przepływ tensorowy:: ops:: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

Rzadka aktualizacja „*var” jako algorytmu FOBOS ze stałą szybkością uczenia się.

Streszczenie

Oznacza to, że dla wierszy, dla których mamy grad, aktualizujemy var w następujący sposób: prox_v = var - alpha * grad var =sign(prox_v)/(1+alpha*l2) * max{|prox_v|-alpha*l1,0}

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • alfa: współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • l1: Regularyzacja L1. Musi być skalarem.
 • l2: Regularyzacja L2. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów do pierwszego wymiaru var i accum.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, odejmowanie będzie chronione blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceSparseApplyProximalGradientDescent .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)