Demonstracja zestawu narzędzi do kart modeli MLMD

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik

Tło

Ten notatnik pokazuje, jak wygenerować kartę modelu za pomocą zestawu narzędzi kart modelu z potokiem MLMD i TFX w środowisku Jupyter/Colab. Możesz dowiedzieć się więcej na temat modeli kart na https://modelcards.withgoogle.com/about

Ustawiać

Najpierw musimy a) zainstalować i zaimportować niezbędne pakiety oraz b) pobrać dane.

Uaktualnij do Pip 20.2 i zainstaluj TFX

pip install -q --upgrade pip==20.2
pip install -q "tfx==0.26.0"
pip install -q model-card-toolkit

Czy uruchomiłeś ponownie środowisko wykonawcze?

Jeśli używasz Google Colab, przy pierwszym uruchomieniu powyższej komórki musisz ponownie uruchomić środowisko wykonawcze (Runtime > Restart runtime ...). Wynika to ze sposobu, w jaki Colab ładuje paczki.

Importuj paczki

Importujemy niezbędne pakiety, w tym standardowe klasy komponentów TFX oraz sprawdzamy wersje bibliotek.

import os
import pprint
import tempfile
import urllib

import absl
import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
tf.get_logger().propagate = False
pp = pprint.PrettyPrinter()

import tfx
from tfx.components import CsvExampleGen
from tfx.components import Evaluator
from tfx.components import Pusher
from tfx.components import ResolverNode
from tfx.components import SchemaGen
from tfx.components import StatisticsGen
from tfx.components import Trainer
from tfx.components import Transform
from tfx.components.base import executor_spec
from tfx.components.trainer.executor import GenericExecutor
from tfx.dsl.experimental import latest_blessed_model_resolver
from tfx.orchestration import metadata
from tfx.orchestration import pipeline
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import pusher_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2
from tfx.types import Channel
from tfx.types.standard_artifacts import Model
from tfx.types.standard_artifacts import ModelBlessing
from tfx.utils.dsl_utils import external_input

import ml_metadata as mlmd
WARNING:absl:RuntimeParameter is only supported on Cloud-based DAG runner currently.
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
print('TFX version: {}'.format(tfx.version.__version__))
print('MLMD version: {}'.format(mlmd.__version__))
TensorFlow version: 2.3.2
TFX version: 0.26.0
MLMD version: 0.26.0

Skonfiguruj ścieżki potoku

# This is the root directory for your TFX pip package installation.
_tfx_root = tfx.__path__

# Set up logging.
absl.logging.set_verbosity(absl.logging.INFO)

Pobierz przykładowe dane

Pobieramy przykładowy zestaw danych do użycia w naszym potoku TFX.

DATA_PATH = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/' \
  'adult.data'
_data_root = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
_data_filepath = os.path.join(_data_root, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(DATA_PATH, _data_filepath)

columns = [
 "Age", "Workclass", "fnlwgt", "Education", "Education-Num", "Marital-Status",
 "Occupation", "Relationship", "Race", "Sex", "Capital-Gain", "Capital-Loss",
 "Hours-per-week", "Country", "Over-50K"]

with open(_data_filepath, 'r') as f:
 content = f.read()
 content = content.replace(", <=50K", ', 0').replace(", >50K", ', 1')

with open(_data_filepath, 'w') as f:
 f.write(','.join(columns) + '\n' + content)

Rzuć okiem na plik CSV.

head {_data_filepath}
Age,Workclass,fnlwgt,Education,Education-Num,Marital-Status,Occupation,Relationship,Race,Sex,Capital-Gain,Capital-Loss,Hours-per-week,Country,Over-50K
39, State-gov, 77516, Bachelors, 13, Never-married, Adm-clerical, Not-in-family, White, Male, 2174, 0, 40, United-States, 0
50, Self-emp-not-inc, 83311, Bachelors, 13, Married-civ-spouse, Exec-managerial, Husband, White, Male, 0, 0, 13, United-States, 0
38, Private, 215646, HS-grad, 9, Divorced, Handlers-cleaners, Not-in-family, White, Male, 0, 0, 40, United-States, 0
53, Private, 234721, 11th, 7, Married-civ-spouse, Handlers-cleaners, Husband, Black, Male, 0, 0, 40, United-States, 0
28, Private, 338409, Bachelors, 13, Married-civ-spouse, Prof-specialty, Wife, Black, Female, 0, 0, 40, Cuba, 0
37, Private, 284582, Masters, 14, Married-civ-spouse, Exec-managerial, Wife, White, Female, 0, 0, 40, United-States, 0
49, Private, 160187, 9th, 5, Married-spouse-absent, Other-service, Not-in-family, Black, Female, 0, 0, 16, Jamaica, 0
52, Self-emp-not-inc, 209642, HS-grad, 9, Married-civ-spouse, Exec-managerial, Husband, White, Male, 0, 0, 45, United-States, 1
31, Private, 45781, Masters, 14, Never-married, Prof-specialty, Not-in-family, White, Female, 14084, 0, 50, United-States, 1

Utwórz InteractiveContext

Na koniec tworzymy InteractiveContext, który pozwoli nam na interaktywne uruchamianie komponentów TFX w tym notatniku.

# Here, we create an InteractiveContext using default parameters. This will
# use a temporary directory with an ephemeral ML Metadata database instance.
# To use your own pipeline root or database, the optional properties
# `pipeline_root` and `metadata_connection_config` may be passed to
# InteractiveContext. Calls to InteractiveContext are no-ops outside of the
# notebook.
context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1 as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/metadata.sqlite.

Interaktywne uruchamianie komponentów TFX

W kolejnych komórkach tworzymy komponenty TFX jeden po drugim, uruchamiamy każdy z nich i wizualizujemy ich artefakty wyjściowe. W tym notebooku, nie dostarczy szczegółowych informacji dotyczących każdego składnika TFX, ale można zobaczyć, co każdy robi w warsztacie TFX Colab .

Przykład Gen

Tworzenie ExampleGen komponent do danych podzielonych na zestawy szkoleń i ewaluacji, konwertować dane do tf.Example formacie, a następnie skopiować dane do _tfx_root katalogu dla innych komponentów dostępu.

example_gen = CsvExampleGen(input=external_input(_data_root))
context.run(example_gen)
WARNING:absl:From <ipython-input-1-2e0190c2dd16>:1: external_input (from tfx.utils.dsl_utils) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
external_input is deprecated, directly pass the uri to ExampleGen.
WARNING:absl:The "input" argument to the CsvExampleGen component has been deprecated by "input_base". Please update your usage as support for this argument will be removed soon.
INFO:absl:Running driver for CsvExampleGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:Running executor for CsvExampleGen
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-datajjx_v0dr/* to TFExample.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Running publisher for CsvExampleGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
artifact = example_gen.outputs['examples'].get()[0]
print(artifact.split_names, artifact.uri)
["train", "eval"] /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/CsvExampleGen/examples/1

Rzućmy okiem na pierwsze trzy przykłady szkoleń:

# Get the URI of the output artifact representing the training examples, which is a directory
train_uri = os.path.join(example_gen.outputs['examples'].get()[0].uri, 'train')

# Get the list of files in this directory (all compressed TFRecord files)
tfrecord_filenames = [os.path.join(train_uri, name)
           for name in os.listdir(train_uri)]

# Create a `TFRecordDataset` to read these files
dataset = tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type="GZIP")

# Iterate over the first 3 records and decode them.
for tfrecord in dataset.take(3):
 serialized_example = tfrecord.numpy()
 example = tf.train.Example()
 example.ParseFromString(serialized_example)
 pp.pprint(example)
features {
 feature {
  key: "Age"
  value {
   int64_list {
    value: 39
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Capital-Gain"
  value {
   int64_list {
    value: 2174
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Capital-Loss"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Country"
  value {
   bytes_list {
    value: " United-States"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Education"
  value {
   bytes_list {
    value: " Bachelors"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Education-Num"
  value {
   int64_list {
    value: 13
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Hours-per-week"
  value {
   int64_list {
    value: 40
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Marital-Status"
  value {
   bytes_list {
    value: " Never-married"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Occupation"
  value {
   bytes_list {
    value: " Adm-clerical"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Over-50K"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Race"
  value {
   bytes_list {
    value: " White"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Relationship"
  value {
   bytes_list {
    value: " Not-in-family"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Sex"
  value {
   bytes_list {
    value: " Male"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Workclass"
  value {
   bytes_list {
    value: " State-gov"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fnlwgt"
  value {
   int64_list {
    value: 77516
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "Age"
  value {
   int64_list {
    value: 50
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Capital-Gain"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Capital-Loss"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Country"
  value {
   bytes_list {
    value: " United-States"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Education"
  value {
   bytes_list {
    value: " Bachelors"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Education-Num"
  value {
   int64_list {
    value: 13
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Hours-per-week"
  value {
   int64_list {
    value: 13
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Marital-Status"
  value {
   bytes_list {
    value: " Married-civ-spouse"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Occupation"
  value {
   bytes_list {
    value: " Exec-managerial"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Over-50K"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Race"
  value {
   bytes_list {
    value: " White"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Relationship"
  value {
   bytes_list {
    value: " Husband"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Sex"
  value {
   bytes_list {
    value: " Male"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Workclass"
  value {
   bytes_list {
    value: " Self-emp-not-inc"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fnlwgt"
  value {
   int64_list {
    value: 83311
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "Age"
  value {
   int64_list {
    value: 38
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Capital-Gain"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Capital-Loss"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Country"
  value {
   bytes_list {
    value: " United-States"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Education"
  value {
   bytes_list {
    value: " HS-grad"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Education-Num"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Hours-per-week"
  value {
   int64_list {
    value: 40
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Marital-Status"
  value {
   bytes_list {
    value: " Divorced"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Occupation"
  value {
   bytes_list {
    value: " Handlers-cleaners"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Over-50K"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Race"
  value {
   bytes_list {
    value: " White"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Relationship"
  value {
   bytes_list {
    value: " Not-in-family"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Sex"
  value {
   bytes_list {
    value: " Male"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "Workclass"
  value {
   bytes_list {
    value: " Private"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fnlwgt"
  value {
   int64_list {
    value: 215646
   }
  }
 }
}

StatystykiGen

StatisticsGen bierze jako wejście zestawu danych po prostu spożyty użyciu ExampleGen i pozwala wykonać jakąś analizę zbioru danych przy użyciu TensorFlow sprawdzania poprawności danych (TFDV).

statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=example_gen.outputs['examples'])
context.run(statistics_gen)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for StatisticsGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for StatisticsGen
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/StatisticsGen/statistics/2/train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/StatisticsGen/statistics/2/eval.
INFO:absl:Running publisher for StatisticsGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Po StatisticsGen kończy bieg, możemy wizualizować przesyłanych danych statystycznych. Spróbuj pobawić się różnymi fabułami!

context.show(statistics_gen.outputs['statistics'])
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

SchematGen

SchemaGen weźmie jako wejście statystyki, że generowane z StatisticsGen , patrząc na split szkolenia domyślnie.

schema_gen = SchemaGen(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
  infer_feature_shape=False)
context.run(schema_gen)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for SchemaGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for SchemaGen
INFO:absl:Processing schema from statistics for split train.
INFO:absl:Processing schema from statistics for split eval.
INFO:absl:Schema written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/SchemaGen/schema/3/schema.pbtxt.
INFO:absl:Running publisher for SchemaGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
context.show(schema_gen.outputs['schema'])
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/display_util.py:151: FutureWarning: Passing a negative integer is deprecated in version 1.0 and will not be supported in future version. Instead, use None to not limit the column width.
 pd.set_option('max_colwidth', -1)

Aby dowiedzieć się więcej na temat schematów, zobacz dokumentację SchemaGen .

Przekształcać

Transform weźmie jako wejście dane z ExampleGen , schematu z SchemaGen , jak również moduł, który zawiera zdefiniowane przez użytkownika przekształcić kod.

Zobaczmy przykład zdefiniowanej przez użytkownika Transform poniższy kod (za wprowadzenie do TensorFlow Transform API, zobacz samouczek ).

_census_income_constants_module_file = 'census_income_constants.py'

Writing census_income_constants.py
_census_income_transform_module_file = 'census_income_transform.py'

Writing census_income_transform.py
transform = Transform(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  module_file=os.path.abspath(_census_income_transform_module_file))
context.run(transform)
INFO:absl:Running driver for Transform
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Transform
INFO:absl:Analyze the 'train' split and transform all splits when splits_config is not set.
WARNING:absl:The default value of `force_tf_compat_v1` will change in a future release from `True` to `False`. Since this pipeline has TF 2 behaviors enabled, Transform will use native TF 2 at that point. You can test this behavior now by passing `force_tf_compat_v1=False` or disable it by explicitly setting `force_tf_compat_v1=True` in the Transform component.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:541: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
INFO:absl:Loading /tmpfs/src/temp/model_card_toolkit/documentation/examples/census_income_transform.py because it has not been loaded before.
INFO:absl:/tmpfs/src/temp/model_card_toolkit/documentation/examples/census_income_transform.py is already loaded.
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:261: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
WARNING:tensorflow:TFT beam APIs accept both the TFXIO format and the instance dict format now. There is no need to set use_tfxio any more and it will be removed soon.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.3.2) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/259914d385c64e718981569626d0274c/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/5a8d2f32189a42faa1a8db83c514c74e/saved_model.pb
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.3.2) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:absl:Feature Age has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Gain has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Capital-Loss has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Country has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Education-Num has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Hours-per-week has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Marital-Status has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Occupation has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Over-50K has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Race has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Relationship has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Sex has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature Workclass has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fnlwgt has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.3.2) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/f4e3edcb37534b60889ae56fa82df09f/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/f4e3edcb37534b60889ae56fa82df09f/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_6:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_2_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_8:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_3_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_10:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_4_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_12:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_5_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_14:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_6_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_16:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_7_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_6:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_2_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_8:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_3_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_10:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_4_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_12:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_5_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_14:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_6_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_16:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_7_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_6:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_2_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_8:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_3_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_10:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_4_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_12:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_5_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_14:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_6_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\014\n\nConst_16:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_7_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:absl:Running publisher for Transform
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
transform.outputs
{'transform_graph': Channel(
  type_name: TransformGraph
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 4
type_id: 11
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Transform/transform_graph/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "transform_graph"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 11
name: "TransformGraph"
)]
), 'transformed_examples': Channel(
  type_name: Examples
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 5
type_id: 5
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Transform/transformed_examples/4"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "transformed_examples"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 5
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]
), 'updated_analyzer_cache': Channel(
  type_name: TransformCache
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 6
type_id: 12
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Transform/updated_analyzer_cache/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "updated_analyzer_cache"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 12
name: "TransformCache"
)]
)}

Trener

Zobaczmy przykład zdefiniowanej przez użytkownika kodu modelu poniżej (za wprowadzenie do TensorFlow Keras API, zobacz poradnik ):

_census_income_trainer_module_file = 'census_income_trainer.py'

Writing census_income_trainer.py
trainer = Trainer(
  module_file=os.path.abspath(_census_income_trainer_module_file),
  custom_executor_spec=executor_spec.ExecutorClassSpec(GenericExecutor),
  examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=100),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=50))
context.run(trainer)
WARNING:absl:From <ipython-input-1-6ab3bbf2f5a0>:3: The name tfx.components.base.executor_spec.ExecutorClassSpec is deprecated. Please use tfx.dsl.components.base.executor_spec.ExecutorClassSpec instead.
INFO:absl:Running driver for Trainer
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Trainer
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:absl:Loading /tmpfs/src/temp/model_card_toolkit/documentation/examples/census_income_trainer.py because it has not been loaded before.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Model: "functional_1"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Age_xf (InputLayer)       [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Capital-Gain_xf (InputLayer)  [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Capital-Loss_xf (InputLayer)  [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Country_xf (InputLayer)     [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Education-Num_xf (InputLayer)  [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Education_xf (InputLayer)    [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Hours-per-week_xf (InputLayer) [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Marital-Status_xf (InputLayer) [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Occupation_xf (InputLayer)   [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Race_xf (InputLayer)      [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Relationship_xf (InputLayer)  [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Sex_xf (InputLayer)       [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Workclass_xf (InputLayer)    [(None,)]      0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_features (DenseFeatures) (None, 3)      0      Age_xf[0][0]           
INFO:absl:                                 Capital-Gain_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Capital-Loss_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Country_xf[0][0]         
INFO:absl:                                 Education-Num_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Education_xf[0][0]        
INFO:absl:                                 Hours-per-week_xf[0][0]     
INFO:absl:                                 Marital-Status_xf[0][0]     
INFO:absl:                                 Occupation_xf[0][0]       
INFO:absl:                                 Race_xf[0][0]          
INFO:absl:                                 Relationship_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Sex_xf[0][0]           
INFO:absl:                                 Workclass_xf[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 100)     400     dense_features[0][0]       
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 70)      7070    dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 48)      3408    dense_1[0][0]          
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_3 (Dense)         (None, 34)      1666    dense_2[0][0]          
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_features_1 (DenseFeatures (None, 1710)     0      Age_xf[0][0]           
INFO:absl:                                 Capital-Gain_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Capital-Loss_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Country_xf[0][0]         
INFO:absl:                                 Education-Num_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Education_xf[0][0]        
INFO:absl:                                 Hours-per-week_xf[0][0]     
INFO:absl:                                 Marital-Status_xf[0][0]     
INFO:absl:                                 Occupation_xf[0][0]       
INFO:absl:                                 Race_xf[0][0]          
INFO:absl:                                 Relationship_xf[0][0]      
INFO:absl:                                 Sex_xf[0][0]           
INFO:absl:                                 Workclass_xf[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 1744)     0      dense_3[0][0]          
INFO:absl:                                 dense_features_1[0][0]      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_4 (Dense)         (None, 1)      1745    concatenate[0][0]        
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 14,289
INFO:absl:Trainable params: 14,289
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
1/100 [..............................] - ETA: 0s - loss: 0.7236 - binary_accuracy: 0.2250WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/summary_ops_v2.py:1277: stop (from tensorflow.python.eager.profiler) is deprecated and will be removed after 2020-07-01.
Instructions for updating:
use `tf.profiler.experimental.stop` instead.
WARNING:tensorflow:Callbacks method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0029s vs `on_train_batch_end` time: 0.0135s). Check your callbacks.
100/100 [==============================] - 1s 9ms/step - loss: 0.5104 - binary_accuracy: 0.7710 - val_loss: 0.4469 - val_binary_accuracy: 0.8005
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Trainer/model/5/serving_model_dir/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Trainer/model/5/serving_model_dir. ModelRun written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Trainer/model_run/5
INFO:absl:Running publisher for Trainer
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Ewaluator

Evaluator składnik oblicza modelowych wskaźników osiąganych przez zestaw oceny. Używa TensorFlow analizy modelu biblioteki.

Evaluator weźmie jako wejście dane z ExampleGen , przeszkolona model z Trainer i konfigurację krojenia. Konfiguracja wycinania umożliwia wycinanie metryk na wartości cech. Zobacz przykład takiej konfiguracji poniżej:

from google.protobuf.wrappers_pb2 import BoolValue

eval_config = tfma.EvalConfig(
  model_specs=[
    # This assumes a serving model with signature 'serving_default'. If
    # using estimator based EvalSavedModel, add signature_name: 'eval' and 
    # remove the label_key.
    tfma.ModelSpec(label_key="Over-50K")
  ],
  metrics_specs=[
    tfma.MetricsSpec(
      # The metrics added here are in addition to those saved with the
      # model (assuming either a keras model or EvalSavedModel is used).
      # Any metrics added into the saved model (for example using
      # model.compile(..., metrics=[...]), etc) will be computed
      # automatically.
      # To add validation thresholds for metrics saved with the model,
      # add them keyed by metric name to the thresholds map.
      metrics=[
        tfma.MetricConfig(class_name='ExampleCount'),
        tfma.MetricConfig(class_name='BinaryAccuracy'),
        tfma.MetricConfig(class_name='FairnessIndicators',
                 config='{ "thresholds": [0.5] }'),
      ]
    )
  ],
  slicing_specs=[
    # An empty slice spec means the overall slice, i.e. the whole dataset.
    tfma.SlicingSpec(),
    # Data can be sliced along a feature column. In this case, data is
    # sliced by feature column Race and Sex.
    tfma.SlicingSpec(feature_keys=['Race']),
    tfma.SlicingSpec(feature_keys=['Sex']),
    tfma.SlicingSpec(feature_keys=['Race', 'Sex']),
  ],
  options = tfma.Options(compute_confidence_intervals=BoolValue(value=True))
)
# Use TFMA to compute a evaluation statistics over features of a model and
# validate them against a baseline.
evaluator = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],
  eval_config=eval_config)
context.run(evaluator)
INFO:absl:Running driver for Evaluator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Evaluator
WARNING:absl:"maybe_add_baseline" and "maybe_remove_baseline" are deprecated,
    please use "has_baseline" instead.
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "Over-50K"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Sex"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
 feature_keys: "Sex"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
 }
 metrics {
  class_name: "FairnessIndicators"
  config: "{ \"thresholds\": [0.5] }"
 }
}
options {
 compute_confidence_intervals {
  value: true
 }
 confidence_intervals {
  method: JACKKNIFE
 }
}

INFO:absl:Using /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Trainer/model/5/serving_model_dir as model.
INFO:absl:The 'example_splits' parameter is not set, using 'eval' split.
INFO:absl:Evaluating model.
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "Over-50K"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Sex"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
 feature_keys: "Sex"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
 }
 metrics {
  class_name: "FairnessIndicators"
  config: "{ \"thresholds\": [0.5] }"
 }
 model_names: ""
}
options {
 compute_confidence_intervals {
  value: true
 }
 confidence_intervals {
  method: JACKKNIFE
 }
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "Over-50K"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Sex"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
 feature_keys: "Sex"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
 }
 metrics {
  class_name: "FairnessIndicators"
  config: "{ \"thresholds\": [0.5] }"
 }
 model_names: ""
}
options {
 compute_confidence_intervals {
  value: true
 }
 confidence_intervals {
  method: JACKKNIFE
 }
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 label_key: "Over-50K"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Sex"
}
slicing_specs {
 feature_keys: "Race"
 feature_keys: "Sex"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 metrics {
  class_name: "BinaryAccuracy"
 }
 metrics {
  class_name: "FairnessIndicators"
  config: "{ \"thresholds\": [0.5] }"
 }
 model_names: ""
}
options {
 compute_confidence_intervals {
  value: true
 }
 confidence_intervals {
  method: JACKKNIFE
 }
}
WARNING:tensorflow:5 out of the last 5 calls to <function recreate_function.<locals>.restored_function_body at 0x7f77a02d2510> triggered tf.function retracing. Tracing is expensive and the excessive number of tracings could be due to (1) creating @tf.function repeatedly in a loop, (2) passing tensors with different shapes, (3) passing Python objects instead of tensors. For (1), please define your @tf.function outside of the loop. For (2), @tf.function has experimental_relax_shapes=True option that relaxes argument shapes that can avoid unnecessary retracing. For (3), please refer to https://www.tensorflow.org/tutorials/customization/performance#python_or_tensor_args and https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/function for more details.
INFO:absl:Evaluation complete. Results written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Evaluator/evaluation/6.
INFO:absl:No threshold configured, will not validate model.
INFO:absl:Running publisher for Evaluator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
evaluator.outputs
{'evaluation': Channel(
  type_name: ModelEvaluation
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 9
type_id: 17
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Evaluator/evaluation/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "evaluation"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Evaluator"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 17
name: "ModelEvaluation"
)]
), 'blessing': Channel(
  type_name: ModelBlessing
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 10
type_id: 18
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-05T22_01_17.129037-teowo3b1/Evaluator/blessing/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "blessing"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Evaluator"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 18
name: "ModelBlessing"
)]
)}

Korzystanie z evaluation wyjście możemy pokazać domyślny wizualizację globalnych wskaźników na całym zestawie oceny.

context.show(evaluator.outputs['evaluation'])

Wypełnij właściwości z karty Model za pomocą zestawu narzędzi karty modelu

Teraz, gdy mamy już skonfigurowany potok TFX, użyjemy Model Card Toolkit, aby wyodrębnić kluczowe artefakty z przebiegu i wypełnić kartę Model Card.

Połącz się ze sklepem MLMD używanym przez InteractiveContext

from ml_metadata.metadata_store import metadata_store
from IPython import display

mlmd_store = metadata_store.MetadataStore(context.metadata_connection_config)
model_uri = trainer.outputs["model"].get()[0].uri
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Użyj zestawu narzędzi do kart modeli

Zainicjuj zestaw narzędzi karty modelu.

from model_card_toolkit import ModelCardToolkit

mct = ModelCardToolkit(mlmd_store=mlmd_store, model_uri=model_uri)

Utwórz obszar roboczy karty modelu.

model_card = mct.scaffold_assets()

Dodaj więcej informacji do karty modelu.

Ważne jest również, aby udokumentować informacje o modelu, które mogą być ważne dla dalszych użytkowników, takie jak ograniczenia, zamierzone przypadki użycia, kompromisy i względy etyczne. Dla każdej z tych sekcji możemy bezpośrednio dodać nowe obiekty JSON, aby reprezentować te informacje.

model_card.model_details.name = 'Census Income Classifier'
model_card.model_details.overview = (
  'This is a wide and deep Keras model which aims to classify whether or not '
  'an individual has an income of over $50,000 based on various demographic '
  'features. The model is trained on the UCI Census Income Dataset. This is '
  'not a production model, and this dataset has traditionally only been used '
  'for research purposes. In this Model Card, you can review quantitative '
  'components of the model’s performance and data, as well as information '
  'about the model’s intended uses, limitations, and ethical considerations.'
)
model_card.model_details.owners = [
 {'name': 'Model Cards Team', 'contact': 'model-cards@google.com'}
]
model_card.considerations.use_cases = [
  'This dataset that this model was trained on was originally created to '
  'support the machine learning community in conducting empirical analysis '
  'of ML algorithms. The Adult Data Set can be used in fairness-related '
  'studies that compare inequalities across sex and race, based on '
  'people’s annual incomes.'
]
model_card.considerations.limitations = [
  'This is a class-imbalanced dataset across a variety of sensitive classes.'
  ' The ratio of male-to-female examples is about 2:1 and there are far more'
  ' examples with the “white” attribute than every other race combined. '
  'Furthermore, the ratio of $50,000 or less earners to $50,000 or more '
  'earners is just over 3:1. Due to the imbalance across income levels, we '
  'can see that our true negative rate seems quite high, while our true '
  'positive rate seems quite low. This is true to an even greater degree '
  'when we only look at the “female” sub-group, because there are even '
  'fewer female examples in the $50,000+ earner group, causing our model to '
  'overfit these examples. To avoid this, we can try various remediation '
  'strategies in future iterations (e.g. undersampling, hyperparameter '
  'tuning, etc), but we may not be able to fix all of the fairness issues.'
]
model_card.considerations.ethical_considerations = [{
  'name':
    'We risk expressing the viewpoint that the attributes in this dataset '
    'are the only ones that are predictive of someone’s income, even '
    'though we know this is not the case.',
  'mitigation_strategy':
    'As mentioned, some interventions may need to be performed to address '
    'the class imbalances in the dataset.'
}]

Filtruj i dodawaj wykresy.

Możemy filtrować wykresy generowane przez komponenty TFX, aby uwzględnić te najbardziej istotne dla karty modelu, korzystając z funkcji zdefiniowanej poniżej. W tym przykładzie, filtr dla race i sex , dwie potencjalnie wrażliwych atrybuty.

Każda karta modelu będzie zawierać maksymalnie trzy sekcje na wykresy — statystyki zestawu danych uczących, statystyki zestawu danych ewaluacyjnych oraz analiza ilościowa wydajności naszego modelu.

# These are the graphs that will appear in the Quantiative Analysis portion of 
# the Model Card. Feel free to add or remove from this list. 
TARGET_EVAL_GRAPH_NAMES = [
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5',
 'binary_accuracy',
 'example_count | Race_X_Sex',
]

# These are the graphs that will appear in both the Train Set and Eval Set 
# portions of the Model Card. Feel free to add or remove from this list. 
TARGET_DATASET_GRAPH_NAMES = [
 'counts | Race',
 'counts | Sex',
]

def filter_graphs(graphics, target_graph_names):
 result = []
 for graph in graphics:
  for target_graph_name in target_graph_names:
   if graph.name.startswith(target_graph_name):
    result.append(graph)
 result.sort(key=lambda g: g.name)
 return result

# Populating the three different sections using the filter defined above. To 
# see all the graphs available in a section, we can iterate through each of the
# different collections. 
model_card.quantitative_analysis.graphics.collection = filter_graphs(
  model_card.quantitative_analysis.graphics.collection, TARGET_EVAL_GRAPH_NAMES)
model_card.model_parameters.data.eval.graphics.collection = filter_graphs(
  model_card.model_parameters.data.eval.graphics.collection, TARGET_DATASET_GRAPH_NAMES)
model_card.model_parameters.data.train.graphics.collection = filter_graphs(
  model_card.model_parameters.data.train.graphics.collection, TARGET_DATASET_GRAPH_NAMES)

Następnie dodajemy (opcjonalnie) opisy dla każdej sekcji wykresu.

model_card.model_parameters.data.train.graphics.description = (
  'This section includes graphs displaying the class distribution for the '
  '“Race” and “Sex” attributes in our training dataset. We chose to '
  'show these graphs in particular because we felt it was important that '
  'users see the class imbalance.'
)
model_card.model_parameters.data.eval.graphics.description = (
  'Like the training set, we provide graphs showing the class distribution '
  'of the data we used to evaluate our model’s performance. '
)
model_card.quantitative_analysis.graphics.description = (
  'These graphs show how the model performs for data sliced by “Race”, '
  '“Sex” and the intersection of these attributes. The metrics we chose '
  'to display are “Accuracy”, “False Positive Rate”, and “False '
  'Negative Rate”, because we anticipated that the class imbalances might '
  'cause our model to underperform for certain groups.'
)
mct.update_model_card_json(model_card)

Wygeneruj kartę modelu.

Teraz możemy wyświetlić kartę modelu w formacie HTML.

html = mct.export_format()
display.display(display.HTML(html))