Cảnh báo: API này không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong phiên bản TensorFlow trong tương lai sau khi bản thay thế ổn định.

TensorFlowException

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
công thức lớp TensorFlowException

Đã ném ngoại lệ bỏ chọn khi thực thi Đồ thị TensorFlow.

Phương thức kế thừa