Wprowadzenie do wskaźników uczciwości

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

Przegląd

Uczciwość Wskaźniki to zestaw narzędzi zbudowany na szczycie TensorFlow Analiza modelu (TFMA) , które umożliwiają regularną ocenę metryk uczciwości rurociągów produktowych. TFMA to biblioteka do oceny modeli uczenia maszynowego TensorFlow i innych niż TensorFlow. Pozwala oceniać modele na dużych ilościach danych w sposób rozproszony, obliczać na wykresie i inne metryki na różnych wycinkach danych i wizualizować je w notatnikach.

Uczciwość Wskaźniki są pakowane z TensorFlow sprawdzania poprawności danych (TFDV) a co jeśli narzędzie . Korzystanie ze wskaźników uczciwości umożliwia:

 • Oceń wydajność modelu, podzieloną na określone grupy użytkowników
 • Uzyskaj pewność wyników dzięki przedziałom ufności i ocenom przy wielu progach
 • Oceń dystrybucję zbiorów danych
 • Zanurz się głęboko w poszczególne plastry, aby zbadać podstawowe przyczyny i możliwości poprawy

W tym notebooku, można użyć rzetelności wskaźników pozwalających rozwiązać problemy uczciwości w modelu trenujesz używając Civil Komentarze zestawu danych . Obejrzyj ten film, aby uzyskać więcej informacji i kontekstu w scenariuszu tym świecie rzeczywistym, na których opiera się to również jeden z podstawowych motywacji do tworzenia rzetelności wskaźników.

Zbiór danych

W tym notebooku, będziesz pracować z Civil Komentarze zbiór danych , około 2 mln komentarze publiczne upublicznione przez cywilnych Komentarze platformę w 2017 dla prowadzonych badań. Wysiłek ten był sponsorowany przez Jigsawa , którzy gospodarzem zawodów na Kaggle ułatwia klasyfikowanie toksycznych komentarzach, a także zminimalizować niezamierzone modelu stronniczości.

Każdy indywidualny komentarz tekstowy w zbiorze danych ma etykietę toksyczności, przy czym etykieta to 1, jeśli komentarz jest toksyczny, a 0, jeśli komentarz nie jest toksyczny. W danych podzbiór komentarzy jest oznaczony różnymi atrybutami tożsamości, w tym kategoriami płci, orientacji seksualnej, religii, rasy lub pochodzenia etnicznego.

Ustawiać

Zainstalować fairness-indicators i witwidget .

pip install -q -U pip==20.2

pip install -q fairness-indicators
pip install -q witwidget

Po instalacji należy ponownie uruchomić środowisko wykonawcze Colab. Wybierz Runtime> Runtime Restart z menu Colab.

Nie kontynuuj pozostałej części tego samouczka bez uprzedniego ponownego uruchomienia środowiska wykonawczego.

Zaimportuj wszystkie inne wymagane biblioteki.

import os
import tempfile
import apache_beam as beam
import numpy as np
import pandas as pd
from datetime import datetime
import pprint

from google.protobuf import text_format

import tensorflow_hub as hub
import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_data_validation as tfdv

from tfx_bsl.tfxio import tensor_adapter
from tfx_bsl.tfxio import tf_example_record

from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view

from fairness_indicators.tutorial_utils import util

from witwidget.notebook.visualization import WitConfigBuilder
from witwidget.notebook.visualization import WitWidget

from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2

Pobierz i przeanalizuj dane

Domyślnie ten notatnik pobiera wstępnie przetworzoną wersję tego zestawu danych, ale w razie potrzeby możesz użyć oryginalnego zestawu danych i ponownie uruchomić kroki przetwarzania. W oryginalnym zbiorze danych każdy komentarz jest oznaczony jako procent osób oceniających, które uważały, że komentarz odpowiada określonej tożsamości. Na przykład komentarz może być oznaczony w następujący sposób: { mężczyzna: 0,3, kobieta: 1,0, osoba transpłciowa: 0,0, heteroseksualna: 0,8, homoseksualna_gej_lub_lesbijka: 1,0 } Etap przetwarzania grupuje tożsamość według kategorii (płeć, orientacja_seksualna itp.) i usuwa tożsamości z wynikiem poniżej 0,5. Tak więc powyższy przykład zostałby przekonwertowany na następujący: oceniających, którzy wierzyli, że komentarz odpowiada określonej tożsamości. Na przykład komentarz miałby następującą etykietę: { płeć: [kobieta], orientacja_seksualna: [heteroseksualny, homoseksualny_gej_lub_lesbijka] }

download_original_data = False

if download_original_data:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf.tfrecord')

 # The identity terms list will be grouped together by their categories
 # (see 'IDENTITY_COLUMNS') on threshould 0.5. Only the identity term column,
 # text column and label column will be kept after processing.
 train_tf_file = util.convert_comments_data(train_tf_file)
 validate_tf_file = util.convert_comments_data(validate_tf_file)

else:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf_processed.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf_processed.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf_processed.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf_processed.tfrecord')

Użyj TFDV, aby przeanalizować dane i znaleźć w nich potencjalne problemy, takie jak brakujące wartości i nierównowagi danych, które mogą prowadzić do rozbieżności w sprawiedliwości.

stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=train_tf_file)
tfdv.visualize_statistics(stats)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

TFDV pokazuje, że istnieją pewne znaczące nierównowagi w danych, które mogą prowadzić do stronniczych wyników modelu.

 • Etykieta toksyczności (wartość przewidywana przez model) jest niezrównoważona. Tylko 8% przykładów w zestawie uczącym jest toksycznych, co oznacza, że ​​klasyfikator może uzyskać 92% dokładności, przewidując, że wszystkie komentarze są nietoksyczne.

 • W dziedzinach związanych z pojęciami tożsamości tylko 6,6 tys. z 1,08 miliona (0,61%) szkoleń dotyczy homoseksualizmu, a te związane z biseksualizmem są jeszcze rzadsze. Wskazuje to, że wydajność tych wycinków może ulec pogorszeniu z powodu braku danych uczących.

Przygotuj dane

Zdefiniuj mapę obiektów, aby przeanalizować dane. Każdy przykład będzie mieć etykietę, komentarz tekstowy, a tożsamość wyposażony sexual orientation , gender , religion , race i disability , które są związane z tekstem.

BASE_DIR = tempfile.gettempdir()

TEXT_FEATURE = 'comment_text'
LABEL = 'toxicity'
FEATURE_MAP = {
  # Label:
  LABEL: tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32),
  # Text:
  TEXT_FEATURE: tf.io.FixedLenFeature([], tf.string),

  # Identities:
  'sexual_orientation':tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'gender':tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'religion':tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'race':tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'disability':tf.io.VarLenFeature(tf.string),
}

Następnie skonfiguruj funkcję wejściową, która wprowadzi dane do modelu. Dodaj kolumnę wagi do każdego przykładu i zwiększ toksyczne przykłady, aby uwzględnić niezrównoważenie klasy zidentyfikowane przez TFDV. W fazie oceny używaj tylko funkcji tożsamości, ponieważ podczas uczenia do modelu są wprowadzane tylko komentarze.

def train_input_fn():
 def parse_function(serialized):
  parsed_example = tf.io.parse_single_example(
    serialized=serialized, features=FEATURE_MAP)
  # Adds a weight column to deal with unbalanced classes.
  parsed_example['weight'] = tf.add(parsed_example[LABEL], 0.1)
  return (parsed_example,
      parsed_example[LABEL])
 train_dataset = tf.data.TFRecordDataset(
   filenames=[train_tf_file]).map(parse_function).batch(512)
 return train_dataset

Trenuj modelkę

Twórz i trenuj model uczenia głębokiego na danych.

model_dir = os.path.join(BASE_DIR, 'train', datetime.now().strftime(
  "%Y%m%d-%H%M%S"))

embedded_text_feature_column = hub.text_embedding_column(
  key=TEXT_FEATURE,
  module_spec='https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/1')

classifier = tf.estimator.DNNClassifier(
  hidden_units=[500, 100],
  weight_column='weight',
  feature_columns=[embedded_text_feature_column],
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adagrad(learning_rate=0.003),
  loss_reduction=tf.losses.Reduction.SUM,
  n_classes=2,
  model_dir=model_dir)

classifier.train(input_fn=train_input_fn, steps=1000)
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20210923-205025', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20210923-205025', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2021-09-23 20:50:26.540914: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 808. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/head/base_head.py:512: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/head/base_head.py:512: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2192: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2192: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/optimizer_v2/adagrad.py:84: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/optimizer_v2/adagrad.py:84: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20210923-205025/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20210923-205025/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 59.34932, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 59.34932, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.435
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.435
INFO:tensorflow:loss = 56.416668, step = 100 (0.924 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.416668, step = 100 (0.924 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.367
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.367
INFO:tensorflow:loss = 47.250374, step = 200 (0.859 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.250374, step = 200 (0.859 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.333
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.333
INFO:tensorflow:loss = 55.81682, step = 300 (0.860 sec)
INFO:tensorflow:loss = 55.81682, step = 300 (0.860 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.844
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.844
INFO:tensorflow:loss = 55.814293, step = 400 (0.856 sec)
INFO:tensorflow:loss = 55.814293, step = 400 (0.856 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.434
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.434
INFO:tensorflow:loss = 41.805046, step = 500 (0.874 sec)
INFO:tensorflow:loss = 41.805046, step = 500 (0.874 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 115.693
INFO:tensorflow:global_step/sec: 115.693
INFO:tensorflow:loss = 45.53726, step = 600 (0.864 sec)
INFO:tensorflow:loss = 45.53726, step = 600 (0.864 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 115.772
INFO:tensorflow:global_step/sec: 115.772
INFO:tensorflow:loss = 51.17028, step = 700 (0.864 sec)
INFO:tensorflow:loss = 51.17028, step = 700 (0.864 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.131
INFO:tensorflow:global_step/sec: 116.131
INFO:tensorflow:loss = 47.696205, step = 800 (0.861 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.696205, step = 800 (0.861 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 115.609
INFO:tensorflow:global_step/sec: 115.609
INFO:tensorflow:loss = 47.800926, step = 900 (0.865 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.800926, step = 900 (0.865 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20210923-205025/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20210923-205025/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.67367.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.67367.
<tensorflow_estimator.python.estimator.canned.dnn.DNNClassifierV2 at 0x7f113351ebd0>

Przeanalizuj model

Po uzyskaniu wytrenowanego modelu przeanalizuj go, aby obliczyć metryki uczciwości przy użyciu wskaźników TFMA i uczciwości. Zacznij od eksportu modelu jako SavedModel .

Eksportuj zapisany model

def eval_input_receiver_fn():
 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_placeholder')

 # This *must* be a dictionary containing a single key 'examples', which
 # points to the input placeholder.
 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 features = tf.io.parse_example(serialized_tf_example, FEATURE_MAP)
 features['weight'] = tf.ones_like(features[LABEL])

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
  features=features,
  receiver_tensors=receiver_tensors,
  labels=features[LABEL])

tfma_export_dir = tfma.export.export_eval_savedmodel(
 estimator=classifier,
 export_dir_base=os.path.join(BASE_DIR, 'tfma_eval_model'),
 eval_input_receiver_fn=eval_input_receiver_fn)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:141: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:141: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2021-09-23 20:50:39.359797: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 808. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20210923-205025/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20210923-205025/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1632430239/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1632430239/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1632430239/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1632430239/saved_model.pb

Obliczanie metryk rzetelności

Wybierz tożsamość, dla której chcesz obliczyć metryki i czy uruchamiać z przedziałami ufności, korzystając z menu rozwijanego w panelu po prawej stronie.

Opcje obliczania wskaźników uczciwości

Slice selection: sexual_orientation
Compute confidence intervals: False
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:169: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:169: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1632430239/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1632430239/variables/variables
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:189: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:189: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching:

Wizualizuj dane za pomocą narzędzia What-if

W tej sekcji użyjesz interaktywnego interfejsu wizualnego narzędzia What-If Tool, aby eksplorować i manipulować danymi na poziomie mikro.

Każdy punkt na wykresie punktowym na panelu po prawej stronie reprezentuje jeden z przykładów w podzbiorze załadowanym do narzędzia. Kliknij jeden z punktów, aby zobaczyć szczegóły dotyczące tego konkretnego przykładu w panelu po lewej stronie. Wyświetlany jest tekst komentarza, toksyczność podstawowa i odpowiednie tożsamości. U dołu tego panelu po lewej stronie widać wyniki wnioskowania z właśnie wytrenowanego modelu.

Zmodyfikować tekst przykład, a następnie kliknij przycisk Uruchom wnioskowania do widoku jak zmiany spowodowane przewidywania toksyczności postrzeganych zmian.

DEFAULT_MAX_EXAMPLES = 1000

# Load 100000 examples in memory. When first rendered, 
# What-If Tool should only display 1000 of these due to browser constraints.
def wit_dataset(file, num_examples=100000):
 dataset = tf.data.TFRecordDataset(
   filenames=[file]).take(num_examples)
 return [tf.train.Example.FromString(d.numpy()) for d in dataset]

wit_data = wit_dataset(train_tf_file)
config_builder = WitConfigBuilder(wit_data[:DEFAULT_MAX_EXAMPLES]).set_estimator_and_feature_spec(
  classifier, FEATURE_MAP).set_label_vocab(['non-toxicity', LABEL]).set_target_feature(LABEL)
wit = WitWidget(config_builder)

Wskaźniki rzetelności renderowania

Renderuj widżet Wskaźniki rzetelności z wyeksportowanymi wynikami oceny.

Poniżej zobaczysz wykresy słupkowe przedstawiające wydajność każdego wycinka danych na wybranych metrykach. Wycinek porównania linii bazowej oraz wyświetlane progi można dostosować za pomocą menu rozwijanych u góry wizualizacji.

Widżet Fairness Indicator jest zintegrowany z wyrenderowanym powyżej narzędziem What-If. Jeśli wybierzesz jeden wycinek danych na wykresie słupkowym, narzędzie What-If zaktualizuje się, pokazując przykłady z wybranego wycinka. Kiedy ładuje danych w co-jeśli narzędzie powyżej, spróbuj modyfikacji koloru poprzez toksyczności. To może dać ci wizualne zrozumienie bilansu toksyczności przykładów po wycinku.

event_handlers={'slice-selected':
        wit.create_selection_callback(wit_data, DEFAULT_MAX_EXAMPLES)}
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result,
                   slicing_column=slice_selection,
                   event_handlers=event_handlers
                   )
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'prediction/…

W przypadku tego konkretnego zestawu danych i zadania systematycznie wyższe wskaźniki wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych dla niektórych tożsamości mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji. Na przykład w systemie moderacji treści wyższy niż ogólny wskaźnik fałszywych trafień dla pewnej grupy może prowadzić do wyciszenia tych głosów. Dlatego ważne jest, aby regularnie oceniać tego rodzaju kryteria podczas opracowywania i ulepszania modeli oraz wykorzystywać narzędzia, takie jak wskaźniki uczciwości, TFDV i WIT, aby pomóc w wyjaśnieniu potencjalnych problemów. Po zidentyfikowaniu problemów ze sprawiedliwością możesz poeksperymentować z nowymi źródłami danych, równoważeniem danych lub innymi technikami, aby poprawić wydajność w grupach o niskiej skuteczności.

Zobacz tutaj , aby uzyskać więcej informacji i wskazówek na temat korzystania z rzetelności wskaźników.

Wykorzystaj wyniki oceny uczciwości

eval_result obiekt, wydanego powyżej w render_fairness_indicator() , posiada własny interfejs API, który można wykorzystać do odczytania wyników TFMA w swoich programach.

Uzyskaj ocenione wycinki i metryki

Stosować get_slice_names() i get_metric_names() , aby uzyskać ocenianym plasterki i metryki, odpowiednio.

pp = pprint.PrettyPrinter()

print("Slices:")
pp.pprint(eval_result.get_slice_names())
print("\nMetrics:")
pp.pprint(eval_result.get_metric_names())
Slices:
[(),
 (('sexual_orientation', 'homosexual_gay_or_lesbian'),),
 (('sexual_orientation', 'heterosexual'),),
 (('sexual_orientation', 'bisexual'),),
 (('sexual_orientation', 'other_sexual_orientation'),)]

Metrics:
['fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1',
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7',
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3',
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1',
 'accuracy',
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7',
 'label/mean',
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1',
 'recall',
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7',
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7',
 'auc_precision_recall',
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7',
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3',
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3',
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1',
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3',
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7',
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3',
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1',
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1',
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5',
 'post_export_metrics/example_count',
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3',
 'prediction/mean',
 'accuracy_baseline',
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1',
 'precision',
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3',
 'auc',
 'average_loss',
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7']

Użyj get_metrics_for_slice() , aby uzyskać dane dla określonego wycinka jak słownik mapowania nazw metrycznych do wartości metryki .

baseline_slice = ()
heterosexual_slice = (('sexual_orientation', 'heterosexual'),)

print("Baseline metric values:")
pp.pprint(eval_result.get_metrics_for_slice(baseline_slice))
print("\nHeterosexual metric values:")
pp.pprint(eval_result.get_metrics_for_slice(heterosexual_slice))
Baseline metric values:
{'accuracy': {'doubleValue': 0.7174859642982483},
 'accuracy_baseline': {'doubleValue': 0.9198060631752014},
 'auc': {'doubleValue': 0.796409547328949},
 'auc_precision_recall': {'doubleValue': 0.3000231087207794},
 'average_loss': {'doubleValue': 0.5615971088409424},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9139404145348933},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3': {'doubleValue': 0.8796606156634021},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.816806708107944},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7': {'doubleValue': 0.7090802784427505},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.4814937210839392},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.006079867348348763},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.08696628437197734},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.2705713693519414},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.5445108470360647},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.891598728755009},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1': {'doubleValue': 0.006604499315158452},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3': {'doubleValue': 0.017811407791031682},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 0.03187681488249431},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7': {'doubleValue': 0.04993640137936933},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.07271999842219298},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9202700382800194},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.5818879187535954},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.28355525303665063},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.09679333307231039},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.00877639469079322},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.07382367199944595},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.39155620195304386},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.6806884133250225},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.8744414433132488},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9832342960038783},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.926176328000554},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.6084437980469561},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.3193115866749775},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.12555855668675117},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.016765703996121616},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0797299617199806},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.41811208124640464},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7164447469633494},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.9032066669276896},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9912236053092068},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9939201326516512},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.9130337156280227},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7294286306480586},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.45548915296393533},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.10840127124499102},
 'label/mean': {'doubleValue': 0.08019392192363739},
 'post_export_metrics/example_count': {'doubleValue': 721950.0},
 'precision': {'doubleValue': 0.18319329619407654},
 'prediction/mean': {'doubleValue': 0.3998037576675415},
 'recall': {'doubleValue': 0.7294286489486694} }

Heterosexual metric values:
{'accuracy': {'doubleValue': 0.5203251838684082},
 'accuracy_baseline': {'doubleValue': 0.7601625919342041},
 'auc': {'doubleValue': 0.6672822833061218},
 'auc_precision_recall': {'doubleValue': 0.4065391719341278},
 'average_loss': {'doubleValue': 0.8273133039474487},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1': {'doubleValue': 0.7541666666666667},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3': {'doubleValue': 0.7272727272727273},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7062937062937062},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7': {'doubleValue': 0.655367231638418},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.4473684210526316},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.0847457627118644},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.288135593220339},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.4830508474576271},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.8220338983050848},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3': {'doubleValue': 0.10416666666666667},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 0.1650485436893204},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7': {'doubleValue': 0.18095238095238095},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.21365638766519823},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9679144385026738},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.7700534759358288},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5401069518716578},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.31016042780748665},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.045454545454545456},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.024390243902439025},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.1951219512195122},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.4186991869918699},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.6402439024390244},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9227642276422764},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.975609756097561},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.8048780487804879},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5813008130081301},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.3597560975609756},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.07723577235772358},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.03208556149732621},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.22994652406417113},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.45989304812834225},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.6898395721925134},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9545454545454546},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 1.0},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.9152542372881356},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.711864406779661},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.5169491525423728},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.17796610169491525},
 'label/mean': {'doubleValue': 0.2398373931646347},
 'post_export_metrics/example_count': {'doubleValue': 492.0},
 'precision': {'doubleValue': 0.2937062978744507},
 'prediction/mean': {'doubleValue': 0.5578703880310059},
 'recall': {'doubleValue': 0.7118644118309021} }

Stosować get_metrics_for_all_slices() , aby uzyskać dane dla wszystkich plastrów jak słownik mapowania każdy kawałek do odpowiednich metryk słownik można uzyskać z systemem get_metrics_for_slice() na nim.

pp.pprint(eval_result.get_metrics_for_all_slices())
{(): {'accuracy': {'doubleValue': 0.7174859642982483},
   'accuracy_baseline': {'doubleValue': 0.9198060631752014},
   'auc': {'doubleValue': 0.796409547328949},
   'auc_precision_recall': {'doubleValue': 0.3000231087207794},
   'average_loss': {'doubleValue': 0.5615971088409424},
   'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9139404145348933},
   'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3': {'doubleValue': 0.8796606156634021},
   'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.816806708107944},
   'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7': {'doubleValue': 0.7090802784427505},
   'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.4814937210839392},
   'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.006079867348348763},
   'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.08696628437197734},
   'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.2705713693519414},
   'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.5445108470360647},
   'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.891598728755009},
   'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1': {'doubleValue': 0.006604499315158452},
   'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3': {'doubleValue': 0.017811407791031682},
   'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 0.03187681488249431},
   'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7': {'doubleValue': 0.04993640137936933},
   'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.07271999842219298},
   'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9202700382800194},
   'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.5818879187535954},
   'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.28355525303665063},
   'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.09679333307231039},
   'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.00877639469079322},
   'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.07382367199944595},
   'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.39155620195304386},
   'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.6806884133250225},
   'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.8744414433132488},
   'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9832342960038783},
   'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.926176328000554},
   'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.6084437980469561},
   'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.3193115866749775},
   'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.12555855668675117},
   'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.016765703996121616},
   'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0797299617199806},
   'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.41811208124640464},
   'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7164447469633494},
   'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.9032066669276896},
   'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9912236053092068},
   'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9939201326516512},
   'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.9130337156280227},
   'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7294286306480586},
   'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.45548915296393533},
   'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.10840127124499102},
   'label/mean': {'doubleValue': 0.08019392192363739},
   'post_export_metrics/example_count': {'doubleValue': 721950.0},
   'precision': {'doubleValue': 0.18319329619407654},
   'prediction/mean': {'doubleValue': 0.3998037576675415},
   'recall': {'doubleValue': 0.7294286489486694} },
 (('sexual_orientation', 'bisexual'),): {'accuracy': {'doubleValue': 0.5258620977401733},
                     'accuracy_baseline': {'doubleValue': 0.8017241358757019},
                     'auc': {'doubleValue': 0.6252922415733337},
                     'auc_precision_recall': {'doubleValue': 0.3546649217605591},
                     'average_loss': {'doubleValue': 0.7461641430854797},
                     'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1': {'doubleValue': 0.7870370370370371},
                     'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3': {'doubleValue': 0.7816091954022989},
                     'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7666666666666667},
                     'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7': {'doubleValue': 0.7037037037037037},
                     'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
                     'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
                     'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.17391304347826086},
                     'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.391304347826087},
                     'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.6521739130434783},
                     'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9130434782608695},
                     'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
                     'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3': {'doubleValue': 0.13793103448275862},
                     'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 0.16071428571428573},
                     'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7': {'doubleValue': 0.16853932584269662},
                     'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.18421052631578946},
                     'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9139784946236559},
                     'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.7311827956989247},
                     'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.4946236559139785},
                     'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.20430107526881722},
                     'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
                     'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.06896551724137931},
                     'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.25},
                     'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.4827586206896552},
                     'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.7672413793103449},
                     'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9827586206896551},
                     'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9310344827586207},
                     'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.75},
                     'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5172413793103449},
                     'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.23275862068965517},
                     'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.017241379310344827},
                     'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.08602150537634409},
                     'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.26881720430107525},
                     'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5053763440860215},
                     'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.7956989247311828},
                     'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 1.0},
                     'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 1.0},
                     'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.8260869565217391},
                     'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.6086956521739131},
                     'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.34782608695652173},
                     'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.08695652173913043},
                     'label/mean': {'doubleValue': 0.1982758641242981},
                     'post_export_metrics/example_count': {'doubleValue': 116.0},
                     'precision': {'doubleValue': 0.23333333432674408},
                     'prediction/mean': {'doubleValue': 0.4908219575881958},
                     'recall': {'doubleValue': 0.6086956262588501} },
 (('sexual_orientation', 'heterosexual'),): {'accuracy': {'doubleValue': 0.5203251838684082},
                       'accuracy_baseline': {'doubleValue': 0.7601625919342041},
                       'auc': {'doubleValue': 0.6672822833061218},
                       'auc_precision_recall': {'doubleValue': 0.4065391719341278},
                       'average_loss': {'doubleValue': 0.8273133039474487},
                       'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1': {'doubleValue': 0.7541666666666667},
                       'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3': {'doubleValue': 0.7272727272727273},
                       'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7062937062937062},
                       'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7': {'doubleValue': 0.655367231638418},
                       'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.4473684210526316},
                       'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
                       'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.0847457627118644},
                       'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.288135593220339},
                       'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.4830508474576271},
                       'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.8220338983050848},
                       'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
                       'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3': {'doubleValue': 0.10416666666666667},
                       'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 0.1650485436893204},
                       'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7': {'doubleValue': 0.18095238095238095},
                       'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.21365638766519823},
                       'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9679144385026738},
                       'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.7700534759358288},
                       'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5401069518716578},
                       'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.31016042780748665},
                       'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.045454545454545456},
                       'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.024390243902439025},
                       'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.1951219512195122},
                       'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.4186991869918699},
                       'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.6402439024390244},
                       'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9227642276422764},
                       'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.975609756097561},
                       'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.8048780487804879},
                       'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5813008130081301},
                       'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.3597560975609756},
                       'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.07723577235772358},
                       'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.03208556149732621},
                       'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.22994652406417113},
                       'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.45989304812834225},
                       'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.6898395721925134},
                       'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9545454545454546},
                       'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 1.0},
                       'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.9152542372881356},
                       'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.711864406779661},
                       'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.5169491525423728},
                       'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.17796610169491525},
                       'label/mean': {'doubleValue': 0.2398373931646347},
                       'post_export_metrics/example_count': {'doubleValue': 492.0},
                       'precision': {'doubleValue': 0.2937062978744507},
                       'prediction/mean': {'doubleValue': 0.5578703880310059},
                       'recall': {'doubleValue': 0.7118644118309021} },
 (('sexual_orientation', 'homosexual_gay_or_lesbian'),): {'accuracy': {'doubleValue': 0.5851936340332031},
                             'accuracy_baseline': {'doubleValue': 0.7182232141494751},
                             'auc': {'doubleValue': 0.7057511806488037},
                             'auc_precision_recall': {'doubleValue': 0.469566285610199},
                             'average_loss': {'doubleValue': 0.7369641661643982},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1': {'doubleValue': 0.7107050831576481},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3': {'doubleValue': 0.6717557251908397},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.6172690763052209},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7': {'doubleValue': 0.5427319211102994},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.4092664092664093},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0016168148746968471},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.06143896523848019},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.22958771220695232},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.4939369442198868},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.8763136620856912},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1': {'doubleValue': 0.01652892561983471},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3': {'doubleValue': 0.08909730363423213},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 0.14947368421052631},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7': {'doubleValue': 0.20225091029460443},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.2624061970467199},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9622581668252458},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.7535680304471931},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.4874722486520774},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.2356485886457342},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.03361877576910879},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0275626423690205},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.19430523917995443},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.4328018223234624},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.6881548974943053},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.941002277904328},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9724373576309795},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.8056947608200455},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5671981776765376},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.31184510250569475},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.05899772209567198},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0377418331747542},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.24643196955280686},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5125277513479226},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.7643514113542658},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9663812242308912},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 0.9983831851253031},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.9385610347615198},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.7704122877930477},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.5060630557801131},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.12368633791430882},
                             'label/mean': {'doubleValue': 0.2817767560482025},
                             'post_export_metrics/example_count': {'doubleValue': 4390.0},
                             'precision': {'doubleValue': 0.3827309310436249},
                             'prediction/mean': {'doubleValue': 0.5428739786148071},
                             'recall': {'doubleValue': 0.770412266254425} },
 (('sexual_orientation', 'other_sexual_orientation'),): {'accuracy': {'doubleValue': 0.6000000238418579},
                             'accuracy_baseline': {'doubleValue': 0.800000011920929},
                             'auc': {'doubleValue': 1.0},
                             'auc_precision_recall': {'doubleValue': 1.0},
                             'average_loss': {'doubleValue': 0.7521011829376221},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.1': {'doubleValue': 0.8},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.3': {'doubleValue': 0.75},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.6666666666666666},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.7': {'doubleValue': 0.5},
                             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.1': {'doubleValue': 'NaN'},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.3': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.7': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 1.0},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.75},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.25},
                             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.2},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.4},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.6},
                             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.8},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.1': {'doubleValue': 1.0},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.3': {'doubleValue': 0.8},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.6},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.7': {'doubleValue': 0.4},
                             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.2},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.1': {'doubleValue': 0.0},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.3': {'doubleValue': 0.25},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.5},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.7': {'doubleValue': 0.75},
                             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 1.0},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.1': {'doubleValue': 1.0},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.3': {'doubleValue': 1.0},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.7': {'doubleValue': 1.0},
                             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 1.0},
                             'label/mean': {'doubleValue': 0.20000000298023224},
                             'post_export_metrics/example_count': {'doubleValue': 5.0},
                             'precision': {'doubleValue': 0.3333333432674408},
                             'prediction/mean': {'doubleValue': 0.6101843118667603},
                             'recall': {'doubleValue': 1.0} } }