Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

ComputeSettings

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
ComputeSettings lớp trừu tượng nào

Các tùy chọn để cấu hình cách tăng tốc suy luận mô hình bằng cách sử dụng các đại biểu chuyên dụng.

Lớp học lồng nhau

lớp ComputeSettings.Builder Builder cho ComputeSettings .
enum ComputeSettings.Delegate Tùy chọn đại biểu bộ tăng tốc TFLite.

Người xây dựng công cộng

Phương thức công khai

tĩnh ComputeSettings.Builder
trừu tượng ComputeSettings.Delegate

Phương thức kế thừa

Người xây dựng công cộng

ComputeSettings công cộng ()

Phương thức công khai

public static ComputeSettings.Builder builder ()

public abstract ComputeSettings.Delegate getDelegate ()