هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Session.Runner

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
جلسه نهایی کلاس عمومی. دونده

Operation s را اجرا کنید و Tensors ارزیابی Tensors .

یک Runner قطعات گراف لازم را برای اجرای هر Operation که برای ارزیابی Tensors برای واکشی مورد نیاز است ، Tensors می کند. تماس feed(String, int, Tensor) تماس گیرندگان این امکان را می دهد تا مقدار Tensors موجود در نمودار را با جایگزینی Tensors ارائه شده برای خروجی عملیات تهیه شده برای feed(String, int, Tensor) نادیده Tensors .

سازندگان عمومی

روشهای عمومی

جلسه دونده
addTarget (عملیات رشته)
میک run() اجرا operation ، اما هر ارزیابی نمی گرداند Tensors .
جلسه دونده
addTarget ( عملوند <؟> عملوند)
میک run() را اجرا operand ، اما هر ارزیابی نمی گرداند Tensors .
جلسه دونده
addTarget ( عملیات عملیاتی)
میک run() اجرا operation ، اما هر ارزیابی نمی گرداند Tensors .
جلسه دونده
خوراک ( Operand <؟> operand ، Tensor <؟> t)
به جای تنسوری که با اجرای عملیاتی که توسط operand به آن اشاره شده است از t استفاده کنید.
جلسه دونده
خوراک (عملکرد رشته ، تنسور <؟> t)
از ارزیابی operation خودداری کنید و مقدار تولید شده را جایگزین t کنید.
جلسه دونده
خوراک (عملیات رشته ، شاخص int ، Tensor <؟> t)
با جایگزینی t برای مقداری که تولید می کند ، از ارزیابی index خروجی operation خودداری کنید.
جلسه دونده
واکشی (عملیات رشته)
run() خروجی operation برگردانید.
جلسه دونده
واکشی (عملیات رشته، شاخص هوشمند)
run() بازده - index خروجی operation برمی گرداند.
جلسه دونده
واکشی ( اپران <<> عملوند)
Mens run() Tensor ارجاع شده توسط خروجی operand برمی گرداند.
جلسه دونده
واکشی ( خروجی <؟> خروجی)
Mens run() Tensor ارجاع شده توسط output برمی گرداند.
لیست < Tensor <؟ >> را لیست کنید
اجرا ()
قطعه های نمودار لازم برای محاسبه همه واکشی های درخواست شده را اجرا کنید.
جلسه اجرا شود
runAndFetchMetadata ()
قطعه های نمودار را برای محاسبه واکشی های درخواستی و برگرداندن فراداده مربوط به اجرا اجرا کنید.
جلسه دونده
گزینه های setOptions (بایت [])
(روش تجربی): گزینه هایی را تنظیم کنید (معمولاً برای اشکال زدایی) برای این اجرا.

روشهای ارثی

سازندگان عمومی

دونده عمومی ()

روشهای عمومی

عمومی Session.Runner addTarget (عملیات رشته)

میک run() اجرا operation ، اما هر ارزیابی نمی گرداند Tensors .

عمومی Session.Runner addTarget ( عملوند <؟> عملوند)

میک run() را اجرا operand ، اما هر ارزیابی نمی گرداند Tensors .

عمومی Session.Runner addTarget ( عملیات عملیات)

میک run() اجرا operation ، اما هر ارزیابی نمی گرداند Tensors .

پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر عملیات GraphOperation

عمومی Session.Runner خوراک ( عملوند <؟> عملوند، تانسور <؟> T)

به جای تنسوری که با اجرای عملیاتی که توسط operand به آن اشاره شده است از t استفاده کنید.

جلسه عمومی. خوراک رانر (عملیات رشته ، تنسور <؟> t)

از ارزیابی operation خودداری کنید و مقدار تولید شده را جایگزین t کنید.

مولفه های
عمل یا نام رشته عملیات است ، در این صورت این روش یک مختصر برای feed(operation, 0) ، یا یک رشته از فرم operation_name است: output_index ، در این صورت این روش مانند feed(operation_name, output_index) . این نامهای جدا شده از روده بزرگ معمولاً در پیامهای بافر پروتکل SignatureDef که در metaGraphDef() .

جلسه عمومی. خوراک رانر (عملیات رشته ، شاخص int ، Tensor <؟> t)

با جایگزینی t برای مقداری که تولید می کند ، از ارزیابی index خروجی operation خودداری کنید.

عملیات در یک Graph می تواند چندین خروجی داشته باشد ، index مشخص می کند که کدام یک از t ارائه شده است.

جلسه عمومی. واکشی دونده (عملیات رشته)

run() خروجی operation برگردانید.

مولفه های
عمل یا نام رشته عملیات است ، در این صورت این روش یک مختصر برای fetch(operation, 0) ، یا یک رشته از فرم operation_name است: output_index ، در این حالت این روش مانند fetch(operation_name, output_index) . این نامهای جدا شده از روده بزرگ معمولاً در پیامهای بافر پروتکل SignatureDef که در metaGraphDef() .

جلسه عمومی. واکشی دونده (عملیات رشته ، فهرست int)

run() بازده - index خروجی operation برمی گرداند.

عملیات در یک Graph می تواند چندین خروجی داشته باشد ، index مشخص می کند که کدام یک را برگرداند.

عمومی Session.Runner واکشی ( عملوند <؟> عملوند)

Mens run() Tensor ارجاع شده توسط خروجی operand برمی گرداند.

جلسه عمومی. واکشی دونده ( خروجی <؟> خروجی)

Mens run() Tensor ارجاع شده توسط output برمی گرداند.

لیست عمومی < Tensor <؟ >> اجرا ()

قطعه های نمودار لازم برای محاسبه همه واکشی های درخواست شده را اجرا کنید.

هشدار: تماس گیرنده مالکیت تمام Tensors برگشتی را به Tensors ، به عنوان مثال ، تماس گیرنده باید برای آزاد کردن منابع ، از همه عناصر لیست برگشتی با close() تماس بگیرد.

TODO (ashankar): در اینجا نوع بازگشت را بررسی کنید. به طور خاص دو چیز: (الف) پاک کردن تماس گیرنده را آسان تر کنید (شاید برگرداندن چیزی مانند AutoCloseableList در SessionTest.java) ، و (ب) ارزیابی کنید که آیا مقدار بازگشتی باید یک لیست باشد ، یا شاید یک Map<Output, Tensor> ؟

TODO (andrewmyers): همچنین اگر هرچه در اینجا برگردانده می شود استخراج سنسورهای خروجی را به روشی ایمن از نوع آسان تر کند ، خوب است.

عمومی Session.Run runAndFetchMetadata ()

قطعه های نمودار را برای محاسبه واکشی های درخواستی و برگرداندن فراداده مربوط به اجرا اجرا کنید.

این دقیقاً مانند run() ، اما علاوه بر Tensors درخواستی ، فراداده مربوط به اجرای نمودار را به صورت بافر پروتکل RunMetadata سریال سازی شده نیز برمی گرداند.

عمومی Session.Runner setOptions (بایت [] گزینه ها)

(روش تجربی): گزینه هایی را تنظیم کنید (معمولاً برای اشکال زدایی) برای این اجرا.

گزینه ها به عنوان یک بافر سریال پروتکل RunOptions ارائه شده اند .

بسته org.tensorflow عاری از هرگونه وابستگی به بافر پروتکل است تا بتواند با سیستم های محدود کننده منابع (در مواردی که چیزی مانند نانو پروتلو مناسب تر باشد) دوستانه باقی بماند. هزینه این کمبود نوع ایمنی در این عملکرد API است. این انتخاب در حال بررسی است و ممکن است در هر زمان معادل های بی خطر بیشتری برای این عملکرد جایگزین شود.