هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Server

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
سرور کلاس نهایی عمومی

یک سرور TensorFlow در حال کار ، برای استفاده در آموزش توزیع شده.

یک نمونه Server مجموعه ای از دستگاه ها و یک هدف Session قرار داده است که می تواند در آموزش توزیع شده شرکت کند. یک سرور متعلق به یک خوشه است (که توسط ClusterSpec مشخص شده است) و مربوط به یک کار خاص در یک کار مشخص است. سرور می تواند با هر سرور دیگری در همان خوشه ارتباط برقرار کند. سرور تا زمان فراخوانی start() به درخواست نمی کند. سرور پس از فراخوانی stop() یا close() ، درخواستها را stop() . توجه داشته باشید که روش close() سرور را در صورت اجرا متوقف می کند.

هشدار: یک Server منابعی را در اختیار دارد که باید با فراخوانی close() صریحاً آزاد شوند.

نمونه های یک Server از نظر نخ ایمن هستند.

با استفاده از مثال:

import org.tensorflow.Server;
 import org.tensorflow.distruntime.ClusterDef;
 import org.tensorflow.distruntime.JobDef;
 import org.tensorflow.distruntime.ServerDef;

 ClusterDef clusterDef = ClusterDef.newBuilder()
   .addJob(JobDef.newBuilder()
   .setName("worker")
   .putTasks(0, "localhost:4321")
   .build()
 ).build();

 ServerDef serverDef = ServerDef.newBuilder()
   .setCluster(clusterDef)
   .setJobName("worker")
   .setTaskIndex(0)
   .setProtocol("grpc")
 .build();

 try (Server srv = new Server(serverDef.toByteArray())) {
   srv.start();
   srv.join();
 
 }

سازندگان عمومی

سرور (بایت [] serverDef)
نمونه جدیدی از سرور را ایجاد می کند.

روشهای عمومی

باطل هماهنگ شده
بستن ()
از بین بردن سرور TensorFlow در حال پردازش ، حافظه را آزاد می کند.
خالی
پیوستن ()
مسدود می شود تا زمانی که سرور با موفقیت متوقف شود.
باطل هماهنگ شده
شروع ()
سرور TensorFlow در حال پردازش را شروع می کند.
باطل هماهنگ شده
توقف ()
سرور TensorFlow را در حال کار متوقف می کند.

روشهای ارثی

سازندگان عمومی

سرور عمومی (بایت [] serverDef)

نمونه جدیدی از سرور را ایجاد می کند.

مولفه های
serverDef تعریف سرور به عنوان یک بافر سریال پروتکل ServerDef مشخص شده است.

روشهای عمومی

خلاoid هماهنگ شده عمومی نزدیک ()

از بین بردن سرور TensorFlow در حال پردازش ، حافظه را آزاد می کند.

پرتاب می کند
قطع شده

خلا v عمومی پیوستن ()

مسدود می شود تا زمانی که سرور با موفقیت متوقف شود.

شروع باطل همزمان شده همگانی ()

سرور TensorFlow در حال پردازش را شروع می کند.

توقف باطل همزمان شده همگانی ()

سرور TensorFlow را در حال کار متوقف می کند.