Kiểm soát hoạt động luồng

Bản tóm tắt

Các lớp học

tenorflow:: ops:: Hủy bỏ

Đưa ra một ngoại lệ để hủy bỏ quá trình khi được gọi.

tenorflow:: ops:: ControlTrigger

Không lam gi cả.

tenorflow:: ops:: LoopCond

Chuyển tiếp đầu vào đến đầu ra.

tenorflow:: ops:: Hợp nhất

Chuyển tiếp giá trị của một tenxơ có sẵn từ inputs sang output .

tenorflow:: ops:: NextIteration

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

tenorflow:: ops:: RefNextIteration

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

tenorflow:: ops:: RefSelect

Chuyển tiếp phần tử index của inputs thành output .

tenorflow:: ops:: RefSwitch

Chuyển tiếp data tensor tham chiếu tới cổng đầu ra được xác định bởi pred .

tenorflow:: ops:: Chuyển đổi

Chuyển tiếp data đến cổng đầu ra được xác định bởi pred .