DelegateFactory

رابط عمومی DelegateFactory
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

به ایجاد نمایندگان برای طعم های مختلف زمان اجرا اجازه می دهد.

روش های عمومی

نماینده چکیده
ایجاد ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)
برای RuntimeFlavor داده شده یک Delegate ایجاد کنید.

روش های عمومی

چکیده عمومی ایجاد نماینده ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)

برای RuntimeFlavor داده شده یک Delegate ایجاد کنید.

توجه برای توسعه دهندگانی که این رابط را اجرا می کنند: در حال حاضر TF Lite در خدمات Google Play از نمایندگان خارجی (تامین شده توسط برنامه نویس) پشتیبانی نمی کند. به همین ترتیب، پیاده سازی های این روش را می توان انتظار داشت که با RuntimeFlavor.APPLICATION فراخوانی شوند.

مولفه های
runtimeFlavor