Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: CropAndResize

#include <image_ops.h>

Wyodrębnia kadry z tensora obrazu wejściowego i zmienia ich rozmiar.

streszczenie

Wyodrębnia kadry z tensora obrazu wejściowego i zmienia ich rozmiar za pomocą próbkowania bilinearnego lub próbkowania najbliższego sąsiada (prawdopodobnie ze zmianą współczynnika kształtu) do wspólnego rozmiaru wyjściowego określonego przez crop_size . Jest to bardziej ogólne niż crop_to_bounding_box która wyodrębnia wycinek o stałym rozmiarze z obrazu wejściowego i nie pozwala na zmianę rozmiaru lub proporcji.

Zwraca tensor z crops z image wejściowego w pozycjach zdefiniowanych w lokalizacjach obwiedni w boxes . Wszystkie przycięte pola są zmieniane (z interpolacją dwuliniową lub najbliższą sąsiadem) do stałego size = [crop_height, crop_width] . Wynikiem jest tensor 4-D [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] . Zmiana rozmiaru jest wyrównana do narożników. W szczególności, jeśli boxes = [[0, 0, 1, 1]] , metoda da identyczne wyniki jak użycie tf.image.resize_bilinear() lub tf.image.resize_nearest_neighbor() (zależy od argumentu method ) z align_corners=True .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • obraz: tensor kształtu 4-D [batch, image_height, image_width, depth] . Zarówno image_height jak i image_width muszą być dodatnie.
 • pudełka: tensor 2-D kształtu [num_boxes, 4] . i ty wiersz tensora określa współrzędne prostokąta w box_ind[i] i jest określony w znormalizowanych współrzędnych [y1, x1, y2, x2] . Znormalizowana wartość współrzędnej y jest odwzorowywana na współrzędną obrazu w punkcie y * (image_height - 1) , tak że przedział [0, 1] znormalizowanej wysokości obrazu jest mapowany na [0, image_height - 1] we współrzędnych wysokości obrazu. y1 > y2 , w którym to przypadku próbkowany kadr jest odwróconą wersją oryginalnego obrazu w górę-w dół. Wymiar szerokości jest traktowany podobnie. Dozwolone są znormalizowane współrzędne poza zakresem [0, 1] , w którym to przypadku używamy extrapolation_value do ekstrapolacji wartości obrazu wejściowego.
 • box_ind: Tensor 1-D kształtu [num_boxes] z wartościami int32 w [0, batch) . Wartość box_ind[i] określa obraz, do którego odnosi się i skrzynka.
 • crop_size: tensor 1-D składający się z 2 elementów, size = [crop_height, crop_width] . Rozmiar wszystkich fragmentów przyciętego obrazu zostanie zmieniony na ten rozmiar. Współczynnik proporcji zawartości obrazu nie jest zachowywany. Zarówno crop_height jak i crop_width muszą być dodatnie.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • metoda: ciąg określający metodę próbkowania do zmiany rozmiaru. Może to być "bilinear" lub "nearest" i domyślnie "bilinear" . Obecnie obsługiwane są dwie metody próbkowania: dwuliniowa i najbliższy sąsiad.
 • extrapolation_value: wartość używana do ekstrapolacji, w stosownych przypadkach.

Zwroty:

 • Output : tensor 4-D kształtu [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] .

Konstruktorzy i niszczyciele

CropAndResize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input crop_size)
CropAndResize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input crop_size, const CropAndResize::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

crops
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

ExtrapolationValue (float x)
Method (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: CropAndResize :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla CropAndResize .

Atrybuty publiczne

uprawy

::tensorflow::Output crops

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

CropAndResize

 CropAndResize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input crop_size
)

CropAndResize

 CropAndResize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input crop_size,
 const CropAndResize::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

EkstrapolacjaValue

Attrs ExtrapolationValue(
 float x
)

metoda

Attrs Method(
 StringPiece x
)