Dokumentacja TensorFlow C ++

tablica_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: BatchToSpace BatchToSpace dla tensorów 4-D typu T.
tensorflow :: ops :: BatchToSpaceND BatchToSpace dla tensorów ND typu T.
tensorflow :: ops :: Bitcast Bitcast tensor z jednego typu na inny bez kopiowania danych.
tensorflow :: ops :: BroadcastDynamicShape Zwróć kształt s0 op s1 z rozgłoszeniem.
tensorflow :: ops :: BroadcastTo Rozgłaszaj tablicę dla zgodnego kształtu.
tensorflow :: ops :: CheckNumerics Sprawdza tensor pod kątem wartości NaN i Inf.
tensorflow :: ops :: Concat Łączy tensory wzdłuż jednego wymiaru.
tensorflow :: ops :: ConjugateTranspose Pomieszaj wymiary x zgodnie z permutacją i skoniuguj wynik.
tensorflow :: ops :: DebugGradientIdentity Identity op do debugowania gradientowego.
tensorflow :: ops :: DebugGradientRefIdentity Identity op do debugowania gradientowego.
tensorflow :: ops :: DeepCopy Tworzy kopię x .
tensorflow :: ops :: DepthToSpace DepthToSpace dla tensorów typu T.
tensorflow :: ops :: Dequantize Dekwantyzacji w „input” tensor do pływaka Tensor .
tensorflow :: ops :: Diag Zwraca diagonalny tensor o podanych wartościach przekątnych.
tensorflow :: ops :: DiagPart Zwraca ukośną część tensora.
tensorflow :: ops :: EditDistance Oblicza (prawdopodobnie znormalizowaną) odległość edycji Levenshteina.
tensorflow :: ops :: Empty Tworzy tensor o podanym kształcie.
tensorflow :: ops :: RememberShape Zapewnia dopasowanie kształtu tensora do oczekiwanego kształtu.
tensorflow :: ops :: ExpandDims Wstawia wymiar 1 do kształtu tensora.
tensorflow :: ops :: ExtractImagePatches Wyodrębnij patches z images i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębi”.
tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches Wyodrębnij patches z input i umieść je w wymiarze wyjściowym „głębokość”.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs Fałszywie kwantyzuj tensor „wejściowy”, wpisz zmiennoprzecinkowy na tensor „wyjściowy” tego samego typu.
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxArgs .
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars Fałszywa kwantyzacja tensora „wejściowego” typu float za pomocą globalnych skalarów typu float min
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVars .
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel Fałszywie kwantyzuj tensor „input” typu float i jeden z kształtów: [d]
tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel .
tensorflow :: ops :: Fill Tworzy tensor wypełniony wartością skalarną.
tensorflow :: ops :: Odcisk palca Generuje wartości odcisku palca.
tensorflow :: ops :: GatherGromadzić wycinki z params według indices .
tensorflow :: ops :: GatherNdGromadzić wycinki z params w Tensor w kształcie określonym przez indices .
tensorflow :: ops :: GatherV2Zbierz wycinki z osi axis params zgodnie z indices .
tensorflow :: ops :: GuaranteeConst Daje gwarancję dla środowiska wykonawczego TF, że tensor wejściowy jest stałą.
tensorflow :: ops :: Identity Zwraca tensor o tym samym kształcie i zawartości, co tensor wejściowy lub wartość.
tensorflow :: ops :: IdentityN Zwraca listę tensorów o takich samych kształtach i zawartości jak dane wejściowe.
tensorflow :: ops :: ImmutableConst Zwraca niezmienny tensor z obszaru pamięci.
tensorflow :: ops :: InplaceAdd Dodaje v do określonych wierszy x.
tensorflow :: ops :: InplaceSub Odejmuje v do określonych wierszy x .
tensorflow :: ops :: InplaceUpdate Aktualizuje określone wiersze wartościami w v .
tensorflow :: ops :: InvertPermutation Oblicza odwrotną permutację tensora.
tensorflow :: ops :: MatrixBandPart Skopiuj tensor ustawiający wszystko poza centralnym pasmem w każdej najbardziej wewnętrznej macierzy.
tensorflow :: ops :: MatrixDiag Zwraca zestawiony diagonalny tensor z podanymi grupowymi wartościami przekątnymi.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagPart Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV2 Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.
tensorflow :: ops :: MatrixDiagV2 Zwraca zestawiony tensor przekątny z podanymi wartościami przekątnymi w zestawieniu.
tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag Zwraca wsadowy tensor macierzy z nowymi grupowymi wartościami przekątnymi.
tensorflow :: ops :: MatrixSetDiagV2 Zwraca wsadowy tensor macierzy z nowymi wsadowymi wartościami przekątnymi.
tensorflow :: ops :: MirrorPad Wypełnia tensor wartościami lustrzanymi.
tensorflow :: ops :: OneHot Zwraca jeden gorący tensor.
tensorflow :: ops :: OnesLike Zwraca tensor jedynek o tym samym kształcie i typie co x.
tensorflow :: ops :: Pad Uzupełnia tensor zerami.
tensorflow :: ops :: PadV2 Podkłada tensor.
tensorflow :: ops :: ParallelConcat Łączy listę N tensorów wzdłuż pierwszego wymiaru.
tensorflow :: ops :: Placeholder Symbol zastępczy dla wartości, która zostanie wprowadzona do obliczeń.
tensorflow :: ops :: PlaceholderWithDefault Operacja zastępcza, która przechodzi przez input gdy jego wyjście nie jest podawane.
tensorflow :: ops :: PreventGradient Operacja dotycząca tożsamości, która wywołuje błąd, jeśli zażądano gradientu.
tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV2 Kwantyzuje, a następnie dekwantyzuje tensor.
tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3 Kwantyzuje, a następnie dekwantyzuje tensor.
tensorflow :: ops :: QuantizeV2 Kwantyzuj tensor „wejściowy” typu zmiennoprzecinkowego do tensora „wyjściowego” typu „T”.
tensorflow :: ops :: QuantizedConcat Łączy skwantyzowane tensory wzdłuż jednego wymiaru.
tensorflow :: ops :: QuantizedInstanceNorm Kwantowa normalizacja instancji.
tensorflow :: ops :: SetDiff1D Oblicza różnicę między dwiema listami liczb lub ciągów.
tensorflow :: ops :: Stack Pakuje listę tensorów rangi N R w jeden tensor rangi- (R+1) .
tensorflow :: ops :: Gdzie Przekształca skwantyzowany tensor zgodnie z operacją Reshape.
tensorflow :: ops :: ZerosLike Zwraca tensor zer o tym samym kształcie i typie co x.

kandydat_sampling_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.
tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits Oblicza identyfikatory pozycji w sampled_candidates, które pasują do true_labels.
tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.
tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler Generuje etykiety do próbkowania kandydatów z wyuczonym rozkładem unigramów.
tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler Generuje etykiety do pobierania próbek kandydatów z logarytmicznie równomiernym rozkładem.
tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler Generuje etykiety do pobierania próbek kandydatów z równomiernym rozkładem.

control_flow_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Abort Podnieś wyjątek, aby przerwać proces po wywołaniu.
tensorflow :: ops :: ControlTrigger Nic nie robi.
tensorflow :: ops :: LoopCond Przekazuje wejście do wyjścia.
tensorflow :: ops :: Merge Przekazuje wartość dostępnego tensora z inputs na output .
tensorflow :: ops :: NextIteration Udostępnia swoje dane wejściowe w następnej iteracji.
tensorflow :: ops :: RefNextIteration Udostępnia swoje dane wejściowe w następnej iteracji.
tensorflow :: ops :: RefSelect Przekazuje dalej index element danych inputs do output .
tensorflow :: ops :: RefSwitch Napastnicy sędzia tensor data do portu wyjściowego określa pred .
tensorflow :: ops :: Switch Przekazuje data do portu wyjściowego określonego przez pred .

rdzeń

Członkowie

tensorflow :: ClientSession Obiekt ClientSession umożliwia wywołującemu kierowanie oceną wykresu TensorFlow utworzonego za pomocą interfejsu API C ++.
tensorflow :: Dane wejściowe Reprezentuje wartość tensora, której można użyć jako operandu w Operation .
tensorflow :: InputList Typ reprezentujący dane wejściowe operacji wymagających listy tensorów.
tensorflow :: Operacja Reprezentuje węzeł na wykresie obliczeniowym.
tensorflow :: Wyjście Reprezentuje wartość tensora wygenerowaną przez Operation .
tensorflow :: Zakres Obiekt Scope reprezentuje zestaw powiązanych operacji TensorFlow, które mają takie same właściwości, jak przedrostek nazwy pospolitej.
tensorflow :: Status Oznacza powodzenie lub niepowodzenie połączenia w Tensorflow.
tensorflow :: TensorBuffer

data_flow_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AccumulatorApplyGradient Stosuje gradient do danego akumulatora.
tensorflow :: ops :: AccumulatorNumAccumulated Zwraca liczbę gradientów zagregowanych w podanych akumulatorach.
tensorflow :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep Aktualizuje akumulator o nową wartość dla global_step.
tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient Wyodrębnia średni gradient w podanym akumulatorze warunkowym .
tensorflow :: ops :: Barrier Definiuje barierę, która utrzymuje się przez różne wykonania wykresów.
tensorflow :: ops :: BarrierClose Zamyka podaną barierę.
tensorflow :: ops :: BarrierIncompleteSize Oblicza liczbę niekompletnych elementów w danej barierze.
tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany Każdemu klawiszowi przypisuje odpowiednią wartość do określonego składnika.
tensorflow :: ops :: BarrierReadySize Oblicza liczbę kompletnych elementów w danej barierze.
tensorflow :: ops :: BarrierTakeMany Pobiera określoną liczbę ukończonych elementów z bariery.
tensorflow :: ops :: ConditionalAccumulator Akumulator warunkowy do agregacji gradientów.
tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor Usuń tensor określony przez jego uchwyt w sesji.
tensorflow :: ops :: DynamicPartition num_partitions data na tensory num_partitions przy użyciu indeksów z partitions .
tensorflow :: ops :: DynamicStitch Przeplataj wartości z tensorów data do jednego tensora.
tensorflow :: ops :: FIFOQueue Kolejka, która tworzy elementy w kolejności pierwszy na wejściu, pierwszy wyszedł.
tensorflow :: ops :: GetSessionHandle Zapisz tensor wejściowy w stanie bieżącej sesji.
tensorflow :: ops :: GetSessionHandleV2 Zapisz tensor wejściowy w stanie bieżącej sesji.
tensorflow :: ops :: GetSessionTensor Uzyskaj wartość tensora określoną przez jego uchwyt.
tensorflow :: ops :: MapClear Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize Op zwraca liczbę niekompletnych elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: MapPeek Op zagląda do wartości pod określonym kluczem.
tensorflow :: ops :: MapSize Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: MapStage Etap (klucz, wartości) w podstawowym kontenerze, który zachowuje się jak tablica hashy.
tensorflow :: ops :: MapUnstage Op usuwa i zwraca wartości skojarzone z kluczem.
tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey Op usuwa i zwraca losową (klucz, wartość)
tensorflow :: ops :: OrderedMapClear Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: OrderedMapIncompleteSize Op zwraca liczbę niekompletnych elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: OrderedMapPeek Op zagląda do wartości pod określonym kluczem.
tensorflow :: ops :: OrderedMapSize Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: OrderedMapStage Etap (klucz, wartości) w podstawowym kontenerze, który zachowuje się jak uporządkowany.
tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstage Op usuwa i zwraca wartości skojarzone z kluczem.
tensorflow :: ops :: OrderedMapUnstageNoKey Op usuwa i zwraca najmniejszy element (klucz, wartość).
tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue Kolejka, która tworzy elementy w kolejności pierwszy na wejściu, pierwszy wyszedł.
tensorflow :: ops :: ParallelDynamicStitch Przeplataj wartości z tensorów data do jednego tensora.
tensorflow :: ops :: PriorityQueue Kolejka, która tworzy elementy posortowane według pierwszej wartości składnika.
tensorflow :: ops :: QueueClose Zamyka podaną kolejkę.
tensorflow :: ops :: QueueDequeue Usuwa z kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.
tensorflow :: ops :: QueueDequeueMany Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.
tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo Dequeues n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.
tensorflow :: ops :: QueueEnqueue Dodaje do kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.
tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany Wpisuje zero lub więcej krotek jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.
tensorflow :: ops :: QueueIsClosed Zwraca wartość true, jeśli kolejka jest zamknięta.
tensorflow :: ops :: QueueIsClosedV2 Zwraca wartość true, jeśli kolejka jest zamknięta.
tensorflow :: ops :: QueueSize Oblicza liczbę elementów w danej kolejce.
tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue Kolejka, która losuje kolejność elementów.
tensorflow :: ops :: RecordInput Emituje losowe rekordy.
tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient Stosuje rzadki gradient do danego akumulatora.
tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient Wyodrębnia średni rzadki gradient w SparseConditionalAccumulator .
tensorflow :: ops :: SparseConditionalAccumulator Akumulator warunkowy do agregacji rzadkich gradientów.
tensorflow :: ops :: Stage Wartości stołu montażowego podobne do lekkiego Enqueue.
tensorflow :: ops :: StageClear Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: StagePeek Op sprawdza wartości w określonym indeksie.
tensorflow :: ops :: StageSize Op zwraca liczbę elementów w podstawowym kontenerze.
tensorflow :: ops :: TensorArray Tablica tensorów o podanym rozmiarze.
tensorflow :: ops :: TensorArrayClose Usuń TensorArray z jego kontenera zasobów.
tensorflow :: ops :: TensorArrayConcatConcat elementy z TensorArray na wartość value .
tensorflow :: ops :: TensorArrayGatherZbierz określone elementy z TensorArray do value wyjściowej.
tensorflow :: ops :: TensorArrayGrad Tworzy TensorArray do przechowywania gradientów wartości w podanym uchwycie.
tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape Tworzy TensorArray do przechowywania wielu gradientów wartości w danym uchwycie.
tensorflow :: ops :: TensorArrayRead Odczytaj element z TensorArray do value wyjściowej.
tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter Rozrzuć dane z wartości wejściowej na określone elementy TensorArray .
tensorflow :: ops :: TensorArraySize Uzyskaj aktualny rozmiar TensorArray .
tensorflow :: ops :: TensorArraySplit Podziel dane z wartości wejściowej na elementy TensorArray .
tensorflow :: ops :: TensorArrayWrite Wepchnij element na tensor_array.
tensorflow :: ops :: Unstage Op jest podobny do lekkiego Dequeue.

image_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AdjustContrast Dostosuj kontrast jednego lub kilku obrazów.
tensorflow :: ops :: AdjustHue Dostosuj odcień jednego lub więcej obrazów.
tensorflow :: ops :: AdjustSaturation Dostosuj nasycenie co najmniej jednego obrazu.
tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: CropAndResize Wyodrębnia kadry z tensora obrazu wejściowego i zmienia ich rozmiar.
tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes Oblicza gradient zmiennej crop_and_resize op wrt tensor pól wejściowych.
tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage Oblicza gradient zmiennej crop_and_resize op wrt tensora obrazu wejściowego.
tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg Dekoduj i przytnij obraz zakodowany w formacie JPEG do tensora uint8.
tensorflow :: ops :: DecodeBmp Dekoduj pierwszą klatkę obrazu zakodowanego w formacie BMP na tensor uint8.
tensorflow :: ops :: DecodeGif Dekoduj klatkę (y) obrazu zakodowanego w formacie GIF na tensor uint8.
tensorflow :: ops :: DecodeJpeg Dekoduj obraz zakodowany w formacie JPEG na tensor uint8.
tensorflow :: ops :: DecodePng Dekoduj obraz zakodowany w formacie PNG do tensora uint8 lub uint16.
tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxes Narysuj obwiednie na grupie obrazów.
tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2 Narysuj obwiednie na grupie obrazów.
tensorflow :: ops :: EncodeJpeg Kodowanie JPEG obrazu.
tensorflow :: ops :: EncodeJpegVariableQuality Obraz wejściowy koduje JPEG z zapewnioną jakością kompresji.
tensorflow :: ops :: EncodePng PNG-koduje obraz.
tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse Wydobywa rzut oka z tensora wejściowego.
tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape Wyodrębnij informacje o kształcie obrazu zakodowanego w formacie JPEG.
tensorflow :: ops :: HSVToRGB Konwertuj jeden lub więcej obrazów z HSV na RGB.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV2 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV3 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV5 Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.
tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear Zmień rozmiar skwantowanych images do size przy użyciu skwantyzowanej interpolacji dwuliniowej.
tensorflow :: ops :: RGBToHSV Konwertuje jeden lub więcej obrazów z RGB na HSV.
tensorflow :: ops :: ResizeArea Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji obszarów.
tensorflow :: ops :: ResizeBicubic Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji dwusześciennej.
tensorflow :: ops :: ResizeBilinear Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji bilinearnej.
tensorflow :: ops :: ResizeNearestNeighbor Zmień rozmiar images na size przy użyciu interpolacji najbliższego sąsiada.
tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBox Wygeneruj pojedynczą, losowo zniekształconą obwiednię dla obrazu.
tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBoxV2 Wygeneruj pojedynczą, losowo zniekształconą obwiednię dla obrazu.
tensorflow :: ops :: ScaleAndTranslate DO ZROBIENIA: dodaj doc.

io_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: FixedLengthRecordReader Czytnik, który wyprowadza rekordy o stałej długości z pliku.
tensorflow :: ops :: IdentityReader Czytnik, który wyprowadza kolejkę, działa zarówno jako klucz, jak i wartość.
tensorflow :: ops :: LMDBReader Czytnik, który wyprowadza rekordy z pliku LMDB.
tensorflow :: ops :: MatchingFiles Zwraca zestaw plików pasujących do co najmniej jednego wzorca globalnego.
tensorflow :: ops :: MergeV2Checkpoints Specyficzne dla formatu V2: scala pliki metadanych podzielonych na fragmenty punktów kontrolnych.
tensorflow :: ops :: ReadFile Odczytuje i wyprowadza całą zawartość nazwy pliku wejściowego.
tensorflow :: ops :: ReaderNumRecordsProduced Zwraca liczbę rekordów utworzonych przez tego czytnika.
tensorflow :: ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted Zwraca liczbę jednostek pracy, które czytnik zakończył przetwarzać.
tensorflow :: ops :: ReaderRead Zwraca następny rekord (klucz, para wartości) utworzony przez czytnika.
tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo Zwraca maksymalnie num_records (klucz, wartość) wygenerowane przez program Reader.
tensorflow :: ops :: ReaderReset Przywróć czytnik do jego początkowego, czystego stanu.
tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState Przywróć czytnik do wcześniej zapisanego stanu.
tensorflow :: ops :: ReaderSerializeState Utwórz tensor ciągu, który koduje stan czytnika.
tensorflow :: ops :: Restore Przywraca tensor z plików punktów kontrolnych.
tensorflow :: ops :: RestoreSlice Przywraca tensor z plików punktów kontrolnych.
tensorflow :: ops :: RestoreV2 Przywraca tensory z punktu kontrolnego V2.
tensorflow :: ops :: Zapisz Zapisuje wejściowe tensory na dysku.
tensorflow :: ops :: SaveSlices Zapisuje plasterki tensorów wejściowych na dysk.
tensorflow :: ops :: SaveV2 Zapisuje tensory w formacie punktu kontrolnego V2.
tensorflow :: ops :: ShardedFilename Wygeneruj fragmentowaną nazwę pliku.
tensorflow :: ops :: ShardedFilespec Wygeneruj wzorzec glob pasujący do wszystkich podzielonych na fragmenty nazw plików.
tensorflow :: ops :: TFRecordReader Czytnik, który wyprowadza rekordy z pliku TensorFlow Records.
tensorflow :: ops :: TextLineReader Czytnik, który wyprowadza wiersze pliku rozdzielone '
”.
tensorflow :: ops :: WholeFileReader Czytnik, który wyprowadza całą zawartość pliku jako wartość.
tensorflow :: ops :: WriteFile Zapisuje zawartość do pliku pod nazwą pliku wejściowego.

logowanie_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Assert Potwierdza, że ​​podany warunek jest prawdziwy.
tensorflow :: ops :: HistogramSummary Wyprowadza bufor protokołu Summary z histogramem.
tensorflow :: ops :: MergeSummary Łączy podsumowania.
tensorflow :: ops :: Print Wyświetla listę tensorów.
tensorflow :: ops :: PrintV2 Wyświetla łańcuch znaków skalarnych.
tensorflow :: ops :: ScalarSummary Wyprowadza bufor protokołu Summary z wartościami skalarnymi.
tensorflow :: ops :: TensorSummary Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem.
tensorflow :: ops :: TensorSummaryV2 Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem i danymi dla każdej wtyczki.
tensorflow :: ops :: Timestamp Podaje czas od epoki w sekundach.

math_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Abs Oblicza wartość bezwzględną tensora.
tensorflow :: ops :: AccumulateNV2 Zwraca elementarną sumę listy tensorów.
tensorflow :: ops :: Acos Oblicza wartości acos z x według elementu.
tensorflow :: ops :: Acosh Oblicza odwrotny cosinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Add Zwraca x + y według elementów.
tensorflow :: ops :: AddN Dodaj wszystkie elementy tensorów wejściowych.
tensorflow :: ops :: AddV2 Zwraca x + y według elementów.
tensorflow :: ops :: All Oblicza „logikę i” elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Angle Zwraca argument liczby zespolonej.
tensorflow :: ops :: Any Oblicza „logikę” elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: ApproximateEqual Zwraca prawdziwą wartość abs (xy) <tolerancji według elementu.
tensorflow :: ops :: ArgMax Zwraca indeks o największej wartości w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: ArgMin Zwraca indeks z najmniejszą wartością między wymiarami tensora.
tensorflow :: ops :: Asin Oblicza odwrotny sinus trignometryczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Asinh Oblicza odwrotny sinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Atan Oblicza trignometryczną odwrotną tangens x według elementu.
tensorflow :: ops :: Atan2 Oblicza arcus tangens y/x elementów, uwzględniając znaki argumentów.
tensorflow :: ops :: Atanh Oblicza odwrotną tangens hiperboliczny x według elementu.
tensorflow :: ops :: BatchMatMul Mnoży wycinki dwóch tensorów w partiach.
tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2 Mnoży wycinki dwóch tensorów w partiach.
tensorflow :: ops :: BesselI0e Oblicza funkcję Bessela i0e funkcji x elementu.
tensorflow :: ops :: BesselI1e Oblicza funkcję Bessela i1e funkcji x elementu.
tensorflow :: ops :: Betainc Oblicz uregulowaną niekompletną całkę beta \(I_x(a, b)\).
tensorflow :: ops :: Bincount Zlicza liczbę wystąpień każdej wartości w tablicy liczb całkowitych.
tensorflow :: ops :: Bucketize Segmentuje „dane wejściowe” na podstawie „granic”.
tensorflow :: ops :: Cast Rzuć x typu SrcT na y z DstT.
tensorflow :: ops :: Ceil Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż x.
tensorflow :: ops :: ClipByValue Przycina wartości tensora do określonej wartości min i maks.
tensorflow :: ops :: CompareAndBitpack Porównaj wartości danych input z threshold i zapakuj otrzymane bity do uint8 .
tensorflow :: ops :: Complex Konwertuje dwie liczby rzeczywiste na liczbę zespoloną.
tensorflow :: ops :: ComplexAbs Oblicza zespoloną wartość bezwzględną tensora.
tensorflow :: ops :: Conj Zwraca sprzężoną liczbę zespoloną.
tensorflow :: ops :: Cos Oblicza cos z x według elementu.
tensorflow :: ops :: Cosh Oblicza cosinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: Cross Oblicz iloczyn poprzeczny parami.
tensorflow :: ops :: Cumprod Obliczyć skumulowany iloczyn tensora x wzdłuż axis .
tensorflow :: ops :: Cumsum Oblicz skumulowaną sumę tensora x wzdłuż axis .
tensorflow :: ops :: Digamma Oblicza Psi, pochodnąLgamma (logarytm wartości bezwzględnej.
tensorflow :: ops :: Div Zwraca x / y według elementów.
tensorflow :: ops :: DivNoNan Zwraca 0, jeśli mianownik jest równy zero.
tensorflow :: ops :: Equal Zwraca wartość prawdy (x == y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Erf Oblicza funkcję błędu Gaussa dla elementu x .
tensorflow :: ops :: Erfc Oblicza komplementarną funkcję błędu x elementu.
tensorflow :: ops :: EuclideanNorm Oblicza euklidesową normę elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Exp Oblicza wykładniczy x element mądry.
tensorflow :: ops :: Expm1 Oblicza exp(x) - 1 element mądry.
tensorflow :: ops :: Floor Zwraca największą liczbę całkowitą nie większą niż x.
tensorflow :: ops :: FloorDiv Zwraca x // y element-mądry.
tensorflow :: ops :: FloorMod Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.
tensorflow :: ops :: Greater Zwraca wartość prawdy (x> y) według elementów.
tensorflow :: ops :: GreaterEqual Zwraca wartość prawdy (x> = y) według elementów.
tensorflow :: ops :: HistogramFixedWidth Zwróć histogram wartości.
tensorflow :: ops :: Igamma Oblicz dolną regularyzowaną niekompletną funkcję Gamma P(a, x) .
tensorflow :: ops :: Igammac Oblicz górną uregulowaną niekompletną funkcję Gamma Q(a, x) .
tensorflow :: ops :: Imag Zwraca część urojoną liczby zespolonej.
tensorflow :: ops :: Inv Oblicza odwrotność x według elementu.
tensorflow :: ops :: IsFinite Zwraca, które elementy x są skończone.
tensorflow :: ops :: IsInf Zwraca, które elementy x są Inf.
tensorflow :: ops :: IsNan Zwraca, które elementy x są NaN.
tensorflow :: ops :: Less Zwraca prawdziwą wartość (x <y) według elementów.
tensorflow :: ops :: LessEqual Zwraca wartość prawdy (x <= y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Lgamma Oblicza logarytm wartości bezwzględnej elementu Gamma(x) .
tensorflow :: ops :: LinSpace Generuje wartości w przedziale.
tensorflow :: ops :: Log Oblicza logarytm naturalny elementu x.
tensorflow :: ops :: Log1p Oblicza logarytm naturalny z elementów (1 + x).
tensorflow :: ops :: LogicalAnd Zwraca wartość prawdy x AND y według elementów.
tensorflow :: ops :: LogicalNot Zwraca prawdziwą wartość elementu NIE x.
tensorflow :: ops :: LogicalOr Zwraca wartość prawdy x LUB y według elementów.
tensorflow :: ops :: MatMul Pomnóż macierz „a” przez macierz „b”.
tensorflow :: ops :: Maks Oblicza maksimum elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Maximum Zwraca maksimum z x i y (tj
tensorflow :: ops :: Mean Oblicza średnią elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Min Oblicza minimum elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Minimum Zwraca min z x i y (tj
tensorflow :: ops :: Mod Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.
tensorflow :: ops :: MulNoNan Zwraca x * y element-mądry.
tensorflow :: ops :: Multiply Zwraca x * y element-mądry.
tensorflow :: ops :: Negate Oblicza liczbową wartość ujemną według elementów.
tensorflow :: ops :: NextAfter Zwraca następną reprezentowalną wartość x1 w kierunku x2 , według elementów.
tensorflow :: ops :: NotEqual Zwraca wartość prawdy (x! = Y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Polygamma Oblicz funkcję polygamma \(^{(n)}(x)\).
tensorflow :: ops :: Pow Oblicza moc jednej wartości do drugiej.
tensorflow :: ops :: Prod Oblicza iloczyn elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: QuantizeDownAndShrinkRange Przekonwertuj skwantowany tensor „wejściowy” na „wyjście” o niższej precyzji, używając funkcji.
tensorflow :: ops :: QuantizedAdd Zwraca x + y elementarnie, pracując na skwantyzowanych buforach.
tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul Wykonaj skwantyzowane mnożenie macierzy a przez macierz b .
tensorflow :: ops :: QuantizedMul Zwraca x * y elementarnie, pracując na skwantyzowanych buforach.
tensorflow :: ops :: Zakres Tworzy ciąg liczb.
tensorflow :: ops :: Real Zwraca część rzeczywistą liczby zespolonej.
tensorflow :: ops :: RealDiv Zwraca wartość x / y według elementów dla typów rzeczywistych.
tensorflow :: ops :: Reciprocal Oblicza odwrotność x według elementu.
tensorflow :: ops :: RequantizationRange Oblicza zakres obejmujący rzeczywiste wartości obecne w skwantyzowanym tensorze.
tensorflow :: ops :: Requantize Konwertuje skwantowany tensor input na output o niższej precyzji.
tensorflow :: ops :: Rint Zwraca liczbę całkowitą najbliższą x.
tensorflow :: ops :: Round Zaokrągla wartości tensora do najbliższej liczby całkowitej według elementów.
tensorflow :: ops :: Rsqrt Oblicza odwrotność pierwiastka kwadratowego z x według elementów.
tensorflow :: ops :: SegmentMax Oblicza maksimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentMean Oblicza średnią wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentMin Oblicza minimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentProd Oblicza iloczyn wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SegmentSum Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SelectV2 DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow :: ops :: Sigmoid Oblicza sigmoidę x elementu.
tensorflow :: ops :: Sign Zwraca elementarne wskazanie znaku liczby.
tensorflow :: ops :: Sin Oblicza sinus z x według elementu.
tensorflow :: ops :: Sinh Oblicza sinus hiperboliczny z elementu x.
tensorflow :: ops :: SparseMatMul Pomnóż macierz „a” przez macierz „b”.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMean Oblicza średnią wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanGrad Oblicza gradienty dla SparseSegmentMean .
tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanWithNumSegments Oblicza średnią wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtN Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora podzieloną przez kwadrat N.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNGrad Oblicza gradienty dla SparseSegmentSqrtN .
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegments Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora podzieloną przez kwadrat N.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSum Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: SparseSegmentSumWithNumSegments Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: Sqrt Oblicza pierwiastek kwadratowy z x według elementów.
tensorflow :: ops :: Square Oblicza kwadrat elementu x.
tensorflow :: ops :: SquaredDifference Zwraca (x - y) (x - y) według elementów.
tensorflow :: ops :: Subtract Zwraca x - y element-mądry.
tensorflow :: ops :: Sum Oblicza sumę elementów w wymiarach tensora.
tensorflow :: ops :: Tan Oblicza tan z elementów x.
tensorflow :: ops :: Tanh Oblicza tangens hiperboliczny x elementu.
tensorflow :: ops :: TruncateDiv Zwraca x / y według elementów dla typów całkowitych.
tensorflow :: ops :: TruncateMod Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMax Oblicza maksimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMin Oblicza minimum wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentProd Oblicza iloczyn wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentSum Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.
tensorflow :: ops :: Where3 Wybiera elementy z x lub y , w zależności od condition .
tensorflow :: ops :: Xdivy Zwraca 0, jeśli x == 0, aw przeciwnym razie x / y, elementwise.
tensorflow :: ops :: Xlogy Zwraca 0, jeśli x == 0, aw przeciwnym razie x * log (y), elementwise.
tensorflow :: ops :: Zeta Oblicz funkcję zeta Hurwitza \((x, q)\).

nn_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AvgPool Wykonuje średnie łączenie danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: AvgPool3D Wykonuje średnie pulowanie 3D na wejściu.
tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad Oblicza gradienty średniej funkcji puli.
tensorflow :: ops :: BiasAdd Dodaje bias do value .
tensorflow :: ops :: BiasAddGrad Operacja wsteczna dla „BiasAdd” na tensorze „bias”.
tensorflow :: ops :: Conv2D Oblicza splot 2-D przy input 4-D i tensorach filter .
tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropFilter Oblicza gradienty splotu względem filtra.
tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropInput Oblicza gradienty splotu w odniesieniu do danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: Conv3D Oblicza splot trójwymiarowy przy input 5- input i tensorach filter .
tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropFilterV2 Oblicza gradienty splotu 3-W w odniesieniu do filtra.
tensorflow :: ops :: Conv3DBackpropInputV2 Oblicza gradienty splotu 3-W w odniesieniu do danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: DataFormatDimMap Zwraca indeks wymiaru w docelowym formacie danych podanym w.
tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute Zwraca permutowany wektor / tensor w docelowym formacie danych z podanym rozszerzeniem.
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNative Oblicza dwuwymiarowy splot głęboki przy danych input 4-wymiarowych i tensorach filter .
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter Oblicza gradienty splotu wgłębnego w odniesieniu do filtra.
tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput Oblicza gradienty splotu wgłębnego w odniesieniu do danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: Dilation2D Oblicza poszerzenie skali szarości tensorów input 4-D i filter 3-W.
tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropFilter Oblicza gradient morfologicznej dylatacji 2-D względem filtra.
tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropInput Oblicza gradient morfologicznej dylatacji 2-D w odniesieniu do wejścia.
tensorflow :: ops :: Elu Oblicza wykładniczą liniową: exp(features) - 1 jeśli <0, w przeciwnym razie features .
tensorflow :: ops :: FractionalAvgPool Wykonuje ułamkową średnią pulę danych wejściowych.
tensorflow :: ops :: FractionalMaxPool Wykonuje ułamkowe maksymalne pule na wejściu.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNorm Normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGrad Gradient do normalizacji wsadowej.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV2 Gradient do normalizacji wsadowej.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormGradV3 Gradient do normalizacji wsadowej.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV2 Normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV3 Normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: FusedPadConv2D Wykonuje wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.
tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D Wykonuje zmianę rozmiaru i wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.
tensorflow :: ops :: InTopK Mówi, czy cele znajdują się w najwyższych prognozach K
tensorflow :: ops :: InTopKV2 Mówi, czy cele znajdują się w najwyższych prognozach K
tensorflow :: ops :: L2Loss Strata L2.
tensorflow :: ops :: LRN Lokalna normalizacja odpowiedzi.
tensorflow :: ops :: LogSoftmax Oblicza logi aktywacji softmax.
tensorflow :: ops :: MaxPool Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.
tensorflow :: ops :: MaxPool3D Wykonuje pule 3D max na wejściu.
tensorflow :: ops :: MaxPool3DGrad Oblicza gradienty funkcji maksymalnej puli.
tensorflow :: ops :: MaxPool3DGradGrad Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2 Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradWithArgmax Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolGradV2 Oblicza gradienty funkcji maxpooling.
tensorflow :: ops :: MaxPoolV2 Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.
tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax Wykonuje maksymalne pule na wejściu i wyprowadza zarówno maksymalne wartości, jak i indeksy.
tensorflow :: ops :: NthElement Znajduje wartości statystyki n rzędu dla ostatniego wymiaru.
tensorflow :: ops :: QuantizedAvgPool Tworzy średnią pulę tensora wejściowego dla skwantowanych typów.
tensorflow :: ops :: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization Kwantowa normalizacja wsadowa.
tensorflow :: ops :: QuantizedBiasAdd Dodaje tensor „bias” to tensor „wejścia” do typów kwantowane.
tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D Oblicza splot 2D dla skwantyzowanego wejścia 4D i tensorów filtra.
tensorflow :: ops :: QuantizedMaxPool Tworzy maksymalną pulę tensora wejściowego dla skwantowanych typów.
tensorflow :: ops :: QuantizedRelu Oblicza skwantyzowaną rektyfikowaną liniową: max(features, 0)
tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6 Oblicza skwantyzowaną rektyfikowaną liniową 6: min(max(features, 0), 6)
tensorflow :: ops :: QuantizedReluX Oblicza skwantyzowaną, rektyfikowaną liniową X: min(max(features, 0), max_value)
tensorflow :: ops :: Relu Oblicza wyprostowane liniowe: max(features, 0)
tensorflow :: ops :: Relu6 Oblicza wyprostowane liniowe 6: min(max(features, 0), 6) .
tensorflow :: ops :: Selu Oblicza skalowane wykładnicze liniowe: scale * alpha * (exp(features) - 1)
tensorflow :: ops :: Softmax Oblicza aktywacje softmax.
tensorflow :: ops :: SoftmaxCrossEntropyWithLogits Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do wstecznej propagacji.
tensorflow :: ops :: Softplus Oblicza softplus: log(exp(features) + 1) .
tensorflow :: ops :: Softsign Oblicza softsign: features / (abs(features) + 1) .
tensorflow :: ops :: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do wstecznej propagacji.
tensorflow :: ops :: TopK Znajduje wartości i indeksy k największych elementów dla ostatniego wymiaru.

no_op

Członkowie

tensorflow :: ops :: NoOp Nic nie robi.

parsing_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: DecodeCSV Konwertuj rekordy CSV na tensory.
tensorflow :: ops :: DecodeCompressed Dekompresuj struny.
tensorflow :: ops :: DecodeJSONExample Konwertuj przykładowe rekordy zakodowane w formacie JSON na ciągi buforów protokołu binarnego.
tensorflow :: ops :: DecodePaddedRaw Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.
tensorflow :: ops :: DecodeRaw Zinterpretuj ponownie bajty łańcucha jako wektor liczb.
tensorflow :: ops :: ParseExample Przekształca wektor mózgu. Przykładowe protokoły (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample Przekształca wektor mózgu.SequenceExample protos (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseSingleExample Przekształca tf.Example proto (jako łańcuch) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseSingleSequenceExample Przekształca mózg skalarny.SequenceExample proto (jako łańcuchy) na wpisane tensory.
tensorflow :: ops :: ParseTensor Przekształca serializowany protokół tensorflow.TensorProto na Tensor .
tensorflow :: ops :: SerializeTensor Przekształca Tensor w serializowany protokół TensorProto.
tensorflow :: ops :: StringToNumber Konwertuje każdy ciąg w wejściowym Tensorze na określony typ liczbowy.

random_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: Wielomian Pobiera próbki z rozkładu wielomianowego.
tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.
tensorflow :: ops :: RandomGamma Wyprowadza losowe wartości z rozkładów gamma opisanych przez alfa.
tensorflow :: ops :: RandomNormal Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.
tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2 Wyprowadza wartości losowe z rozkładu (ów) Poissona opisanych przez szybkość.
tensorflow :: ops :: RandomShuffle Losowo tasuje tensor wzdłuż jego pierwszego wymiaru.
tensorflow :: ops :: RandomUniform Wyprowadza losowe wartości z jednolitego rozkładu.
tensorflow :: ops :: RandomUniformInt Wyprowadza losowe liczby całkowite z jednolitego rozkładu.
tensorflow :: ops :: TruncatedNormal Wyprowadza losowe wartości z obciętego rozkładu normalnego.

sparse_ops

Członkowie

tensorflow :: ops :: AddManySparseToTensorsMap Dodaj N -minibatch SparseTensor do SparseTensorsMap , zwróć N uchwytów.
tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap Dodaj SparseTensor do SparseTensorsMap zwróć jego uchwyt.
tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse Deserializacja i łączenie SparseTensors z serializowanej minibatch.
tensorflow :: ops :: DeserializeSparse Deserializacja obiektów SparseTensor .
tensorflow :: ops :: SerializeManySparse Serializuj N -minibatch SparseTensor do obiektu Tensor [N, 3] .
tensorflow :: ops :: SerializeSparse Serializuj SparseTensor do [3] obiektu Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseAdd Dodaje dwa obiekty SparseTensor aby utworzyć inny SparseTensor .
tensorflow :: ops :: SparseAddGrad Operator gradientu dla operacji SparseAdd .
tensorflow :: ops :: SparseConcat Łączy listę SparseTensor wzdłuż określonego wymiaru.
tensorflow :: ops :: SparseCross Generuje rzadkie krzyżowanie z listy rzadkich i gęstych tensorów.
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseAdd Dodaje SparseTensor i gęsty Tensor , stosując następujące specjalne zasady:
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseDiv Pod względem komponentów dzieli SparseTensor przez gęsty Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul Składnik mądry mnoży SparseTensor przez gęsty Tensor .
tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows Wypełnia puste wiersze w wejściowym SparseTensor 2-D wartością domyślną.
tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad Gradient SparseFillEmptyRows .
tensorflow :: ops :: SparseReduceMax Oblicza maksymalną liczbę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReduceMaxSparse Oblicza maksymalną liczbę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReduceSum Oblicza sumę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse Oblicza sumę elementów w wymiarach SparseTensor.
tensorflow :: ops :: SparseReorder Zmienia kolejność SparseTensor na kanoniczny porządek główny wiersza.
tensorflow :: ops :: SparseReshape Zmienia kształt SparseTensor, aby przedstawiał wartości w nowym, gęstym kształcie.
tensorflow :: ops :: SparseSlice Slice a SparseTensor based on the start and size .
tensorflow::ops::SparseSliceGrad The gradient operator for the SparseSlice op.
tensorflow::ops::SparseSoftmax Applies softmax to a batched ND SparseTensor .
tensorflow::ops::SparseSparseMaximum Returns the element-wise max of two SparseTensors.
tensorflow::ops::SparseSparseMinimum Returns the element-wise min of two SparseTensors.
tensorflow::ops::SparseSplit Split a SparseTensor into num_split tensors along one dimension.
tensorflow::ops::SparseTensorDenseAdd Adds up a SparseTensor and a dense Tensor , producing a dense Tensor .
tensorflow::ops::SparseTensorDenseMatMul Multiply SparseTensor (of rank 2) "A" by dense matrix "B".
tensorflow::ops::TakeManySparseFromTensorsMap Converts a sparse representation into a dense tensor.

state_ops

Members

tensorflow::ops::Assign Update 'ref' by assigning 'value' to it.
tensorflow::ops::AssignAdd Update 'ref' by adding 'value' to it.
tensorflow::ops::AssignSub Update 'ref' by subtracting 'value' from it.
tensorflow::ops::CountUpTo Zwiększa „ref”, aż osiągnie „limit”.
tensorflow::ops::DestroyTemporaryVariable Destroys the temporary variable and returns its final value.
tensorflow::ops::IsVariableInitialized Sprawdza, czy tensor został zainicjowany.
tensorflow::ops::ResourceCountUpTo Increments variable pointed to by 'resource' until it reaches 'limit'.
tensorflow::ops::ResourceScatterNdAdd Applies sparse addition to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ResourceScatterNdSub Applies sparse subtraction to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ResourceScatterNdUpdate Applies sparse updates to individual values or slices within a given.
tensorflow::ops::ScatterAdd Adds sparse updates to a variable reference.
tensorflow::ops::ScatterDiv Divides a variable reference by sparse updates.
tensorflow::ops::ScatterMax Reduces sparse updates into a variable reference using the max operation.
tensorflow::ops::ScatterMin Reduces sparse updates into a variable reference using the min operation.
tensorflow::ops::ScatterMul Multiplies sparse updates into a variable reference.
tensorflow::ops::ScatterNdAdd Applies sparse addition to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ScatterNdSub Applies sparse subtraction to individual values or slices in a Variable .
tensorflow::ops::ScatterNdUpdate Applies sparse updates to individual values or slices within a given.
tensorflow::ops::ScatterSub Subtracts sparse updates to a variable reference.
tensorflow::ops::ScatterUpdate Applies sparse updates to a variable reference.
tensorflow::ops::TemporaryVariable Zwraca tensor, który może być zmutowany, ale utrzymuje się tylko w jednym kroku.
tensorflow::ops::Variable Holds state in the form of a tensor that persists across steps.

string_ops

Members

tensorflow::ops::AsString Converts each entry in the given tensor to strings.
tensorflow::ops::DecodeBase64 Decode web-safe base64-encoded strings.
tensorflow::ops::EncodeBase64 Encode strings into web-safe base64 format.
tensorflow::ops::ReduceJoin Joins a string Tensor across the given dimensions.
tensorflow::ops::RegexFullMatch Check if the input matches the regex pattern.
tensorflow::ops::RegexReplace Replaces matches of the pattern regular expression in input with the replacement string provided in rewrite .
tensorflow::ops::StringFormat Formats a string template using a list of tensors.
tensorflow::ops::StringJoin Joins the strings in the given list of string tensors into one tensor;.
tensorflow::ops::StringLength String lengths of input .
tensorflow::ops::StringLower DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow::ops::StringNGrams Creates ngrams from ragged string data.
tensorflow::ops::StringSplit Split elements of input based on delimiter into a SparseTensor .
tensorflow::ops::StringSplitV2 Split elements of source based on sep into a SparseTensor .
tensorflow::ops::StringStrip Strip leading and trailing whitespaces from the Tensor .
tensorflow::ops::StringToHashBucket Converts each string in the input Tensor to its hash mod by a number of buckets.
tensorflow::ops::StringToHashBucketFast Converts each string in the input Tensor to its hash mod by a number of buckets.
tensorflow::ops::StringToHashBucketStrong Converts each string in the input Tensor to its hash mod by a number of buckets.
tensorflow::ops::StringUpper DO ZROBIENIA: dodaj doc.
tensorflow::ops::Substr Return substrings from Tensor of strings.
tensorflow::ops::UnicodeScript Determine the script codes of a given tensor of Unicode integer code points.
tensorflow::ops::UnicodeTranscode Transcode the input text from a source encoding to a destination encoding.
tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin Joins the elements of inputs based on segment_ids .

training_ops

Members

tensorflow::ops::ApplyAdadelta Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adadelta.
tensorflow::ops::ApplyAdagrad Update '*var' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::ApplyAdagradDA Update '*var' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::ApplyAdam Update '*var' according to the Adam algorithm.
tensorflow::ops::ApplyAddSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ApplyFtrl Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ApplyFtrlV2 Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ApplyGradientDescent Update '*var' by subtracting 'alpha' * 'delta' from it.
tensorflow::ops::ApplyMomentum Update '*var' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ApplyPowerSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ApplyProximalAdagrad Update '*var' and '*accum' according to FOBOS with Adagrad learning rate.
tensorflow::ops::ApplyProximalGradientDescent Update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::ApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdadelta Zaktualizuj „* var” zgodnie ze schematem adadelta.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad Update '*var' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdagradDA Update '*var' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdam Update '*var' according to the Adam algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyAdamWithAmsgrad Update '*var' according to the Adam algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyAddSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ResourceApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceApplyFtrl Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyFtrlV2 Update '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyGradientDescent Update '*var' by subtracting 'alpha' * 'delta' from it.
tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum Update '*var' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyMomentum Update '*var' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceApplyPowerSign Update '*var' according to the AddSign update.
tensorflow::ops::ResourceApplyProximalAdagrad Update '*var' and '*accum' according to FOBOS with Adagrad learning rate.
tensorflow::ops::ResourceApplyProximalGradientDescent Update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::ResourceApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdadelta var: Should be from a Variable().
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdagrad Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdagradDA Update entries in '*var' and '*accum' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrl Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrlV2 Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyKerasMomentum Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyMomentum Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyProximalAdagrad Sparse update entries in '*var' and '*accum' according to FOBOS algorithm.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyProximalGradientDescent Sparse update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::ResourceSparseApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::SparseApplyAdadelta var: Should be from a Variable().
tensorflow::ops::SparseApplyAdagrad Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the adagrad scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyAdagradDA Update entries in '*var' and '*accum' according to the proximal adagrad scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyCenteredRMSProp Update '*var' according to the centered RMSProp algorithm.
tensorflow::ops::SparseApplyFtrl Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyFtrlV2 Update relevant entries in '*var' according to the Ftrl-proximal scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyMomentum Update relevant entries in '*var' and '*accum' according to the momentum scheme.
tensorflow::ops::SparseApplyProximalAdagrad Sparse update entries in '*var' and '*accum' according to FOBOS algorithm.
tensorflow::ops::SparseApplyProximalGradientDescent Sparse update '*var' as FOBOS algorithm with fixed learning rate.
tensorflow::ops::SparseApplyRMSProp Update '*var' according to the RMSProp algorithm.

user_ops

Members

tensorflow::ops::Fact Podaj fakt dotyczący silni.