Hoạt động ngẫu nhiên

Bản tóm tắt

Các lớp học

tensorflow:: ops:: Đa thức

Lấy mẫu từ phân phối đa thức.

tenorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

tenorflow:: ops:: RandomGamma

Xuất các giá trị ngẫu nhiên từ (các) phân bố Gamma được mô tả bằng alpha.

tenorflow:: ops:: RandomNormal

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

tenorflow:: ops:: RandomPoissonV2

Đưa ra các giá trị ngẫu nhiên từ (các) phân bố Poisson được mô tả theo tỷ lệ.

tenorflow:: ops:: RandomShuffle

Ngẫu nhiên xáo trộn một tensor dọc theo chiều đầu tiên của nó.

tenorflow:: ops:: RandomUniform

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ một phân bố đồng đều.

tenorflow:: ops:: RandomUniformInt

Xuất ra các số nguyên ngẫu nhiên từ một phân bố đồng đều.

tenorflow:: ops:: TruncatedNormal

Xuất các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn bị cắt ngắn.