هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Session.Run

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
کلاس نهایی استاتیک عمومی Session.Run

تانسورهای خروجی و ابرداده به دست آمده در هنگام اجرای یک جلسه.

به Session.Runner.runAndFetchMetadata() مراجعه کنید

زمینه های

بایت عمومی[] ابرداده (تجربی): فراداده در مورد اجرا.
فهرست عمومی< تانسور <?>> خروجی ها تانسورها از واکشی های درخواستی.

سازندگان عمومی

روش های ارثی

زمینه های

بایت عمومی[] فراداده

(تجربی): فراداده در مورد اجرا.

بافر پروتکل RunMetadata سریالی. بسته org.tensorflow عاری از هر گونه وابستگی بافر پروتکلی است تا بتواند با سیستم‌های محدود به منابع سازگار بماند (جایی که چیزی مانند nanoproto ممکن است مناسب‌تر باشد). هزینه آن همین لکه مات است. این انتخاب در دست بررسی است و ممکن است هر زمان که بخواهید این فیلد با معادل‌های ایمن نوع بیشتری جایگزین شود.

خروجی لیست عمومی< تانسور <?>>

تانسورها از واکشی های درخواستی.

سازندگان عمومی

اجرای عمومی ()