org.tensorflow.lite.task.core

Giao diện

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Cú pháp đường để lấy NativeHandle từ danh sách thông số trống.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> Cú pháp để lấy NativeHandle từ bộ mô tả tệp và các tùy chọn.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider Cú pháp đường để lấy NativeHandle từ một mảng ByteBuffer s.

Các lớp học

Tùy chọn cơ bản Các tùy chọn để định cấu hình API tác vụ nói chung.
BaseOptions.Builder Trình tạo cho BaseOptions .
BaseTaskApi Lớp cơ sở cho API tác vụ, cung cấp logic dùng chung để tải/dỡ các lib gốc cho đối tác C++ của nó.
Cài đặt tính toán Các tùy chọn để định cấu hình cách tăng tốc suy luận mô hình bằng cách sử dụng các đại biểu chuyên dụng.
ComputingSettings.Builder Trình tạo cho ComputeSettings .
Nhiệm vụJniUtils Tiện ích JNI cho API tác vụ.

Enum

ComputingSettings.Delegate Tùy chọn đại biểu tăng tốc TFLite.