از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

GpuDelegateFactory

کلاس عمومی GpuDelegateFactory

DelegateFactory برای ایجاد یک GpuDelegate .

کلاس های تو در تو

کلاس GpuDelegateFactory.Options گزینه های نمایندگی

سازندگان عمومی

روش های عمومی

نماینده
ایجاد ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)
یک Delegate برای RuntimeFlavor داده شده ایجاد کنید.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

عمومی GpuDelegateFactory ()

عمومی GpuDelegateFactory (گزینه های GpuDelegateFactory.Options )

مولفه های
گزینه ها

روش های عمومی

ایجاد نماینده عمومی ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)

یک Delegate برای RuntimeFlavor داده شده ایجاد کنید.

توجه برای توسعه دهندگانی که این رابط را اجرا می کنند: در حال حاضر TF Lite در خدمات Google Play از نمایندگان خارجی (تامین شده توسط برنامه نویس) پشتیبانی نمی کند. به همین ترتیب، پیاده‌سازی‌های این روش می‌توانند با RuntimeFlavor.APPLICATION .

مولفه های
runtimeFlavor