ตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมในการฝังข้อความ TF-Hub

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดูบน TensorFlow.org ทำงานใน Google Colab ดูบน GitHub ดาวน์โหลดโน๊ตบุ๊ค ดูรุ่น TF Hub

ในการกวดวิชานี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ ความเป็นธรรมตัวชี้วัด ในการประเมิน embeddings จาก TF Hub โน๊ตบุ๊คนี้ใช้ ความคิดเห็นชุดพลเรือน

ติดตั้ง

ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น

!pip install -q -U pip==20.2

!pip install fairness-indicators \
 "absl-py==0.12.0" \
 "pyarrow==2.0.0" \
 "apache-beam==2.34.0" \
 "avro-python3==1.9.1"

นำเข้าไลบรารีที่จำเป็นอื่น ๆ

import os
import tempfile
import apache_beam as beam
from datetime import datetime
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_model_analysis as tfma
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from fairness_indicators import example_model
from fairness_indicators.tutorial_utils import util
ERROR: 
Traceback (most recent call last):
 File "/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/apache_beam/io/gcp/bigquery.py", line 341, in <module>
  import google.cloud.bigquery_storage_v1 as bq_storage
ModuleNotFoundError: No module named 'google.cloud.bigquery_storage_v1'

ชุดข้อมูล

ในสมุดบันทึกนี้คุณทำงานร่วมกับ พลเรือนชุดคอมเมนต์ ซึ่งมีประมาณ 2 ล้านความคิดเห็นของประชาชนทำให้ประชาชนโดย พลเรือนคอมเมนต์แพลตฟอร์ม ในปี 2017 สำหรับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ความพยายามนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Jigsaw ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Kaggle เพื่อช่วยจำแนกความคิดเห็นที่เป็นพิษรวมทั้งลดความลำเอียงของโมเดลโดยไม่ได้ตั้งใจ

ความคิดเห็นที่เป็นข้อความแต่ละรายการในชุดข้อมูลมีป้ายกำกับความเป็นพิษ โดยป้ายกำกับจะเป็น 1 หากความคิดเห็นเป็นพิษ และ 0 หากความคิดเห็นไม่เป็นพิษ ภายในข้อมูล ชุดย่อยของความคิดเห็นจะมีป้ายกำกับด้วยแอตทริบิวต์ข้อมูลประจำตัวที่หลากหลาย รวมถึงหมวดหมู่สำหรับเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา และเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

เตรียมข้อมูล

TensorFlow แยกวิเคราะห์คุณสมบัติจากข้อมูลโดยใช้ tf.io.FixedLenFeature และ tf.io.VarLenFeature กำหนดคุณลักษณะอินพุต คุณลักษณะเอาต์พุต และคุณลักษณะการแบ่งส่วนอื่นๆ ทั้งหมดที่น่าสนใจ

BASE_DIR = tempfile.gettempdir()

# The input and output features of the classifier
TEXT_FEATURE = 'comment_text'
LABEL = 'toxicity'

FEATURE_MAP = {
  # input and output features
  LABEL: tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32),
  TEXT_FEATURE: tf.io.FixedLenFeature([], tf.string),

  # slicing features
  'sexual_orientation': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'gender': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'religion': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'race': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
  'disability': tf.io.VarLenFeature(tf.string)
}

IDENTITY_TERMS = ['gender', 'sexual_orientation', 'race', 'religion', 'disability']

ตามค่าเริ่มต้น โน้ตบุ๊กจะดาวน์โหลดชุดข้อมูลเวอร์ชันที่ประมวลผลล่วงหน้า แต่คุณอาจใช้ชุดข้อมูลเดิมและเรียกใช้ขั้นตอนการประมวลผลอีกครั้งหากต้องการ

ในชุดข้อมูลดั้งเดิม ความคิดเห็นแต่ละรายการจะมีป้ายกำกับเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ประเมินที่เชื่อว่าความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อมูลเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นที่มีป้ายกำกับต่อไปนี้: { male: 0.3, female: 1.0, transgender: 0.0, heterosexual: 0.8, homosexual_gay_or_lesbian: 1.0 }

ขั้นตอนการประมวลผลจะจัดกลุ่มข้อมูลประจำตัวตามหมวดหมู่ (เพศ รสนิยมทางเพศ เป็นต้น) และลบข้อมูลประจำตัวที่มีคะแนนน้อยกว่า 0.5 ดังนั้น ตัวอย่างข้างต้นจะถูกแปลงเป็นดังต่อไปนี้: ของผู้ประเมินที่เชื่อว่าความคิดเห็นสอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นจะมีป้ายกำกับต่อไปนี้: { gender: [female], sexual_orientation: [heterosexual, homosexual_gay_or_lesbian] }

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

download_original_data = False

if download_original_data:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf.tfrecord')

 # The identity terms list will be grouped together by their categories
 # (see 'IDENTITY_COLUMNS') on threshold 0.5. Only the identity term column,
 # text column and label column will be kept after processing.
 train_tf_file = util.convert_comments_data(train_tf_file)
 validate_tf_file = util.convert_comments_data(validate_tf_file)

else:
 train_tf_file = tf.keras.utils.get_file('train_tf_processed.tfrecord',
                     'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf_processed.tfrecord')
 validate_tf_file = tf.keras.utils.get_file('validate_tf_processed.tfrecord',
                       'https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf_processed.tfrecord')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/train_tf_processed.tfrecord
488161280/488153424 [==============================] - 2s 0us/step
488169472/488153424 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/civil_comments_dataset/validate_tf_processed.tfrecord
324943872/324941336 [==============================] - 9s 0us/step
324952064/324941336 [==============================] - 9s 0us/step

สร้างไปป์ไลน์การวิเคราะห์แบบจำลอง TensorFlow

ห้องสมุดความเป็นธรรมชี้วัดการดำเนินงานใน TensorFlow รุ่นวิเคราะห์ (Tfma) รุ่น โมเดล TFMA รวมโมเดล TensorFlow ด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อประเมินและแสดงผลลัพธ์เป็นภาพ การประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นภายในของ ท่อ Apache Beam

ขั้นตอนที่คุณทำตามเพื่อสร้างไปป์ไลน์ TFMA คือ:

 1. สร้างโมเดล TensorFlow
 2. สร้างโมเดล TFMA ที่ด้านบนของโมเดล TensorFlow
 3. เรียกใช้การวิเคราะห์แบบจำลองในออร์เคสตรา โมเดลตัวอย่างในโน้ตบุ๊กนี้ใช้ Apache Beam เป็นผู้ประสานงาน
def embedding_fairness_result(embedding, identity_term='gender'):

 model_dir = os.path.join(BASE_DIR, 'train',
             datetime.now().strftime('%Y%m%d-%H%M%S'))

 print("Training classifier for " + embedding)
 classifier = example_model.train_model(model_dir,
                     train_tf_file,
                     LABEL,
                     TEXT_FEATURE,
                     FEATURE_MAP,
                     embedding)

 # Create a unique path to store the results for this embedding.
 embedding_name = embedding.split('/')[-2]
 eval_result_path = os.path.join(BASE_DIR, 'eval_result', embedding_name)

 example_model.evaluate_model(classifier,
                validate_tf_file,
                eval_result_path,
                identity_term,
                LABEL,
                FEATURE_MAP)
 return tfma.load_eval_result(output_path=eval_result_path)

เรียกใช้ TFMA & ตัวชี้วัดความเป็นธรรม

ตัวชี้วัดความเป็นธรรม ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดบางส่วนที่ใช้ได้กับตัวชี้วัดความเป็นธรรม ได้แก่

การฝังข้อความ

TF-Hub ให้ embeddings ข้อความหลาย การฝังเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นคอลัมน์คุณลักษณะสำหรับรุ่นต่างๆ บทช่วยสอนนี้ใช้การฝังต่อไปนี้:

ผลตัวชี้วัดความเป็นธรรม

ตัวชี้วัดความเป็นธรรม Compute กับ embedding_fairness_result ท่อแล้วทำให้ผลลัพธ์ในความเป็นธรรมดัชนี UI เครื่องมือที่มี widget_view.render_fairness_indicator สำหรับทุก embeddings ดังกล่าวข้างต้น

สุ่ม NNLM

eval_result_random_nnlm = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/random-nnlm-en-dim128/1')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/random-nnlm-en-dim128/1
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182244', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182244', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:397: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:397: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:22:54.196242: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:400: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:400: NumericColumn._get_dense_tensor (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2188: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/feature_column/feature_column.py:2188: NumericColumn._transform_feature (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:139: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:139: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 60.23522, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 60.23522, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 78.2958
INFO:tensorflow:global_step/sec: 78.2958
INFO:tensorflow:loss = 67.36491, step = 100 (1.279 sec)
INFO:tensorflow:loss = 67.36491, step = 100 (1.279 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.8245
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.8245
INFO:tensorflow:loss = 57.875557, step = 200 (1.165 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.875557, step = 200 (1.165 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.7495
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.7495
INFO:tensorflow:loss = 61.091763, step = 300 (1.194 sec)
INFO:tensorflow:loss = 61.091763, step = 300 (1.194 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.0013
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.0013
INFO:tensorflow:loss = 62.251183, step = 400 (1.205 sec)
INFO:tensorflow:loss = 62.251183, step = 400 (1.205 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.4782
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.4782
INFO:tensorflow:loss = 56.21132, step = 500 (1.198 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.21132, step = 500 (1.198 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 87.0099
INFO:tensorflow:global_step/sec: 87.0099
INFO:tensorflow:loss = 57.211937, step = 600 (1.149 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.211937, step = 600 (1.149 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7988
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7988
INFO:tensorflow:loss = 62.16255, step = 700 (1.152 sec)
INFO:tensorflow:loss = 62.16255, step = 700 (1.152 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 88.1099
INFO:tensorflow:global_step/sec: 88.1099
INFO:tensorflow:loss = 58.081688, step = 800 (1.135 sec)
INFO:tensorflow:loss = 58.081688, step = 800 (1.135 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3134
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3134
INFO:tensorflow:loss = 57.763985, step = 900 (1.172 sec)
INFO:tensorflow:loss = 57.763985, step = 900 (1.172 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 59.963802.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 59.963802.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:132: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/encoding.py:132: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:23:11.033169: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:640: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/head.py:640: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182244/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579790/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:164: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:164: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579790/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579790/variables/variables
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:184: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:184: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:107: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:107: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_random_nnlm)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…

NNLM

eval_result_nnlm = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/1')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/1
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182524', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182524', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:25:24.785154: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 58.637047, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 58.637047, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 75.6907
INFO:tensorflow:global_step/sec: 75.6907
INFO:tensorflow:loss = 56.208035, step = 100 (1.323 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.208035, step = 100 (1.323 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4193
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4193
INFO:tensorflow:loss = 47.563675, step = 200 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.563675, step = 200 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3916
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.3916
INFO:tensorflow:loss = 56.227097, step = 300 (1.171 sec)
INFO:tensorflow:loss = 56.227097, step = 300 (1.171 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.7359
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.7359
INFO:tensorflow:loss = 55.668434, step = 400 (1.166 sec)
INFO:tensorflow:loss = 55.668434, step = 400 (1.166 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.6231
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.6231
INFO:tensorflow:loss = 41.7245, step = 500 (1.168 sec)
INFO:tensorflow:loss = 41.7245, step = 500 (1.168 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.1399
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.1399
INFO:tensorflow:loss = 45.596313, step = 600 (1.174 sec)
INFO:tensorflow:loss = 45.596313, step = 600 (1.174 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.6346
INFO:tensorflow:global_step/sec: 83.6346
INFO:tensorflow:loss = 51.108143, step = 700 (1.196 sec)
INFO:tensorflow:loss = 51.108143, step = 700 (1.196 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4834
INFO:tensorflow:global_step/sec: 85.4834
INFO:tensorflow:loss = 47.63583, step = 800 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:loss = 47.63583, step = 800 (1.170 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7353
INFO:tensorflow:global_step/sec: 86.7353
INFO:tensorflow:loss = 48.044117, step = 900 (1.153 sec)
INFO:tensorflow:loss = 48.044117, step = 900 (1.153 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.57175.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 50.57175.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
2022-01-07 18:25:40.091474: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182524/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641579940/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579940/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641579940/variables/variables
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_nnlm)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'label/mean'…

ตัวเข้ารหัสประโยคสากล

eval_result_use = embedding_fairness_result('https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/2')
Training classifier for https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/2
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182759', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/train/20220107-182759', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
2022-01-07 18:28:15.955057: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 59.228935, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 59.228935, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.64079
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.64079
INFO:tensorflow:loss = 50.28162, step = 100 (11.575 sec)
INFO:tensorflow:loss = 50.28162, step = 100 (11.575 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.72597
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.72597
INFO:tensorflow:loss = 46.290745, step = 200 (11.460 sec)
INFO:tensorflow:loss = 46.290745, step = 200 (11.460 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02825
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02825
INFO:tensorflow:loss = 48.490734, step = 300 (11.076 sec)
INFO:tensorflow:loss = 48.490734, step = 300 (11.076 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.01342
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.01342
INFO:tensorflow:loss = 44.54372, step = 400 (11.095 sec)
INFO:tensorflow:loss = 44.54372, step = 400 (11.095 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.952
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.952
INFO:tensorflow:loss = 35.568554, step = 500 (11.171 sec)
INFO:tensorflow:loss = 35.568554, step = 500 (11.171 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09908
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09908
INFO:tensorflow:loss = 42.5132, step = 600 (10.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 42.5132, step = 600 (10.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02127
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.02127
INFO:tensorflow:loss = 40.52431, step = 700 (11.085 sec)
INFO:tensorflow:loss = 40.52431, step = 700 (11.085 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09376
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.09376
INFO:tensorflow:loss = 37.5485, step = 800 (10.996 sec)
INFO:tensorflow:loss = 37.5485, step = 800 (10.996 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.11679
INFO:tensorflow:global_step/sec: 9.11679
INFO:tensorflow:loss = 32.65558, step = 900 (10.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 32.65558, step = 900 (10.968 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1000 into /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 46.92047.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 46.92047.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
2022-01-07 18:30:32.176628: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 26 into an existing graph with producer version 987. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
WARNING:tensorflow:Trapezoidal rule is known to produce incorrect PR-AUCs; please switch to "careful_interpolation" instead.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/train/20220107-182759/model.ckpt-1000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641580231/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfma_eval_model/temp-1641580231/saved_model.pb
WARNING:absl:Tensorflow version (2.8.0-rc0) found. Note that TFMA support for TF 2.0 is currently in beta
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641580231/variables/variables
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfma_eval_model/1641580231/variables/variables
widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result_use)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…

การเปรียบเทียบการฝัง

คุณยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมเพื่อเปรียบเทียบการฝังได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบแบบจำลองที่สร้างจากการฝัง NNLM และ USE

widget_view.render_fairness_indicator(multi_eval_results={'nnlm': eval_result_nnlm, 'use': eval_result_use})
FairnessIndicatorViewer(evalName='nnlm', evalNameCompare='use', slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'sli…