Server

سرور کلاس نهایی عمومی

یک سرور TensorFlow در حال پردازش، برای استفاده در آموزش توزیع شده.

یک نمونه Server مجموعه ای از دستگاه ها و یک هدف Session را در بر می گیرد که می تواند در آموزش توزیع شده شرکت کند. یک سرور متعلق به یک خوشه (مشخص شده توسط یک ClusterSpec )، و مربوط به یک کار خاص در یک کار نامگذاری شده است. سرور می تواند با هر سرور دیگری در همان کلاستر ارتباط برقرار کند. تا زمانی که start() فراخوانی نشود، سرور هیچ درخواستی را ارائه نخواهد کرد. سرور پس از فراخوانی stop() یا close() سرویس دهی درخواست ها را متوقف می کند. توجه داشته باشید که متد close() سرور را در صورت اجرا متوقف می کند.

اخطار: یک Server دارای منابعی است که باید به طور صریح با فراخوانی close() آزاد شوند.

نمونه های یک Server از نظر موضوعی ایمن هستند.

با استفاده از مثال:

import org.tensorflow.Server;
 import org.tensorflow.distruntime.ClusterDef;
 import org.tensorflow.distruntime.JobDef;
 import org.tensorflow.distruntime.ServerDef;

 ClusterDef clusterDef = ClusterDef.newBuilder()
   .addJob(JobDef.newBuilder()
   .setName("worker")
   .putTasks(0, "localhost:4321")
   .build()
 ).build();

 ServerDef serverDef = ServerDef.newBuilder()
   .setCluster(clusterDef)
   .setJobName("worker")
   .setTaskIndex(0)
   .setProtocol("grpc")
 .build();

 try (Server srv = new Server(serverDef.toByteArray())) {
   srv.start();
   srv.join();
 }
 

سازندگان عمومی

سرور (بایت[] serverDef)
یک نمونه جدید از سرور می سازد.

روش های عمومی

خالی هماهنگ شده
بستن ()
سرور TensorFlow در حال پردازش را از بین ببرید، حافظه را آزاد کنید.
خالی
پیوستن ()
مسدود می شود تا زمانی که سرور با موفقیت متوقف شود.
خالی هماهنگ شده
شروع ()
سرور TensorFlow در حال پردازش را راه اندازی می کند.
خالی هماهنگ شده
متوقف کردن ()
یک سرور TensorFlow در حال پردازش را متوقف می کند.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

سرور عمومی (byte[] serverDef)

یک نمونه جدید از سرور می سازد.

مولفه های
serverDef تعریف سرور به عنوان بافر پروتکل ServerDef سریالی مشخص شده است.

روش های عمومی

بسته شدن خالی همگام سازی عمومی ()

سرور TensorFlow در حال پردازش را از بین ببرید، حافظه را آزاد کنید.

پرتاب می کند
InterruptedException

پیوستن با اعتبار عمومی ()

مسدود می شود تا زمانی که سرور با موفقیت متوقف شود.

شروع خالی همگام سازی عمومی ()

سرور TensorFlow در حال پردازش را راه اندازی می کند.

توقف خالی همگام سازی عمومی ()

یک سرور TensorFlow در حال پردازش را متوقف می کند.