Session.Runner

کلاس نهایی عمومی Session.Runner

Operation s را اجرا کنید و Tensors ارزیابی کنید.

یک Runner قطعات گراف لازم را برای اجرای هر Operation مورد نیاز برای ارزیابی Tensors برای واکشی اجرا می کند. feed(String, int, Tensor) به تماس‌گیرندگان اجازه می‌دهد تا با جایگزین کردن Tensors ارائه‌شده به‌جای خروجی‌های عملیات ارائه‌شده برای feed(String, int, Tensor) مقدار Tensors را در نمودار نادیده بگیرند.

سازندگان عمومی

روش های عمومی

Session.Runner
addTarget (عملیات رشته)
operation run() را اجرا کنید، اما هیچ Tensors ارزیابی شده را برنگردانید.
Session.Runner
addTarget ( عملوند <?> عملوند)
اجرا کنید run() operand اجرا کند، اما هیچ Tensors ارزیابی شده را برنگردانید.
Session.Runner
addTarget ( عملیات عملیاتی )
operation run() را اجرا کنید، اما هیچ Tensors ارزیابی شده را برنگردانید.
Session.Runner
فید ( عملوند <?> عملوند، تانسور <?> t)
با اجرای عملیات اشاره شده توسط operand t به جای تانسور اشاره شده استفاده کنید.
Session.Runner
خوراک (عملیات رشته، تانسور <?> t)
از ارزیابی operation خودداری کنید و t جایگزین مقداری که تولید می کند کنید.
Session.Runner
خوراک (عملیات رشته، شاخص int، تانسور <?> t)
با جایگزین کردن t به جای مقداری که تولید می کند، از ارزیابی خروجی index -ام operation اجتناب کنید.
Session.Runner
واکشی (عملیات رشته)
run() خروجی operation را برگرداند.
Session.Runner
واکشی (عملیات رشته، نمایه int)
run() خروجی index -th operation را برمی گرداند.
Session.Runner
واکشی ( عملوند <?> عملوند)
باعث می‌شود run() تنسوری را که توسط خروجی operand به آن اشاره شده است، برگرداند.
Session.Runner
واکشی ( خروجی <?> خروجی)
باعث می‌شود run() تنسوری را که با output به آن اشاره شده است، برگرداند.
فهرست< تانسور <?>>
اجرا کن ()
قطعات گراف لازم برای محاسبه همه واکشی های درخواستی را اجرا کنید.
Session.Run
runAndFetchMetadata ()
قطعات گراف را برای محاسبه واکشی های درخواستی و برگرداندن ابرداده در مورد اجرا اجرا کنید.
Session.Runner
setOptions (گزینه‌های بایت[])
(روش آزمایشی): گزینه هایی را (معمولاً برای اشکال زدایی) برای این اجرا تنظیم کنید.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

دونده عمومی ()

روش های عمومی

public Session.Runner addTarget (عملیات رشته)

operation run() را اجرا کنید، اما هیچ Tensors ارزیابی شده را برنگردانید.

مولفه های
عمل

public Session.Runner addTarget ( عملوند <?> عملوند)

اجرا کنید run() operand اجرا کند، اما هیچ Tensors ارزیابی شده را برنگردانید.

مولفه های
عملوند

public Session.Runner addTarget (عملیات عملیاتی )

operation run() را اجرا کنید، اما هیچ Tensors ارزیابی شده را برنگردانید.

مولفه های
عمل
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر عملیات GraphOperation نباشد

فید عمومی Session.Runner ( عملوند <?> عملوند، تنسور <?> t)

با اجرای عملیات اشاره شده توسط operand t به جای تانسور اشاره شده استفاده کنید.

مولفه های
عملوند
تی

فید عمومی Session.Runner (عملیات رشته، تنسور <?> t)

از ارزیابی operation خودداری کنید و t جایگزین مقداری که تولید می کند کنید.

مولفه های
عمل یا نام رشته عملیات است، در این صورت این روش مختصر برای feed(operation, 0) است، یا رشته‌ای از فرم operation_name:output_index است، در این صورت این روش مانند feed(operation_name, output_index) عمل می‌کند. . این نام‌های جدا شده با کولون معمولاً در پیام‌های بافر پروتکل SignatureDef استفاده می‌شوند که در SavedModelBundle.metaGraphDef() گنجانده شده‌اند.
تی

فید عمومی Session.Runner (عملیات رشته، شاخص int، Tensor <?> t)

با جایگزین کردن t به جای مقداری که تولید می کند، از ارزیابی خروجی index -ام operation اجتناب کنید.

عملیات در یک Graph می تواند چندین خروجی داشته باشد، index مشخص می کند که کدام یک t برای آن ارائه شده است.

مولفه های
عمل
فهرست مطالب
تی

عمومی Session.Runner Fetch (عملیات رشته)

run() خروجی operation را برگرداند.

مولفه های
عمل یا نام رشته عملیات است، در این صورت این متد مخفف fetch(operation, 0) است، یا رشته ای از فرم operation_name:output_index است، در این صورت این متد مانند fetch(operation_name, output_index) عمل می کند. . این نام‌های جدا شده با کولون معمولاً در پیام‌های بافر پروتکل SignatureDef استفاده می‌شوند که در SavedModelBundle.metaGraphDef() گنجانده شده‌اند.

عمومی Session.Runner fetch (عملیات رشته، int index)

run() خروجی index -th operation را برمی گرداند.

عملیات در یک Graph می تواند چندین خروجی داشته باشد، index مشخص می کند که کدام یک را برگرداند.

مولفه های
عمل
فهرست مطالب

عمومی Session.Runner واکشی ( عملوند <?> عملوند)

باعث می‌شود run() تنسوری را که توسط خروجی operand به آن اشاره شده است، برگرداند.

مولفه های
عملوند

عمومی Session.Runner fetch ( خروجی <?> خروجی)

باعث می‌شود run() تنسوری را که با output به آن اشاره شده است، برگرداند.

مولفه های
خروجی

لیست عمومی< تنسور <?>> اجرا ()

قطعات گراف لازم برای محاسبه همه واکشی های درخواستی را اجرا کنید.

اخطار: تماس‌گیرنده مالکیت همه Tensors برگشتی را بر عهده می‌گیرد، به‌عنوان مثال، تماس‌گیرنده باید Tensor.close() در تمام عناصر لیست برگشتی فراخوانی کند تا منابع آزاد شود.

TODO(ahankar): نوع بازگشت را در اینجا تجدید نظر کنید. دو چیز به طور خاص: (الف) پاکسازی را برای تماس‌گیرنده آسان‌تر کنید (شاید چیزی مانند AutoCloseableList را در SessionTest.java برگرداند)، و (ب) ارزیابی کنید که آیا مقدار بازگشتی باید یک لیست باشد یا شاید یک Map&lt;Output, Tensor&gt; ?

TODO(andrewmyers): همچنین خوب است که هر چیزی که در اینجا برگردانده می شود استخراج تانسورهای خروجی را به روشی ایمن از نوع آسان تر کند.

عمومی Session.Run runAndFetchMetadata ()

قطعات گراف را برای محاسبه واکشی های درخواستی و برگرداندن ابرداده در مورد اجرا اجرا کنید.

این دقیقاً مانند run() است، اما علاوه بر تنسورهای درخواستی، متادیتای مربوط به اجرای گراف را نیز در قالب یک بافر پروتکل RunMetadata سریالی برمی گرداند.

public Session.Runner setOptions (گزینه‌های بایت[])

(روش آزمایشی): گزینه هایی را (معمولاً برای اشکال زدایی) برای این اجرا تنظیم کنید.

گزینه ها به عنوان یک بافر پروتکل RunOptions سریالی ارائه می شوند.

بسته org.tensorflow عاری از هر گونه وابستگی بافر پروتکلی است تا با سیستم‌های محدود منابع سازگار باقی بماند (جایی که چیزی مانند nanoproto ممکن است مناسب‌تر باشد). هزینه آن عدم وجود ایمنی نوع در این تابع API است. این انتخاب در دست بررسی است و ممکن است هر زمان که بخواهید با معادل های ایمن نوع بیشتری جایگزین شود.

مولفه های
گزینه ها