przepływ tensorowy:: ops:: ResourceSparseApplyAdadelta

#include <training_ops.h>

var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().

Streszczenie

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • accum_update: : Powinien pochodzić ze zmiennej().
 • lr: Szybkość uczenia się. Musi być skalarem.
 • rho: współczynnik rozpadu. Musi być skalarem.
 • epsilon: Stały współczynnik. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów do pierwszego wymiaru var i accum.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceSparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyAdadelta::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdadelta:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceSparseApplyAdadelta .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceSparseApplyAdadelta

 ResourceSparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyAdadelta

 ResourceSparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)