عمومی Graph.WhileSubgraphBuilder

برای ایجاد یک کلاس انتزاعی استفاده می شود که روش buildSubgraph را نادیده می گیرد و برای یک حلقه زمانی یک زیرنویس شرطی یا بدنه ایجاد می کند. بعد از جاوا 8 ، می توان از این گزینه برای ایجاد یک لامبدا با همان هدف استفاده کرد.

هنگام تماس با whileLoop(Output[], org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, String)

مثال استفاده (قبل از جاوا 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = new WhileSubgraphBuilder() { @Override public void buildSubgraph(Graph bodyGraph, Output<?>[] bodyInputs, Output<?>[] bodyOutputs) { // build body subgraph }؛ }

مثال استفاده (بعد از جاوا 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = (bodyGraph, bodyInputs, bodyOutputs) -> { // build body subgraph ؛}

روشهای عمومی

باطل انتزاعی
buildSubgraph ( نمودار g ، خروجی [] <؟> ورودی ها ، خروجی [] <؟> خروجی ها)
برای ایجاد یک زیرگراف مشروط یا بدنه توسط یک کاربر ، با استفاده از کد ، برای یک حلقه مدتی لغو می شود

روشهای عمومی

انتزاعی ساخت عمومی باطل SubSubgraph ( نمودار g ، خروجی [] <؟> ورودی ها ، خروجی [] <؟> خروجی ها)

برای ایجاد یک زیرگراف مشروط یا بدنه توسط یک کاربر ، با استفاده از کد ، برای یک حلقه مدتی لغو می شود

مولفه های
g زیرنویس
ورودی ها ورودی های زیرنویس
خروجی ها خروجی های زیرگراف