Graph.WhileSubgraphBuilder

رابط استاتیک عمومی Graph.WhileSubgraphBuilder

برای نمونه سازی یک کلاس انتزاعی استفاده می شود که روش buildSubgraph را نادیده می گیرد تا یک زیرگراف شرطی یا بدنه برای مدتی حلقه ایجاد کند. بعد از جاوا 8، می‌توان از آن برای ایجاد یک لامبدا برای همان هدف استفاده کرد.

برای استفاده هنگام فراخوانی Graph.whileLoop(Output[], org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, String)

مثال استفاده (قبل از جاوا 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = new WhileSubgraphBuilder() { @Override public void buildSubgraph(Graph bodyGraph, Output<?>[] bodyInputs, Output<?>[] bodyOutputs) { // build body subgraph } };

مثال استفاده (بعد از جاوا 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = (bodyGraph, bodyInputs, bodyOutputs) -> { // build body subgraph };

روش های عمومی

خلأ انتزاعی
buildSubgraph ( گرافخروجی[] <?> ورودی، خروجی[] <?> خروجی)
توسط کاربر با کد برای ساختن زیرگراف شرطی یا بدنه برای مدتی حلقه لغو شود

روش های عمومی

BuildSubgraph انتزاعی عمومی ( گرافخروجی[] <?> ورودی، خروجی[] <?> خروجی)

توسط کاربر با کد برای ساختن زیرگراف شرطی یا بدنه برای مدتی حلقه لغو شود

مولفه های
g زیرگراف
ورودی ها ورودی های زیرگراف
خروجی ها خروجی های زیرگراف