Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Math Ops

streszczenie

Typedefs

Mul typedef
Multiply
Neg typedef
Negate
ReduceAll typedef
All
ReduceAny typedef
Any
ReduceMax typedef
Max
ReduceMean typedef
Mean
ReduceMin typedef
Min
ReduceProd typedef
Prod
ReduceSum typedef
Sum
Sub typedef
Subtract

Zajęcia

tensorflow :: ops :: Abs

Oblicza wartość bezwzględną tensora.

tensorflow :: ops :: AccumulateNV2

Zwraca elementarną sumę listy tensorów.

tensorflow :: ops :: Acos

Oblicza wartości acos z x według elementu.

tensorflow :: ops :: Acosh

Oblicza odwrotny cosinus hiperboliczny z elementu x.

tensorflow :: ops :: Add

Zwraca x + y według elementów.

tensorflow :: ops :: AddN

Dodaj wszystkie elementy tensorów wejściowych.

tensorflow :: ops :: AddV2

Zwraca x + y według elementów.

tensorflow :: ops :: All

Oblicza „logikę i” elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: Angle

Zwraca argument liczby zespolonej.

tensorflow :: ops :: Any

Oblicza „logikę” elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: ApproximateEqual

Zwraca prawdziwą wartość abs (xy) <tolerancji według elementu.

tensorflow :: ops :: ArgMax

Zwraca indeks o największej wartości w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: ArgMin

Zwraca indeks z najmniejszą wartością między wymiarami tensora.

tensorflow :: ops :: Asin

Oblicza odwrotny sinus trignometryczny z elementu x.

tensorflow :: ops :: Asinh

Oblicza odwrotny sinus hiperboliczny z elementu x.

tensorflow :: ops :: Atan

Oblicza trignometryczną odwrotną tangens x według elementu.

tensorflow :: ops :: Atan2

Oblicza arcus tangens y/x elementów, uwzględniając znaki argumentów.

tensorflow :: ops :: Atanh

Oblicza odwrotną tangens hiperboliczny x według elementu.

tensorflow :: ops :: BatchMatMul

Mnoży wycinki dwóch tensorów w partiach.

tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2

Mnoży wycinki dwóch tensorów w partiach.

tensorflow :: ops :: BesselI0e

Oblicza funkcję Bessela i0e funkcji x elementu.

tensorflow :: ops :: BesselI1e

Oblicza funkcję Bessela i1e funkcji x elementu.

tensorflow :: ops :: Betainc

Oblicz uregulowaną niekompletną całkę beta \(I_x(a, b)\).

tensorflow :: ops :: Bincount

Zlicza liczbę wystąpień każdej wartości w tablicy liczb całkowitych.

tensorflow :: ops :: Bucketize

Segmentuje „dane wejściowe” na podstawie „granic”.

tensorflow :: ops :: Cast

Rzuć x typu SrcT na y z DstT.

tensorflow :: ops :: Ceil

Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż x.

tensorflow :: ops :: ClipByValue

Przycina wartości tensora do określonej wartości min i maks.

tensorflow :: ops :: CompareAndBitpack

Porównaj wartości danych input z threshold i zapakuj otrzymane bity do uint8 .

tensorflow :: ops :: Complex

Konwertuje dwie liczby rzeczywiste na liczbę zespoloną.

tensorflow :: ops :: ComplexAbs

Oblicza zespoloną wartość bezwzględną tensora.

tensorflow :: ops :: Conj

Zwraca sprzężoną liczbę zespoloną.

tensorflow :: ops :: Cos

Oblicza cos z x według elementu.

tensorflow :: ops :: Cosh

Oblicza cosinus hiperboliczny z elementu x.

tensorflow :: ops :: Cross

Oblicz iloczyn poprzeczny parami.

tensorflow :: ops :: Cumprod

Obliczyć skumulowany iloczyn tensora x wzdłuż axis .

tensorflow :: ops :: Cumsum

Oblicz skumulowaną sumę tensora x wzdłuż axis .

tensorflow :: ops :: Digamma

Oblicza Psi, pochodnąLgamma (logarytm wartości bezwzględnej.

tensorflow :: ops :: Div

Zwraca x / y według elementów.

tensorflow :: ops :: DivNoNan

Zwraca 0, jeśli mianownik jest równy zero.

tensorflow :: ops :: Equal

Zwraca wartość prawdy (x == y) według elementów.

tensorflow :: ops :: Erf

Oblicza funkcję błędu Gaussa dla elementu x .

tensorflow :: ops :: Erfc

Oblicza komplementarną funkcję błędu x elementu.

tensorflow :: ops :: EuclideanNorm

Oblicza euklidesową normę elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: Exp

Oblicza wykładniczy x element mądry.

tensorflow :: ops :: Expm1

Oblicza exp(x) - 1 element mądry.

tensorflow :: ops :: Floor

Zwraca największą liczbę całkowitą nie większą niż x.

tensorflow :: ops :: FloorDiv

Zwraca x // y element-mądry.

tensorflow :: ops :: FloorMod

Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.

tensorflow :: ops :: Greater

Zwraca wartość prawdy (x> y) według elementów.

tensorflow :: ops :: GreaterEqual

Zwraca wartość prawdy (x> = y) według elementów.

tensorflow :: ops :: HistogramFixedWidth

Zwróć histogram wartości.

tensorflow :: ops :: Igamma

Oblicz dolną regularyzowaną niekompletną funkcję Gamma P(a, x) .

tensorflow :: ops :: Igammac

Oblicz górną uregulowaną niekompletną funkcję Gamma Q(a, x) .

tensorflow :: ops :: Imag

Zwraca część urojoną liczby zespolonej.

tensorflow :: ops :: Inv

Oblicza odwrotność x według elementu.

tensorflow :: ops :: IsFinite

Zwraca, które elementy x są skończone.

tensorflow :: ops :: IsInf

Zwraca, które elementy x są Inf.

tensorflow :: ops :: IsNan

Zwraca, które elementy x są NaN.

tensorflow :: ops :: Less

Zwraca prawdziwą wartość (x <y) według elementów.

tensorflow :: ops :: LessEqual

Zwraca wartość prawdy (x <= y) według elementów.

tensorflow :: ops :: Lgamma

Oblicza logarytm wartości bezwzględnej elementu Gamma(x) .

tensorflow :: ops :: LinSpace

Generuje wartości w przedziale.

tensorflow :: ops :: Log

Oblicza logarytm naturalny elementu x.

tensorflow :: ops :: Log1p

Oblicza logarytm naturalny z elementów (1 + x).

tensorflow :: ops :: LogicalAnd

Zwraca wartość prawdy x AND y według elementów.

tensorflow :: ops :: LogicalNot

Zwraca prawdziwą wartość elementu NIE x.

tensorflow :: ops :: LogicalOr

Zwraca wartość prawdy x LUB y według elementów.

tensorflow :: ops :: MatMul

Pomnóż macierz „a” przez macierz „b”.

tensorflow :: ops :: Maks

Oblicza maksimum elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: Maximum

Zwraca maksimum z x i y (tj

tensorflow :: ops :: Mean

Oblicza średnią elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: Min

Oblicza minimum elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: Minimum

Zwraca min z x i y (tj

tensorflow :: ops :: Mod

Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.

tensorflow :: ops :: MulNoNan

Zwraca x * y element-mądry.

tensorflow :: ops :: Multiply

Zwraca x * y element-mądry.

tensorflow :: ops :: Negate

Oblicza liczbową wartość ujemną według elementów.

tensorflow :: ops :: NextAfter

Zwraca następną reprezentowalną wartość x1 w kierunku x2 , według elementów.

tensorflow :: ops :: NotEqual

Zwraca wartość prawdy (x! = Y) według elementów.

tensorflow :: ops :: Polygamma

Oblicz funkcję polygamma \(^{(n)}(x)\).

tensorflow :: ops :: Pow

Oblicza moc jednej wartości do drugiej.

tensorflow :: ops :: Prod

Oblicza iloczyn elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: QuantizeDownAndShrinkRange

Przekonwertuj skwantowany tensor „wejściowy” na „wyjście” o niższej precyzji, używając.

tensorflow :: ops :: QuantizedAdd

Zwraca x + y elementarnie, pracując na skwantyzowanych buforach.

tensorflow :: ops :: QuantizedMatMul

Wykonaj skwantyzowane mnożenie macierzy a przez macierz b .

tensorflow :: ops :: QuantizedMul

Zwraca x * y elementarnie, pracując na skwantyzowanych buforach.

tensorflow :: ops :: Zakres

Tworzy ciąg liczb.

tensorflow :: ops :: Real

Zwraca część rzeczywistą liczby zespolonej.

tensorflow :: ops :: RealDiv

Zwraca x / y elementarnie dla typów rzeczywistych.

tensorflow :: ops :: Reciprocal

Oblicza odwrotność x według elementu.

tensorflow :: ops :: RequantizationRange

Oblicza zakres obejmujący rzeczywiste wartości obecne w skwantyzowanym tensorze.

tensorflow :: ops :: Requantize

Konwertuje skwantowany tensor input na output o niższej precyzji.

tensorflow :: ops :: Rint

Zwraca liczbę całkowitą najbliższą x.

tensorflow :: ops :: Round

Zaokrągla wartości tensora do najbliższej liczby całkowitej według elementów.

tensorflow :: ops :: Rsqrt

Oblicza odwrotność pierwiastka kwadratowego z x według elementów.

tensorflow :: ops :: SegmentMax

Oblicza maksimum wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SegmentMean

Oblicza średnią wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SegmentMin

Oblicza minimum wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SegmentProd

Oblicza iloczyn wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SegmentSum

Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SelectV2

DO ZROBIENIA: dodaj doc.

tensorflow :: ops :: Sigmoid

Oblicza sigmoidę x elementu.

tensorflow :: ops :: Sign

Zwraca elementarne wskazanie znaku liczby.

tensorflow :: ops :: Sin

Oblicza sinus z x według elementu.

tensorflow :: ops :: Sinh

Oblicza sinus hiperboliczny z elementu x.

tensorflow :: ops :: SparseMatMul

Pomnóż macierz „a” przez macierz „b”.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentMean

Oblicza średnią wzdłuż nielicznych segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanGrad

Oblicza gradienty dla SparseSegmentMean .

tensorflow :: ops :: SparseSegmentMeanWithNumSegments

Oblicza średnią wzdłuż nielicznych segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtN

Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora podzieloną przez kwadrat N.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNGrad

Oblicza gradienty dla SparseSegmentSqrtN .

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegments

Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora podzieloną przez kwadrat N.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSum

Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSumWithNumSegments

Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: Sqrt

Oblicza pierwiastek kwadratowy z x według elementów.

tensorflow :: ops :: Square

Oblicza kwadrat elementu x.

tensorflow :: ops :: SquaredDifference

Zwraca (x - y) (x - y) według elementów.

tensorflow :: ops :: Subtract

Zwraca x - y element-mądry.

tensorflow :: ops :: Sum

Oblicza sumę elementów w wymiarach tensora.

tensorflow :: ops :: Tan

Oblicza tan z elementów x.

tensorflow :: ops :: Tanh

Oblicza tangens hiperboliczny x elementu.

tensorflow :: ops :: TruncateDiv

Zwraca x / y według elementów dla typów całkowitych.

tensorflow :: ops :: TruncateMod

Zwraca pozostałą część dzielenia według elementów.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMax

Oblicza maksimum wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMin

Oblicza minimum wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentProd

Oblicza iloczyn wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentSum

Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.

tensorflow :: ops :: Where3

Wybiera elementy z x lub y , w zależności od condition .

tensorflow :: ops :: Xdivy

Zwraca 0, jeśli x == 0, aw przeciwnym razie x / y, elementwise.

tensorflow :: ops :: Xlogy

Zwraca 0, jeśli x == 0, aw przeciwnym razie x * log (y), elementwise.

tensorflow :: ops :: Zeta

Oblicz funkcję zeta Hurwitza \((x, q)\).

Typedefs

Mul

Multiply Mul

Neg

Negate Neg

ReduceAll

All ReduceAll

ReduceAny

Any ReduceAny

ReduceMax

Max ReduceMax

ReduceMean

Mean ReduceMean

ReduceMin

Min ReduceMin

ReduceProd

Prod ReduceProd

ReduceSum

Sum ReduceSum

Pod

Subtract Sub