Wielopoziomowy podkład do modelowania w prawdopodobieństwie przepływu przez Tensor

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przykład ten jest przenoszony z przykładowym PyMC3 notebooka grunt na Bayesa Metody modelowania wielopoziomowego

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHubPobierz notatnik

Zależności i wymagania wstępne

Import

1. Wstęp

W tym colab będziemy pasować hierarchicznych modeli liniowych (mieszkań typu HLM) o różnym stopniu złożoności modelu za pomocą popularnego zestawu danych Radon. Wykorzystamy prymitywy TFP i ich zestaw narzędzi Markov Chain Monte Carlo.

Aby lepiej dopasować dane, naszym celem jest wykorzystanie naturalnej struktury hierarchicznej obecnej w zbiorze danych. Zaczynamy od konwencjonalnych podejść: modeli całkowicie połączonych i nie połączonych. Kontynuujemy modele wielopoziomowe: badamy modele częściowego łączenia, predyktory na poziomie grupy i efekty kontekstowe.

Dla powiązanego notebooka również sylwetkę mieszkań typu HLM pomocą TFP na zbiorze Radon, sprawdź Linear Mixed-Effect regres {Prawdopodobieństwo TF, R, Stanem} .

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące materiału tutaj, nie wahaj się skontaktować (lub dołączyć) listę mailingową Prawdopodobieństwo TensorFlow . Chętnie pomożemy.

2 Przegląd modelowania wielopoziomowego

Wprowadzenie do metod bayesowskich w modelowaniu wielopoziomowym

Modelowanie hierarchiczne lub wielopoziomowe jest uogólnieniem modelowania regresji.

Modele wielopoziomowe to modele regresji, w których składowym parametrom modelu podano rozkłady prawdopodobieństwa. Oznacza to, że parametry modelu mogą się różnić w zależności od grupy. Jednostki obserwacyjne są często z natury skupione. Grupowanie indukuje zależność między obserwacjami, pomimo losowego próbkowania klastrów i losowego próbkowania w obrębie klastrów.

Model hierarchiczny to szczególny model wielopoziomowy, w którym parametry są zagnieżdżone w sobie. Niektóre struktury wielopoziomowe nie są hierarchiczne.

np. „kraj” i „rok” nie są zagnieżdżone, ale mogą reprezentować oddzielne, ale nakładające się na siebie skupiska parametrów. Temat ten będziemy motywować na przykładzie epidemiologii środowiskowej.

Przykład: Zanieczyszczenie radonem (Gelman i Hill 2006)

Radon to radioaktywny gaz, który dostaje się do domów przez punkty styku z ziemią. Jest to substancja rakotwórcza, która jest główną przyczyną raka płuc u osób niepalących. Poziom radonu różni się znacznie w zależności od gospodarstwa domowego.

Agencja Ochrony Środowiska przeprowadziła badanie poziomu radonu w 80 000 domów. Dwa ważne predyktory to: 1. Pomiar w piwnicy lub na pierwszym piętrze (radon wyższy w piwnicach) 2. Powiatowy poziom uranu (dodatnia korelacja z poziomem radonu)

Skoncentrujemy się na modelowaniu poziomów radonu w Minnesocie. Hierarchia w tym przykładzie to gospodarstwa domowe w każdym hrabstwie.

3 Pożeranie danych

W tej części otrzymujemy radon zestawu danych i wykonać pewne minimalne wstępne przetwarzanie.

def load_and_preprocess_radon_dataset(state='MN'): 
 """Preprocess Radon dataset as done in "Bayesian Data Analysis" book.

 We filter to Minnesota data (919 examples) and preprocess to obtain the
 following features:
 - `log_uranium_ppm`: Log of soil uranium measurements.
 - `county`: Name of county in which the measurement was taken.
 - `floor`: Floor of house (0 for basement, 1 for first floor) on which the
  measurement was taken.

 The target variable is `log_radon`, the log of the Radon measurement in the
 house.
 """
 ds = tfds.load('radon', split='train')
 radon_data = tfds.as_dataframe(ds)
 radon_data.rename(lambda s: s[9:] if s.startswith('feat') else s, axis=1, inplace=True)
 df = radon_data[radon_data.state==state.encode()].copy()

 # For any missing or invalid activity readings, we'll use a value of `0.1`.
 df['radon'] = df.activity.apply(lambda x: x if x > 0. else 0.1)
 # Make county names look nice. 
 df['county'] = df.county.apply(lambda s: s.decode()).str.strip().str.title()
 # Remap categories to start from 0 and end at max(category).
 county_name = sorted(df.county.unique())
 df['county'] = df.county.astype(
   pd.api.types.CategoricalDtype(categories=county_name)).cat.codes
 county_name = list(map(str.strip, county_name))

 df['log_radon'] = df['radon'].apply(np.log)
 df['log_uranium_ppm'] = df['Uppm'].apply(np.log)
 df = df[['idnum', 'log_radon', 'floor', 'county', 'log_uranium_ppm']]

 return df, county_name
radon, county_name = load_and_preprocess_radon_dataset()
num_counties = len(county_name)
num_observations = len(radon)
# Create copies of variables as Tensors.
county = tf.convert_to_tensor(radon['county'], dtype=tf.int32)
floor = tf.convert_to_tensor(radon['floor'], dtype=tf.float32)
log_radon = tf.convert_to_tensor(radon['log_radon'], dtype=tf.float32)
log_uranium = tf.convert_to_tensor(radon['log_uranium_ppm'], dtype=tf.float32)
radon.head()

Rozkład poziomów radonu (skala logarytmiczna):

plt.hist(log_radon.numpy(), bins=25, edgecolor='white')
plt.xlabel("Histogram of Radon levels (Log Scale)")
plt.show()

png

4 konwencjonalne podejścia

Dwie konwencjonalne alternatywy dla modelowania narażenia na radon reprezentują dwie skrajności kompromisu między stronniczością a wariancją:

Kompletne łączenie:

Traktuj wszystkie hrabstwa tak samo i oszacuj pojedynczy poziom radonu.

\[y_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i\]

Brak łączenia:

Model radonu w każdym powiecie niezależnie.

\(y_i = \alpha_{j[i]} + \beta x_i + \epsilon_i\) gdzie \(j = 1,\ldots,85\)

Błędy \(\epsilon_i\) może reprezentować błąd pomiaru, czasową w domu odmianę lub odmianę wśród domów.

4.1 Kompletny model puli

png

Poniżej dopasowujemy kompletny model poolingu za pomocą hamiltonianu Monte Carlo.

@tf.function
def affine(x, kernel_diag, bias=tf.zeros([])):
 """`kernel_diag * x + bias` with broadcasting."""
 kernel_diag = tf.ones_like(x) * kernel_diag
 bias = tf.ones_like(x) * bias
 return x * kernel_diag + bias
def pooled_model(floor):
 """Creates a joint distribution representing our generative process."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # alpha
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # beta
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma
   lambda s, b1, b0: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, b1[..., tf.newaxis], b0[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=s)
 ])


@tf.function
def pooled_log_prob(alpha, beta, sigma):
 """Computes `joint_log_prob` pinned at `log_radon`."""
 return pooled_model(floor).log_prob([alpha, beta, sigma, log_radon])
@tf.function
def sample_pooled(num_chains, num_results, num_burnin_steps, num_observations):
 """Samples from the pooled model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=pooled_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.005)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_alpha'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_beta'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma')
 ]

 # Constrain `sigma` to the positive real axis. Other variables are
 # unconstrained.
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # alpha
   tfb.Identity(), # beta
   tfb.Exp()    # sigma
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)

 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
PooledModel = collections.namedtuple('PooledModel', ['alpha', 'beta', 'sigma'])

samples, acceptance_probs = sample_pooled(
  num_chains=4,
  num_results=1000,
  num_burnin_steps=1000,
  num_observations=num_observations)

print('Acceptance Probabilities for each chain: ', acceptance_probs.numpy())
pooled_samples = PooledModel._make(samples)
Acceptance Probabilities for each chain: [0.997 0.99 0.997 0.995]
for var, var_samples in pooled_samples._asdict().items():
 print('R-hat for ', var, ':\t',
    tfp.mcmc.potential_scale_reduction(var_samples).numpy())
R-hat for alpha :   1.0046891
R-hat for beta : 1.0128309
R-hat for sigma :   1.0010641
def reduce_samples(var_samples, reduce_fn):
 """Reduces across leading two dims using reduce_fn."""
 # Collapse the first two dimensions, typically (num_chains, num_samples), and
 # compute np.mean or np.std along the remaining axis.
 if isinstance(var_samples, tf.Tensor):
  var_samples = var_samples.numpy() # convert to numpy array
 var_samples = np.reshape(var_samples, (-1,) + var_samples.shape[2:])
 return np.apply_along_axis(reduce_fn, axis=0, arr=var_samples)

sample_mean = lambda samples : reduce_samples(samples, np.mean)

Wykreśl punktowe oszacowania nachylenia i przecięcia dla pełnego modelu puli.

LinearEstimates = collections.namedtuple('LinearEstimates',
                    ['intercept', 'slope'])

pooled_estimate = LinearEstimates(
 intercept=sample_mean(pooled_samples.alpha),
 slope=sample_mean(pooled_samples.beta)
)

plt.scatter(radon.floor, radon.log_radon)
xvals = np.linspace(-0.2, 1.2)
plt.ylabel('Radon level (Log Scale)')
plt.xticks([0, 1], ['Basement', 'First Floor'])
plt.plot(xvals, pooled_estimate.intercept + pooled_estimate.slope * xvals, 'r--')
plt.show()

png

Funkcja użyteczności do wykreślania śladów próbkowanych zmiennych.

def plot_traces(var_name, samples, num_chains):
 if isinstance(samples, tf.Tensor):
  samples = samples.numpy() # convert to numpy array
 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 1.5), sharex='col', sharey='col')
 for chain in range(num_chains):
  axes[0].plot(samples[:, chain], alpha=0.7)
  axes[0].title.set_text("'{}' trace".format(var_name))
  sns.kdeplot(samples[:, chain], ax=axes[1], shade=False)
  axes[1].title.set_text("'{}' distribution".format(var_name))
  axes[0].set_xlabel('Iteration')
  axes[1].set_xlabel(var_name)
 plt.show()
for var, var_samples in pooled_samples._asdict().items():
 plot_traces(var, samples=var_samples, num_chains=4)

png

png

png

Następnie szacujemy poziomy radonu dla każdego hrabstwa w modelu bez puli.

4.2 Model bez puli

png

def unpooled_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the unpooled model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.MultivariateNormalDiag(    # alpha
     loc=tf.zeros([num_counties]), scale_identity_multiplier=1e5),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # beta
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma
   lambda s, b1, b0: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(
      floor, b1[..., tf.newaxis], tf.gather(b0, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=s)
 ])


@tf.function
def unpooled_log_prob(beta0, beta1, sigma):
 """Computes `joint_log_prob` pinned at `log_radon`."""
 return (
  unpooled_model(floor, county).log_prob([beta0, beta1, sigma, log_radon]))
@tf.function
def sample_unpooled(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the unpooled model."""
 # Initialize the HMC transition kernel.
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=unpooled_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.025)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_beta0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_beta1'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma')
 ]
 # Contrain `sigma` to the positive real axis. Other variables are
 # unconstrained.
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # alpha
   tfb.Identity(), # beta
   tfb.Exp()    # sigma
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
UnpooledModel = collections.namedtuple('UnpooledModel',
                    ['alpha', 'beta', 'sigma'])

samples, acceptance_probs = sample_unpooled(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
unpooled_samples = UnpooledModel._make(samples)

print('R-hat for beta:',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(unpooled_samples.beta).numpy())
print('R-hat for sigma:',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(unpooled_samples.sigma).numpy())
Acceptance Probabilities: [0.892 0.897 0.911 0.91 ]
R-hat for beta: 1.0079623
R-hat for sigma: 1.0059084
plot_traces(var_name='beta', samples=unpooled_samples.beta, num_chains=4)
plot_traces(var_name='sigma', samples=unpooled_samples.sigma, num_chains=4)

png

png

Oto niepodzielone wartości oczekiwane hrabstwa dla punktu przecięcia wraz z 95% wiarygodnymi przedziałami dla każdego łańcucha. Podajemy również wartość R-hat dla oszacowania każdego hrabstwa.

Funkcja użytkowa działek leśnych.

forest_plot(
  num_chains=4,
  num_vars=num_counties,
  var_name='alpha',
  var_labels=county_name,
  samples=unpooled_samples.alpha.numpy())

png

Możemy wykreślić uporządkowane szacunki, aby zidentyfikować powiaty o wysokim poziomie radonu:

unpooled_intercepts = reduce_samples(unpooled_samples.alpha, np.mean)
unpooled_intercepts_se = reduce_samples(unpooled_samples.alpha, np.std)

def plot_ordered_estimates():
 means = pd.Series(unpooled_intercepts, index=county_name)
 std_errors = pd.Series(unpooled_intercepts_se, index=county_name)
 order = means.sort_values().index

 plt.plot(range(num_counties), means[order], '.')
 for i, m, se in zip(range(num_counties), means[order], std_errors[order]):
  plt.plot([i, i], [m - se, m + se], 'C0-')
 plt.xlabel('Ordered county')
 plt.ylabel('Radon estimate')
 plt.show()

plot_ordered_estimates()

png

Funkcja użyteczności do wykreślania szacunków dla przykładowego zbioru powiatów.

Oto wizualne porównania między szacowanymi zbiorczymi i nieskładanymi dla podzbioru hrabstw reprezentujących zakres wielkości próby.

unpooled_estimates = LinearEstimates(
 sample_mean(unpooled_samples.alpha),
 sample_mean(unpooled_samples.beta)
)

sample_counties = ('Lac Qui Parle', 'Aitkin', 'Koochiching', 'Douglas', 'Clay',
          'Stearns', 'Ramsey', 'St Louis')
plot_estimates(
  linear_estimates=[unpooled_estimates, pooled_estimate],
  labels=['Unpooled Estimates', 'Pooled Estimates'],
  sample_counties=sample_counties)

png

Żaden z tych modeli nie jest zadowalający:

 • jeśli próbujemy zidentyfikować hrabstwa o wysokim poziomie radonu, łączenie grup nie jest przydatne.
 • nie ufamy ekstremalnym oszacowaniom niepodzielonym na pulę generowanym przez modele wykorzystujące kilka obserwacji.

5 modeli wielopoziomowych i hierarchicznych

Kiedy łączymy nasze dane, tracimy informację, że różne punkty danych pochodzą z różnych krajów. Oznacza to, że każdy radon obserwacja -level jest próbą z tego samego rozkładu prawdopodobieństwa. Taki model nie uczy się żadnej zmienności jednostki próby, która jest nieodłączna dla grupy (np. powiatu). Uwzględnia tylko wariancję próbkowania.

png

Kiedy analizujemy dane niepulowane, sugerujemy, że są one próbkowane niezależnie od oddzielnych modeli. Na przeciwnym biegunie niż w przypadku zbiorczym podejście to zakłada, że ​​różnice między jednostkami próby są zbyt duże, aby je połączyć:

png

W modelu hierarchicznym parametry są postrzegane jako próbka z rozkładu populacji parametrów. Dlatego uważamy, że nie są ani całkowicie różne, ani dokładnie takie same. Jest to znane jako częściowego łączenia.

png

5.1 Częściowe łączenie

Najprostszym modelem częściowej puli dla zbioru danych dotyczących radonu w gospodarstwie domowym jest taki, który po prostu szacuje poziomy radonu, bez żadnych predyktorów na poziomie grupowym lub indywidualnym. Przykładem predyktora na poziomie indywidualnym jest to, czy punkt danych pochodzi z piwnicy, czy z pierwszego piętra. Predyktorem na poziomie grupy może być średni poziom uranu w całym hrabstwie.

Model częściowej puli reprezentuje kompromis między ekstremami z puli i bez puli, w przybliżeniu średnią ważoną (w oparciu o wielkość próbki) niepołączonych szacunków hrabstw i zbiorczych szacunków.

Niech \(\hat{\alpha}_j\) być szacowany poziom log-radon w hrabstwie \(j\). To tylko przechwycenie; na razie ignorujemy zbocza. \(n_j\) jest liczbą obserwacji z powiatu \(j\). \(\sigma_{\alpha}\) i \(\sigma_y\) to odchylenie w parametru i pobierania wariancji odpowiednio. Wtedy model częściowego łączenia może zakładać:

\[\hat{\alpha}_j \approx \frac{(n_j/\sigma_y^2)\bar{y}_j + (1/\sigma_{\alpha}^2)\bar{y} }{(n_j/\sigma_y^2) + (1/\sigma_{\alpha}^2)}\]

Podczas korzystania z puli częściowej oczekujemy następujących rzeczy:

 • Szacunki dla hrabstw o ​​mniejszych próbkach zmniejszą się w kierunku średniej w całym stanie.
 • Szacunki dla hrabstw o ​​większej wielkości próby będą bliższe niepołączonym szacunkom hrabstw.

png

def partial_pooling_model(county):
 """Creates a joint distribution for the partial pooling model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_a
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a, mu_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # a
     loc=mu_a[..., tf.newaxis] * tf.ones([num_counties])[tf.newaxis, ...],
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=tf.gather(a, county, axis=-1),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


@tf.function
def partial_pooling_log_prob(mu_a, sigma_a, a, sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return partial_pooling_model(county).log_prob(
   [mu_a, sigma_a, a, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_partial_pooling(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the partial pooling model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=partial_pooling_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_a
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
PartialPoolingModel = collections.namedtuple(
  'PartialPoolingModel', ['mu_a', 'sigma_a', 'a', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_partial_pooling(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
partial_pooling_samples = PartialPoolingModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.989 0.977 0.988 0.985]
for var in ['mu_a', 'sigma_a', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, '\t:',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(getattr(partial_pooling_samples,
                         var)).numpy())
R-hat for mu_a   : 1.0216417
R-hat for sigma_a : 1.0224565
R-hat for sigma_y : 1.0016255
partial_pooling_intercepts = reduce_samples(
  partial_pooling_samples.a.numpy(), np.mean)
partial_pooling_intercepts_se = reduce_samples(
  partial_pooling_samples.a.numpy(), np.std)

def plot_unpooled_vs_partial_pooling_estimates():
 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6), sharex=True, sharey=True)

 # Order counties by number of observations (and add some jitter).
 num_obs_per_county = (
   radon.groupby('county')['idnum'].count().values.astype(np.float32))
 num_obs_per_county += np.random.normal(scale=0.5, size=num_counties)

 intercepts_list = [unpooled_intercepts, partial_pooling_intercepts]
 intercepts_se_list = [unpooled_intercepts_se, partial_pooling_intercepts_se]

 for ax, means, std_errors in zip(axes, intercepts_list, intercepts_se_list):
  ax.plot(num_obs_per_county, means, 'C0.')
  for n, m, se in zip(num_obs_per_county, means, std_errors):
   ax.plot([n, n], [m - se, m + se], 'C1-', alpha=.5)

 for ax in axes:
  ax.set_xscale('log')
  ax.set_xlabel('No. of Observations Per County')
  ax.set_xlim(1, 100)
  ax.set_ylabel('Log Radon Estimate (with Standard Error)')
  ax.set_ylim(0, 3)
  ax.hlines(partial_pooling_intercepts.mean(), .9, 125, 'k', '--', alpha=.5)
 axes[0].set_title('Unpooled Estimates')
 axes[1].set_title('Partially Pooled Estimates')

plot_unpooled_vs_partial_pooling_estimates()

png

Zwróć uwagę na różnicę między szacunkami niepołączonymi i częściowo połączonymi, szczególnie przy mniejszych próbach. Te pierwsze są zarówno bardziej ekstremalne, jak i bardziej nieprecyzyjne.

5.2 Różne przechwycenia

Rozważamy teraz bardziej złożony model, który pozwala na różne przechwycenia w różnych hrabstwach, zgodnie z efektem losowym.

\(y_i = \alpha_{j[i]} + \beta x_{i} + \epsilon_i\) gdzie\(\epsilon_i \sim N(0, \sigma_y^2)\) a osią efekt losowy:

\[\alpha_{j[i]} \sim N(\mu_{\alpha}, \sigma_{\alpha}^2)\]

Nachylenie \(\beta\), który umożliwia obserwację różnią się w zależności od miejsca pomiaru (piwnicy lub na pierwszym piętrze), jest jeszcze ustalony efekt dzielone między różnymi powiatów.

Jak z tym unpooling modelu, możemy ustawić osobny wyraz wolny dla każdego powiatu, ale zamiast montażu oddzielnych modeli regresji kwadratów przynajmniej dla każdego powiatu, wielopoziomowego siły akcji modelowania wśród powiatów, co pozwala na bardziej rozsądną wnioskowania w powiatach z małymi danych.

png

def varying_intercept_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the varying intercept model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_a
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a, mu_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # a
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_a[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # b
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, b[..., tf.newaxis], tf.gather(a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def varying_intercept_log_prob(mu_a, sigma_a, a, b, sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return varying_intercept_model(floor, county).log_prob(
   [mu_a, sigma_a, a, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_varying_intercepts(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the varying intercepts model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=varying_intercept_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_a
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
VaryingInterceptsModel = collections.namedtuple(
  'VaryingInterceptsModel', ['mu_a', 'sigma_a', 'a', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_varying_intercepts(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
varying_intercepts_samples = VaryingInterceptsModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.978 0.987 0.982 0.984]
for var in ['mu_a', 'sigma_a', 'b', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, ': ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(varying_intercepts_samples, var)).numpy())
R-hat for mu_a : 1.1099764
R-hat for sigma_a : 1.1058794
R-hat for b : 1.0448593
R-hat for sigma_y : 1.0019052
varying_intercepts_estimates = LinearEstimates(
  sample_mean(varying_intercepts_samples.a),
  sample_mean(varying_intercepts_samples.b))
sample_counties = ('Lac Qui Parle', 'Aitkin', 'Koochiching', 'Douglas', 'Clay',
          'Stearns', 'Ramsey', 'St Louis')
plot_estimates(
  linear_estimates=[
    unpooled_estimates, pooled_estimate, varying_intercepts_estimates
  ],
  labels=['Unpooled', 'Pooled', 'Varying Intercepts'],
  sample_counties=sample_counties)

png

def plot_posterior(var_name, var_samples):
 if isinstance(var_samples, tf.Tensor):
  var_samples = var_samples.numpy() # convert to numpy array

 fig = plt.figure(figsize=(10, 3))
 ax = fig.add_subplot(111)
 ax.hist(var_samples.flatten(), bins=40, edgecolor='white')
 sample_mean = var_samples.mean()
 ax.text(
   sample_mean,
   100,
   'mean={:.3f}'.format(sample_mean),
   color='white',
   fontsize=12)
 ax.set_xlabel('posterior of ' + var_name)
 plt.show()


plot_posterior('b', varying_intercepts_samples.b)
plot_posterior('sigma_a', varying_intercepts_samples.sigma_a)

png

png

Oszacowanie dla współczynnika podłogowego około -0,69, które mogą być interpretowane jako domy bez piwnic około połowy (\(\exp(-0.69) = 0.50\)) poziomów radonu tych z piwnicach, po uwzględnieniu okręgu.

for var in ['b']:
 var_samples = getattr(varying_intercepts_samples, var)
 mean = var_samples.numpy().mean()
 std = var_samples.numpy().std()
 r_hat = tfp.mcmc.potential_scale_reduction(var_samples).numpy()
 n_eff = tfp.mcmc.effective_sample_size(var_samples).numpy().sum()

 print('var: ', var, ' mean: ', mean, ' std: ', std, ' n_eff: ', n_eff,
    ' r_hat: ', r_hat)
var: b mean: -0.6972574 std: 0.06966117 n_eff: 397.94327 r_hat: 1.0448593
def plot_intercepts_and_slopes(linear_estimates, title):
 xvals = np.arange(2)
 intercepts = np.ones([num_counties]) * linear_estimates.intercept
 slopes = np.ones([num_counties]) * linear_estimates.slope
 fig, ax = plt.subplots()
 for c in range(num_counties):
  ax.plot(xvals, intercepts[c] + slopes[c] * xvals, 'bo-', alpha=0.4)
 plt.xlim(-0.2, 1.2)
 ax.set_xticks([0, 1])
 ax.set_xticklabels(['Basement', 'First Floor'])
 ax.set_ylabel('Log Radon level')
 plt.title(title)
 plt.show()
plot_intercepts_and_slopes(varying_intercepts_estimates,
              'Log Radon Estimates (Varying Intercepts)')

png

5.3 Różne zbocza

Alternatywnie możemy przedstawić model, który pozwala hrabstwom zmieniać się w zależności od tego, jak lokalizacja pomiaru (piwnica lub pierwsze piętro) wpływa na odczyt radonu. W tym przypadku przecięcia \(\alpha\) dzielone między powiatów.

\[y_i = \alpha + \beta_{j[i]} x_{i} + \epsilon_i\]

png

def varying_slopes_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the varying slopes model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # mu_b
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_b
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # a
   lambda _, sigma_b, mu_b: tfd.MultivariateNormalDiag( # b
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_b[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_b),
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, tf.gather(b, county, axis=-1), a[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def varying_slopes_log_prob(mu_b, sigma_b, a, b, sigma_y):
 return varying_slopes_model(floor, county).log_prob(
   [mu_b, sigma_b, a, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_varying_slopes(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the varying slopes model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=varying_slopes_log_prob,
   num_leapfrog_steps=25,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_b'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_b
   tfb.Exp(),    # sigma_b
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
VaryingSlopesModel = collections.namedtuple(
  'VaryingSlopesModel', ['mu_b', 'sigma_b', 'a', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_varying_slopes(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
varying_slopes_samples = VaryingSlopesModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.979 0.984 0.977 0.984]
for var in ['mu_b', 'sigma_b', 'a', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, '\t: ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(getattr(varying_slopes_samples,
                         var)).numpy())
R-hat for mu_b   : 1.0770341
R-hat for sigma_b : 1.0634488
R-hat for a  : 1.0133665
R-hat for sigma_y : 1.0011941
varying_slopes_estimates = LinearEstimates(
  sample_mean(varying_slopes_samples.a),
  sample_mean(varying_slopes_samples.b))

plot_intercepts_and_slopes(varying_slopes_estimates,
              'Log Radon Estimates (Varying Slopes)')

png

5.4 Różne przecięcia i nachylenia

Najbardziej ogólny model pozwala zarówno na przecięcie, jak i nachylenie w zależności od hrabstwa:

\[y_i = \alpha_{j[i]} + \beta_{j[i]} x_{i} + \epsilon_i\]

png

def varying_intercepts_and_slopes_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the varying slope model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_a
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_b
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_b
   lambda sigma_b, mu_b, sigma_a, mu_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # a
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_a[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   lambda _, sigma_b, mu_b: tfd.MultivariateNormalDiag( # b
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_b[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_b),
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, tf.gather(b, county, axis=-1),
           tf.gather(a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


@tf.function
def varying_intercepts_and_slopes_log_prob(mu_a, sigma_a, mu_b, sigma_b, a, b,
                      sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return varying_intercepts_and_slopes_model(floor, county).log_prob(
   [mu_a, sigma_a, mu_b, sigma_b, a, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_varying_intercepts_and_slopes(num_chains, num_results,
                     num_burnin_steps):
 """Samples from the varying intercepts and slopes model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=varying_intercepts_and_slopes_log_prob,
   num_leapfrog_steps=50,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_b'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_a
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # mu_b
   tfb.Exp(),    # sigma_b
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
VaryingInterceptsAndSlopesModel = collections.namedtuple(
  'VaryingInterceptsAndSlopesModel',
  ['mu_a', 'sigma_a', 'mu_b', 'sigma_b', 'a', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_varying_intercepts_and_slopes(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=500)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
varying_intercepts_and_slopes_samples = VaryingInterceptsAndSlopesModel._make(
  samples)
Acceptance Probabilities: [0.988 0.985 0.992 0.938]
for var in ['mu_a', 'sigma_a', 'mu_b', 'sigma_b']:
 print(
   'R-hat for ', var, '\t: ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(varying_intercepts_and_slopes_samples, var)).numpy())
R-hat for mu_a   : 1.010764
R-hat for sigma_a : 1.0078123
R-hat for mu_b   : 1.0279609
R-hat for sigma_b : 1.3165458
varying_intercepts_and_slopes_estimates = LinearEstimates(
  sample_mean(varying_intercepts_and_slopes_samples.a),
  sample_mean(varying_intercepts_and_slopes_samples.b))

plot_intercepts_and_slopes(
  varying_intercepts_and_slopes_estimates,
  'Log Radon Estimates (Varying Intercepts and Slopes)')

png

forest_plot(
  num_chains=4,
  num_vars=num_counties,
  var_name='a',
  var_labels=county_name,
  samples=varying_intercepts_and_slopes_samples.a.numpy())
forest_plot(
  num_chains=4,
  num_vars=num_counties,
  var_name='b',
  var_labels=county_name,
  samples=varying_intercepts_and_slopes_samples.b.numpy())

png

png

6 Dodawanie predyktorów na poziomie grupy

Główną zaletą modeli wielopoziomowych jest zdolność do obsługi predyktorów na wielu poziomach jednocześnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższy model zmiennych przecinających:

\(y_i = \alpha_{j[i]} + \beta x_{i} + \epsilon_i\) możemy zamiast prostego efektu losowego opisać różnice w oczekiwanej wartości radonu, określić inny model regresji z współzmiennej poziomie powiatu. Tu używamy uranu powiatu czytanie \(u_j\), który uważa się za związane z poziomami radonu:

\(\alpha_j = \gamma_0 + \gamma_1 u_j + \zeta_j\)\(\zeta_j \sim N(0, \sigma_{\alpha}^2)\) Tak więc, jesteśmy teraz niezawierający predyktorem dom poziomu (podłoga lub w piwnicy), jak również jako czynnik prognostyczny hrabstwo poziomu (uranu).

Należy zauważyć, że model zawiera obie zmienne wskaźnikowe dla każdego hrabstwa oraz współzmienną na poziomie hrabstwa. W regresji klasycznej spowodowałoby to kolinearność. W modelu wielopoziomowym częściowe łączenie punktów przecięcia w kierunku oczekiwanej wartości modelu liniowego na poziomie grupy pozwala tego uniknąć.

Predyktorami poziomie grupy służyć również do zmniejszenia zmienności na poziomie grupy\(\sigma_{\alpha}\). Ważną konsekwencją tego jest to, że oszacowanie na poziomie grupy powoduje silniejsze łączenie.

6.1 Hierarchiczny model przechwytów

png

def hierarchical_intercepts_model(floor, county, log_uranium):
 """Creates a joint distribution for the varying slope model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # eps_a
     loc=tf.zeros([num_counties]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_0
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_1
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # b
   tfd.Uniform(low=0., high=100), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, gamma_1, gamma_0, eps_a: tfd.
   MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(
       floor, b[..., tf.newaxis],
       affine(log_uranium, gamma_1[..., tf.newaxis], 
           gamma_0[..., tf.newaxis]) + tf.gather(eps_a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def hierarchical_intercepts_log_prob(sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, b,
                   sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return hierarchical_intercepts_model(floor, county, log_uranium).log_prob(
   [sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_hierarchical_intercepts(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the hierarchical intercepts model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=hierarchical_intercepts_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='eps_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_1'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # eps_a
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # b
   # Maps reals to [0, 100].
   tfb.Chain([tfb.Shift(shift=50.),
         tfb.Scale(scale=50.),
         tfb.Tanh()]) # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
HierarchicalInterceptsModel = collections.namedtuple(
  'HierarchicalInterceptsModel',
  ['sigma_a', 'eps_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_hierarchical_intercepts(
  num_chains=4, num_results=2000, num_burnin_steps=500)
print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
hierarchical_intercepts_samples = HierarchicalInterceptsModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.9615 0.941 0.955 0.95 ]
for var in ['sigma_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'b', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for', var, ':',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(hierarchical_intercepts_samples, var)).numpy())
R-hat for sigma_a : 1.0469627
R-hat for gamma_0 : 1.0016835
R-hat for gamma_1 : 1.0097923
R-hat for b : 1.0014259
R-hat for sigma_y : 1.0025403
def plot_hierarchical_intercepts():
 mean_and_var = lambda x : [reduce_samples(x, fn) for fn in [np.mean, np.var]]
 gamma_0_mean, gamma_0_var = mean_and_var(
  hierarchical_intercepts_samples.gamma_0)
 gamma_1_mean, gamma_1_var = mean_and_var(
  hierarchical_intercepts_samples.gamma_1)
 eps_a_means, eps_a_vars = mean_and_var(hierarchical_intercepts_samples.eps_a)

 mu_a_means = gamma_0_mean + gamma_1_mean * log_uranium
 mu_a_vars = gamma_0_var + np.square(log_uranium) * gamma_1_var
 a_means = mu_a_means + eps_a_means[county]
 a_stds = np.sqrt(mu_a_vars + eps_a_vars[county])

 plt.figure()
 plt.scatter(log_uranium, a_means, marker='.', c='C0')
 xvals = np.linspace(-1, 0.8)
 plt.plot(xvals,gamma_0_mean + gamma_1_mean * xvals, 'k--')
 plt.xlim(-1, 0.8)

 for ui, m, se in zip(log_uranium, a_means, a_stds):
  plt.plot([ui, ui], [m - se, m + se], 'C1-', alpha=0.1)
 plt.xlabel('County-level uranium')
 plt.ylabel('Intercept estimate')


plot_hierarchical_intercepts()

png

Błędy standardowe na przecięciach są węższe niż w przypadku modelu częściowego łączenia bez współzmiennej na poziomie powiatu.

6.2 Korelacje między poziomami

W niektórych przypadkach posiadanie predyktorów na wielu poziomach może ujawnić korelację między zmiennymi na poziomie indywidualnym a resztami grupowymi. Możemy to wyjaśnić, włączając średnią indywidualnych predyktorów jako współzmienną w modelu dla wyrazu wolnego grupowego.

\(\alpha_j = \gamma_0 + \gamma_1 u_j + \gamma_2 \bar{x} + \zeta_j\) te są ogólnie określane jako efekty kontekstowych.

png

# Create a new variable for mean of floor across counties
xbar = tf.convert_to_tensor(radon.groupby('county')['floor'].mean(), tf.float32)
xbar = tf.gather(xbar, county, axis=-1)
def contextual_effects_model(floor, county, log_uranium, xbar):
 """Creates a joint distribution for the varying slope model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # eps_a
     loc=tf.zeros([num_counties]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_0
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_1
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_2
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # b
   tfd.Uniform(low=0., high=100), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, gamma_2, gamma_1, gamma_0, eps_a: tfd.
   MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(
       floor, b[..., tf.newaxis],
       affine(log_uranium, gamma_1[..., tf.newaxis], gamma_0[
         ..., tf.newaxis]) + affine(xbar, gamma_2[..., tf.newaxis]) +
       tf.gather(eps_a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def contextual_effects_log_prob(sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, gamma_2, b,
                sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return contextual_effects_model(floor, county, log_uranium, xbar).log_prob(
   [sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, gamma_2, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_contextual_effects(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the hierarchical intercepts model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=contextual_effects_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='eps_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_1'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_2'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # eps_a
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # gamma_1
   tfb.Identity(), # gamma_2
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Chain([tfb.Shift(shift=50.),
         tfb.Scale(scale=50.),
         tfb.Tanh()]) # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
ContextualEffectsModel = collections.namedtuple(
  'ContextualEffectsModel',
  ['sigma_a', 'eps_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_contextual_effects(
  num_chains=4, num_results=2000, num_burnin_steps=500)
print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
contextual_effects_samples = ContextualEffectsModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.9505 0.9595 0.951 0.9535]
for var in ['sigma_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, ': ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(contextual_effects_samples, var)).numpy())
R-hat for sigma_a : 1.0709597
R-hat for gamma_0 : 1.0067923
R-hat for gamma_1 : 1.0089629
R-hat for gamma_2 : 1.0054177
R-hat for b : 1.0018929
R-hat for sigma_y : 1.0032713
for var in ['gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2']:
 var_samples = getattr(contextual_effects_samples, var)
 mean = var_samples.numpy().mean()
 std = var_samples.numpy().std()
 r_hat = tfp.mcmc.potential_scale_reduction(var_samples).numpy()
 n_eff = tfp.mcmc.effective_sample_size(var_samples).numpy().sum()

 print(var, ' mean: ', mean, ' std: ', std, ' n_eff: ', n_eff, ' r_hat: ',
    r_hat)
gamma_0 mean: 1.3934746 std: 0.04966602 n_eff: 816.21265 r_hat: 1.0067923
gamma_1 mean: 0.7229424 std: 0.088611916 n_eff: 1462.486 r_hat: 1.0089629
gamma_2 mean: 0.40893936 std: 0.20304097 n_eff: 457.8165 r_hat: 1.0054177

Możemy więc wnioskować z tego, że w hrabstwach o wyższym odsetku domów niepodpiwniczonych zazwyczaj występuje wyższy podstawowy poziom radonu. Być może ma to związek z rodzajem gleby, który z kolei może mieć wpływ na rodzaj budowanych konstrukcji.

6.3 Przewidywanie

Gelman (2006) zastosował testy walidacji krzyżowej, aby sprawdzić błąd predykcji modeli niepołączonych, połączonych i częściowo połączonych.

Pierwotna średnia kwadratowa błędów przewidywania walidacji krzyżowej:

 • bez puli = 0,86
 • połączone = 0,84
 • wielopoziomowy = 0,79

Istnieją dwa rodzaje predykcji, które można wykonać w modelu wielopoziomowym:

 1. Nowa osoba w istniejącej grupie
 2. Nowa osoba w nowej grupie

Na przykład, jeśli chcemy wykonać prognozę dla nowego domu bez piwnicy w hrabstwie St. Louis, wystarczy pobrać próbkę z modelu radonowego z odpowiednim przecięciem.

county_name.index('St Louis')
69

To jest,

\[\tilde{y}_i \sim N(\alpha_{69} + \beta (x_i=1), \sigma_y^2)\]

st_louis_log_uranium = tf.convert_to_tensor(
  radon.where(radon['county'] == 69)['log_uranium_ppm'].mean(), tf.float32)
st_louis_xbar = tf.convert_to_tensor(
  radon.where(radon['county'] == 69)['floor'].mean(), tf.float32)
@tf.function
def intercept_a(gamma_0, gamma_1, gamma_2, eps_a, log_uranium, xbar, county):
 return (affine(log_uranium, gamma_1, gamma_0) + affine(xbar, gamma_2) +
     tf.gather(eps_a, county, axis=-1))


def contextual_effects_predictive_model(floor, county, log_uranium, xbar,
                    st_louis_log_uranium, st_louis_xbar):
 """Creates a joint distribution for the contextual effects model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # eps_a
     loc=tf.zeros([num_counties]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_0
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_1
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_2
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # b
   tfd.Uniform(low=0., high=100), # sigma_y
   # y
   lambda sigma_y, b, gamma_2, gamma_1, gamma_0, eps_a: (
    tfd.MultivariateNormalDiag(
     loc=affine(
       floor, b[..., tf.newaxis],
       intercept_a(gamma_0[..., tf.newaxis], 
             gamma_1[..., tf.newaxis], gamma_2[..., tf.newaxis],
             eps_a, log_uranium, xbar, county)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)),
   # stl_pred
   lambda _, sigma_y, b, gamma_2, gamma_1, gamma_0, eps_a: tfd.Normal(
     loc=intercept_a(gamma_0, gamma_1, gamma_2, eps_a,
             st_louis_log_uranium, st_louis_xbar, 69) + b,
     scale=sigma_y)
 ])


@tf.function
def contextual_effects_predictive_log_prob(sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1,
                      gamma_2, b, sigma_y, stl_pred):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return contextual_effects_predictive_model(floor, county, log_uranium, xbar,
                       st_louis_log_uranium,
                       st_louis_xbar).log_prob([
                         sigma_a, eps_a, gamma_0,
                         gamma_1, gamma_2, b, sigma_y,
                         log_radon, stl_pred
                       ])
@tf.function
def sample_contextual_effects_predictive(num_chains, num_results,
                     num_burnin_steps):
 """Samples from the contextual effects predictive model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=contextual_effects_predictive_log_prob,
   num_leapfrog_steps=50,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='eps_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_1'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_2'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_stl_pred')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # eps_a
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # gamma_1
   tfb.Identity(), # gamma_2
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Chain([tfb.Shift(shift=50.),
         tfb.Scale(scale=50.),
         tfb.Tanh()]), # sigma_y
   tfb.Identity(), # stl_pred
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
ContextualEffectsPredictiveModel = collections.namedtuple(
  'ContextualEffectsPredictiveModel', [
    'sigma_a', 'eps_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y',
    'stl_pred'
  ])

samples, acceptance_probs = sample_contextual_effects_predictive(
  num_chains=4, num_results=2000, num_burnin_steps=500)
print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
contextual_effects_pred_samples = ContextualEffectsPredictiveModel._make(
  samples)
Acceptance Probabilities: [0.9165 0.978 0.9755 0.9785]
for var in [
  'sigma_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y', 'stl_pred'
]:
 print(
   'R-hat for ', var, ': ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(contextual_effects_pred_samples, var)).numpy())
R-hat for sigma_a : 1.0325582
R-hat for gamma_0 : 1.0033548
R-hat for gamma_1 : 1.0011047
R-hat for gamma_2 : 1.001153
R-hat for b : 1.0020066
R-hat for sigma_y : 1.0128921
R-hat for stl_pred : 1.0058256
plot_traces('stl_pred', contextual_effects_pred_samples.stl_pred, num_chains=4)

png

plot_posterior('stl_pred', contextual_effects_pred_samples.stl_pred)

png

7. Wnioski

Zalety modeli wielopoziomowych:

 • Uwzględnienie naturalnej hierarchicznej struktury danych obserwacyjnych.
 • Estymacja współczynników dla (niedoreprezentowanych) grup.
 • Uwzględnianie informacji na poziomie indywidualnym i grupowym podczas szacowania współczynników na poziomie grupy.
 • Dopuszczenie zmienności między współczynnikami na poziomie indywidualnym w grupach.

Bibliografia

Gelman, A. i Hill, J. (2006). Analiza danych przy użyciu regresji i modeli wielopoziomowych/hierarchicznych (wyd. 1). Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge.

Gelman, A. (2006). Modelowanie wielopoziomowe (hierarchiczne): co może, a czego nie. Technometria, 48(3), 432-435.