Wytrenuj sieć Deep Q z agentami TF

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Wstęp

Ten przykład pokazuje, jak trenować DQN (Głębokie Q Networks) agenta na środowisko Cartpole wykorzystaniem biblioteki TF-agentów.

Środowisko kartopolowe

Przeprowadzi Cię przez wszystkie komponenty potoku Wzmocnienie uczenia (RL) w celu szkolenia, oceny i gromadzenia danych.

Aby uruchomić ten kod, kliknij link „Uruchom w Google Colab” powyżej.

Ustawiać

Jeśli nie zainstalowałeś następujących zależności, uruchom:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y xvfb ffmpeg freeglut3-dev
pip install 'imageio==2.4.0'
pip install pyvirtualdisplay
pip install tf-agents[reverb]
pip install pyglet
from __future__ import absolute_import, division, print_function

import base64
import imageio
import IPython
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import PIL.Image
import pyvirtualdisplay
import reverb

import tensorflow as tf

from tf_agents.agents.dqn import dqn_agent
from tf_agents.drivers import py_driver
from tf_agents.environments import suite_gym
from tf_agents.environments import tf_py_environment
from tf_agents.eval import metric_utils
from tf_agents.metrics import tf_metrics
from tf_agents.networks import sequential
from tf_agents.policies import py_tf_eager_policy
from tf_agents.policies import random_tf_policy
from tf_agents.replay_buffers import reverb_replay_buffer
from tf_agents.replay_buffers import reverb_utils
from tf_agents.trajectories import trajectory
from tf_agents.specs import tensor_spec
from tf_agents.utils import common
# Set up a virtual display for rendering OpenAI gym environments.
display = pyvirtualdisplay.Display(visible=0, size=(1400, 900)).start()
tf.version.VERSION
'2.6.0'

Hiperparametry

num_iterations = 20000 # @param {type:"integer"}

initial_collect_steps = 100 # @param {type:"integer"}
collect_steps_per_iteration =  1# @param {type:"integer"}
replay_buffer_max_length = 100000 # @param {type:"integer"}

batch_size = 64 # @param {type:"integer"}
learning_rate = 1e-3 # @param {type:"number"}
log_interval = 200 # @param {type:"integer"}

num_eval_episodes = 10 # @param {type:"integer"}
eval_interval = 1000 # @param {type:"integer"}

Środowisko

W uczeniu się przez wzmacnianie (RL) środowisko reprezentuje zadanie lub problem do rozwiązania. Środowisk standardowe mogą być tworzone w TF-agentów korzystających tf_agents.environments apartamentów. TF-Agents ma pakiety do ładowania środowisk ze źródeł takich jak OpenAI Gym, Atari i DM Control.

Załaduj środowisko CartPole z pakietu OpenAI Gym.

env_name = 'CartPole-v0'
env = suite_gym.load(env_name)

Możesz wyrenderować to środowisko, aby zobaczyć, jak wygląda. Do wózka przymocowany jest swobodnie bujający się drążek. Celem jest przesunięcie wózka w prawo lub w lewo, aby utrzymać drążek skierowany do góry.

env.reset()
PIL.Image.fromarray(env.render())

png

environment.step metoda bierze action w środowisku i zwraca TimeStep krotki zawierający kolejną obserwację środowiska oraz nagrodę za działania.

time_step_spec() sposób wraca specyfikację dla TimeStep krotki. Jego observation atrybutów pokazuje kształt obserwacji, typy danych i zakresach dopuszczalnych wartości. reward atrybut przedstawia te same dane dla nagrody.

print('Observation Spec:')
print(env.time_step_spec().observation)
Observation Spec:
BoundedArraySpec(shape=(4,), dtype=dtype('float32'), name='observation', minimum=[-4.8000002e+00 -3.4028235e+38 -4.1887903e-01 -3.4028235e+38], maximum=[4.8000002e+00 3.4028235e+38 4.1887903e-01 3.4028235e+38])
print('Reward Spec:')
print(env.time_step_spec().reward)
Reward Spec:
ArraySpec(shape=(), dtype=dtype('float32'), name='reward')

action_spec() sposób wraca do kształtu, typ danych i pozostawiono wartości prawidłowych działań.

print('Action Spec:')
print(env.action_spec())
Action Spec:
BoundedArraySpec(shape=(), dtype=dtype('int64'), name='action', minimum=0, maximum=1)

W środowisku Cartpole:

 • observation jest tablicą 4 pływaków:
  • pozycja i prędkość wózka
  • położenie kątowe i prędkość bieguna
 • reward jest wartością skalarną pływak
 • action to całkowitą skalarne tylko dwie wartości:
  • 0 - „ruch w lewo”
  • 1 - „ruch w prawo”
time_step = env.reset()
print('Time step:')
print(time_step)

action = np.array(1, dtype=np.int32)

next_time_step = env.step(action)
print('Next time step:')
print(next_time_step)
Time step:
TimeStep(
{'discount': array(1., dtype=float32),
 'observation': array([-0.02109759, -0.00062286, 0.04167245, -0.03825747], dtype=float32),
 'reward': array(0., dtype=float32),
 'step_type': array(0, dtype=int32)})
Next time step:
TimeStep(
{'discount': array(1., dtype=float32),
 'observation': array([-0.02111005, 0.1938775 , 0.0409073 , -0.31750655], dtype=float32),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})

Zwykle tworzone są dwa środowiska: jedno do uczenia i jedno do oceny.

train_py_env = suite_gym.load(env_name)
eval_py_env = suite_gym.load(env_name)

Środowisko Cartpole, podobnie jak większość środowisk, jest napisane w czystym Pythonie. Ten związek przekształca się TensorFlow pomocą TFPyEnvironment owijki.

API oryginalnego środowiska używa tablic Numpy. W TFPyEnvironment konwertuje je do Tensors aby był on zgodny ze środkami i politykami Tensorflow.

train_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(train_py_env)
eval_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(eval_py_env)

Agent

Stosowany algorytm rozwiązać problem RL jest reprezentowany przez Agent . TF-Agents zapewnia standardowe implementacje różnych Agents , w tym:

Agenta DQN można używać w dowolnym środowisku, które posiada dyskretną przestrzeń działania.

W samym sercu DQN Agent jest QNetwork , model sieci neuronowych, które mogą nauczyć się przewidywać QValues (oczekiwanych zysków) dla wszystkich działań, biorąc pod obserwacją od otoczenia.

Użyjemy tf_agents.networks. stworzyć QNetwork . Sieć składa się z sekwencji tf.keras.layers.Dense warstw, gdzie końcowa warstwa zawiera 1 wyjście dla każdego możliwego działania.

fc_layer_params = (100, 50)
action_tensor_spec = tensor_spec.from_spec(env.action_spec())
num_actions = action_tensor_spec.maximum - action_tensor_spec.minimum + 1

# Define a helper function to create Dense layers configured with the right
# activation and kernel initializer.
def dense_layer(num_units):
 return tf.keras.layers.Dense(
   num_units,
   activation=tf.keras.activations.relu,
   kernel_initializer=tf.keras.initializers.VarianceScaling(
     scale=2.0, mode='fan_in', distribution='truncated_normal'))

# QNetwork consists of a sequence of Dense layers followed by a dense layer
# with `num_actions` units to generate one q_value per available action as
# its output.
dense_layers = [dense_layer(num_units) for num_units in fc_layer_params]
q_values_layer = tf.keras.layers.Dense(
  num_actions,
  activation=None,
  kernel_initializer=tf.keras.initializers.RandomUniform(
    minval=-0.03, maxval=0.03),
  bias_initializer=tf.keras.initializers.Constant(-0.2))
q_net = sequential.Sequential(dense_layers + [q_values_layer])

Teraz użyj tf_agents.agents.dqn.dqn_agent do instancji DqnAgent . Oprócz time_step_spec , action_spec i QNetwork konstruktor czynnik wymaga optymalizator (w tym przypadku AdamOptimizer ), funkcję strat oraz licznik kroków całkowitą.

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=learning_rate)

train_step_counter = tf.Variable(0)

agent = dqn_agent.DqnAgent(
  train_env.time_step_spec(),
  train_env.action_spec(),
  q_network=q_net,
  optimizer=optimizer,
  td_errors_loss_fn=common.element_wise_squared_loss,
  train_step_counter=train_step_counter)

agent.initialize()

Zasady

Polityka definiuje sposób działania agenta w środowisku. Zazwyczaj celem uczenia się przez wzmacnianie jest trenowanie bazowego modelu, dopóki polityka nie przyniesie pożądanego rezultatu.

W tym samouczku:

 • Pożądanym rezultatem jest utrzymanie kija w pozycji pionowej nad wózkiem.
 • Polityka zwraca działanie (lewo lub prawo) dla każdego time_step obserwacji.

Agenci zawierają dwie zasady:

 • agent.policy - Polityka główny, który jest używany do oceny i wdrożenia.
 • agent.collect_policy - Druga polityka, który służy do zbierania danych.
eval_policy = agent.policy
collect_policy = agent.collect_policy

Polityki można tworzyć niezależnie od agentów. Na przykład za pomocą tf_agents.policies.random_tf_policy stworzyć politykę, która będzie losowo wybrać akcję dla każdego time_step .

random_policy = random_tf_policy.RandomTFPolicy(train_env.time_step_spec(),
                        train_env.action_spec())

Aby uzyskać działanie z polityki, wywołać policy.action(time_step) metody. time_step zawiera obserwację z otoczenia. Metoda ta zwraca PolicyStep , która jest nazwana krotki z trzech komponentów:

 • action - działania, jakie należy podjąć (w tym przypadku, 0 lub 1 )
 • state - używany do Stateful (czyli RNN-based) polityki
 • info - dane pomocnicze, takie jak prawdopodobieństw dziennik działań
example_environment = tf_py_environment.TFPyEnvironment(
  suite_gym.load('CartPole-v0'))
time_step = example_environment.reset()
random_policy.action(time_step)
PolicyStep(action=<tf.Tensor: shape=(1,), dtype=int64, numpy=array([1])>, state=(), info=())

Metryki i ocena

Najczęstszym miernikiem używanym do oceny zasad jest średni zwrot. Zwrot to suma nagród uzyskanych podczas prowadzenia polityki w środowisku dla odcinka. Uruchomiono kilka odcinków, tworząc średni zwrot.

Poniższa funkcja oblicza średni zwrot strategii, biorąc pod uwagę zasadę, środowisko i liczbę epizodów.

def compute_avg_return(environment, policy, num_episodes=10):

 total_return = 0.0
 for _ in range(num_episodes):

  time_step = environment.reset()
  episode_return = 0.0

  while not time_step.is_last():
   action_step = policy.action(time_step)
   time_step = environment.step(action_step.action)
   episode_return += time_step.reward
  total_return += episode_return

 avg_return = total_return / num_episodes
 return avg_return.numpy()[0]


# See also the metrics module for standard implementations of different metrics.
# https://github.com/tensorflow/agents/tree/master/tf_agents/metrics

Uruchomienie tego obliczenia na random_policy pokazuje wydajność wyjściową w środowisku.

compute_avg_return(eval_env, random_policy, num_eval_episodes)
20.7

Bufor powtórek

W celu śledzenia danych zebranych ze środowiska użyjemy Reverb , sprawny, rozszerzalny i łatwy w obsłudze system powtórka przez Deepmind. Przechowuje dane dotyczące doświadczenia, gdy zbieramy trajektorie i jest zużywane podczas treningu.

Ten bufor odtwarzania jest skonstruowany przy użyciu specyfikacji opisujących tensory, które mają być przechowywane, które można uzyskać od agenta za pomocą agent.collect_data_spec.

table_name = 'uniform_table'
replay_buffer_signature = tensor_spec.from_spec(
   agent.collect_data_spec)
replay_buffer_signature = tensor_spec.add_outer_dim(
  replay_buffer_signature)

table = reverb.Table(
  table_name,
  max_size=replay_buffer_max_length,
  sampler=reverb.selectors.Uniform(),
  remover=reverb.selectors.Fifo(),
  rate_limiter=reverb.rate_limiters.MinSize(1),
  signature=replay_buffer_signature)

reverb_server = reverb.Server([table])

replay_buffer = reverb_replay_buffer.ReverbReplayBuffer(
  agent.collect_data_spec,
  table_name=table_name,
  sequence_length=2,
  local_server=reverb_server)

rb_observer = reverb_utils.ReverbAddTrajectoryObserver(
 replay_buffer.py_client,
 table_name,
 sequence_length=2)
[reverb/cc/platform/tfrecord_checkpointer.cc:150] Initializing TFRecordCheckpointer in /tmp/tmpcz7e0i7c.
[reverb/cc/platform/tfrecord_checkpointer.cc:385] Loading latest checkpoint from /tmp/tmpcz7e0i7c
[reverb/cc/platform/default/server.cc:71] Started replay server on port 21909

W przypadku większości leków, collect_data_spec to nazwana krotki nazywa Trajectory , zawierające specyfikacje dla obserwacji, działania, nagród i innych przedmiotów.

agent.collect_data_spec
Trajectory(
{'action': BoundedTensorSpec(shape=(), dtype=tf.int64, name='action', minimum=array(0), maximum=array(1)),
 'discount': BoundedTensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name='discount', minimum=array(0., dtype=float32), maximum=array(1., dtype=float32)),
 'next_step_type': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name='step_type'),
 'observation': BoundedTensorSpec(shape=(4,), dtype=tf.float32, name='observation', minimum=array([-4.8000002e+00, -3.4028235e+38, -4.1887903e-01, -3.4028235e+38],
   dtype=float32), maximum=array([4.8000002e+00, 3.4028235e+38, 4.1887903e-01, 3.4028235e+38],
   dtype=float32)),
 'policy_info': (),
 'reward': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float32, name='reward'),
 'step_type': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int32, name='step_type')})
agent.collect_data_spec._fields
('step_type',
 'observation',
 'action',
 'policy_info',
 'next_step_type',
 'reward',
 'discount')

Zbieranie danych

Teraz wykonaj kilka kroków w środowisku losowym, zapisując dane w buforze odtwarzania.

Tutaj używamy „PyDriver”, aby uruchomić pętlę zbierania doświadczeń. Możesz dowiedzieć się więcej o kierowcy TF agentów w naszym poradniku kierowców .

py_driver.PyDriver(
  env,
  py_tf_eager_policy.PyTFEagerPolicy(
   random_policy, use_tf_function=True),
  [rb_observer],
  max_steps=initial_collect_steps).run(train_py_env.reset())
(TimeStep(
 {'discount': array(1., dtype=float32),
 'observation': array([ 0.04100575, 0.16847703, -0.12718087, -0.6300714 ], dtype=float32),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)}),
 ())

Bufor powtórek jest teraz zbiorem trajektorii.

# For the curious:
# Uncomment to peel one of these off and inspect it.
# iter(replay_buffer.as_dataset()).next()

Agent potrzebuje dostępu do bufora powtórek. Jest to zapewnione przez utworzenie Iterable tf.data.Dataset rurociąg, który będzie plik danych agenta.

Każdy wiersz bufora powtórek przechowuje tylko jeden krok obserwacji. Ale ponieważ Agent DQN potrzebuje zarówno bieżący i następny obserwację obliczyć straty, rurociąg zestaw danych będzie spróbować dwa sąsiednie wiersze dla każdej pozycji w partii ( num_steps=2 ).

Ten zestaw danych jest również zoptymalizowany przez uruchamianie równoległych wywołań i wstępne pobieranie danych.

# Dataset generates trajectories with shape [Bx2x...]
dataset = replay_buffer.as_dataset(
  num_parallel_calls=3,
  sample_batch_size=batch_size,
  num_steps=2).prefetch(3)

dataset
<PrefetchDataset shapes: (Trajectory(
{action: (64, 2),
 discount: (64, 2),
 next_step_type: (64, 2),
 observation: (64, 2, 4),
 policy_info: (),
 reward: (64, 2),
 step_type: (64, 2)}), SampleInfo(key=(64, 2), probability=(64, 2), table_size=(64, 2), priority=(64, 2))), types: (Trajectory(
{action: tf.int64,
 discount: tf.float32,
 next_step_type: tf.int32,
 observation: tf.float32,
 policy_info: (),
 reward: tf.float32,
 step_type: tf.int32}), SampleInfo(key=tf.uint64, probability=tf.float64, table_size=tf.int64, priority=tf.float64))>
iterator = iter(dataset)
print(iterator)
<tensorflow.python.data.ops.iterator_ops.OwnedIterator object at 0x7f3cec38cd90>
# For the curious:
# Uncomment to see what the dataset iterator is feeding to the agent.
# Compare this representation of replay data 
# to the collection of individual trajectories shown earlier.

# iterator.next()

Szkolenie agenta

Podczas pętli treningowej muszą się wydarzyć dwie rzeczy:

 • zbierać dane z otoczenia
 • używać tych danych do trenowania sieci neuronowych agenta

Ten przykład również okresowo ocenia zasady i drukuje bieżący wynik.

Poniższe działanie zajmie około 5 minut.

try:
 %%time
except:
 pass

# (Optional) Optimize by wrapping some of the code in a graph using TF function.
agent.train = common.function(agent.train)

# Reset the train step.
agent.train_step_counter.assign(0)

# Evaluate the agent's policy once before training.
avg_return = compute_avg_return(eval_env, agent.policy, num_eval_episodes)
returns = [avg_return]

# Reset the environment.
time_step = train_py_env.reset()

# Create a driver to collect experience.
collect_driver = py_driver.PyDriver(
  env,
  py_tf_eager_policy.PyTFEagerPolicy(
   agent.collect_policy, use_tf_function=True),
  [rb_observer],
  max_steps=collect_steps_per_iteration)

for _ in range(num_iterations):

 # Collect a few steps and save to the replay buffer.
 time_step, _ = collect_driver.run(time_step)

 # Sample a batch of data from the buffer and update the agent's network.
 experience, unused_info = next(iterator)
 train_loss = agent.train(experience).loss

 step = agent.train_step_counter.numpy()

 if step % log_interval == 0:
  print('step = {0}: loss = {1}'.format(step, train_loss))

 if step % eval_interval == 0:
  avg_return = compute_avg_return(eval_env, agent.policy, num_eval_episodes)
  print('step = {0}: Average Return = {1}'.format(step, avg_return))
  returns.append(avg_return)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/util/dispatch.py:206: calling foldr_v2 (from tensorflow.python.ops.functional_ops) with back_prop=False is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
back_prop=False is deprecated. Consider using tf.stop_gradient instead.
Instead of:
results = tf.foldr(fn, elems, back_prop=False)
Use:
results = tf.nest.map_structure(tf.stop_gradient, tf.foldr(fn, elems))
[reverb/cc/client.cc:163] Sampler and server are owned by the same process (15446) so Table uniform_table is accessed directly without gRPC.
[reverb/cc/client.cc:163] Sampler and server are owned by the same process (15446) so Table uniform_table is accessed directly without gRPC.
[reverb/cc/client.cc:163] Sampler and server are owned by the same process (15446) so Table uniform_table is accessed directly without gRPC.
[reverb/cc/client.cc:163] Sampler and server are owned by the same process (15446) so Table uniform_table is accessed directly without gRPC.
[reverb/cc/client.cc:163] Sampler and server are owned by the same process (15446) so Table uniform_table is accessed directly without gRPC.
[reverb/cc/client.cc:163] Sampler and server are owned by the same process (15446) so Table uniform_table is accessed directly without gRPC.
step = 200: loss = 27.080341339111328
step = 400: loss = 3.0314550399780273
step = 600: loss = 470.9187927246094
step = 800: loss = 548.7870483398438
step = 1000: loss = 4315.17578125
step = 1000: Average Return = 48.400001525878906
step = 1200: loss = 5297.24853515625
step = 1400: loss = 11601.296875
step = 1600: loss = 60482.578125
step = 1800: loss = 802764.8125
step = 2000: loss = 1689283.0
step = 2000: Average Return = 63.400001525878906
step = 2200: loss = 4928921.0
step = 2400: loss = 5508345.0
step = 2600: loss = 17888162.0
step = 2800: loss = 23993148.0
step = 3000: loss = 10192765.0
step = 3000: Average Return = 74.0999984741211
step = 3200: loss = 88318176.0
step = 3400: loss = 77485728.0
step = 3600: loss = 3236693504.0
step = 3800: loss = 102289840.0
step = 4000: loss = 168594496.0
step = 4000: Average Return = 73.5999984741211
step = 4200: loss = 348990528.0
step = 4400: loss = 101819664.0
step = 4600: loss = 136486208.0
step = 4800: loss = 133454864.0
step = 5000: loss = 592934784.0
step = 5000: Average Return = 71.5999984741211
step = 5200: loss = 216909120.0
step = 5400: loss = 181369648.0
step = 5600: loss = 600455680.0
step = 5800: loss = 551183744.0
step = 6000: loss = 368749824.0
step = 6000: Average Return = 83.5
step = 6200: loss = 1010418176.0
step = 6400: loss = 171257856.0
step = 6600: loss = 115424904.0
step = 6800: loss = 144941152.0
step = 7000: loss = 257932752.0
step = 7000: Average Return = 107.0
step = 7200: loss = 854109248.0
step = 7400: loss = 95970128.0
step = 7600: loss = 325583744.0
step = 7800: loss = 858134016.0
step = 8000: loss = 197960128.0
step = 8000: Average Return = 124.19999694824219
step = 8200: loss = 310187552.0
step = 8400: loss = 572293760.0
step = 8600: loss = 2338323456.0
step = 8800: loss = 384659392.0
step = 9000: loss = 676924544.0
step = 9000: Average Return = 200.0
step = 9200: loss = 946199168.0
step = 9400: loss = 605189504.0
step = 9600: loss = 768988928.0
step = 9800: loss = 508231776.0
step = 10000: loss = 526518016.0
step = 10000: Average Return = 200.0
step = 10200: loss = 1461528704.0
step = 10400: loss = 709822016.0
step = 10600: loss = 2770553344.0
step = 10800: loss = 496421504.0
step = 11000: loss = 1822116864.0
step = 11000: Average Return = 200.0
step = 11200: loss = 744854208.0
step = 11400: loss = 778800384.0
step = 11600: loss = 667049216.0
step = 11800: loss = 586587648.0
step = 12000: loss = 2586833920.0
step = 12000: Average Return = 200.0
step = 12200: loss = 1002041472.0
step = 12400: loss = 1526919552.0
step = 12600: loss = 1670877056.0
step = 12800: loss = 1857608704.0
step = 13000: loss = 1040727936.0
step = 13000: Average Return = 200.0
step = 13200: loss = 1807798656.0
step = 13400: loss = 1457996544.0
step = 13600: loss = 1322671616.0
step = 13800: loss = 22940983296.0
step = 14000: loss = 1556422912.0
step = 14000: Average Return = 200.0
step = 14200: loss = 2488473600.0
step = 14400: loss = 46558289920.0
step = 14600: loss = 1958968960.0
step = 14800: loss = 4677744640.0
step = 15000: loss = 1648418304.0
step = 15000: Average Return = 200.0
step = 15200: loss = 46132723712.0
step = 15400: loss = 2189093888.0
step = 15600: loss = 1204941056.0
step = 15800: loss = 1578462080.0
step = 16000: loss = 1695949312.0
step = 16000: Average Return = 200.0
step = 16200: loss = 19554553856.0
step = 16400: loss = 2857277184.0
step = 16600: loss = 5782225408.0
step = 16800: loss = 2294467072.0
step = 17000: loss = 2397877248.0
step = 17000: Average Return = 200.0
step = 17200: loss = 2910329088.0
step = 17400: loss = 6317301760.0
step = 17600: loss = 2733602048.0
step = 17800: loss = 32502740992.0
step = 18000: loss = 6295858688.0
step = 18000: Average Return = 200.0
step = 18200: loss = 2564860160.0
step = 18400: loss = 76450430976.0
step = 18600: loss = 6347636736.0
step = 18800: loss = 6258629632.0
step = 19000: loss = 8091572224.0
step = 19000: Average Return = 200.0
step = 19200: loss = 3860335616.0
step = 19400: loss = 3552561152.0
step = 19600: loss = 4175943424.0
step = 19800: loss = 5975838720.0
step = 20000: loss = 4709884928.0
step = 20000: Average Return = 200.0

Wyobrażanie sobie

Działki

Zastosowanie matplotlib.pyplot do wykresu jak polityka poprawiła podczas treningu.

Jedna iteracja Cartpole-v0 składa się z 200 kroków czasowych. Środowisko daje nagrodę +1 dla każdego kroku biegun pobyty w górę, więc powrót maksymalny okres jednego odcinka wynosi 200. wykresach pokazuje powrót do tego okresu maksymalnego zwiększenia każdym razem, gdy jest oceniana w trakcie szkolenia. (Może być trochę niestabilny i nie za każdym razem wzrastać monotonicznie.)

iterations = range(0, num_iterations + 1, eval_interval)
plt.plot(iterations, returns)
plt.ylabel('Average Return')
plt.xlabel('Iterations')
plt.ylim(top=250)
(40.82000160217285, 250.0)

png

Filmy

Wykresy są ładne. Ale bardziej ekscytujące jest obserwowanie agenta, który faktycznie wykonuje zadanie w środowisku.

Najpierw utwórz funkcję do osadzania filmów w notatniku.

def embed_mp4(filename):
 """Embeds an mp4 file in the notebook."""
 video = open(filename,'rb').read()
 b64 = base64.b64encode(video)
 tag = '''
 <video width="640" height="480" controls>
  <source src="data:video/mp4;base64,{0}" type="video/mp4">
 Your browser does not support the video tag.
 </video>'''.format(b64.decode())

 return IPython.display.HTML(tag)

Teraz przejdź z agentem przez kilka odcinków gry Cartpole. Środowisko bazowego Pythona (ta „wewnętrzna” środowiska opakowaniu TensorFlow) stanowi render() sposób, który wyprowadza się obraz stanu środowiska. Można je zebrać w wideo.

def create_policy_eval_video(policy, filename, num_episodes=5, fps=30):
 filename = filename + ".mp4"
 with imageio.get_writer(filename, fps=fps) as video:
  for _ in range(num_episodes):
   time_step = eval_env.reset()
   video.append_data(eval_py_env.render())
   while not time_step.is_last():
    action_step = policy.action(time_step)
    time_step = eval_env.step(action_step.action)
    video.append_data(eval_py_env.render())
 return embed_mp4(filename)

create_policy_eval_video(agent.policy, "trained-agent")
WARNING:root:IMAGEIO FFMPEG_WRITER WARNING: input image is not divisible by macro_block_size=16, resizing from (400, 600) to (400, 608) to ensure video compatibility with most codecs and players. To prevent resizing, make your input image divisible by the macro_block_size or set the macro_block_size to None (risking incompatibility). You may also see a FFMPEG warning concerning speedloss due to data not being aligned.
[swscaler @ 0x55d99fdf83c0] Warning: data is not aligned! This can lead to a speed loss

Dla zabawy porównaj wyszkolonego agenta (powyżej) z agentem poruszającym się losowo. (Nie działa tak dobrze.)

create_policy_eval_video(random_policy, "random-agent")
WARNING:root:IMAGEIO FFMPEG_WRITER WARNING: input image is not divisible by macro_block_size=16, resizing from (400, 600) to (400, 608) to ensure video compatibility with most codecs and players. To prevent resizing, make your input image divisible by the macro_block_size or set the macro_block_size to None (risking incompatibility). You may also see a FFMPEG warning concerning speedloss due to data not being aligned.
[swscaler @ 0x55ffa7fe73c0] Warning: data is not aligned! This can lead to a speed loss