org.tensorflow

Definiuje klasy do budowania, zapisywania, ładowania i wykonywania modeli TensorFlow.

OSTRZEŻENIE : API jest obecnie w fazie eksperymentalnej i nie jest objęte gwarancjami stabilności API TensorFlow. Instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w pliku README.md .

LabelImage przykład demonstruje użycie tego API do klasyfikacji obrazów przy użyciu wstępnie przeszkolony Incepcja architektura splotowego sieci neuronowej. To demonstruje:

  • Konstrukcja wykresu: użycie klasy OperationBuilder do konstruowania wykresu w celu dekodowania, zmiany rozmiaru i normalizacji obrazu JPEG.
  • Ładowanie modelu: użycie Graph.importGraphDef () do załadowania wstępnie wytrenowanego modelu początkowego.
  • Wykonywanie wykresów: użycie sesji do wykonania wykresów i znalezienia najlepszej etykiety dla obrazu.

Interfejsy

ExecutionEnvironment Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania Operation TensorFlow.
Graph.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która przesłania metodę buildSubgraph w celu zbudowania podgrafu warunkowego lub częściowego dla pętli while.
Operand <T> Interfejs implementowany przez operandy operacji TensorFlow.
Operacja Wykonuje obliczenia na tensorach.
OperationBuilder Konstruktor Operation s.

Zajęcia

EagerSession Środowisko do szybkiego wykonywania operacji TensorFlow.
EagerSession.Options
Wykres Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.
GraphOperation Implementacja Operation dodanej jako węzeł do Graph .
GraphOperationBuilder OperationBuilder do dodawania GraphOperation s do Graph .
Wyjście <T> Symboliczny uchwyt do tensora utworzonego przez Operation .
SavedModelBundle SavedModelBundle reprezentuje model ładowany z magazynu.
SavedModelBundle.Loader Opcje ładowania SavedModel.
serwer Serwer TensorFlow w toku do użytku w szkoleniach rozproszonych.
Sesja Sterownik do wykonywania Graph .
Sesja Bieg Tensory wyjściowe i metadane uzyskane podczas wykonywania sesji.
Session.Runner Uruchom Operation i oceń Tensors .
Kształt Prawdopodobnie częściowo znany kształt tensora wytworzony podczas operacji.
Tensor <T> Statycznie typowana wielowymiarowa tablica, której elementy są typu opisanego przez T.
TensorFlow Statyczne metody narzędziowe opisujące środowisko wykonawcze TensorFlow.
Tensory Bezpieczne dla typów fabryczne metody tworzenia obiektów Tensor .

Wyliczenia

Typ danych Reprezentuje typ elementów w Tensor jako wyliczenie.
EagerSession.DevicePlacementPolicy Kontroluje, jak postępować, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektóre tensory wejściowe nie znajdują się na tym urządzeniu.
EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Wyjątki

TensorFlowException Niezaznaczony wyjątek zgłoszony podczas wykonywania wykresów TensorFlow.