przepływ tensorowy:: ops:: WyciągPrzegląd

#include <image_ops.h>

Wyodrębnia rzut oka z tensora wejściowego.

Streszczenie

Zwraca zestaw okien zwanych przebłyskami wyodrębnionymi w offsets lokalizacji od tensora wejściowego. Jeżeli okna tylko częściowo nachodzą na wejścia, obszary nienakładające się na siebie zostaną wypełnione losowym szumem.

Rezultatem jest 4-D tensor kształtu [batch_size, glimpse_height, glimpse_width, channels] . Kanały i wymiary wsadu są takie same jak w przypadku tensora wejściowego. Wysokość i szerokość okien wyjściowych określana jest w parametrze size .

Argument normalized i centered kontroluje sposób budowy okien:

 • Jeśli współrzędne są znormalizowane, ale nie wyśrodkowane, 0,0 i 1,0 odpowiadają minimum i maksimum każdego wymiaru wysokości i szerokości.
 • Jeśli współrzędne są zarówno znormalizowane, jak i wyśrodkowane, wahają się od -1,0 do 1,0. Współrzędne (-1,0, -1,0) odpowiadają lewemu górnemu rogowi, prawy dolny róg znajduje się w (1,0, 1,0), a środek w (0, 0).
 • Jeżeli współrzędne nie są znormalizowane, są one interpretowane jako liczba pikseli.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • dane wejściowe: 4-D tensor zmiennoprzecinkowy kształtu [batch_size, height, width, channels] .
 • size: Tensor 1-D składający się z 2 elementów zawierający rozmiar przebłysków do wyodrębnienia. Najpierw należy określić wysokość prześwitu, a następnie szerokość prześwitu.
 • offsets: Dwuwymiarowy tensor całkowity o kształcie [batch_size, 2] zawierający lokalizacje y, x środka każdego okna.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • wyśrodkowany: wskazuje, czy współrzędne przesunięcia są wyśrodkowane względem obrazu, w którym to przypadku przesunięcie (0, 0) jest względem środka obrazów wejściowych. Jeśli fałsz, przesunięcie (0,0) odpowiada lewemu górnemu rogowi obrazów wejściowych.
 • znormalizowany: wskazuje, czy współrzędne przesunięcia są znormalizowane.
 • uniform_noise: wskazuje, czy szum powinien być generowany przy użyciu rozkładu równomiernego czy rozkładu Gaussa.
 • szum: wskazuje, czy szum powinien być uniform , gaussian czy zero . Wartość domyślna to uniform , co oznacza, że ​​o typie szumu zdecyduje uniform_noise .

Zwroty:

 • Output : tensor reprezentujący przebłyski [batch_size, glimpse_height, glimpse_width, channels] .

Konstruktory i destruktory

ExtractGlimpse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input offsets)
ExtractGlimpse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input offsets, const ExtractGlimpse::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

glimpse
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Centered (bool x)
Noise (StringPiece x)
Normalized (bool x)
UniformNoise (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ExtractGlimpse:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ExtractGlimpse .

Atrybuty publiczne

dojrzeć

::tensorflow::Output glimpse

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

WyciągPrzegląd

 ExtractGlimpse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input offsets
)

WyciągPrzegląd

 ExtractGlimpse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input offsets,
 const ExtractGlimpse::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Wyśrodkowany

Attrs Centered(
 bool x
)

Hałas

Attrs Noise(
 StringPiece x
)

Znormalizowany

Attrs Normalized(
 bool x
)

Jednolity hałas

Attrs UniformNoise(
 bool x
)