Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression

#include <image_ops.h>

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

streszczenie

Ta operacja wykonuje non_max_suppression na danych wejściowych na partię we wszystkich klasach. Przycina pola, które mają dużą liczbę punktów przecięcia i nadwyżki (IOU), pokrywają się z poprzednio wybranymi prostokątami. Ramki ograniczające są dostarczane jako [y1, x1, y2, x2], gdzie (y1, x1) i (y2, x2) są współrzędnymi dowolnej pary ukośnych narożników prostokąta, a współrzędne można podać jako znormalizowane (tj. przedział [0, 1]) lub bezwzględny. Zauważ, że ten algorytm jest niezależny od miejsca pochodzenia w układzie współrzędnych. Należy również zauważyć, że ten algorytm jest niezmienny względem przekształceń ortogonalnych i translacji układu współrzędnych; w ten sposób translacja lub odbicia układu współrzędnych powodują, że algorytm wybiera te same pola. Wynikiem tej operacji są końcowe pola, wyniki i tensor klas zwrócone po wykonaniu non_max_suppression.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • box: 4-D float tensor kształtu [batch_size, num_boxes, q, 4] . Jeśli q wynosi 1, to te same pola są używane dla wszystkich klas, w przeciwnym razie, jeśli q jest równe liczbie klas, używane są pola specyficzne dla klasy.
 • wyniki: trójwymiarowy zmiennoprzecinkowy tensor kształtu [batch_size, num_boxes, num_classes] reprezentujący pojedynczy wynik odpowiadający każdemu pudełku (każdemu wierszowi pudełek).
 • max_output_size_per_class: Tensor skalarnej liczby całkowitej reprezentujący maksymalną liczbę pól, które mają być wybrane przez brak maksymalnego pomijania na klasę
 • max_total_size: Skalar reprezentujący maksymalną liczbę ramek zachowanych we wszystkich klasach.
 • iou_threshold: Tensor zmiennoprzecinkowy 0-D reprezentujący próg decydujący o tym, czy pola nakładają się zbytnio w odniesieniu do IOU.
 • score_threshold: Tensor zmiennoprzecinkowy 0-D reprezentujący próg decydujący o tym, kiedy usunąć pola na podstawie wyniku.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • pad_per_class: Jeśli false, pola wyjściowe nmsed, wyniki i klasy są max_total_size / przycinane do max_total_size . Jeśli prawda, pola wyjściowe nmsed, wyniki i klasy są num_classes , aby miały długość max_size_per_class * num_classes , chyba że przekracza wartość max_total_size w którym to przypadku jest przycinana do max_total_size . Domyślnie false.
 • clip_boxes: Jeśli prawda, załóż, że współrzędne pola są między [0, 1] i przytnij pola wyjściowe, jeśli wykraczają poza [0, 1]. Jeśli fałsz, nie wykonuj obcinania i nie wyświetlaj współrzędnych pudełka tak, jak jest.

Zwroty:

 • Output nmsed_boxes: Tensor [batch_size, max_detections, 4] float32 zawierający nie-max wyłączone pola.
 • Output nmsed_scores: Tensor [batch_size, max_detections] float32 zawierający wyniki dla pól.
 • Output nmsed_classes: Tensor [batch_size, max_detections] float32 zawierający klasy dla pól.
 • Output valid_detections: tensor int32 [batch_size] wskazujący liczbę prawidłowych wykryć na element partii. Tylko najwyższe pozycje num_detections [i] w nms_boxes [i], nms_scores [i] i nms_class [i] są poprawne. Reszta wpisów to zerowe wypełnienia.

Konstruktorzy i niszczyciele

CombinedNonMaxSuppression (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size_per_class, :: tensorflow::Input max_total_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)
CombinedNonMaxSuppression (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size_per_class, :: tensorflow::Input max_total_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold, const CombinedNonMaxSuppression::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

nmsed_boxes
nmsed_classes
nmsed_scores
operation
valid_detections

Publiczne funkcje statyczne

ClipBoxes (bool x)
PadPerClass (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla CombinedNonMaxSuppression .

Atrybuty publiczne

nmsed_boxes

::tensorflow::Output nmsed_boxes

nmsed_classes

::tensorflow::Output nmsed_classes

nmsed_scores

::tensorflow::Output nmsed_scores

operacja

Operation operation

valid_detections

028b3 opłata0

Funkcje publiczne

CombinedNonMaxSuppression

 CombinedNonMaxSuppression(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size_per_class,
 ::tensorflow::Input max_total_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

CombinedNonMaxSuppression

 CombinedNonMaxSuppression(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size_per_class,
 ::tensorflow::Input max_total_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold,
 const CombinedNonMaxSuppression::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

ClipBoxes

Attrs ClipBoxes(
 bool x
)

PadPerClass

Attrs PadPerClass(
 bool x
)