این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

tfio.experimental.IODataset

مشاهده منبع در GitHub

IODataset

IODataset از: IODataset

در نوت بوک ها استفاده می شود

در آموزش ها استفاده می شود

variant_tensor یک Tensor DT_VARIANT که نمایانگر داده است.

element_spec مشخصات نوع یک عنصر از این مجموعه داده.

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])
dataset.element_spec
TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name=None)

مواد و روش ها

apply

یک تابع تبدیل را به این مجموعه داده اعمال می کند.

apply زنجیره ای از تبدیلات Dataset سفارشی ، که به عنوان توابع که یک آرگومان Dataset را نشان می دهند و یک Dataset تبدیل شده را نشان می دهند ، امکان پذیر می کند.

dataset = tf.data.Dataset.range(100)
def dataset_fn(ds):
 return ds.filter(lambda x: x < 5)
dataset = dataset.apply(dataset_fn)
list(dataset.as_numpy_iterator())
[0, 1, 2, 3, 4]

استدلال
transformation_func تابعی که طول می کشد یک Dataset استدلال و برمی گرداند Dataset .

برمی گردد
Dataset Dataset با استفاده از transformation_func به این مجموعه داده بازگشت.

as_numpy_iterator

یک تکرار کننده را که همه عناصر مجموعه داده را به numpy تبدیل می کند ، باز می گرداند.

برای بازرسی از محتوای مجموعه داده خود از as_numpy_iterator استفاده کنید. برای دیدن اشکال و انواع عناصر ، به جای استفاده از as_numpy_iterator ، عناصر مجموعه داده را مستقیماً چاپ کنید.

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])
for element in dataset:
 print(element)
tf.Tensor(1, shape=(), dtype=int32)
tf.Tensor(2, shape=(), dtype=int32)
tf.Tensor(3, shape=(), dtype=int32)

این روش مستلزم این است که شما در حالت اشتیاق در حال اجرا هستید و element_spec مجموعه داده فقط شامل اجزای TensorSpec است.

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])
for element in dataset.as_numpy_iterator():
 print(element)
1
2
3
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])
print(list(dataset.as_numpy_iterator()))
[1, 2, 3]

as_numpy_iterator() ساختار تو در تو در تو عناصر مجموعه داده را حفظ خواهد کرد.

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices({'a': ([1, 2], [3, 4]),
                       'b': [5, 6]})
list(dataset.as_numpy_iterator()) == [{'a': (1, 3), 'b': 5},
                   {'a': (2, 4), 'b': 6}]
True

برمی گردد
قابل تکرار بر روی عناصر مجموعه داده است ، و در آنصورت تنسورهای آنها به آرایه های numpy تبدیل شده اند.

بالا می برد
TypeError اگر یک عنصر حاوی مقدار غیر Tensor باشد.
RuntimeError اگر اجرای مشتاق فعال نیست

batch

عناصر متوالی این مجموعه داده را در دسته ها ترکیب می کند.

dataset = tf.data.Dataset.range(8)
dataset = dataset.batch(3)
list(dataset.as_numpy_iterator())
[array([0, 1, 2]), array([3, 4, 5]), array([6, 7])]
dataset = tf.data.Dataset.range(8)
dataset = dataset.batch(3, drop_remainder=True)
list(dataset.as_numpy_iterator())
[array([0, 1, 2]), array([3, 4, 5])]

اجزای عنصر به دست آمده دارای یک بعد بیرونی اضافی خواهند بود ، که batch_size خواهد بود (یا N % batch_size برای عنصر آخر اگر batch_size تعداد عناصر ورودی N به طور مساوی تقسیم drop_remainder و drop_remainder False ). اگر برنامه شما به دسته هایی با ابعاد بیرونی یکسان بستگی دارد ، شما باید drop_remainder را روی True تا از تولید دسته کوچکتر جلوگیری شود.

استدلال
batch_size tf.int64 scalar tf.Tensor ، تعداد عناصر متوالی این مجموعه داده را برای ترکیب در یک دسته واحد نشان می دهد.
drop_remainder (اختیاری.) tf.bool scalar tf.Tensor ، که نشان می دهد آخرین دسته باید کاهش یابد در صورتی که کمتر از عناصر batch_size . رفتار پیش فرض این نیست که دسته کوچکتر را رها کنید.

برمی گردد
Dataset Dataset .

cache

عناصر موجود در این مجموعه داده را ذخیره می کند.

اولین باری که این مجموعه داده از آن خارج می شود ، عناصر آن یا در پرونده مشخص شده یا در حافظه ذخیره می شوند. در تکرارهای بعدی از داده های ذخیره شده استفاده می شود.

dataset = tf.data.Dataset.range(5)
dataset = dataset.map(lambda x: x**2)
dataset = dataset.cache()
# The first time reading through the data will generate the data using
# `range` and `map`.
list(dataset.as_numpy_iterator())
[0, 1, 4, 9, 16]
# Subsequent iterations read from the cache.
list(dataset.as_numpy_iterator())
[0, 1, 4, 9, 16]

هنگام ذخیره یک پرونده ، داده های ذخیره شده در سرتاسر اجرا ادامه خواهند یافت. حتی اولین تکرار از طریق داده ها از پرونده حافظه نهان خوانده می شود. تغییر خط لوله ورودی قبل از تماس به. .cache() تا زمانی که پرونده حافظه پنهان حذف نشود یا نام پرونده تغییر یابد ، هیچ تاثیری نخواهد داشت.

dataset = tf.data.Dataset.range(5)
dataset = dataset.cache("/path/to/file") # doctest: +SKIP
list(dataset.as_numpy_iterator()) # doctest: +SKIP
[0, 1, 2, 3, 4]
dataset = tf.data.Dataset.range(10)
dataset = dataset.cache("/path/to/file") # Same file! # doctest: +SKIP
list(dataset.as_numpy_iterator()) # doctest: +SKIP
[0, 1, 2, 3, 4]

استدلال
filename tf.string scalar tf.Tensor ، نماینده نام دایرکتوری در سیستم پرونده برای استفاده از عناصر ذخیره در این مجموعه داده. اگر نام فایل ارائه نشده باشد ، مجموعه داده در حافظه ذخیره می شود.

برمی گردد
Dataset Dataset .

cardinality

در صورت مشخص بودن ، کارآیند بودن مجموعه داده را برمی گرداند.

اگر مجموعه داده حاوی تعداد نامحدودی از عناصر یا tf.data.UNKNOWN_CARDINALITY باشد ، اگر این تجزیه و تحلیل نتواند تعداد عناصر موجود در مجموعه داده را تعیین کند ، ممکن است cardinality tf.data.INFINITE_CARDINALITY برگرداند.

dataset = tf.data.Dataset.range(42)
print(dataset.cardinality().numpy())
42
dataset = dataset.repeat()
cardinality = dataset.cardinality()
print((cardinality == tf.data.INFINITE_CARDINALITY).numpy())
True
dataset = dataset.filter(lambda x: True)
cardinality = dataset.cardinality()
print((cardinality == tf.data.UNKNOWN_CARDINALITY).numpy())
True

برمی گردد
یک مقیاس tf.int64 Tensor که نشانگر tf.int64 مجموعه داده است. اگر کاردینال نامتناهی یا ناشناخته باشد ، cardinality به ترتیب ثابت های tf.data.INFINITE_CARDINALITY و tf.data.UNKNOWN_CARDINALITY برمی گرداند tf.data.UNKNOWN_CARDINALITY .

concatenate

با جمع کردن Dataset داده داده شده با این مجموعه داده ، یک Dataset ایجاد می کند.

a = tf.data.Dataset.range(1, 4) # ==> [ 1, 2, 3 ]
b = tf.data.Dataset.range(4, 8) # ==> [ 4, 5, 6, 7 ]
ds = a.concatenate(b)
list(ds.as_numpy_iterator())
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# The input dataset and dataset to be concatenated should have the same
# nested structures and output types.
c = tf.data.Dataset.zip((a, b))
a.concatenate(c)
Traceback (most recent call last):
TypeError: Two datasets to concatenate have different types
<dtype: 'int64'> and (tf.int64, tf.int64)
d = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(["a", "b", "c"])
a.concatenate(d)
Traceback (most recent call last):
TypeError: Two datasets to concatenate have different types
<dtype: 'int64'> and <dtype: 'string'>

استدلال
dataset Dataset باید به صورت مشترک انجام شود.

برمی گردد
Dataset Dataset .

enumerate

عناصر این مجموعه داده را شماره گذاری می کند.

شبیه به enumerate پایتون است.

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])
dataset = dataset.enumerate(start=5)
for element in dataset.as_numpy_iterator():
 print(element)
(5, 1)
(6, 2)
(7, 3)
# The nested structure of the input dataset determines the structure of
# elements in the resulting dataset.
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([(7, 8), (9, 10)])
dataset = dataset.enumerate()
for element in dataset.as_numpy_iterator():
 print(element)
(0, array([7, 8], dtype=int32))
(1, array([ 9, 10], dtype=int32))

استدلال
start tf.int64 اسکالر tf.Tensor ، به نمایندگی از مقدار شروع برای شمارش.

برمی گردد
Dataset Dataset .

filter

این مجموعه داده را طبق predicate .

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])
dataset = dataset.filter(lambda x: x < 3)
list(dataset.as_numpy_iterator())
[1, 2]
# `tf.math.equal(x, y)` is required for equality comparison
def filter_fn(x):
 return tf.math.equal(x, 1)
dataset = dataset.filter(filter_fn)
list(dataset.as_numpy_iterator())
[1]

استدلال
predicate تابعی که یک عنصر مجموعه داده را به یک بول نگاشت می کند.

برمی گردد
Dataset Dataset حاوی عناصر این مجموعه داده است که predicate است True .

flat_map

نقشه map_func در سراسر این مجموعه داده و نتیجه مسطح می شود.

اگر می خواهید مطمئن شوید که ترتیب مجموعه داده شما یکسان است ، از flat_map استفاده کنید. به عنوان مثال ، برای جمع کردن مجموعه ای از دسته ها در مجموعه داده های عناصر آنها:

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
        [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
dataset = dataset.flat_map(lambda x: Dataset.from_tensor_slices(x))
list(dataset.as_numpy_iterator())
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

tf.data.Dataset.interleave() عمومی سازی flat_map ، زیرا flat_map همان خروجی را تولید می کند که tf.data.Dataset.interleave(cycle_length=1)

استدلال
map_func تابعی که یک عنصر داده را به یک مجموعه داده نقشه می کشد.

برمی گردد
Dataset Dataset .

from_audio

مشاهده منبع

IODataset از یک فایل صوتی ایجاد می کند.

فرمت های فایل صوتی زیر پشتیبانی می شوند:

 • WAV
 • فلک
 • ووربیس
 • MP3

استدلال
filename یک رشته ، نام پرونده صوتی.
name پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_avro

مشاهده منبع

IODataset از یک شیء داده داده پرونده avro ایجاد می کند.

استدلال
filename یک رشته ، نام پرونده avro.
schema رشته ، طرحواره پرونده avro.
columns لیستی از نام ستون ها در پرونده avro.
name پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_ffmpeg

مشاهده منبع

IODataset از یک فایل رسانه ای توسط FFmpeg ایجاد می کند

استدلال
filename یک رشته ، نام پرونده پرونده رسانه ای.
stream یک رشته ، فهرست جریان (به عنوان مثال ، "v: 0"). توجه داشته باشید که فهرست ویدیویی ، صوتی و زیرنویس با 0 جداگانه شروع می شود.
name پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_generator

یک Dataset ایجاد می کند که عناصر آنها توسط generator .

آرگومان generator باید یک شیء iter() باشد که یک شیء را پشتیبانی می کند که از پروتکل iter() پشتیبانی می کند (به عنوان مثال یک عملکرد ژنراتور). عناصر تولید شده توسط generator باید سازگار با داده شود output_types و (اختیاری) output_shapes استدلال است.

import itertools

def gen():
 for i in itertools.count(1):
  yield (i, [1] * i)

dataset = tf.data.Dataset.from_generator(
   gen,
   (tf.int64, tf.int64),
   (tf.TensorShape([]), tf.TensorShape([None])))

list(dataset.take(3).as_numpy_iterator())
[(1, array([1])), (2, array([1, 1])), (3, array([1, 1, 1]))]

استدلال
generator یک شیء iter() است که یک شی را پشتیبانی می کند که از پروتکل iter() پشتیبانی می کند. اگر args مشخص نشده باشد ، generator نباید هیچ استدلالی را اتخاذ کند. در غیر این صورت باید به همان اندازه استدلال هایی را انجام دهد که مقادیر در args باشد.
output_types ساختار تودرتو از اشیاء tf.DType مربوط به هر یک از عناصر یک عنصر حاصل از generator .
output_shapes (اختیاری.) یک ساختار تو در تو از tf.TensorShape مربوط به هر یک از عناصر یک عنصر generator شده توسط generator .
args (اختیاری.) یک دسته از اشیاء tf.Tensor که به عنوان آرگومان های NumPy-array ارزیابی و به generator منتقل می generator .

برمی گردد
Dataset Dataset .

from_hdf5

مشاهده منبع

IODataset از یک شیء داده داده فایل hdf5 ایجاد می کند.

استدلال
filename یک رشته ، نام پرونده پرونده hdf5.
dataset رشته ، نام مجموعه داده در پرونده hdf5.
spec tf.TensorSpec یا dtype (به عنوان مثال ، tf.int64) از مجموعه داده. در حالت گراف ، مشخصات مورد نیاز است. در حالت مشتاق ، مشخصات به طور خودکار بررسی می شود.
name پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset

from_json

مشاهده منبع

IODataset از یک فایل json ایجاد می کند.

استدلال
filename یک رشته ، نام پرونده پرونده json.
columns لیستی از اسامی ستون. به طور پیش فرض (هیچ) تمام ستون ها خوانده می شوند.
mode رشته ای ، حالت (پرونده یا None) برای باز کردن پرونده json.
name پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_kafka

مشاهده منبع

IODataset از سرور kafka با دامنه افست ایجاد می کند.

استدلال
topic یک tensor tf.string حاوی اشتراک موضوع.
partition یک tensor tf.int64 حاوی پارتیشن ، به طور پیش فرض 0.
start یک tensor tf.int64 که شامل جبران شروع است ، بصورت پیش فرض 0.
stop یک tensor tf.int64 که شامل انتهای افست است ، به طور پیش فرض -1.
servers لیست اختیاری از سرورهای راه انداز ، به طور پیش فرض localhost:9092 .
configuration یک tensor tf.string اختیاری حاوی تنظیمات در قالب [Key = Value]. سه نوع پیکربندی وجود دارد: پیکربندی جهانی: لطفاً در توضیحات librdkafka به "ویژگی های پیکربندی جهانی" مراجعه کنید. نمونه ها عبارتند از ["activ.auto.commit = false" ، "heartbeat.interval.ms = 2000"] پیکربندی موضوع: لطفاً به "ویژگی های پیکربندی موضوع" در اسناد librdkafka مراجعه کنید. توجه داشته باشید که تمام پیکربندی های موضوع باید با configuration.topic. topic پیشوند configuration.topic. . مثالها شامل ["conf.topic.auto.offset.reset = زودتر"]
name پیشوند نام برای IODataset (اختیاری).

برمی گردد
IODataset

from_kinesis

مشاهده منبع

IODataset از یک جریان Kinesis ایجاد می کند.

استدلال
stream رشته ، نام جریان.
shard رشته ای ، قطعه کینزیس.
name پیشوند نام برای IODataset (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_libsvm

مشاهده منبع

IODataset از یک فایل libsvm ایجاد می کند.

استدلال
filename یک tensor tf.string حاوی یک یا چند نام پرونده.
num_features تعداد ویژگی ها dtype (اختیاری): نوع تانسور ویژگی خروجی. پیش فرض tf.float32. label_dtype (اختیاری): نوع تانسور برچسب خروجی. پیش فرض tf.int64.
compression_type (اختیاری.) یک tf.string که به یکی از "" (فشرده سازی) ، "ZLIB" یا "GZIP" .
name پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_lmdb

مشاهده منبع

IODataset از یک پرونده lmdb ایجاد می کند.

استدلال
filename یک رشته ، نام پرونده پرونده lmdb.
name پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_mnist

مشاهده منبع

IODataset از تصاویر MNIST و / یا پرونده های برچسب ایجاد می کند.

استدلال
images یک رشته ، نام پرونده پرونده MNIST.
labels یک رشته ، نام پرونده پرونده MNIST.
name پیشوند نام برای IODataset (اختیاری).

برمی گردد
IODataset .

from_numpy

مشاهده منبع

IODataset از آرایه های Numpy ایجاد می کند.

from_numpy به کاربر اجازه می دهد تا یک Dataset را از یک عنصر ، کلید ، یا عنصر جداگانه از array_like ایجاد کند. Dataset ایجاد شده از طریق from_numpy است dtypes همان عناصر ورودی از array_like. شکل های Dataset شبیه عناصر ورودی array_like است ، به جز اینکه ابعاد اول شکل ها روی None تنظیم شده است. دلیل این امر این است که ابعاد اول خروجی تکرار شده که ممکن است از تعداد کل عناصر قابل تقسیم نباشد.

مثلا:

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_io as tfio
a = (np.asarray([[0., 1.], [2., 3.], [4., 5.], [6., 7.], [8., 9.]]),
   np.asarray([[10, 11], [12, 13], [14, 15], [16, 17], [18, 19]]))
d = tfio.experimental.IODataset.from_numpy(a).batch(2)
for i in d:
 print(i.numpy())
# numbers of elements = [2, 2, 1] <= (5 / 2)
#
# ([[0., 1.], [2., 3.]], [[10, 11], [12, 13]]) # <= batch index 0
# ([[4., 5.], [6., 7.]], [[14, 15], [16, 17]]) # <= batch index 1
# ([[8., 9.]],      [[18, 19]])      # <= batch index 2

آرگومان ها: a: array ، tuple یا array_low آرایه numpy اگر نوع ورودی array_like باشد. اگر نوع ورودی دیكته یا تاپل باشد ، از آرایه های numpy یا tuple استفاده كنید. name: پیشوند نامی برای IOTensor (اختیاری).

برمی گردد
IODataset با همان dtypes همانطور که در array-like مشخص شده در a .

from_numpy_file

مشاهده منبع

IODataset از یک پرونده Numpy ایجاد می کند.

از from_numpy_file به کاربر امکان می دهد یک Dataset را از یک فایل numpy (npy یا npz) ایجاد کند. Dataset ایجاد شده از from_numpy_file numpy_file همانند عناصر موجود در پرونده numpy است. شکل های Dataset شبیه عناصر فایل numpy است ، مگر اینکه ابعاد اول شکل ها روی None تنظیم شود. دلیل این امر این است که ابعاد اول خروجی تکرار شده که ممکن است از تعداد کل عناصر قابل تقسیم نباشد. در صورتی که پرونده numpy از عناصر نامشخص تشکیل شده باشد ، یک دسته از آرایه های numpy بازگردانده می شوند ، در غیر این صورت یک دیک برای عناصر نامگذاری شده بازگردانده می شود.

Args:
 filename: filename of numpy file (npy or npz).
 spec: A tuple of tf.TensorSpec or dtype, or a dict of
  `name:tf.TensorSpec` or `name:dtype` pairs to specify the dtypes
  in each element of the numpy file. In eager mode spec is automatically
  probed. In graph spec must be provided. If a tuple is provided for
  spec then it is assumed that numpy file consists of `arr_0`, `arr_2`...
  If a dict is provided then numpy file should consists of named
  elements.
 name: A name prefix for the IOTensor (optional).

<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `IODataset` with the same dtypes as of the array_like in numpy
file (npy or npz).
</td>
</tr>

</table><h3 id="from_parquet"><code>from_parquet</code></h3>

<a target="_blank" href="https://github.com/tensorflow/io/blob/v0.15.0/tensorflow_io/core/python/ops/io_dataset.py#L258-L275">View source</a>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@classmethod</code>
<code>from_parquet(
  filename, columns=None, **kwargs
)
</code></pre>

Creates an `IODataset` from a Parquet file.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`filename`
</td>
<td>
A string, the filename of a Parquet file.
</td>
</tr><tr>
<td>
`columns`
</td>
<td>
A list of column names. By default (None)
all columns will be read.
</td>
</tr><tr>
<td>
`name`
</td>
<td>
A name prefix for the IOTensor (optional).
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `IODataset`.
</td>
</tr>

</table><h3 id="from_pcap"><code>from_pcap</code></h3>

<a target="_blank" href="https://github.com/tensorflow/io/blob/v0.15.0/tensorflow_io/core/python/ops/io_dataset.py#L295-L308">View source</a>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@classmethod</code>
<code>from_pcap(
  filename, **kwargs
)
</code></pre>

Creates an `IODataset` from a pcap file.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`filename`
</td>
<td>
A string, the filename of a pcap file.
</td>
</tr><tr>
<td>
`name`
</td>
<td>
A name prefix for the IOTensor (optional).
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `IODataset`.
</td>
</tr>

</table><h3 id="from_prometheus"><code>from_prometheus</code></h3>

<a target="_blank" href="https://github.com/tensorflow/io/blob/v0.15.0/tensorflow_io/core/python/experimental/io_dataset_ops.py#L195-L221">View source</a>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@classmethod</code>
<code>from_prometheus(
  query, length, offset=None, endpoint=None, spec=None
)
</code></pre>

Creates an `GraphIODataset` from a prometheus endpoint.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`query`
</td>
<td>
A string, the query string for prometheus.
</td>
</tr><tr>
<td>
`length`
</td>
<td>
An integer, the length of the query (in seconds).
</td>
</tr><tr>
<td>
`offset`
</td>
<td>
An integer, the a millisecond-precision timestamp, by default
the time when graph runs.
</td>
</tr><tr>
<td>
`endpoint`
</td>
<td>
A string, the server address of prometheus, by default
`http://localhost:9090`.
</td>
</tr><tr>
<td>
`spec`
</td>
<td>
A structured tf.TensorSpec of the dataset.
The format should be {"job": {"instance": {"name": tf.TensorSpec} } }.
In graph mode, spec is needed. In eager mode,
spec is probed automatically.
</td>
</tr><tr>
<td>
`name`
</td>
<td>
A name prefix for the IODataset (optional).
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `IODataset`.
</td>
</tr>

</table><h3 id="from_sql"><code>from_sql</code></h3>

<a target="_blank" href="https://github.com/tensorflow/io/blob/v0.15.0/tensorflow_io/core/python/experimental/io_dataset_ops.py#L223-L238">View source</a>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@classmethod</code>
<code>from_sql(
  query, endpoint=None, spec=None
)
</code></pre>

Creates an `GraphIODataset` from a postgresql server endpoint.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`query`
</td>
<td>
A string, the sql query string.
</td>
</tr><tr>
<td>
`endpoint`
</td>
<td>
A string, the server address of postgresql server.
</td>
</tr><tr>
<td>
`spec`
</td>
<td>
A structured (tuple) tf.TensorSpec of the dataset.
In graph mode, spec is needed. In eager mode,
spec is probed automatically.
</td>
</tr><tr>
<td>
`name`
</td>
<td>
A name prefix for the IODataset (optional).
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `IODataset`.
</td>
</tr>

</table><h3 id="from_tensor_slices"><code>from_tensor_slices</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@staticmethod</code>
<code>from_tensor_slices(
  tensors
)
</code></pre>

Creates a `Dataset` whose elements are slices of the given tensors.

The given tensors are sliced along their first dimension. This operation
preserves the structure of the input tensors, removing the first dimension
of each tensor and using it as the dataset dimension. All input tensors
must have the same size in their first dimensions.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Slicing a 1D tensor produces scalar tensor elements.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[1, 2, 3]</code>
</pre>


<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Slicing a 2D tensor produces 1D tensor elements.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([[1, 2], [3, 4]])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[array([1, 2], dtype=int32), array([3, 4], dtype=int32)]</code>
</pre>


<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Slicing a tuple of 1D tensors produces tuple elements containing</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># scalar tensors.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(([1, 2], [3, 4], [5, 6]))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[(1, 3, 5), (2, 4, 6)]</code>
</pre>


<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Dictionary structure is also preserved.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices({&quot;a&quot;: [1, 2], &quot;b&quot;: [3, 4]})</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator()) == [{&#x27;a&#x27;: 1, &#x27;b&#x27;: 3},</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">                   {&#x27;a&#x27;: 2, &#x27;b&#x27;: 4}]</code>
<code class="no-select nocode">True</code>
</pre>


<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Two tensors can be combined into one Dataset object.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">features = tf.constant([[1, 3], [2, 1], [3, 3]]) # ==&gt; 3x2 tensor</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">labels = tf.constant([&#x27;A&#x27;, &#x27;B&#x27;, &#x27;A&#x27;]) # ==&gt; 3x1 tensor</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = Dataset.from_tensor_slices((features, labels))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Both the features and the labels tensors can be converted</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># to a Dataset object separately and combined after.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">features_dataset = Dataset.from_tensor_slices(features)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">labels_dataset = Dataset.from_tensor_slices(labels)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = Dataset.zip((features_dataset, labels_dataset))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># A batched feature and label set can be converted to a Dataset</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># in similar fashion.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">batched_features = tf.constant([[[1, 3], [2, 3]],</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">                [[2, 1], [1, 2]],</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">                [[3, 3], [3, 2]]], shape=(3, 2, 2))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">batched_labels = tf.constant([[&#x27;A&#x27;, &#x27;A&#x27;],</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">               [&#x27;B&#x27;, &#x27;B&#x27;],</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">               [&#x27;A&#x27;, &#x27;B&#x27;]], shape=(3, 2, 1))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = Dataset.from_tensor_slices((batched_features, batched_labels))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">for element in dataset.as_numpy_iterator():</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> print(element)</code>
<code class="no-select nocode">(array([[1, 3],</code>
<code class="no-select nocode">    [2, 3]], dtype=int32), array([[b&#x27;A&#x27;],</code>
<code class="no-select nocode">    [b&#x27;A&#x27;]], dtype=object))</code>
<code class="no-select nocode">(array([[2, 1],</code>
<code class="no-select nocode">    [1, 2]], dtype=int32), array([[b&#x27;B&#x27;],</code>
<code class="no-select nocode">    [b&#x27;B&#x27;]], dtype=object))</code>
<code class="no-select nocode">(array([[3, 3],</code>
<code class="no-select nocode">    [3, 2]], dtype=int32), array([[b&#x27;A&#x27;],</code>
<code class="no-select nocode">    [b&#x27;B&#x27;]], dtype=object))</code>
</pre>


Note that if `tensors` contains a NumPy array, and eager execution is not
enabled, the values will be embedded in the graph as one or more
`tf.constant` operations. For large datasets (> 1 GB), this can waste
memory and run into byte limits of graph serialization. If `tensors`
contains one or more large NumPy arrays, consider the alternative described
in [this guide](
https://tensorflow.org/guide/data#consuming_numpy_arrays).

<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`tensors`
</td>
<td>
A dataset element, with each component having the same size in
the first dimension.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset`.
</td>
</tr>
</table><h3 id="from_tensors"><code>from_tensors</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@staticmethod</code>
<code>from_tensors(
  tensors
)
</code></pre>

Creates a `Dataset` with a single element, comprising the given tensors.

`from_tensors` produces a dataset containing only a single element. To slice
the input tensor into multiple elements, use `from_tensor_slices` instead.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensors([1, 2, 3])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[array([1, 2, 3], dtype=int32)]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensors(([1, 2, 3], &#x27;A&#x27;))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[(array([1, 2, 3], dtype=int32), b&#x27;A&#x27;)]</code>
</pre>


<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># You can use `from_tensors` to produce a dataset which repeats</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># the same example many times.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">example = tf.constant([1,2,3])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensors(example).repeat(2)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[array([1, 2, 3], dtype=int32), array([1, 2, 3], dtype=int32)]</code>
</pre>


Note that if `tensors` contains a NumPy array, and eager execution is not
enabled, the values will be embedded in the graph as one or more
`tf.constant` operations. For large datasets (> 1 GB), this can waste
memory and run into byte limits of graph serialization. If `tensors`
contains one or more large NumPy arrays, consider the alternative described
in [this
guide](https://tensorflow.org/guide/data#consuming_numpy_arrays).

<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`tensors`
</td>
<td>
A dataset element.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset`.
</td>
</tr>
</table><h3 id="from_tiff"><code>from_tiff</code></h3>

<a target="_blank" href="https://github.com/tensorflow/io/blob/v0.15.0/tensorflow_io/core/python/experimental/io_dataset_ops.py#L88-L100">View source</a>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@classmethod</code>
<code>from_tiff(
  filename, **kwargs
)
</code></pre>

Creates an `IODataset` from a TIFF file.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`filename`
</td>
<td>
A string, the filename of a TIFF file.
</td>
</tr><tr>
<td>
`name`
</td>
<td>
A name prefix for the IOTensor (optional).
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `IODataset`.
</td>
</tr>

</table><h3 id="from_video"><code>from_video</code></h3>

<a target="_blank" href="https://github.com/tensorflow/io/blob/v0.15.0/tensorflow_io/core/python/experimental/io_dataset_ops.py#L240-L251">View source</a>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@classmethod</code>
<code>from_video(
  filename
)
</code></pre>

Creates an `GraphIODataset` from a video file.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`filename`
</td>
<td>
A string, the sql query string.
</td>
</tr><tr>
<td>
`name`
</td>
<td>
A name prefix for the IODataset (optional).
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `IODataset`.
</td>
</tr>

</table><h3 id="graph"><code>graph</code></h3>

<a target="_blank" href="https://github.com/tensorflow/io/blob/v0.15.0/tensorflow_io/core/python/ops/io_dataset.py#L67-L79">View source</a>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@classmethod</code>
<code>graph(
  dtype
)
</code></pre>

Obtain a GraphIODataset to be used in graph mode.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`dtype`
</td>
<td>
Data type of the GraphIODataset.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A class of `GraphIODataset`.
</td>
</tr>

</table><h3 id="interleave"><code>interleave</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>interleave(
  map_func, cycle_length=None, block_length=None, num_parallel_calls=None,
  deterministic=None
)
</code></pre>

Maps `map_func` across this dataset, and interleaves the results.

For example, you can use `Dataset.interleave()` to process many input files
concurrently:

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Preprocess 4 files concurrently, and interleave blocks of 16 records</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># from each file.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">filenames = [&quot;/var/data/file1.txt&quot;, &quot;/var/data/file2.txt&quot;,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">       &quot;/var/data/file3.txt&quot;, &quot;/var/data/file4.txt&quot;]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(filenames)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">def parse_fn(filename):</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> return tf.data.Dataset.range(10)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.interleave(lambda x:</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  tf.data.TextLineDataset(x).map(parse_fn, num_parallel_calls=1),</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  cycle_length=4, block_length=16)</code>
</pre>


The `cycle_length` and `block_length` arguments control the order in which
elements are produced. `cycle_length` controls the number of input elements
that are processed concurrently. If you set `cycle_length` to 1, this
transformation will handle one input element at a time, and will produce
identical results to `tf.data.Dataset.flat_map`. In general,
this transformation will apply `map_func` to `cycle_length` input elements,
open iterators on the returned `Dataset` objects, and cycle through them
producing `block_length` consecutive elements from each iterator, and
consuming the next input element each time it reaches the end of an
iterator.

#### For example:

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = Dataset.range(1, 6) # ==&gt; [ 1, 2, 3, 4, 5 ]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># NOTE: New lines indicate &quot;block&quot; boundaries.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.interleave(</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  lambda x: Dataset.from_tensors(x).repeat(6),</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  cycle_length=2, block_length=4)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[1, 1, 1, 1,</code>
<code class="no-select nocode"> 2, 2, 2, 2,</code>
<code class="no-select nocode"> 1, 1,</code>
<code class="no-select nocode"> 2, 2,</code>
<code class="no-select nocode"> 3, 3, 3, 3,</code>
<code class="no-select nocode"> 4, 4, 4, 4,</code>
<code class="no-select nocode"> 3, 3,</code>
<code class="no-select nocode"> 4, 4,</code>
<code class="no-select nocode"> 5, 5, 5, 5,</code>
<code class="no-select nocode"> 5, 5]</code>
</pre>


Note: The order of elements yielded by this transformation is
deterministic, as long as `map_func` is a pure function and
`deterministic=True`. If `map_func` contains any stateful operations, the
order in which that state is accessed is undefined.

Performance can often be improved by setting `num_parallel_calls` so that
`interleave` will use multiple threads to fetch elements. If determinism
isn't required, it can also improve performance to set
`deterministic=False`.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">filenames = [&quot;/var/data/file1.txt&quot;, &quot;/var/data/file2.txt&quot;,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">       &quot;/var/data/file3.txt&quot;, &quot;/var/data/file4.txt&quot;]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(filenames)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.interleave(lambda x: tf.data.TFRecordDataset(x),</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  cycle_length=4, num_parallel_calls=tf.data.experimental.AUTOTUNE,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  deterministic=False)</code>
</pre>


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`map_func`
</td>
<td>
A function mapping a dataset element to a dataset.
</td>
</tr><tr>
<td>
`cycle_length`
</td>
<td>
(Optional.) The number of input elements that will be
processed concurrently. If not set, the tf.data runtime decides what it
should be based on available CPU. If `num_parallel_calls` is set to
`tf.data.experimental.AUTOTUNE`, the `cycle_length` argument identifies
the maximum degree of parallelism.
</td>
</tr><tr>
<td>
`block_length`
</td>
<td>
(Optional.) The number of consecutive elements to produce
from each input element before cycling to another input element. If not
set, defaults to 1.
</td>
</tr><tr>
<td>
`num_parallel_calls`
</td>
<td>
(Optional.) If specified, the implementation creates a
threadpool, which is used to fetch inputs from cycle elements
asynchronously and in parallel. The default behavior is to fetch inputs
from cycle elements synchronously with no parallelism. If the value
`tf.data.experimental.AUTOTUNE` is used, then the number of parallel
calls is set dynamically based on available CPU.
</td>
</tr><tr>
<td>
`deterministic`
</td>
<td>
(Optional.) A boolean controlling whether determinism
should be traded for performance by allowing elements to be produced out
of order. If `deterministic` is `None`, the
`tf.data.Options.experimental_deterministic` dataset option (`True` by
default) is used to decide whether to produce elements
deterministically.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset`.
</td>
</tr>
</table><h3 id="list_files"><code>list_files</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@staticmethod</code>
<code>list_files(
  file_pattern, shuffle=None, seed=None
)
</code></pre>

A dataset of all files matching one or more glob patterns.

The `file_pattern` argument should be a small number of glob patterns.
If your filenames have already been globbed, use
`Dataset.from_tensor_slices(filenames)` instead, as re-globbing every
filename with `list_files` may result in poor performance with remote
storage systems.

Note: The default behavior of this method is to return filenames in
a non-deterministic random shuffled order. Pass a `seed` or `shuffle=False`
to get results in a deterministic order.

#### Example:

If we had the following files on our filesystem:

 - /path/to/dir/a.txt
 - /path/to/dir/b.py
 - /path/to/dir/c.py

If we pass "/path/to/dir/*.py" as the directory, the dataset
would produce:

 - /path/to/dir/b.py
 - /path/to/dir/c.py<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`file_pattern`
</td>
<td>
A string, a list of strings, or a `tf.Tensor` of string type
(scalar or vector), representing the filename glob (i.e. shell wildcard)
pattern(s) that will be matched.
</td>
</tr><tr>
<td>
`shuffle`
</td>
<td>
(Optional.) If `True`, the file names will be shuffled randomly.
Defaults to `True`.
</td>
</tr><tr>
<td>
`seed`
</td>
<td>
(Optional.) A `tf.int64` scalar `tf.Tensor`, representing the random
seed that will be used to create the distribution. See
`tf.random.set_seed` for behavior.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset` of strings corresponding to file names.
</td>
</tr>
</table><h3 id="map"><code>map</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>map(
  map_func, num_parallel_calls=None, deterministic=None
)
</code></pre>

Maps `map_func` across the elements of this dataset.

This transformation applies `map_func` to each element of this dataset, and
returns a new dataset containing the transformed elements, in the same
order as they appeared in the input. `map_func` can be used to change both
the values and the structure of a dataset's elements. For example, adding 1
to each element, or projecting a subset of element components.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = Dataset.range(1, 6) # ==&gt; [ 1, 2, 3, 4, 5 ]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.map(lambda x: x + 1)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[2, 3, 4, 5, 6]</code>
</pre>


The input signature of `map_func` is determined by the structure of each
element in this dataset.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = Dataset.range(5)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># `map_func` takes a single argument of type `tf.Tensor` with the same</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># shape and dtype.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result = dataset.map(lambda x: x + 1)</code>
</pre>


<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Each element is a tuple containing two `tf.Tensor` objects.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">elements = [(1, &quot;foo&quot;), (2, &quot;bar&quot;), (3, &quot;baz&quot;)]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_generator(</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  lambda: elements, (tf.int32, tf.string))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># `map_func` takes two arguments of type `tf.Tensor`. This function</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># projects out just the first component.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result = dataset.map(lambda x_int, y_str: x_int)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(result.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[1, 2, 3]</code>
</pre>


<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Each element is a dictionary mapping strings to `tf.Tensor` objects.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">elements = ([{&quot;a&quot;: 1, &quot;b&quot;: &quot;foo&quot;},</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">       {&quot;a&quot;: 2, &quot;b&quot;: &quot;bar&quot;},</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">       {&quot;a&quot;: 3, &quot;b&quot;: &quot;baz&quot;}])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_generator(</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  lambda: elements, {&quot;a&quot;: tf.int32, &quot;b&quot;: tf.string})</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># `map_func` takes a single argument of type `dict` with the same keys</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># as the elements.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result = dataset.map(lambda d: str(d[&quot;a&quot;]) + d[&quot;b&quot;])</code>
</pre>


The value or values returned by `map_func` determine the structure of each
element in the returned dataset.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.range(3)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># `map_func` returns two `tf.Tensor` objects.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">def g(x):</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> return tf.constant(37.0), tf.constant([&quot;Foo&quot;, &quot;Bar&quot;, &quot;Baz&quot;])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result = dataset.map(g)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result.element_spec</code>
<code class="no-select nocode">(TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=None), TensorSpec(shape=(3,), dtype=tf.string, name=None))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Python primitives, lists, and NumPy arrays are implicitly converted to</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># `tf.Tensor`.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">def h(x):</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> return 37.0, [&quot;Foo&quot;, &quot;Bar&quot;], np.array([1.0, 2.0], dtype=np.float64)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result = dataset.map(h)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result.element_spec</code>
<code class="no-select nocode">(TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=None), TensorSpec(shape=(2,), dtype=tf.string, name=None), TensorSpec(shape=(2,), dtype=tf.float64, name=None))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># `map_func` can return nested structures.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">def i(x):</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> return (37.0, [42, 16]), &quot;foo&quot;</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result = dataset.map(i)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">result.element_spec</code>
<code class="no-select nocode">((TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name=None),</code>
<code class="no-select nocode"> TensorSpec(shape=(2,), dtype=tf.int32, name=None)),</code>
<code class="no-select nocode"> TensorSpec(shape=(), dtype=tf.string, name=None))</code>
</pre>


`map_func` can accept as arguments and return any type of dataset element.

Note that irrespective of the context in which `map_func` is defined (eager
vs. graph), tf.data traces the function and executes it as a graph. To use
Python code inside of the function you have a few options:

1) Rely on AutoGraph to convert Python code into an equivalent graph
computation. The downside of this approach is that AutoGraph can convert
some but not all Python code.

2) Use `tf.py_function`, which allows you to write arbitrary Python code but
will generally result in worse performance than 1). For example:

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">d = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([&#x27;hello&#x27;, &#x27;world&#x27;])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># transform a string tensor to upper case string using a Python function</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">def upper_case_fn(t: tf.Tensor):</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> return t.numpy().decode(&#x27;utf-8&#x27;).upper()</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">d = d.map(lambda x: tf.py_function(func=upper_case_fn,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">     inp=[x], Tout=tf.string))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(d.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[b&#x27;HELLO&#x27;, b&#x27;WORLD&#x27;]</code>
</pre>


3) Use `tf.numpy_function`, which also allows you to write arbitrary
Python code. Note that `tf.py_function` accepts `tf.Tensor` whereas
`tf.numpy_function` accepts numpy arrays and returns only numpy arrays.
For example:

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">d = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([&#x27;hello&#x27;, &#x27;world&#x27;])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">def upper_case_fn(t: np.ndarray):</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> return t.decode(&#x27;utf-8&#x27;).upper()</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">d = d.map(lambda x: tf.numpy_function(func=upper_case_fn,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">     inp=[x], Tout=tf.string))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(d.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[b&#x27;HELLO&#x27;, b&#x27;WORLD&#x27;]</code>
</pre>


Note that the use of `tf.numpy_function` and `tf.py_function`
in general precludes the possibility of executing user-defined
transformations in parallel (because of Python GIL).

Performance can often be improved by setting `num_parallel_calls` so that
`map` will use multiple threads to process elements. If deterministic order
isn't required, it can also improve performance to set
`deterministic=False`.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = Dataset.range(1, 6) # ==&gt; [ 1, 2, 3, 4, 5 ]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.map(lambda x: x + 1,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  num_parallel_calls=tf.data.experimental.AUTOTUNE,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  deterministic=False)</code>
</pre>


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`map_func`
</td>
<td>
A function mapping a dataset element to another dataset element.
</td>
</tr><tr>
<td>
`num_parallel_calls`
</td>
<td>
(Optional.) A `tf.int32` scalar `tf.Tensor`,
representing the number elements to process asynchronously in parallel.
If not specified, elements will be processed sequentially. If the value
`tf.data.experimental.AUTOTUNE` is used, then the number of parallel
calls is set dynamically based on available CPU.
</td>
</tr><tr>
<td>
`deterministic`
</td>
<td>
(Optional.) A boolean controlling whether determinism
should be traded for performance by allowing elements to be produced out
of order. If `deterministic` is `None`, the
`tf.data.Options.experimental_deterministic` dataset option (`True` by
default) is used to decide whether to produce elements
deterministically.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset`.
</td>
</tr>
</table><h3 id="options"><code>options</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>options()
</code></pre>

Returns the options for this dataset and its inputs.


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A `tf.data.Options` object representing the dataset options.
</td>
</tr>

</table><h3 id="padded_batch"><code>padded_batch</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>padded_batch(
  batch_size, padded_shapes=None, padding_values=None, drop_remainder=False
)
</code></pre>

Combines consecutive elements of this dataset into padded batches.

This transformation combines multiple consecutive elements of the input
dataset into a single element.

Like `tf.data.Dataset.batch`, the components of the resulting element will
have an additional outer dimension, which will be `batch_size` (or
`N % batch_size` for the last element if `batch_size` does not divide the
number of input elements `N` evenly and `drop_remainder` is `False`). If
your program depends on the batches having the same outer dimension, you
should set the `drop_remainder` argument to `True` to prevent the smaller
batch from being produced.

Unlike `tf.data.Dataset.batch`, the input elements to be batched may have
different shapes, and this transformation will pad each component to the
respective shape in `padded_shapes`. The `padded_shapes` argument
determines the resulting shape for each dimension of each component in an
output element:

* If the dimension is a constant, the component will be padded out to that
 length in that dimension.
* If the dimension is unknown, the component will be padded out to the
 maximum length of all elements in that dimension.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">A = (tf.data.Dataset</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">   .range(1, 5, output_type=tf.int32)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">   .map(lambda x: tf.fill([x], x)))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Pad to the smallest per-batch size that fits all elements.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">B = A.padded_batch(2)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">for element in B.as_numpy_iterator():</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> print(element)</code>
<code class="no-select nocode">[[1 0]</code>
<code class="no-select nocode"> [2 2]]</code>
<code class="no-select nocode">[[3 3 3 0]</code>
<code class="no-select nocode"> [4 4 4 4]]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Pad to a fixed size.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">C = A.padded_batch(2, padded_shapes=5)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">for element in C.as_numpy_iterator():</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> print(element)</code>
<code class="no-select nocode">[[1 0 0 0 0]</code>
<code class="no-select nocode"> [2 2 0 0 0]]</code>
<code class="no-select nocode">[[3 3 3 0 0]</code>
<code class="no-select nocode"> [4 4 4 4 0]]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Pad with a custom value.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">D = A.padded_batch(2, padded_shapes=5, padding_values=-1)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">for element in D.as_numpy_iterator():</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> print(element)</code>
<code class="no-select nocode">[[ 1 -1 -1 -1 -1]</code>
<code class="no-select nocode"> [ 2 2 -1 -1 -1]]</code>
<code class="no-select nocode">[[ 3 3 3 -1 -1]</code>
<code class="no-select nocode"> [ 4 4 4 4 -1]]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Components of nested elements can be padded independently.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">elements = [([1, 2, 3], [10]),</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">      ([4, 5], [11, 12])]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_generator(</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  lambda: iter(elements), (tf.int32, tf.int32))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Pad the first component of the tuple to length 4, and the second</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># component to the smallest size that fits.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.padded_batch(2,</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  padded_shapes=([4], [None]),</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="...">  padding_values=(-1, 100))</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[(array([[ 1, 2, 3, -1], [ 4, 5, -1, -1]], dtype=int32),</code>
<code class="no-select nocode"> array([[ 10, 100], [ 11, 12]], dtype=int32))]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;"># Pad with a single value and multiple components.</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">E = tf.data.Dataset.zip((A, A)).padded_batch(2, padding_values=-1)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">for element in E.as_numpy_iterator():</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="..."> print(element)</code>
<code class="no-select nocode">(array([[ 1, -1],</code>
<code class="no-select nocode">    [ 2, 2]], dtype=int32), array([[ 1, -1],</code>
<code class="no-select nocode">    [ 2, 2]], dtype=int32))</code>
<code class="no-select nocode">(array([[ 3, 3, 3, -1],</code>
<code class="no-select nocode">    [ 4, 4, 4, 4]], dtype=int32), array([[ 3, 3, 3, -1],</code>
<code class="no-select nocode">    [ 4, 4, 4, 4]], dtype=int32))</code>
</pre>


See also `tf.data.experimental.dense_to_sparse_batch`, which combines
elements that may have different shapes into a `tf.sparse.SparseTensor`.

<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`batch_size`
</td>
<td>
A `tf.int64` scalar `tf.Tensor`, representing the number of
consecutive elements of this dataset to combine in a single batch.
</td>
</tr><tr>
<td>
`padded_shapes`
</td>
<td>
(Optional.) A nested structure of `tf.TensorShape` or
`tf.int64` vector tensor-like objects representing the shape to which
the respective component of each input element should be padded prior
to batching. Any unknown dimensions will be padded to the maximum size
of that dimension in each batch. If unset, all dimensions of all
components are padded to the maximum size in the batch. `padded_shapes`
must be set if any component has an unknown rank.
</td>
</tr><tr>
<td>
`padding_values`
</td>
<td>
(Optional.) A nested structure of scalar-shaped
`tf.Tensor`, representing the padding values to use for the respective
components. None represents that the nested structure should be padded
with default values. Defaults are `0` for numeric types and the empty
string for string types. The `padding_values` should have the
same structure as the input dataset. If `padding_values` is a single
element and the input dataset has multiple components, then the same
`padding_values` will be used to pad every component of the dataset.
If `padding_values` is a scalar, then its value will be broadcasted
to match the shape of each component.
</td>
</tr><tr>
<td>
`drop_remainder`
</td>
<td>
(Optional.) A `tf.bool` scalar `tf.Tensor`, representing
whether the last batch should be dropped in the case it has fewer than
`batch_size` elements; the default behavior is not to drop the smaller
batch.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset`.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Raises</th></tr>

<tr>
<td>
`ValueError`
</td>
<td>
If a component has an unknown rank, and the `padded_shapes`
argument is not set.
</td>
</tr>
</table><h3 id="prefetch"><code>prefetch</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>prefetch(
  buffer_size
)
</code></pre>

Creates a `Dataset` that prefetches elements from this dataset.

Most dataset input pipelines should end with a call to `prefetch`. This
allows later elements to be prepared while the current element is being
processed. This often improves latency and throughput, at the cost of
using additional memory to store prefetched elements.

Note: Like other `Dataset` methods, prefetch operates on the
elements of the input dataset. It has no concept of examples vs. batches.
`examples.prefetch(2)` will prefetch two elements (2 examples),
while `examples.batch(20).prefetch(2)` will prefetch 2 elements
(2 batches, of 20 examples each).

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.range(3)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.prefetch(2)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[0, 1, 2]</code>
</pre>


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`buffer_size`
</td>
<td>
A `tf.int64` scalar `tf.Tensor`, representing the maximum
number of elements that will be buffered when prefetching.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset`.
</td>
</tr>
</table><h3 id="range"><code>range</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>@staticmethod</code>
<code>range(
  *args, **kwargs
)
</code></pre>

Creates a `Dataset` of a step-separated range of values.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(5).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[0, 1, 2, 3, 4]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(2, 5).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[2, 3, 4]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(1, 5, 2).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[1, 3]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(1, 5, -2).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(5, 1).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(5, 1, -2).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[5, 3]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(2, 5, output_type=tf.int32).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[2, 3, 4]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(Dataset.range(1, 5, 2, output_type=tf.float32).as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[1.0, 3.0]</code>
</pre>


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`*args`
</td>
<td>
follows the same semantics as python's xrange.
len(args) == 1 -> start = 0, stop = args[0], step = 1.
len(args) == 2 -> start = args[0], stop = args[1], step = 1.
len(args) == 3 -> start = args[0], stop = args[1], step = args[2].
</td>
</tr><tr>
<td>
`**kwargs`
</td>
<td>

- output_type: Its expected dtype. (Optional, default: `tf.int64`).
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `RangeDataset`.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Raises</th></tr>

<tr>
<td>
`ValueError`
</td>
<td>
if len(args) == 0.
</td>
</tr>
</table><h3 id="reduce"><code>reduce</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>reduce(
  initial_state, reduce_func
)
</code></pre>

Reduces the input dataset to a single element.

The transformation calls `reduce_func` successively on every element of
the input dataset until the dataset is exhausted, aggregating information in
its internal state. The `initial_state` argument is used for the initial
state and the final state is returned as the result.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">tf.data.Dataset.range(5).reduce(np.int64(0), lambda x, _: x + 1).numpy()</code>
<code class="no-select nocode">5</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">tf.data.Dataset.range(5).reduce(np.int64(0), lambda x, y: x + y).numpy()</code>
<code class="no-select nocode">10</code>
</pre>


<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`initial_state`
</td>
<td>
An element representing the initial state of the
transformation.
</td>
</tr><tr>
<td>
`reduce_func`
</td>
<td>
A function that maps `(old_state, input_element)` to
`new_state`. It must take two arguments and return a new element
The structure of `new_state` must match the structure of
`initial_state`.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>
<tr class="alt">
<td colspan="2">
A dataset element corresponding to the final state of the transformation.
</td>
</tr>

</table><h3 id="repeat"><code>repeat</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>repeat(
  count=None
)
</code></pre>

Repeats this dataset so each original value is seen `count` times.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3])</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">dataset = dataset.repeat(3)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(dataset.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]</code>
</pre>


Note: If this dataset is a function of global state (e.g. a random number
generator), then different repetitions may produce different elements.

<!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Args</th></tr>

<tr>
<td>
`count`
</td>
<td>
(Optional.) A `tf.int64` scalar `tf.Tensor`, representing the
number of times the dataset should be repeated. The default behavior (if
`count` is `None` or `-1`) is for the dataset be repeated indefinitely.
</td>
</tr>
</table><!-- Tabular view -->
 <table class="responsive fixed orange">
<colgroup><col width="214px"><col></colgroup>
<tr><th colspan="2">Returns</th></tr>

<tr>
<td>
`Dataset`
</td>
<td>
A `Dataset`.
</td>
</tr>
</table><h3 id="shard"><code>shard</code></h3>

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py tfo-signature-link">
<code>shard(
  num_shards, index
)
</code></pre>

Creates a `Dataset` that includes only 1/`num_shards` of this dataset.

`shard` is deterministic. The Dataset produced by `A.shard(n, i)` will
contain all elements of A whose index mod n = i.

<pre class="devsite-click-to-copy prettyprint lang-py">
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">A = tf.data.Dataset.range(10)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">B = A.shard(num_shards=3, index=0)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(B.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[0, 3, 6, 9]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">C = A.shard(num_shards=3, index=1)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(C.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[1, 4, 7]</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">D = A.shard(num_shards=3, index=2)</code>
<code class="devsite-terminal" data-terminal-prefix="&gt;&gt;&gt;">list(D.as_numpy_iterator())</code>
<code class="no-select nocode">[2, 5, 8]</code>
</pre>


This dataset operator is very useful when running distributed training, as
it allows each worker to read a unique subset.

When reading a single input file, you can shard elements as follows:

```python
d = tf.data.TFRecordDataset(input_file)
d = d.shard(num_workers, worker_index)
d = d.repeat(num_epochs)
d = d.shuffle(shuffle_buffer_size)
d = d.map(parser_fn, num_parallel_calls=num_map_threads)

هشدارهای مهم:

 • قبل از استفاده از هر اپراتور تصادفی (مانند تعویض) حتماً آنها را خرد کنید.
 • معمولاً در صورت استفاده اولیه از خط لوله داده ، بهتر است از عملگر shard استفاده شود. به عنوان مثال ، هنگام خواندن از مجموعه ای از پرونده های TFRecord ، قبل از تبدیل مجموعه داده به نمونه های ورودی ، shard کنید. این کار از خواندن هر پرونده برای هر کارگر جلوگیری می کند. در زیر مثالی از یک استراتژی کارآمد ذرات در یک خط لوله کامل:
d = Dataset.list_files(pattern)
d = d.shard(num_workers, worker_index)
d = d.repeat(num_epochs)
d = d.shuffle(shuffle_buffer_size)
d = d.interleave(tf.data.TFRecordDataset,
         cycle_length=num_readers, block_length=1)
d = d.map(parser_fn, num_parallel_calls=num_map_threads)

استدلال
num_shards tf.int64 scalar tf.Tensor ، نمایانگر تعداد شاخه هایی که به طور موازی کار می کنند.
index tf.int64 scalar tf.Tensor ، نماینده شاخص کارگر.

برمی گردد
Dataset Dataset .

بالا می برد
InvalidArgumentError اگر num_shards یا index مقادیر غیرقانونی هستند.

shuffle

به طور تصادفی عناصر این مجموعه داده را تغییر می دهد.

این مجموعه داده بافر را با عناصر buffer_size پر می کند ، سپس به طور تصادفی عناصر را از این بافر نمونه برداری می کند و عناصر انتخاب شده را با عناصر جدید جایگزین می کند. برای جابجایی کامل ، اندازه بافر بزرگتر یا مساوی با اندازه کامل مجموعه داده لازم است.

به عنوان مثال ، اگر مجموعه داده شما حاوی 10،000 عنصر باشد اما buffer_size روی 1000 تنظیم شده باشد ، سپس shuffle در ابتدا یک عنصر تصادفی را از تنها 1000 عنصر اول موجود در بافر انتخاب می کند. پس از انتخاب یک عنصر ، فضای آن در بافر با عنصر بعدی (یعنی 1،001-st) جایگزین می شود ، و بافر 1000 عنصر را حفظ می کند.

reshuffle_each_iteration کنترل می کند که آیا ترتیب تغییر باید برای هر دوره متفاوت باشد. در TF 1.X ، روش اصطلاحات ایجاد دوره ها از طریق تبدیل دگرگونی repeat :

dataset = tf.data.Dataset.range(3)
dataset = dataset.shuffle(3, reshuffle_each_iteration=True)
dataset = dataset.repeat(2) # doctest: +SKIP
[1, 0, 2, 1, 2, 0]
dataset = tf.data.Dataset.range(3)
dataset = dataset.shuffle(3, reshuffle_each_iteration=False)
dataset = dataset.repeat(2) # doctest: +SKIP
[1, 0, 2, 1, 0, 2]

در TF 2.0 ، اشیاء tf.data.Dataset قابل تکرار پایتون هستند که امکان ایجاد دوره ها را نیز از طریق تکرار پایتون فراهم می آورد:

dataset = tf.data.Dataset.range(3)
dataset = dataset.shuffle(3, reshuffle_each_iteration=True)
list(dataset.as_numpy_iterator()) # doctest: +SKIP
[1, 0, 2]
list(dataset.as_numpy_iterator()) # doctest: +SKIP
[1, 2, 0]
dataset = tf.data.Dataset.range(3)
dataset = dataset.shuffle(3, reshuffle_each_iteration=False)
list(dataset.as_numpy_iterator()) # doctest: +SKIP
[1, 0, 2]
list(dataset.as_numpy_iterator()) # doctest: +SKIP
[1, 0, 2]

استدلال
buffer_size tf.int64 scalar tf.Tensor ، تعداد عناصر موجود در این مجموعه داده را نشان می دهد که مجموعه داده جدید از آن نمونه می گیرد.
seed (اختیاری.) یک tf.int64 scalar tf.Tensor ، نمایانگر بذر تصادفی است که برای ایجاد توزیع استفاده می شود. برای رفتار ، به tf.random.set_seed مراجعه کنید.
reshuffle_each_iteration (اختیاری.) یک بولی ، که اگر صحیح باشد ، نشان می دهد که مجموعه داده باید به صورت تصادفی دوباره مرتب شود و هر بار که تکرار می شود. (پیش فرض به True .)

برمی گردد
Dataset Dataset .

skip

ایجاد یک Dataset که پرش count عناصر از این مجموعه داده.

dataset = tf.data.Dataset.range(10)
dataset = dataset.skip(7)
list(dataset.as_numpy_iterator())
[7, 8, 9]

استدلال
count tf.int64 scalar tf.Tensor ، تعداد عناصر این مجموعه داده را که باید برای تشکیل مجموعه داده جدید پرش کنید ، نشان می دهد. اگر count بیشتر از اندازه این مجموعه داده باشد ، مجموعه داده جدید هیچ عنصری نخواهد داشت. اگر count -1 باشد ، کل مجموعه داده را پرش می کند.

برمی گردد
Dataset Dataset .

stream

مشاهده منبع

یک StreamIODataset غیر قابل تکرار برای استفاده به دست آورید.

برمی گردد
کلاس StreamIODataset .

take

یک Dataset با بیشترین count را از این مجموعه داده ایجاد می کند.

dataset = tf.data.Dataset.range(10)
dataset = dataset.take(3)
list(dataset.as_numpy_iterator())
[0, 1, 2]

استدلال
count tf.int64 scalar tf.Tensor ، تعداد عناصر این مجموعه داده را که باید برای تشکیل مجموعه داده جدید تهیه شود ، نشان می دهد. اگر count -1 باشد ، یا اگر count از اندازه این مجموعه داده بیشتر باشد ، مجموعه داده جدید شامل تمام عناصر این مجموعه داده خواهد بود.

برمی گردد
Dataset Dataset .

to_file

مشاهده منبع

مجموعه داده را روی یک پرونده بنویسید.

استدلال
dataset مجموعه داده ای که محتوای آن برای آن نوشته خواهد شد.
filename یک رشته ، نام پرونده برای نوشتن در آن.
name پیشوند نام برای IODataset (اختیاری).

برمی گردد
تعداد سوابق نوشته شده

unbatch

عناصر مجموعه داده را به چندین عنصر تقسیم می کند.

برای مثال، اگر عناصر از مجموعه داده های شکل [B, a0, a1, ...] ، که در آن B ممکن است برای هر عنصر ورودی برای هر عنصر در مجموعه داده متفاوت است، پس از آن، مجموعه داده های unbatched شامل B عناصر متوالی از شکل [a0, a1, ...] .

elements = [ [1, 2, 3], [1, 2], [1, 2, 3, 4] ]
dataset = tf.data.Dataset.from_generator(lambda: elements, tf.int64)
dataset = dataset.unbatch()
list(dataset.as_numpy_iterator())
[1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4]

برمی گردد
Dataset .

window

(لانه های) عناصر ورودی را به مجموعه داده ای از (لانه های) پنجره ها ترکیب می کند.

یک "پنجره" یک مجموعه داده محدود از عناصر مسطح با اندازه size (یا احتمالاً اگر عناصر ورودی کافی برای پر کردن پنجره وجود نداشته باشد کمتر است یا ممکن است drop_remainder به False ارزیابی کند).

آرگومان shift تعداد عناصر ورودی را که توسط آن پنجره در هر تکرار حرکت می کند ، تعیین می کند. اگر ویندوز و عناصر هر دو از 0 شروع شوند ، اولین عنصر در پنجره k عنصر k * shift از مجموعه داده ورودی خواهد بود. به طور خاص ، اولین عنصر پنجره اول همیشه اولین عنصر مجموعه داده ورودی خواهد بود.

stride استدلال تعیین گام از عناصر ورودی، و shift استدلال تغییر پنجره تعیین می کند.

مثلا:

dataset = tf.data.Dataset.range(7).window(2)
for window in dataset:
 print(list(window.as_numpy_iterator()))
[0, 1]
[2, 3]
[4, 5]
[6]
dataset = tf.data.Dataset.range(7).window(3, 2, 1, True)
for window in dataset:
 print(list(window.as_numpy_iterator()))
[0, 1, 2]
[2, 3, 4]
[4, 5, 6]
dataset = tf.data.Dataset.range(7).window(3, 1, 2, True)
for window in dataset:
 print(list(window.as_numpy_iterator()))
[0, 2, 4]
[1, 3, 5]
[2, 4, 6]

توجه داشته باشید که وقتی تبدیل window به مجموعه دادههای عناصر تو در تو اعمال می شود ، مجموعه ای از ویندوزهای تو در تو را تولید می کند.

nested = ([1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8])
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(nested).window(2)
for window in dataset:
 def to_numpy(ds):
  return list(ds.as_numpy_iterator())
 print(tuple(to_numpy(component) for component in window))
([1, 2], [5, 6])
([3, 4], [7, 8])
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices({'a': [1, 2, 3, 4]})
dataset = dataset.window(2)
for window in dataset:
 def to_numpy(ds):
  return list(ds.as_numpy_iterator())
 print({'a': to_numpy(window['a'])})
{'a': [1, 2]}
{'a': [3, 4]}

استدلال
size tf.int64 scalar tf.Tensor ، تعداد عناصر مجموعه داده ورودی را برای ترکیب در یک پنجره نشان می دهد. باید مثبت باشد
shift (اختیاری.) یک tf.int64 scalar tf.Tensor ، تعداد عناصر ورودی را که پنجره در هر تکرار حرکت می کند ، نشان می دهد. پیش فرض به size باید مثبت باشد
stride (اختیاری.) یک tf.int64 scalar tf.Tensor ، نمایانگر tf.Tensor عناصر ورودی در پنجره کشویی. باید مثبت باشد مقدار پیش فرض 1 به معنای "حفظ هر عنصر ورودی" است.
drop_remainder (اختیاری.) یک tf.bool scalar tf.Tensor ، که نشان می دهد پنجره آخر باید کاهش یابد اگر اندازه آن کوچکتر از size باشد.

برمی گردد
Dataset Dataset از (لانه) ویندوز - مجموعه داده متناهی از عناصر تخت ایجاد شده از (لانه) عناصر ورودی.

with_options

tf.data.Dataset جدید را با مجموعه گزینه های داده شده tf.data.Dataset گرداند.

گزینه ها "جهانی" هستند به این معنی که آنها برای کل مجموعه داده ها اعمال می شوند. اگر گزینه ها چندین بار تنظیم شده باشد ، تا زمانی که گزینه های مختلف از مقادیر غیر پیش فرض مختلف استفاده نکنند ، ادغام می شوند.

ds = tf.data.Dataset.range(5)
ds = ds.interleave(lambda x: tf.data.Dataset.range(5),
          cycle_length=3,
          num_parallel_calls=3)
options = tf.data.Options()
# This will make the interleave order non-deterministic.
options.experimental_deterministic = False
ds = ds.with_options(options)

استدلال
options گزینه های tf.data.Options که گزینه های استفاده را مشخص می کند.

برمی گردد
Dataset Dataset با گزینه های داده شده.

بالا می برد
ValueError وقتی یک گزینه بیش از یک بار روی یک مقدار غیر پیش فرض تنظیم شده است

zip

با جمع کردن داده های داده داده شده ، یک Dataset ایجاد می کند.

این روش معنایی مشابه با عملکرد zip() در پایتون دارد ، با اصلی ترین تفاوت این که استدلال datasets می تواند یک ساختار توخالی دلخواه از اشیاء Dataset باشد.

# The nested structure of the `datasets` argument determines the
# structure of elements in the resulting dataset.
a = tf.data.Dataset.range(1, 4) # ==> [ 1, 2, 3 ]
b = tf.data.Dataset.range(4, 7) # ==> [ 4, 5, 6 ]
ds = tf.data.Dataset.zip((a, b))
list(ds.as_numpy_iterator())
[(1, 4), (2, 5), (3, 6)]
ds = tf.data.Dataset.zip((b, a))
list(ds.as_numpy_iterator())
[(4, 1), (5, 2), (6, 3)]

# The `datasets` argument may contain an arbitrary number of datasets.
c = tf.data.Dataset.range(7, 13).batch(2) # ==> [ [7, 8],
                      #    [9, 10],
                      #    [11, 12] ]
ds = tf.data.Dataset.zip((a, b, c))
for element in ds.as_numpy_iterator():
 print(element)
(1, 4, array([7, 8]))
(2, 5, array([ 9, 10]))
(3, 6, array([11, 12]))

# The number of elements in the resulting dataset is the same as
# the size of the smallest dataset in `datasets`.
d = tf.data.Dataset.range(13, 15) # ==> [ 13, 14 ]
ds = tf.data.Dataset.zip((a, d))
list(ds.as_numpy_iterator())
[(1, 13), (2, 14)]

استدلال
datasets ساختار اطلاعاتی تو در تو.

برمی گردد
Dataset Dataset .

__bool__

__iter__

یک تکرارکننده برای عناصر این مجموعه داده ایجاد می کند.

این تکرار کننده پروتکل Python Iterator را پیاده سازی می کند.

برمی گردد
عنصر این مجموعه داده tf.data.Iterator .

بالا می برد
RuntimeError اگر در داخل tf.function نباشد و مشتاقانه اجرا نشود.

__len__

در صورت مشخص و محدود بودن طول مجموعه داده را برمی گرداند.

این روش مستلزم این است که شما در حالت مشتاق کار می کنید و طول مجموعه داده ها مشخص و غیر نامحدود است. هنگامی که طول ممکن است ناشناخته یا نامحدود باشد ، یا اگر در حالت tf.data.Dataset.cardinality در حال اجرا هستید ، به جای آن از tf.data.Dataset.cardinality استفاده کنید.

برمی گردد
یک عدد صحیح که طول داده را نشان می دهد.

بالا می برد
RuntimeError اگر طول مجموعه داده ناشناخته یا نامحدود باشد ، یا اگر اجرای مشتاق فعال نیست.

__nonzero__