przepływ tensorowy:: ops:: Oblicz przypadkowe trafienia

#include <candidate_sampling_ops.h>

Oblicza identyfikatory stanowisk w sampled_candidates, które pasują do true_labels.

Streszczenie

Wykonując log-odds NCE, wynik tej operacji powinien zostać przekazany przez operację SparseToDense, a następnie dodany do logitów wybranych kandydatów. Powoduje to „usunięcie” próbkowanych etykiet, które pasują do prawdziwych etykiet, upewniając klasyfikator, że są to próbkowane etykiety.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • true_classes: Dane wyjściowe true_classes funkcji UnpackSparseLabels.
 • sampled_candidates: Dane wyjściowe sampled_candidates narzędzia CandidateSampler.
 • num_true: Liczba prawdziwych etykiet na kontekst.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • ziarno: Jeśli ziarno lub ziarno2 jest ustawione na wartość różną od zera, generator liczb losowych jest zaszczepiany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest on zaszczepiany losowo.
 • nasiono2: Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Indeksy Output : wektor indeksów odpowiadający wierszom true_candidates.
 • Identyfikatory Output : wektor identyfikatorów pozycji w sampled_candidates, które pasują do true_label dla wiersza z odpowiednim indeksem w indeksach.
 • Wagi Output : wektor o tej samej długości co indeksy i identyfikatory, w którym każdy element ma wartość -FLOAT_MAX.

Konstruktory i destruktory

ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true)
ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true, const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

ids
indices
operation
weights

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ComputeAccidentalHits:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ComputeAccidentalHits .

Atrybuty publiczne

identyfikatory

::tensorflow::Output ids

indeksy

::tensorflow::Output indices

operacja

Operation operation

ciężary

::tensorflow::Output weights

Funkcje publiczne

Oblicz przypadkowe trafienia

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true
)

Oblicz przypadkowe trafienia

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true,
 const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Nasiona2

Attrs Seed2(
 int64 x
)