przepływ tensorowy:: Status

#include <status.h>

Oznacza powodzenie lub niepowodzenie wywołania w Tensorflow.

Streszczenie

Konstruktory i destruktory

Status ()
Stwórz status sukcesu.
Status (tensorflow::error::Code code, tensorflow::StringPiece msg)
Utwórz status z określonym kodem błędu i komunikatem w postaci ciągu czytelnego dla człowieka, zawierającego bardziej szczegółowe informacje.
Status (const Status & s)
Skopiuj określony stan.

Funkcje publiczne

IgnoreError () const
void
ToString () const
string
Zwróć ciąg reprezentujący ten stan odpowiedni do drukowania.
Update (const Status & new_status)
void
Jeśli ok() , zapisuje new_status w *this .
code () const
tensorflow::error::Code
error_message () const
const string &
ok () const
bool
Zwraca wartość true, jeśli status wskazuje na sukces.
operator!= (const Status & x) const
bool
operator= (const Status & s)
void
operator== (const Status & x) const
bool

Publiczne funkcje statyczne

OK ()

Funkcje publiczne

Ignoruj ​​błąd

void IgnoreError() const 

Status

 Status()

Stwórz status sukcesu.

Status

 Status(
  tensorflow::error::Code code,
  tensorflow::StringPiece msg
)

Utwórz status z określonym kodem błędu i komunikatem w postaci ciągu czytelnego dla człowieka, zawierającego bardziej szczegółowe informacje.

Status

 Status(
  const Status & s
)

Skopiuj określony stan.

ToString

string ToString() const 

Zwróć ciąg reprezentujący ten stan odpowiedni do drukowania.

Zwraca ciąg "OK" co oznacza powodzenie.

Aktualizacja

void Update(
  const Status & new_status
)

Jeśli ok() , zapisuje new_status w *this .

Jeśli !ok() , zachowuje bieżący status, ale może zostać rozszerzony o dodatkowe informacje o new_status .

Wygodny sposób śledzenia pierwszego napotkanego błędu. Zamiast: if (overall_status.ok()) overall_status = new_status Użyj: overall_status.Update(new_status);

kod

tensorflow::error::Code code() const 

Komunikat o błędzie

const string & error_message() const 

OK

bool ok() const 

Zwraca wartość true, jeśli status wskazuje na sukces.

operatorze!=

bool operator!=(
  const Status & x
) const 

operator=

void operator=(
  const Status & s
)

operator==

bool operator==(
  const Status & x
) const 

Publiczne funkcje statyczne

OK

Status OK()