Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

Zbuduj własny interfejs API zadań

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Biblioteka zadań TensorFlow Lite zapewnia wstępnie wbudowane interfejsy API natywne/Android/iOS na tej samej infrastrukturze, która jest abstrakcją TensorFlow. Możesz rozszerzyć infrastrukturę interfejsu API zadań, aby zbudować niestandardowe interfejsy API, jeśli Twój model nie jest obsługiwany przez istniejące biblioteki zadań.

Przegląd

Infrastruktura API zadań ma strukturę dwuwarstwową: dolna warstwa C++ zawiera natywne środowisko wykonawcze TFLite i górna warstwa Java/ObjC, która komunikuje się z warstwą C++ za pośrednictwem JNI lub natywnego opakowania.

Implementacja całej logiki TensorFlow tylko w C++ minimalizuje koszty, maksymalizuje wydajność wnioskowania i upraszcza ogólny przepływ pracy na różnych platformach.

Aby utworzyć klasę Task, rozszerz BaseTaskApi , aby zapewnić logikę konwersji między interfejsem modelu TFLite a interfejsem Task API, a następnie użyj narzędzi Java/ObjC, aby utworzyć odpowiednie interfejsy API. Mając ukryte wszystkie szczegóły TensorFlow, możesz wdrożyć model TFLite w swoich aplikacjach bez wiedzy o uczeniu maszynowym.

TensorFlow Lite zapewnia kilka gotowych interfejsów API dla najpopularniejszych zadań Vision i NLP . Korzystając z infrastruktury API zadań, możesz tworzyć własne interfejsy API do innych zadań.

prebuilt_task_apis
Rysunek 1. Gotowe interfejsy API zadań

Zbuduj własne API z infra Task API

C++ API

Wszystkie szczegóły TFLite są zaimplementowane w natywnym API. Utwórz obiekt API za pomocą jednej z funkcji fabrycznych i uzyskaj wyniki modelu, wywołując funkcje zdefiniowane w interfejsie.

Przykładowe użycie

Oto przykład przy użyciu C++ BertQuestionAnswerer dla MobileBert .

 char kBertModelPath[] = "path/to/model.tflite";
 // Create the API from a model file
 std::unique_ptr<BertQuestionAnswerer> question_answerer =
   BertQuestionAnswerer::CreateFromFile(kBertModelPath);

 char kContext[] = ...; // context of a question to be answered
 char kQuestion[] = ...; // question to be answered
 // ask a question
 std::vector<QaAnswer> answers = question_answerer.Answer(kContext, kQuestion);
 // answers[0].text is the best answer

Budowanie API

native_task_api
Rysunek 2. Natywne API zadań

Aby zbudować obiekt API, musisz podać następujące informacje, rozszerzając BaseTaskApi

 • Określ wejście/wyjście interfejsu API — Twój interfejs API powinien udostępniać podobne dane wejściowe/wyjściowe na różnych platformach. Np BertQuestionAnswerer pobiera dwa łańcuchy (std::string& context, std::string& question) jako dane wejściowe i wyprowadza wektor możliwych odpowiedzi i prawdopodobieństw jako std::vector<QaAnswer> . Odbywa się to poprzez określenie odpowiednich typów w parametrze szablonu BaseTaskApi . Po określeniu parametrów szablonu funkcja BaseTaskApi::Infer będzie miała prawidłowe typy wejścia/wyjścia. Ta funkcja może być wywoływana bezpośrednio przez klientów API, ale dobrą praktyką jest umieszczenie jej wewnątrz funkcji specyficznej dla modelu, w tym przypadku BertQuestionAnswerer::Answer .

  class BertQuestionAnswerer : public BaseTaskApi<
                 std::vector<QaAnswer>, // OutputType
                 const std::string&, const std::string& // InputTypes
                 > {
   // Model specific function delegating calls to BaseTaskApi::Infer
   std::vector<QaAnswer> Answer(const std::string& context, const std::string& question) {
    return Infer(context, question).value();
   }
  }
  
 • Zapewnij logikę konwersji między we/wy interfejsu API a tensorem wejścia/wyjścia modelu — po określeniu typów danych wejściowych i wyjściowych podklasy muszą również zaimplementować wpisane funkcje BaseTaskApi::Preprocess i BaseTaskApi::Postprocess . Te dwie funkcje zapewniają wejścia i wyjścia z TFLite FlatBuffer . Podklasa jest odpowiedzialna za przypisywanie wartości z API I/O do tensorów I/O. Zobacz kompletny przykład implementacji w BertQuestionAnswerer .

  class BertQuestionAnswerer : public BaseTaskApi<
                 std::vector<QaAnswer>, // OutputType
                 const std::string&, const std::string& // InputTypes
                 > {
   // Convert API input into tensors
   absl::Status BertQuestionAnswerer::Preprocess(
    const std::vector<TfLiteTensor*>& input_tensors, // input tensors of the model
    const std::string& context, const std::string& query // InputType of the API
   ) {
    // Perform tokenization on input strings
    ...
    // Populate IDs, Masks and SegmentIDs to corresponding input tensors
    PopulateTensor(input_ids, input_tensors[0]);
    PopulateTensor(input_mask, input_tensors[1]);
    PopulateTensor(segment_ids, input_tensors[2]);
    return absl::OkStatus();
   }
  
   // Convert output tensors into API output
   StatusOr<std::vector<QaAnswer>> // OutputType
   BertQuestionAnswerer::Postprocess(
    const std::vector<const TfLiteTensor*>& output_tensors, // output tensors of the model
   ) {
    // Get start/end logits of prediction result from output tensors
    std::vector<float> end_logits;
    std::vector<float> start_logits;
    // output_tensors[0]: end_logits FLOAT[1, 384]
    PopulateVector(output_tensors[0], &end_logits);
    // output_tensors[1]: start_logits FLOAT[1, 384]
    PopulateVector(output_tensors[1], &start_logits);
    ...
    std::vector<QaAnswer::Pos> orig_results;
    // Look up the indices from vocabulary file and build results
    ...
    return orig_results;
   }
  }
  
 • Utwórz funkcje fabryczne API — plik modelu i OpResolver są potrzebne do zainicjowania tflite::Interpreter . TaskAPIFactory udostępnia funkcje narzędziowe do tworzenia instancji BaseTaskApi.

  Musisz również dostarczyć wszelkie pliki powiązane z modelem. np. BertQuestionAnswerer może mieć również dodatkowy plik ze słownikiem swojego tokenizera.

  class BertQuestionAnswerer : public BaseTaskApi<
                 std::vector<QaAnswer>, // OutputType
                 const std::string&, const std::string& // InputTypes
                 > {
   // Factory function to create the API instance
   StatusOr<std::unique_ptr<QuestionAnswerer>>
   BertQuestionAnswerer::CreateBertQuestionAnswerer(
     const std::string& path_to_model, // model to passed to TaskApiFactory
     const std::string& path_to_vocab // additional model specific files
   ) {
    // Creates an API object by calling one of the utils from TaskAPIFactory
    std::unique_ptr<BertQuestionAnswerer> api_to_init;
    ASSIGN_OR_RETURN(
      api_to_init,
      core::TaskAPIFactory::CreateFromFile<BertQuestionAnswerer>(
        path_to_model,
        absl::make_unique<tflite::ops::builtin::BuiltinOpResolver>(),
        kNumLiteThreads));
  
    // Perform additional model specific initializations
    // In this case building a vocabulary vector from the vocab file.
    api_to_init->InitializeVocab(path_to_vocab);
    return api_to_init;
   }
  }
  

Interfejs API Androida

Twórz interfejsy API systemu Android, definiując interfejs Java/Kotlin i delegując logikę do warstwy C++ za pośrednictwem JNI. Android API wymaga najpierw skompilowania natywnego interfejsu API.

Przykładowe użycie

Oto przykład użycia języka Java BertQuestionAnswerer dla MobileBert .

 String BERT_MODEL_FILE = "path/to/model.tflite";
 String VOCAB_FILE = "path/to/vocab.txt";
 // Create the API from a model file and vocabulary file
  BertQuestionAnswerer bertQuestionAnswerer =
    BertQuestionAnswerer.createBertQuestionAnswerer(
      ApplicationProvider.getApplicationContext(), BERT_MODEL_FILE, VOCAB_FILE);

 String CONTEXT = ...; // context of a question to be answered
 String QUESTION = ...; // question to be answered
 // ask a question
 List<QaAnswer> answers = bertQuestionAnswerer.answer(CONTEXT, QUESTION);
 // answers.get(0).text is the best answer

Budowanie API

android_task_api
Rysunek 3. API zadań Androida

Podobnie jak w przypadku natywnych interfejsów API, aby zbudować obiekt API, klient musi podać następujące informacje, rozszerzając BaseTaskApi , który zapewnia obsługę JNI dla wszystkich interfejsów API zadań Java.

 • Określ wejście/wyjście API — zazwyczaj odzwierciedla natywne interfejsy. np BertQuestionAnswerer przyjmuje (String context, String question) jako dane wejściowe i wyjściowe List<QaAnswer> . Implementacja wywołuje prywatną funkcję natywną o podobnej sygnaturze, z wyjątkiem tego, że ma dodatkowy parametr long nativeHandle , który jest wskaźnikiem zwracanym z C++.

  class BertQuestionAnswerer extends BaseTaskApi {
   public List<QaAnswer> answer(String context, String question) {
    return answerNative(getNativeHandle(), context, question);
   }
  
   private static native List<QaAnswer> answerNative(
                      long nativeHandle, // C++ pointer
                      String context, String question // API I/O
                      );
  
  }
  
 • Utwórz funkcje fabryczne interfejsu API — to również odzwierciedla natywne funkcje fabryczne, z wyjątkiem funkcji fabrycznych systemu Android, które również muszą korzystać z Context , aby uzyskać dostęp do plików. Implementacja wywołuje jedno z narzędzi w TaskJniUtils , aby zbudować odpowiedni obiekt API C++ i przekazać jego wskaźnik do konstruktora BaseTaskApi .

   class BertQuestionAnswerer extends BaseTaskApi {
    private static final String BERT_QUESTION_ANSWERER_NATIVE_LIBNAME =
                         "bert_question_answerer_jni";
  
    // Extending super constructor by providing the
    // native handle(pointer of corresponding C++ API object)
    private BertQuestionAnswerer(long nativeHandle) {
     super(nativeHandle);
    }
  
    public static BertQuestionAnswerer createBertQuestionAnswerer(
                      Context context, // Accessing Android files
                      String pathToModel, String pathToVocab) {
     return new BertQuestionAnswerer(
       // The util first try loads the JNI module with name
       // BERT_QUESTION_ANSWERER_NATIVE_LIBNAME, then opens two files,
       // converts them into ByteBuffer, finally ::initJniWithBertByteBuffers
       // is called with the buffer for a C++ API object pointer
       TaskJniUtils.createHandleWithMultipleAssetFilesFromLibrary(
         context,
         BertQuestionAnswerer::initJniWithBertByteBuffers,
         BERT_QUESTION_ANSWERER_NATIVE_LIBNAME,
         pathToModel,
         pathToVocab));
    }
  
    // modelBuffers[0] is tflite model file buffer, and modelBuffers[1] is vocab file buffer.
    // returns C++ API object pointer casted to long
    private static native long initJniWithBertByteBuffers(ByteBuffer... modelBuffers);
  
   }
  
 • Zaimplementuj moduł JNI dla funkcji natywnych — wszystkie natywne metody języka Java są implementowane przez wywołanie odpowiedniej funkcji natywnej z modułu JNI. Funkcje fabryczne utworzyłyby natywny obiekt API i zwróciłyby jego wskaźnik jako długi typ do Javy. W późniejszych wywołaniach Java API wskaźnik typu długiego jest przekazywany z powrotem do JNI i rzutowany z powrotem na natywny obiekt API. Wyniki rodzimego interfejsu API są następnie konwertowane z powrotem na wyniki Java.

  Na przykład tak jest zaimplementowany bert_question_answerer_jni .

   // Implements BertQuestionAnswerer::initJniWithBertByteBuffers
   extern "C" JNIEXPORT jlong JNICALL
   Java_org_tensorflow_lite_task_text_qa_BertQuestionAnswerer_initJniWithBertByteBuffers(
     JNIEnv* env, jclass thiz, jobjectArray model_buffers) {
    // Convert Java ByteBuffer object into a buffer that can be read by native factory functions
    absl::string_view model =
      GetMappedFileBuffer(env, env->GetObjectArrayElement(model_buffers, 0));
  
    // Creates the native API object
    absl::StatusOr<std::unique_ptr<QuestionAnswerer>> status =
      BertQuestionAnswerer::CreateFromBuffer(
        model.data(), model.size());
    if (status.ok()) {
     // converts the object pointer to jlong and return to Java.
     return reinterpret_cast<jlong>(status->release());
    } else {
     return kInvalidPointer;
    }
   }
  
   // Implements BertQuestionAnswerer::answerNative
   extern "C" JNIEXPORT jobject JNICALL
   Java_org_tensorflow_lite_task_text_qa_BertQuestionAnswerer_answerNative(
   JNIEnv* env, jclass thiz, jlong native_handle, jstring context, jstring question) {
   // Convert long to native API object pointer
   QuestionAnswerer* question_answerer = reinterpret_cast<QuestionAnswerer*>(native_handle);
  
   // Calls the native API
   std::vector<QaAnswer> results = question_answerer->Answer(JStringToString(env, context),
                       JStringToString(env, question));
  
   // Converts native result(std::vector<QaAnswer>) to Java result(List<QaAnswerer>)
   jclass qa_answer_class =
    env->FindClass("org/tensorflow/lite/task/text/qa/QaAnswer");
   jmethodID qa_answer_ctor =
    env->GetMethodID(qa_answer_class, "<init>", "(Ljava/lang/String;IIF)V");
   return ConvertVectorToArrayList<QaAnswer>(
    env, results,
    [env, qa_answer_class, qa_answer_ctor](const QaAnswer& ans) {
     jstring text = env->NewStringUTF(ans.text.data());
     jobject qa_answer =
       env->NewObject(qa_answer_class, qa_answer_ctor, text, ans.pos.start,
               ans.pos.end, ans.pos.logit);
     env->DeleteLocalRef(text);
     return qa_answer;
    });
   }
  
   // Implements BaseTaskApi::deinitJni by delete the native object
   extern "C" JNIEXPORT void JNICALL Java_task_core_BaseTaskApi_deinitJni(
     JNIEnv* env, jobject thiz, jlong native_handle) {
    delete reinterpret_cast<QuestionAnswerer*>(native_handle);
   }
  

API iOS

Twórz interfejsy API iOS, opakowując natywny obiekt API w obiekt API ObjC. Utworzony obiekt API może być używany w ObjC lub Swift. iOS API wymaga najpierw skompilowania natywnego interfejsu API.

Przykładowe użycie

Oto przykład użycia ObjC TFLBertQuestionAnswerer dla MobileBert w Swift.

 static let mobileBertModelPath = "path/to/model.tflite";
 // Create the API from a model file and vocabulary file
 let mobileBertAnswerer = TFLBertQuestionAnswerer.mobilebertQuestionAnswerer(
   modelPath: mobileBertModelPath)

 static let context = ...; // context of a question to be answered
 static let question = ...; // question to be answered
 // ask a question
 let answers = mobileBertAnswerer.answer(
   context: TFLBertQuestionAnswererTest.context, question: TFLBertQuestionAnswererTest.question)
 // answers.[0].text is the best answer

Budowanie API

ios_task_api
Rysunek 4. Interfejs API zadań iOS

iOS API to prosty wrapper ObjC oparty na natywnym API. Zbuduj interfejs API, wykonując poniższe czynności:

 • Zdefiniuj opakowanie ObjC — Zdefiniuj klasę ObjC i deleguj implementacje do odpowiedniego natywnego obiektu interfejsu API. Zauważ, że natywne zależności mogą pojawić się tylko w pliku .mm ze względu na brak możliwości współdziałania Swift z C++.

  • plik .h
   @interface TFLBertQuestionAnswerer : NSObject
  
   // Delegate calls to the native BertQuestionAnswerer::CreateBertQuestionAnswerer
   + (instancetype)mobilebertQuestionAnswererWithModelPath:(NSString*)modelPath
                          vocabPath:(NSString*)vocabPath
     NS_SWIFT_NAME(mobilebertQuestionAnswerer(modelPath:vocabPath:));
  
   // Delegate calls to the native BertQuestionAnswerer::Answer
   - (NSArray<TFLQAAnswer*>*)answerWithContext:(NSString*)context
                     question:(NSString*)question
     NS_SWIFT_NAME(answer(context:question:));
  }
  
  • plik .mm
   using BertQuestionAnswererCPP = ::tflite::task::text::BertQuestionAnswerer;
  
   @implementation TFLBertQuestionAnswerer {
    // define an iVar for the native API object
    std::unique_ptr<QuestionAnswererCPP> _bertQuestionAnswerwer;
   }
  
   // Initialize the native API object
   + (instancetype)mobilebertQuestionAnswererWithModelPath:(NSString *)modelPath
                       vocabPath:(NSString *)vocabPath {
    absl::StatusOr<std::unique_ptr<QuestionAnswererCPP>> cQuestionAnswerer =
      BertQuestionAnswererCPP::CreateBertQuestionAnswerer(MakeString(modelPath),
                                MakeString(vocabPath));
    _GTMDevAssert(cQuestionAnswerer.ok(), @"Failed to create BertQuestionAnswerer");
    return [[TFLBertQuestionAnswerer alloc]
      initWithQuestionAnswerer:std::move(cQuestionAnswerer.value())];
   }
  
   // Calls the native API and converts C++ results into ObjC results
   - (NSArray<TFLQAAnswer *> *)answerWithContext:(NSString *)context question:(NSString *)question {
    std::vector<QaAnswerCPP> results =
     _bertQuestionAnswerwer->Answer(MakeString(context), MakeString(question));
    return [self arrayFromVector:results];
   }
  }