Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Wskazówki dotyczące wydajności

Ten dokument zawiera wskazówki dotyczące wydajności dla zestawów danych TensorFlow (TFDS). Zauważ, że TFDS udostępnia zbiory danych jako tf.data.Dataset obiektów, więc rada od tf.data przewodnika nadal obowiązuje.

Porównawcze zbiory danych

Zastosowanie tfds.benchmark(ds) do odniesienia każdy tf.data.Dataset przedmiot.

Upewnij się, aby wskazać batch_size= do normalizacji wyników (np 100 iter / s -> 3200 EX / sek). To działa z każdym iterable (np tfds.benchmark(tfds.as_numpy(ds)) ).

ds = tfds.load('mnist', split='train').batch(32).prefetch()
# Display some benchmark statistics
tfds.benchmark(ds, batch_size=32)
# Second iteration is much faster, due to auto-caching
tfds.benchmark(ds, batch_size=32)

Małe zbiory danych (mniej niż 1 GB)

Wszystkie zestawy danych TFDS przechowywać dane na dysku w TFRecord formacie. Dla małych zbiorów danych (np MNIST, CIFAR-10 / -100), czytanie od .tfrecord można dodawać znaczne obciążenie.

Ponieważ te zestawy danych mieszczą się w pamięci, można znacznie poprawić wydajność przez buforowanie lub wstępne ładowanie zestawu danych. Zauważ, że TFDS automatycznie buforuje małe zestawy danych (poniższa sekcja zawiera szczegóły).

Buforowanie zbioru danych

Oto przykład potoku danych, który jawnie buforuje zestaw danych po znormalizowaniu obrazów.

def normalize_img(image, label):
 """Normalizes images: `uint8` -> `float32`."""
 return tf.cast(image, tf.float32) / 255., label


ds, ds_info = tfds.load(
  'mnist',
  split='train',
  as_supervised=True, # returns `(img, label)` instead of dict(image=, ...)
  with_info=True,
)
# Applying normalization before `ds.cache()` to re-use it.
# Note: Random transformations (e.g. images augmentations) should be applied
# after both `ds.cache()` (to avoid caching randomness) and `ds.batch()` (for
# vectorization [1]).
ds = ds.map(normalize_img, num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE)
ds = ds.cache()
# For true randomness, we set the shuffle buffer to the full dataset size.
ds = ds.shuffle(ds_info.splits['train'].num_examples)
# Batch after shuffling to get unique batches at each epoch.
ds = ds.batch(128)
ds = ds.prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)

Podczas iteracji tego zestawu danych druga iteracja będzie znacznie szybsza niż pierwsza dzięki buforowaniu.

Automatyczne buforowanie

Domyślnie TFDS automatyczne bufory (z ds.cache() ) zbiorów danych, które spełniają następujące ograniczenia:

 • Całkowity rozmiar zbioru danych (wszystkie podziały) jest zdefiniowany i < 250 MiB
 • shuffle_files jest wyłączony, albo tylko jeden odłamek jest odczytywany

Jest możliwe, aby zrezygnować z automatycznego buforowania przekazując try_autocaching=False do tfds.ReadConfig w tfds.load . Zapoznaj się z dokumentacją katalogu zestawów danych, aby sprawdzić, czy określony zestaw danych będzie korzystał z automatycznego buforowania.

Ładowanie pełnych danych jako jeden Tensor

Jeśli Twój zestaw danych mieści się w pamięci, możesz również załadować pełny zestaw danych jako pojedynczą tablicę Tensor lub NumPy. Jest możliwe, aby to zrobić przez ustawienie batch_size=-1 do partii przykłady w jednym tf.Tensor . Następnie użyj tfds.as_numpy do konwersji z tf.Tensor do np.array .

(img_train, label_train), (img_test, label_test) = tfds.as_numpy(tfds.load(
  'mnist',
  split=['train', 'test'],
  batch_size=-1,
  as_supervised=True,
))

Duże zbiory danych

Duże zestawy danych są dzielone na fragmenty (dzielone na wiele plików) i zazwyczaj nie mieszczą się w pamięci, więc nie powinny być buforowane.

Tasowanie i szkolenie

Podczas treningu ważne jest, aby dobrze przetasować dane — źle potasowane dane mogą skutkować niższą dokładnością treningu.

Oprócz korzystania ds.shuffle shuffle rekordy, należy również ustawić shuffle_files=True , aby uzyskać dobre zachowanie tasowanie dla większych zbiorów danych, które są sharded w wielu plikach. W przeciwnym razie epoki będą czytać odłamki w tej samej kolejności, a więc dane nie będą naprawdę losowe.

ds = tfds.load('imagenet2012', split='train', shuffle_files=True)

Dodatkowo, gdy shuffle_files=True , TFDS wyłącza options.deterministic , co może dać niewielki wzrost wydajności. Aby uzyskać deterministyczny szuranie, możliwe jest, aby zrezygnować z tej funkcji z tfds.ReadConfig : albo ustawiając read_config.shuffle_seed lub nadpisanie read_config.options.deterministic .

Automatyczne dzielenie danych między pracownikami (TF)

Podczas szkolenia na wielu pracowników, można użyć input_context argument tfds.ReadConfig , więc każdy pracownik będzie czytać podzbiór danych.

input_context = tf.distribute.InputContext(
  input_pipeline_id=1, # Worker id
  num_input_pipelines=4, # Total number of workers
)
read_config = tfds.ReadConfig(
  input_context=input_context,
)
ds = tfds.load('dataset', split='train', read_config=read_config)

Jest to uzupełnienie interfejsu API subsplit. Po pierwsze, API subplit nanosi: train[:50%] przekształca się w liście plików do odczytu. Następnie ds.shard() op nakłada na tych plików. Na przykład, przy użyciu train[:50%] z num_input_pipelines=2 , każda z 2 pracowników odczyta 1/4 danych.

Kiedy shuffle_files=True pliki tasuje ciągu jednego pracownika, ale nie w poprzek pracowników. Każdy pracownik będzie czytać ten sam podzbiór plików między epokami.

Automatyczne dzielenie danych między pracownikami (Jax)

Z Jax, można użyć tfds.even_splits API do dystrybucji swoich danych przez pracowników. Patrz Przewodnik Split API .

splits = tfds.even_splits('train', n=jax.process_count(), drop_remainder=True)
# The current `process_index` load only `1 / process_count` of the data.
ds = tfds.load('my_dataset', split=splits[jax.process_index()])

Szybsze dekodowanie obrazu

Domyślnie TFDS automatycznie dekoduje obrazy. Istnieją jednak przypadki, w których może być bardziej wydajnych pominąć dekodowanie obrazu z tfds.decode.SkipDecoding i ręcznie zastosować tf.io.decode_image op:

Kod dla obu przykładów jest dostępny w przewodniku dekodowania .

Pomiń nieużywane funkcje

Jeśli używasz tylko podzbioru funkcji, możesz całkowicie pominąć niektóre funkcje. Jeśli Twój zbiór danych zawiera wiele nieużywanych funkcji, ich nieodkodowanie może znacznie poprawić wydajność. Zobacz https://www.tensorflow.org/datasets/decode#only_decode_a_sub-set_of_the_features