przepływ tensorowy:: ops:: TopK

#include <nn_ops.h>

Znajduje wartości i indeksy k k elementów ostatniego wymiaru.

Streszczenie

Jeśli danymi wejściowymi jest wektor (ranga-1), znajduje k największych wpisów w wektorze i wyświetla ich wartości i indeksy jako wektory. Zatem values[j] to j -ty największy wpis w input , a jego indeks to indices[j] .

W przypadku macierzy (odpowiednio danych wejściowych o wyższej randze) oblicza k górnych wpisów w każdym wierszu (odpowiednio wektor wzdłuż ostatniego wymiaru). Zatem

values.shape = indices.shape = input.shape[:-1] + [k]

Jeśli dwa elementy są równe, element o niższym indeksie pojawia się jako pierwszy.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • wejście: 1-D lub wyższe z ostatnim wymiarem co najmniej k .
 • k: 0-D. Liczba górnych elementów, których należy szukać wzdłuż ostatniego wymiaru (wzdłuż każdego wiersza w przypadku macierzy).

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • sorted: Jeśli true, wynikowe k elementów zostanie posortowanych według wartości w kolejności malejącej.

Zwroty:

 • Wartości Output : k największych elementów w każdym ostatnim przekroju wymiarowym.
 • Indeksy Output : Indeksy values w obrębie ostatniego wymiaru input .

Konstruktory i destruktory

TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k)
TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k, const TopK::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

indices
operation
values

Publiczne funkcje statyczne

Sorted (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: TopK:: Atrybuty

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla TopK .

Atrybuty publiczne

indeksy

::tensorflow::Output indices

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::Output values

Funkcje publiczne

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k
)

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 const TopK::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Posortowane

Attrs Sorted(
 bool x
)