org.tensorflow.lite.task.core

Giao diện

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Cú pháp đường để lấy nativeHandle từ danh sách tham số trống.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> Cú pháp đường để lấy nativeHandle từ bộ mô tả tệp và các tùy chọn.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider Cú pháp đường để có được nativeHandle từ một mảng của ByteBuffer s.

Các lớp học

BaseOptions Các tùy chọn để định cấu hình API tác vụ nói chung.
BaseOptions.Builder Builder cho BaseOptions .
BaseTaskApi Lớp cơ sở cho API tác vụ, cung cấp logic được chia sẻ để tải / dỡ các lib gốc sang đối tác C ++ của nó.
ComputeSettings Các tùy chọn để định cấu hình cách tăng tốc suy luận mô hình bằng cách sử dụng các đại biểu chuyên dụng.
ComputeSettings.Builder Builder cho ComputeSettings .
TaskJniUtils JNI utils cho API tác vụ.

Enums

ComputeSettings.Delegate Tùy chọn đại biểu bộ tăng tốc TFLite.