هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorFlow

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
عمومی TensorFlow کلاس نهایی

روش‌های ابزار استاتیک که زمان اجرا TensorFlow را توصیف می‌کنند.

روش های عمومی

بایت ثابت[]
loadLibrary (رشته فایل)
کتابخانه پویا را در نام فایل بارگیری کنید و عملیات و هسته های موجود در آن کتابخانه را ثبت کنید.
بایت ثابت[]
registeredOpList ()
تمام عملیات TensorFlow در این فضای آدرس موجود است.
رشته ایستا
نسخه ()
نسخه زمان اجرا TensorFlow زیرین را برمی گرداند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک بایت [] loadLibrary (رشته فایل)

کتابخانه پویا را در نام فایل بارگیری کنید و عملیات و هسته های موجود در آن کتابخانه را ثبت کنید.

مولفه های
نام فایل مسیر کتابخانه پویا حاوی عملیات و هسته برای بارگذاری.
برمی گرداند
  • بایتها مرتب از OpList پیام بافر پروتکل تعریف عملیات تعریف شده در کتابخانه.
پرتاب می کند
UnsatisfiedLinkError اگر نام فایل بارگیری نمی شود.

عمومی استاتیک بایت [] registeredOpList ()

تمام عملیات TensorFlow در این فضای آدرس موجود است.

برمی گرداند
  • نمایندگی سریال یک OpList بافر پروتکل، که لیست تمام عملیات TensorFlow در دسترس نیست.

نسخه رشته عمومی استاتیک ()

نسخه زمان اجرا TensorFlow زیرین را برمی گرداند.